Komplettering till Energiföretagen i Sveriges handböcker gällande produktion lågspänning

Anslutning lågspänningsproduktion ≤ 43,5 kW

Generella krav

 • Stickproppsanslutningar är inte tillåtna.
 • Alla i anläggningen ingående produkter ska vara CE-märkta.
 • Produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.

Produktionsanläggningens reläskydd ska följa inställningsvärden enligt Energiföretagen I Sveriges Handbok “Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet – ALP”.

Reläskyddsinställningar enligt Energiföretagen i Sveriges Handbok ALP

Reläskyddsinställningar enligt Energiföretagen i Sveriges Handbok ALP

Parameter

 Funktionstid [S]

Funktionsnivå

Överspänning (steg 2)

60

230 V + 10 %

Överspänning (steg 1)

0,2

230 V + 15 %

Underspänning

0,2

230 V - 15 %

Överfrekvens

0,5

>51,5 Hz

Underfrekvens

0,5

<47,5 Hz

Oönskad ö-drift

0,5

2,5 Hz/s

 

Specifikt för växelriktare;

 • Elkopplare ska monteras på AC-sidan om växelriktaren.
 • Separat arbetsbrytare ska monteras på gruppledning till växelriktaren.
 • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller mätarskåp.

Elkopplare

Det ska finnas en elkopplare för produktionen. Den ska vara av typen lastfrånskiljare, vara blockerbar i öppet läge samt med oberoende handmanöver. Varberg Energi tillåter inga säkringar eller dvärgbrytare som elkopplare.

Elkopplare ska finnas installerad i direkt anslutning till elmätaren. Sitter kundens elmätare i ett mätarskåp ska elkopplaren finnas i mätarskåpet. Man kan lösa detta genom att den befintliga huvudbrytaren trådas om så att den sitter efter mätare, alternativt kan en separat elkopplare installeras. Oavsett val ska standarden för mätarskåp SS 430 01 10 uppfyllas för installationer. Elkopplare skall vara åtkomlig för elnätsföretagets personal och vara försedd med skylt med texten ”Elkopplare för produktionsanläggning”.

Vid inkommande servisledning skall dekal för ”Varning Bakspänning” med skrivrader placeras. På dekalen skall anges var i fastigheten produktion och matande nät kan frånskiljas (t.ex. huvudbrytare i fasadmätarskåp).

gul skylt med svart text Elomkopplare för produktionsanläggning
Exempel på skylt för elkopplare

Gul varningsskylt med text Varning bakspänning, ett solcellssystem är kopplat till denna byggnad, isolera både huvudmatning och solcellssystem innan arbete på börjas i huvudcentralen Skylt med text Varning Bakspänning på gulbakgrund och ARbete får inte utföras förrän anläggningen frånskiljts från matande när och produktion på röd bakgrund.

Exempel på skyltar för Varning Bakspänning  (Bilder: Solelgrossisten samt Hammarprodukter)


Märkning

Oberoende om anläggningen är direktmätt eller strömtransformatormätt ska uppmärkning av elproduktionen finnas. Kundanläggningarna ska märkas upp i enlighet med

 • ELSÄK-FS 2008:1 3 kap. 8 §.
 • ELSÄK-FS 2008:2 11 §.
 • Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 514.5.1.
 • SEK Handbok 444 712.514.5, SS-EN 50549-1. 
 • Energiföretagen i Sveriges Handbok ALP.

Märkning ska förekomma:

 • I huvudledningsschemat.
 • I direkt anslutning till elmätaren.
 • Vid elkopplaren för elproduktionen.
 • Samt även i kundens anläggning (vid t.ex. elcentral).
 • På fasadmätarskåp (om sådant finns) alternativt synlig placering från entré från gata.

Exempel på skyltar som Varberg Energi kontrollerar:

svartvit skylt med röd ram innehållande ett enkelt hus med solceller och bokstäverna PV
Exempel på skylt för solceller, PV-system

gul skylt med text Varning dubbel matning, ett solcellssytem är koplat till denna byggnad, isolera både huvudinmatning och solcellssystem innan arbete påbörjas i centralen.
Exempel på skylt för Varning Bakspänning (Bild: Fleximarkshop.se)

 

Hur stor servis/mätarsäkring krävs för en produktionsanläggning?

Hur stor servis/mätarsäkring krävs för en produktionsanläggning

Minsta servis/mätarsäkring

Maximal effekt på produktionsanläggning

16 A

11 kW

20 A

13,8 kW

25 A

17,3 kW

35 A

24,2 kW

50 A

34,6 kW

63 A

43,5 kW

 

Vilka underlag kräver Varberg Energi för anslutning av en produktionsanläggning?

 • För solcellsanläggningar, vindkraftverk och vattenkraftverk krävs för- och färdiganmälan på Installatörswebben.
 • För solcellsanläggningar ska en ifylld blankett (Bilaga för småskalig produktion typ A) bifogas med ärendet på Installatörswebben.

Länk till webbplatsen Installatörswebben (öppnas i nytt fönster)

Anslutning lågspänningsproduktion > 43,5 kW

 

Generella krav

 • Stickproppsanslutningar är inte tillåtna.
 • Alla i anläggningen ingående produkter ska vara CE-märkta.
 • Produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.

Produktionsanläggningens reläskydd ska följa inställningsvärden enligt Energiföretagen I Sveriges Handbok “Anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet - AMP”.

Reläskyddsinställningar enligt Svensk Energis Handbok AMP

Reläskyddsinställningar enligt Svensk Energis Handbok AMP

Parameter

Funktionstid [s]

Funktionsnivå

Överspänning

0,2 s

400 V + 20%

Underspänning

0,5 s

400 V - 20%

Överfrekvens

0,5 s

52 Hz

Underfrekvens

0,5 s

47,5 Hz

 

Specifikt för växelriktare

 • Elkopplare ska monteras på både AC-sidan och DC-sidan om växelriktaren.
 • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i mätarskåpet. 

Elkopplare

I produktionsanläggningens lågspänningscentral ska låsbar elkopplare med brytförmåga för an- läggningens totala effekt monteras. Den ska vara av typen lastfrånskiljare, vara blockerbar i öppet läge samt med oberoende handmanöver. Denna elkopplare skall monteras efter Varberg Energis elmätare. Varberg Energi tillåter inga säkringar eller dvärgbrytare som elkopplare.

Levererar anläggningen sin produktion direkt till elnätsföretagets lågspänningsnät  ska  elkopplare vara åtkomlig för elnätsföretagets personal och vara försedd med skylt med texten ”Elkopplare för produktionsanläggning”.

gul skylt med svart text Elomkopplare för produktionsanläggning
Exempel på skylt för elkopplare

Märkning

Kundanläggningarna ska märkas upp i enlighet med

 • ELSÄK-FS 2008:1 3 kap. 8 §.
 • ELSÄK-FS 2008:2 11 §.
 • Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 514.5.1.
 • SEK Handbok 444 712.514.5.
 • SS-EN 50549-1.
 • Energiföretagen i Sveriges handbok AMP.

Märkning ska förekomma:

 • I huvudledningsschemat.
 • I direkt anslutning till elmätaren.
 • Vid elkopplaren för elproduktionen.
 • Samt även i kundens anläggning.

(Varberg Energi kontrollerar ej denna märkning).