Tekniska anvisningar Elnät

Varberg Energi

Inledning - Syfte

Det är viktigt för oss på Varberg Energi att dialogen mellan oss och de elinstallatörer som arbetar inom vårt nätkoncessionsområde är tydlig så att inte missförstånd uppstår under tiden vi utför arbete tillsammans. Elnätsföretag verksamma i Sverige har under en tid använt sig av AMI (Anslutning - mätning – Installation) vilket är en samling av standarder och föreskrifter som rör samspelet mellan elnätsföretag och elinstallatör. Denna samling tillhandahålls av Energiföretagen i Sverige.

Länk till Energiföretagen

Utöver gällande standarder har även Varberg Energi tagit fram denna tekniska anvisning för att ytterligare förtydliga vissa delar. Det är viktigt att poängtera att denna anvisning inte på något sätt åsidosätter gällande elinstallationsregler och standarder, utan endast skall ses som ett komplement till dem i syfte att minska risken för missförstånd parterna emellan.

Vad får jag som privatperson själv göra?

De allra flesta elarbeten som kan komma på fråga inom en elanläggning är behörighetskrävande, vilket innebär att man som privatperson inte kan beställa dessa arbeten utan att anlita en auktoriserad elinstallatör. Det är enkelt att kontrollera om installatören är auktoriserad genom att besöka Elsäkerhetsverkets hemsida.

Elinstallationsföretag måste ha ett egenkontrollprogram i verksamheten samt vara registrerat i elsäkerhetsverkets register, detta görs för att säkerställa att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.

Länk till elsäkerhetsverket

Det är viktigt att fastslå att vid elarbete i anläggningar, som medför en genomgående om- och tillbyggnad, ska alltid de senast gällande regelverken för elinstallationer tillämpas. En äldre anläggning som inte uppfyller dagens regelverk, får dock lov att drivas och underhållas enligt vid byggnadstillfället gällande regelverk och anvisningar.

Detta gäller för elarbete

Detta gäller för elarbete:

 • AMI Anslutning Mätning
 • IBH 21 Anslutning av kundanläggningar 1-36 kV till elnätet. (Ingår i AMI).
 • SS 437 01 02 Elinstallationer för lågspänning – vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer.
 • SEK handböcker.
 • Varberg Energis Tekniska Anvisningar - Elnät.
Detta gäller inte

Detta gäller inte, med undantag för underhållsarbete i äldre anläggningar:

 • IBH 04 - Anslutning av kundanläggningar 1-36 kV till elnätet.
 • IBH 14 - Anslutning av kundanläggningar 1-36 kV till elnätet.
 • IBH 79 - Installationsbestämmelser för inomhus högspänningsanläggningar.
 • IBH 94 - Installationsbestämmelser för inomhus högspänningsanläggningar.
 • IBL 77 I - Installationsbestämmelser för lågspänningsanläggningar med tillhörande
 • SS 437 01 40 utgåva 1
 • SS 437 01 40 utgåva 2
 • SS 437 01 40 utgåva 3 och SS 437 04 40/T1 utgåva 1
 • SS 436 21 01 utgåva 3
 • SS 437 01 45 utgåva 4
 • SS 437 01 46 utgåva 1
 • SS 437 01 51 utgåva 2
 • SS 437 01 52 utgåva 2

 

Förtydliganden och kompletteringar till gällande regelverk

Komplettering till AMI
Komplettering till SS 437 01 02
Komplettering till IBH 21
Komplettering til Energiföretagen i Sveriges handböcker gällande produktion lågspänning


Byggnader nära kraftledningar

Om en byggnad placeras alltför nära en kraftledning, ökar risken för skador på byggnaden, ledningen eller till och med människor. Vid bygg- eller anläggningsprojekt i närheten av kraftledningar är det därför viktigt att alltid kontakta elnätsföretaget för att få information om de minsta säkerhetsavstånden som bör följas för att undvika olyckor.

Läs mer om detta på Elsäkerhetsverkets hemsida