Kundcentralen

Varberg Energi strävar efter att tillgodose och upprätthålla bästa möjliga leveranssäkerhet och leveranskvalitet till våra abonnenter på fjärrvärmenätet.

Målet är att säkerställa en tryggad leverans av högvärdig värmeenergi till alla våra abonnenter oavsett årstid och utetemperatur. Varberg växer som aldrig förr och det är en förmån för oss att få leverera fjärrvärme till allt fler anslutna privatpersoner och näringsidkare, vilka bidrar till ett hållbart samhälle via sitt val av fjärrvärme som uppvärmningsform.

Leveranssäker fjärrvärme

I vår strävan mot högsta möjliga leveranssäkerhet kan våra anslutna abonnenter bidra stort för att hjälpa varandra och Varberg Energi till en stabil värmeleverans. Under den kalla årstiden kan alla anslutna abonnenter medverka till att frisätta kapacitet i fjärrvärmenätet, på så vis hjälps vi gemensamt åt att nå en tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar lösning.

Den enkla åtgärd som Ni som abonnent kan bidra med är att säkerställa en stabil och låg returtemperatur från fjärrvärmecentralen till fjärrvärmenätet. En låg returtemperatur innebär i praktiken att fjärrvärmevattnet avkyls på ett bra sätt i fjärrvärmecentralen.

En låg returtemperatur medför många fördelar för fjärrvärmeleveransens förutsättningar:

 • Minskat behov av flöde i fjärrvärmenätet, med bibehållen tillgänglig värmeeffekt.
 • Fler abonnenter ges möjlighet att ansluta sig till befintligt nät.
 • Minskat elenergiuttag för nätcirkulationspumparna.
 • Förbättrad verkningsgrad i produktionsanläggningen.

Om returtemperaturen kan sänkas med 10°C innebär det att det erforderliga flödet av fjärrvärmevatten i rörledningen kan reduceras med 20 %.

Flödespremie

Som en stimulans för våra abonnenter att aktivt verka för en sänkning av returtemperaturen kommer vi under 2022 att införa en flödespremie som ett tack till de kunder som har uppnått en god avkylning i sina fjärrvärmecentraler.

För de abonnenter som har en mindre väl optimerad anläggning, med hög returtemperatur, kommer premien att ha en omvänd inverkan. I Energiföretagen norm, F:101 (som kan laddas ned från Energiföretagens hemsida) finns mer att läsa om kraven på primär returtemperatur från fjärrvärmecentraler.

Som en hjälp för våra abonnenter har Varberg Energi upprättat detta dokument med tips för hur Ni som abonnent själv kan kontrollera den primära returtemperaturen och även lämpliga kontroller som kan utföras på de sekundära systemen.

Ett riktvärde för bra avkylning är att returtemperaturen underskrider 40°C vintertid vid ett tillfälle då inget tappvarmvatten används. Den aktuella returtemperatur som genererar en premie kommer att justeras utifrån ett uppmätt medelvärde varje månad och kommer att variera över tid.

Varberg Energis tjänster

Inom en framtid avser vi lansera en tjänst som innebär att Varberg Energi fjärrövervakar och felavhjälper fjärrvärmecentraler för abonnenter som väljer att ansluta sig till denna tjänst. För att utföra reparationer och förbättringsåtgärder på primär och sekundärsystemen rekommenderas att alltid ta kontakt med en fackman.

Varberg Energi kan vara behjälpliga med att lämna kostnadsförslag och utföra kontroller och åtgärder på primärvärmesystemet och fjärrvärmecentraler, fråga oss gärna.

Oberoende användarrådgivning

Vill du ha kontakt med en oberoende Energi- och klimatrådgivare kan du kontakta Varbergs kommun:
energiradgivning@varberg.se
070-087 87 86

Att kontrollera avkylningen i fjärrvärmecentralen

Utetemperaturen bör understiga 0°C vid kontrolltillfället.

 • Leta upp energimätarens display, den sitter antingen på flödesmätaren på returledningen från fjärrvärmecentralen alternativt på en vägg, kabelstege eller pelare i samma rum.
 • Stega er fram genom de olika mätvärdena via knapparna på displayen till dess att aktuell returtemperatur kan avläsas.
 • Om temperaturen överstiger 40°C finns det sannolikt ett behov av temperatursänkande åtgärder.

Observera att rör och armaturer är heta, berör inga metalldelar av installationen med händer eller armar!

grå display med returtemperatur 45 grader inringad
Exempel på avläst returtemperatur, 45°C (displayens utseende kan variera för olika mätartyper)

 

Sekundära värmesystem, allmänt

Sekundärsystemets vattenkvalitet bör säkerställas.

Magnetit

Magnetit är en svart järnoxid som bildas i cirkulerande värmesystem. Magnetit bildas främst av syret i vattnet som omvandlar järn från radiatorer och andra installationer i värmesystemet till järnoxid.

Närvaron av syre minskar allt eftersom korrosionen fortlöper men vid påfyllning av nytt syrerikt vatten i systemet startar processen på nytt. Varje gång som systemet fylls på tillsätts nytt syre till systemet, vilket påskyndar korrosion.

Magnetithaltigt vatten förorsakar bland annat följande problem:

 • Det försmutsar värmeväxlare med försämrad värmeöverföringsförmåga och sämre avkylning som följd.
 • Det kan medföra att t.ex. radiatorventiler kärvar och fastnar.
 • Magnetit är starkt magnetiskt och kan skapa problem för t.ex. cirkulationspumpar där magnetiten fastnar i permanentmagneternas magnetfält.
 • Energiförbrukningen i huset ökar och systemet blir mindre pålitligt.

Installation av ett kombinerat magnetit- och partikelfilter hjälper till att rena systemet från skadliga föroreningar.

Tillse att silar och filter i sekundärsystemet är hela och rengjorda.

styrventil med beläggning av magnetit invändigt
Styrventil med invändig beläggning av magnetit.

Syreinnehåll och PH-värde

Vattnets syreinnehåll och pH-värde påverkar korrosion som kan leda till dyra skador i systemet.

Påfyllning

Protokollför hur ofta sekundärsystemet behöver fyllas på, på så sätt kan små läckor upptäckas i ett tidigt skede.

Kontrollera expansionskärlets kondition och förtryck enligt tillverkarens anvisningar.

Ett expansionskärl utan förtryck är helt ”stumt”.  Vattnet expanderar då ut genom systemets säkerhetsventil istället, vilket medför att systemet behöver fyllas på ofta.

 

Radiatorsystem

Om byggnaden värms via ett radiatorsystem bör radiatortermostaternas och radiatorventilernas funktion kontrolleras.

Trasiga radiatortermostater och radiatorventiler, som inte stänger helt, medför en dålig avkylning av värmevattnet genom radiatorn. Samtidigt ökar systemets energiförbrukning då rumstemperaturen kan tillåtas att stiga okontrollerat.

Cirkulationspumpen för radiatorkretsen kontrolleras. Om pumpen går med ett för högt varvtal (högt flöde) medför det en sämre avkylning i radiatorerna samtidigt som risken för störande ljud föreligger och pumpens elförbrukning ökar markant.

Den sekundära returtemperaturen från radiatorsystemet till fjärrvärmecentralen bör alltid understiga 40°C oavsett utetemperatur.

(Gäller för ett traditionellt värmesystem dimensionerat för tillopp 60°C och retur 40°C vid dimensionerande utetemperatur.)

Om radiatorsystemet inte är injusterat på rätt sätt kan detta leda till att enstaka rum kräver en onödigt hög framledningstemperatur i systemet. I ett väl injusterat radiatorsystem erfordras det normalt en lägre framledningstemperatur för att nå behagligt klimat i samtliga rum. Värmeförlusterna från rör, stammar och schakt minskar om systemet är injusterat, samtidigt som värmevattnet får en bättre avkylning i alla radiatorer.

 

Golvvärmesystem

Golvvärmesystem betjänas normalt av en separat shunt som tillser att framledningstemperaturen hålls låg, för att inte systemet och golvmaterialet skall ta skada.

Det är viktigt att shuntarna, reglercentraler och temperaturgivare kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa funktionen.

Golvvärmesystem arbetar med mycket låga flöden, en noggrann injustering av systemen är en förutsättning för bästa inneklimat och ekonomi.

Det är sällan ett problem med höga returtemperaturer i en golvvärmeanläggning. I en normalt fungerande installation bör den gemensamma returtemperaturen från golvvärmefördelaren aldrig överstiga 35°C.

 

Rundgångar och handdukstorkar

En bidragande orsak till hög returtemperatur är inte sällan rundgångar i sekundärsystemet.

Rundgångar kan vara installerade för att medföra bättre driftbetingelser för gamla typer av cirkulationspumpar, oljepannor eller värmepumpanläggningar.

Rundgångarna kan ha blivit kvarlämnade efter att primär värmekälla och cirkulationspumpar har blivit utbytta sedan många år tillbaka.

Handdukstorkar är en form av rundgång mellan tillopp och retur, som medför dålig avkylning av vattnet i sekundärsystemet.

 

VVC

Värmeväxling mot enbart tappvarmvatten ger normalt en primär returtemperatur som understiger 22°C under tiden som tappningen av varmvatten pågår.

När inget tappvarmvatten används och inget värmebehov föreligger i fastigheten är det returtemperaturen från VVC-kretsen som avgör hur hög den primära returtemperaturen blir.

Här kan Ni som fastighetsägare tillse att VVC-kretsen är rätt injusterad och att VVC-kretsens returtemperatur håller sig inom Boverkets krav på den temperaturnivå som skyddar mot tillväxt av Legionella i tappvattensystemet.

 

Fjärrvärmecentralen

Bedöm fjärrvärmecentralens allmänna skick:

 • Förekommer det synlig korrosion, missljud eller läckor?
 • Rör sig styrventilernas ställdon tyst och mjukt?
 • Är rörisoleringen torr och i bra skick?

 Ställdonen skall vara ändlägeskalibrerade mot styrventilens aktuella slaglängd för att fungera på rätt sätt. Ställdonen skall också ha en ställtid som är anpassad för den aktuella funktionen, snabb reglering för tappvarmvatten och långsam reglering av värme sekundär-systemet.

Reglerförloppet intrimmas i reglercentralen medan den minsta uppnåbara ställtiden begränsas av ställdonens utväxling och motorbestyckning.

Intrimningen av reglerförloppet bör kontrolleras med givna intervall. Felaktig intrimning kan medföra en instabil reglering som orsakar ojämn tappvarmvattentemperatur, slitage på ventiler och ställdon samt okontrollerbara svängningar i fjärrvärmenätet.

Ställdonet som reglerar styrventilen för tappvarmvatten skall vara utrustat med fjäderåtergång som stänger ventilen i händelse av spänningsbortfall, som ett skydd mot skållningstemperatur på tappvarmvattnet.

Fjärrvärmecentralen innehåller ett antal temperaturgivare som kan förlora sin noggrannhet över tid. Temperaturgivarna utgör reglercentralens ”känselsinne” och indata från temperaturgivarna är avgörande för att reglercentralen skall ta rätt beslut i alla förekommande driftfall.

Temperaturgivarnas avlästa värde kan jämföras med t.ex. en termometer eller ett handhållet mätinstrument med jämna mellanrum för att säkerställa funktionen.

Tillse att temperaturgivarna är placerade på ett representativt ställe, även utetemperaturgivaren.

Kontrollera att reglercentralens temperaturkurva är rätt injusterad för den aktuella fastighetens värmetröghet och klimatskalets prestanda.

Tillse att cirkulationspumpar för VVC och värme sekundär är injusterade, går i rätt driftläge och motsvarar de aktuella systemens systemkurva.

Finns det aktiva larm i reglercentralen bör dessa åtgärdas utan dröjsmål.

Varberg Energi rekommenderar att fjärrvärmecentralens reglercentral/ DUC är uppkopplad mot ett överordnat system så att eventuella larm kan upptäckas utan dröjsmål.

Larm är en viktig funktion för att minska risken för personskador, kostsamma reparationer och förargliga avbrott i värme- och tappvarmvattenförsörjning.


 

Följande temperaturer bör, som minst, övervakas aktivt och vara kopplade till ett larm i överordnat övervakningssystem:

Tappvarmvatten ut från centralen

För varmt tappvarmvatten utgör risk för skållning vid tappstället, för kallt tappvarmvatten medför risk för tillväxt av Legionella i systemet. Boverkets fastställda temperaturgränser gäller för alla fastigheter.

 

Returtemperatur VVC-krets

Boverkets byggregler ställer krav på den lägsta tillåtna temperaturen i tappvarmvattensystemet för att skydda mot Legionellatillväxt. Normalt återfinns den kallaste systemtemperaturen för tappvarmvatten där VVC-returen ansluter till fjärrvärmecentralen.

 

Värme sekundär, tillopp och retur

Hög returtemperatur visar att värmesystemet är bristfälligt injusterat. Det ökar fastighetens energiförbrukning och leder till en ökad primär returtemperatur.

Larm bör också skickas om tilloppstemperaturen hamnar utanför aktuellt börvärde under en längre tidsperiod, för att säkerställa husets klimatkomfort och energieffektivitet.

 

Rör som utgör tillopp till värmeväxlare i centralen skall vara försedda med silar:

 • Returledningen från sekundärt värmesystem
 • Kallvattenledningen till tappvarmvattenvärmeväxlaren
 • Primärvärme tillopp till fjärrvärmecentralen

Silarna skall rengöras med bestämda intervall. Silen på primärsidan får dock endast rengöras av Varberg Energi.