Flisan af Varberg

Vårt fliseldade värmeverk - Flisan af Varberg - finns på Östra Hamnvägen i Varberg. En anläggning som innebär ännu större leveranssäkerhet i vårt fjärrvärmenät.

Biobränsleanläggningen består av ett värmeverk för flis och en ackumulatortank för värmelagring. Värmeverket är också utrustat med en solcellsanläggning på ca 450 m2 för elkraftproduktion. Anläggningen driftsattes i årsskiftet 2012/2013 och solcellerna började producera el i augusti 2013.

Biobränsleanläggningen har byggts för att täcka det värmebehov våra kunder har under vinterhalvåret när restvärmen från Södra Cell i Värö inte räcker till. Den kommer dessutom att fungera som en reservanläggning när Södra Cell i Värö inte kan leverera restvärme vid planerade eller oplanerade stopp.

Flis och aska

Bränslet består alltså av flis och den aska som bildas vid förbränningen återförs senare till skogen så att näringsämnen kan återföras till naturen. I rökgaskondensorn tar vi tillvara på ytterligare energi som finns i rökgaserna som bildas vid förbränningen. Den energin hade annars försvunnit upp genom skorstenen. Vår anläggning är utrustad med stora elfilter som renar rökgaserna från sotpartiklar så att när röken kommer ut genom skorstenen består den till 99 procent av vattenånga.

Med andra ord är vårt nya värmeverk en stor vinst för både Varbergarna och för miljön!

 

 

Pannor

2 st fastbränsleugnar på vardera 10 MW
1 st bioolja 10 MW
1 st gas 10 MV

Bränsleförbrukning vid full drift

Fastbränsleflis 4-5m3/tim
Bioolja 1m3/tim
Gas 90 Nm3/tim

Rökgasrening och energiåtervinning

Elfiltret för rening och rökgaskondensering för   värmeåtervinning.

Ackumulatortank för värmelagring

Energiinnehåll 120 MW med en varmvattenvolym på 3 000m3

Solcellspanel

Sammanlagd yta 450 m2. Totaleffekt 60 kW. Produktionen ligger på ca 50 000 kWh/år, vilket motsvarar användning av hushållsel för ca   10 villor.

Kapacitet

En normal produktion är ca 45 000 MWh. Produktionen kan tredubblas när det blir längre avbrott på Södra Cell Värö.

 

Värmekraftverket Fisan af Varberg har formen av en båt med för och en akter med solcellspaneler