Fjärrvärmepriser

Fjärrvärmepriser

Hur mycket kostar en fjärrvärmeanslutning och vad kommer uppvärmningen att kosta? Vad du betalar för din fjärrvärme beror på vart vi levererar fjärrvärmen och framför allt på hur mycket värme du förbrukar.

Vi tillämpar säsongspriser på vår fjärrvärme eftersom vi behöver hushålla så mycket som möjligt med de energiresurser vi har. Det är helt enkelt ett viktigt ställningstagande och ett effektivt sätt att inspirera alla våra användare till att energieffektivisera.

Priser 2022

Anslutningskostnad

Anslutningskostnad är den avgift som betalas till Varberg Energi för att fastigheten skall anslutas till fjärrvärmenätet via en fjärrvärmeservis.

Fjärrvärmeservisens storlek det vill säga diametern på rören varierar beroende på kundens effektbehov. En villa ansluts med en mindre servis än t ex en större hyresfastighet. Anslutningskostnaden sätts efter offert och beror på servisens storlek och längd. 

Vid anslutning av befintlig fastighet ingår förläggning inom tomt i anslutningsavgiften om ej annat anges. Efter förläggning grovåterställer Varberg Energi. Eventuell toppbeläggning (t ex asfaltering och sådd av gräs) ombesörjes av fastighetsägaren. Vid anslutning av befintliga fastigheter kan andra anslutningskostnader förekomma. Vid nyproduktion står fastighetsägaren för schakt samt återfyllnad inom tomt.

Fjärrvärmepris Centrala nätet 2022

Energipris

 • Energipriset består av ett sommar- och ett vinterpris, där vi under maj till september har ett lägre energipris än på vinterhalvåret.  
 • Energipriset står för ca 60% av ert totala fjärrvärmepris. 
 • Den här delen av fjärrvärmepriset motsvarar våra bränsle- och produktionskostnader för att producera värme. 
   

Energipris 

exkl. moms 
öre/kWh

inkl. moms
öre/kWh

Vinterpris Oktober-April  

44,00 

55,00 

Sommarpris Maj-September  

26,40 

33,00


Nätpris

 • Nätpriset består av ett fast och effektbaserad del. 
 • Nätpriset baseras på januari och februaris månads graddagskorrigerad energianvändning, dividerad med antal timmar för januari och februari som är 1416 timmar. 
 • Avgiften justeras årligen i mars månad. Nätavgiften står för cirka 25% av ert totala fjärrvärmepris.  
 • Den här delen av fjärrvärmepriset motsvarar våra kostnader för fjärrvärmenätet. 

Nätpris: Fast del +(Effektbaserad fast del × (Jan-feb förbrukning/1416) 

 

Fast Nätavgift 

 

Nätutnyttjande kW 

exkl. moms 
kronor

inkl. moms 
kronor

0–50 

  920 

1 150 

50–100 

2 450 

3 063 

100–200 

6 530 

8 163 

200–400 

14 700 

18 375 

över 400 

27 000 

33 750 

 

Effektbaserad Nätavgift kr 

 

Nätutnyttjande kW 

exkl. moms 
kronor

inkl. moms 
kronor

Effekt  

0–50 

890  

1 113 

× effekt 

50–100 

860  

1 075 

× effekt 

100–200 

820  

1 025 

× effekt 

200–400 

780  

   975 

× effekt 

över 400 

750  

   938 

× effekt 

 


Effektpris

 • Effektpriset är månadens högsta dygnsmedeluttag och ligger till grund för priset av effektavgiften. 
 • Effektpriset räknas fram genom att ta varje månads högsta energianvändning under ett dygn och dividera detta värde med 24 timmar. Då får man fram månadens högsta dygnsmedeluttag. 
 • Effektpriset justeras varje månad. Effektavgiften står för ca 15% av ert totala fjärrvärmepris.  
 • Den här delen av fjärrvärmepriset motsvarar våra produktionskostnader för fjärrvärmen. 
   
Effektpris exkl. moms 
kronor
inkl. moms
kronor
Januari-December 59,20 74,00

 

Fjärrvärmepris Närvärme Bua, Veddige, Tvååker 2022

Varberg Energis prismodell för flerbostadshus och lokaler i fjärrvärmenäten i Bua, Tvååker och Veddige 

Energipris

 

exkl. moms 
öre/kWh 

inkl. moms
öre/kWh 

Januari - December 

71,20 

89,00 

 


Nätpris

För att beräkna fram nätavgiften behöver man beräkna fram den nätutnyttjande effekten. Det fås genom att årlig energianvändningen [kWh] divideras med kategorital som beror på fastighetstyp. Detta ger den abonnerade effekten. 

 

Fast Nätavgift 

 

Nätutnyttjande kW 

exkl. moms 
kronor

inkl. moms 
kronor

0–100

  1 316 

1 646

101-200

2 633

3 291

201-300

5 266

6 582

301-400

9 215

11 519

över 400 

14 481

18 101

 

 

Effektbaserad Nätavgift kr 

 

Nätutnyttjande kW 

exkl. moms 
kronor

inkl. moms 
kronor

Effekt  

0–100 

145  

181 

× effekt 

101-200 

132  

165 

× effekt 

201–300 

118  

148 

× effekt 

301–400 

105  

   132 

× effekt 

över 400 

92  

   115 

× effekt 

 

 

 

Flerbostadshus
h (timmar)

Lokaler/industri 
h (timmar) 

 

Kategorital 

2 200 

1 900 

 

 

 

Flödespremie från 2022

Flödespremie

Returtemperaturen visar hur väl fungerande fastighetens värmesystem och fjärrvärmecentral är. Har man ett väl fungerande system, kommer det utvinna större mängd energi för varje kubikmeter fjärrvärmevatten som flödar genom fjärrvärmecentralen än en sämre fungerade central. Ju mer energi man kan utvinna ur det varma fjärrvärmevattnet desto lägre temperatur återgår i fjärrvärmebolagets returledning.  

Flödespremien fungerar så att den kommer belöna fastighetsägare som håller en låg returtemperatur med en premie. Detta gör att fastighetsägaren aktivt kan sänka sina kostnader genom att hålla fjärrvärmeanläggningen resursoptimerad. De som har en högre returtemperatur än månadens medelvärde av all fjärrvärmecentralers värde, kommer få betala en extra avgift.

Flödespremien tillämpas i det centrala nätet för företag under de kallare månaderna - oktober till och med april. 

Flödespremie exkl. moms 
kronor
inkl. moms
kronor
Oktober-April 2,50 3,13

 

Q=m3 Mängd av fjärrvärmevatten (Flödet genom centralen) 
W=MWh Energimängd 
P=Priset i kr/m3 (2,5 kr/m3) 

Q kund/W Kund = m3 per MWh ger värde för kundens fjärrvärmecentral. 

Q Alla/W Alla = m3 per MWh ger medelvärde för alla fjärrvärmekunder. 

Beräkning av premien: 
(Q Kund/W Kund - Q Alla/W Alla) × P (kr/m3) × W (kund) 

 

Installationskostnad

Fjärrvärmeleveranser regleras i "Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme". Dessa avtalsvillkor finns i två versioner, en för konsumenter och en för näringsidkare. Utöver de allmänna avtalsvillkoren regleras fjärrvärmeleveransen av ingånget leveransavtal.

Installationskostnaden är kostnaden för att anpassa fastigheten för fjärrvärme. Man installerar en fjärrvärmecentral och ansluter den i ena änden till inkommande fjärrvärmeservis och i den andra ansluts fastighetens uppvärmnings- och varmvattensystem.

Prisexempel

Prisexempel

Flerbostadshus och lokaler (vid fördelning 83 % vinter, 17 % sommar)

Årlig förbrukning kWh

Total kostnad per år

Nätpris

Effektpris

Energipris

15 000 kWh

13 901 kr

4 005 kr

2 625 kr

7 271 kr

20 000 kWh

18 035 kr

4 965 kr

3 375 kr

9 695 kr

30 000 kWh

25 802 kr

6 885 kr

4 375 kr

14 542 kr

40 000 kWh

33 444 kr

8 805 kr

5 250 kr

19 389 kr

Samtliga priser inkl. moms. Effekt- och nätpriset kan variera beroenden på uttagsmönster.

 

Energipris 

 • Månadens energianvändning i kWh multiplicera med energipriset. 
 • Energianvändningen vintermånad: 11 00 kWh [11 MWh]
 • Multiplicerat med tex vinterpriset för fjärrvärmen som är 0,425 kr/kWh
 • 11 000 × 0,425 = 4 675 kr 

Effektavgift 

 • Månadens högsta dygnsmedeluttag är 10 kW.
 • 10 × 58 = 580 kr denna aktuella månad.
 • Månadens högsta dygnsmedeluttag varierar och i flerbostadshus är den lägre på sommaren när det endast är varmvatten som används. 

Nätavgift 

Januari och februaris normalårskorrigerade energianvändning summeras.

 • Januari: 11 000 kWh
 • Februaris 10 500 kWh
 • 11 000 + 10 500 = 21 500 kWh
 • 21 500 kWh divideras med januari och februaris sammanlagda antal timmar som är 1416 h
 • 21 500/1416 = 15 kW 

Nätprisets utfall ges genom kolumnintervall 0–50 kW i detta fall. Nätpriset beräknas fram genom en fast del och en effektbaserad rörlig del. 

 • Fastavgift är 900 kr
 • Effektbaserade rörliga delen är: 870 × 15 = 13 050 kr
 • Nätpriset blir 900+13 050 = 13 050 kr
 • 13 050 kr divideras med dagar på ett år.
 • 13 050/365 = 35,8 kr 

För att sen multipliceras med antal dagar fakturan gäller exempelvis 1 månad = 31 dagar 

 • 35,8 × 31= 1 110 kr/månad i Nätavgift 

 


För-och färdiganmälan

Här hittar du blanketten för För- och färdiganmälan Fjärrvärme.

För- och färdiganmälan (pdf)