Varberg Energi AB:s Särskilda avtalsvillkor för anslutning och leverans av fjärrvärme till näringsidkare och övriga juridiska personer

Giltiga från och med 2020-01-01

Allmänt

För fjärrvärmeleveransen tillämpas Avtalet, dessa avtalsvillkor samt vid var tid för branschen gällande Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare. Om avvikelser föreligger mellan Allmänna avtalsvillkor och de Särskilda villkoren i detta avtal, har de Särskilda villkoren företräde. Se www.varbergenergi.se eller kontakta Kundservice.

Kreditprövning

VEAB äger rätt att genomföra sedvanlig kreditprövning vid förfrågan om nytt fjärrvärmeavtal.

Leveransvillkor

Värmen tillhandahålles i leveranspunkten, vilket är ventiler placerade vid yttervägg. Ventilernas placering överenskommes mellan parterna.

Gränsen mellan Varberg Energi och Kundens anläggning utgörs av leveranspunkten.

Äganderätten till distributionsanläggningen samt alla risker övergår normalt från Varberg Energi AB till Kunden i leveranspunkten.

Debiteringsmätare med erforderliga givare tillhandahålles av Varberg Energi AB och monteras av Varberg Energi AV, och förblir leverantörens egendom. Varberg Energi AB ansvarar inte för försenad leveransstart som beror på att Kunden lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter eller yttre påverkan som Varberg Energi AB ej råder över. Vid dessa tillfällen görs en ny planering för anslutning av aktuell leveranspunkt med kund.

Kontaktuppgifter

Kunden ska hålla Varberg Energi underrättad om vid var tid aktuella kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress samt postadress. Ändrade uppgifter eller andra uppgifter som har relevans för avtalet meddelas till Kundservice.

Kunden lämnar samtycke till att angivna uppgifter behandlas för att kunna administrera och tillhandahålla tjänsten på avsett sätt och för att kunna erbjuda ytterligare utbud av varor och tjänster. Vidare lämnas samtycke till att uppgifterna kan komma att lämnas till tredjeman för att möjliggöra erbjudanden om tjänsteleverans och andra kopplade erbjudanden. Om Kunden önskar återkalla sitt samtycke eller utöva andra rättigheter enligt lag ska Varberg Energis Kundservice kontaktas.

Avgifter och Priser

Priser framgår av Avtalet. Om myndighet under avtalstiden beslutar om förändringar i lagar eller andra pålagor har leverantören rätt att justera priset i avtalet i motsvarande utsträckning även under pågående/innevarande bindningstid. En sådan prisändring ska meddelas Kunden senast i samband med faktureringen.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften, se Avtalet, är en engångskostnad och faktureras efter att anläggningen är ansluten.

MBUS

Vid tecknande av MBUS sker abonnemanget löper med en (1) månads uppsägning och var tids gällande kostnad för denna tjänst läggs på gällande faktura.

Flytt av servisledning

Flytt/ändring av rördragning bekostas helt av kund.

Nätpris och effektpris

Nätpris beräknas enligt: Januari och februari månads energiförbrukning som graddagskorrigeras. Detta värde divideras sedan med antal timmar under januari och februari aktuellt år. Nätpriset används under följande 12 månader.

Effektpris beräknas enligt: Aktuell månads högsta dygnsförbrukning som divideras med 24 timmar. Effektpriset justeras varje månad.

Installationskostnad

Installationskostnaden är en engångskostnad. Denna avgift faktureras helt oberoende av ifall installation gör i samband med anslutning eller ej.

Prisförändringar

Eventuella prisförändringar för ny avtalsperiod skall aviseras minst 60 dagar före ny period. Om avtalet ej sägs upp skriftligen senast 30 dagar före avtalsperiodens utgång, förlängs avtalet med det pris som aviserats med en uppsägningstid på 30 dagar.

Kreditprövning

Varberg Energi äger rätt att genomföra sedvanlig kreditprövning vid förfrågan om nytt fjärrvärmeavtal. Om Kunden inte blir godkänd enligt Varberg Energis rutin för kreditprövning träder inte avtalet i kraft.

Faktureringsvillkor

Priset räknas från första leveransdagen och debiteras varje månad i efterskott med en förfallodag på
20 dagar. Nätpris delas upp månadsvis vid fakturering. Vid försenad betalning påförs dröjsmålsränta, påminnelse- och inkassoavgifter enligt lag.

Avtalets giltighetstid

Om avtalet skriftligen ej sägs upp av någon part senast 30 dagar före avtalsperiods utgång förlängs avtalet med en uppsägningstid från respektive part på 30 dagar.

Övrigt

För att upprätthålla ett effektivt system med lägsta möjliga förluster skall båda parter sträva efter att anläggningen är i ett sådant skick att lägsta möjliga returtemperaturer tillhandahålls.

Tvist

Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parter. Om tvisten inte kan lösas kan den avgöras av behörig domstol med tillämpande av svensk lag.