Fjärrvärme

Vi värmer upp lägenheter, villor, företag, skolor och kommunala fastigheter med fjärrvärme. Detta är ett prisvärt uppvärmningsalternativ som varken luktar eller bullrar och som ger dig en behaglig och bekymmersfri värme.

Med restvärme från Södra Cell Värö, där resurser annars skulle gått förlorade, värmer vi upp det vatten som genom rör i marken transporterar värme in till din fastighet. Tanken är; en stor värmekälla istället för flera små. Att ta vara på restvärme är inte bara bra för dig som fjärrvärmekund utan även för vår miljö.


Hur värmdes Varberg innan fjärrvärmen kom?

Innan 1988 skedde all uppvärmning av hus och industrier med el, pellets, briketter, kol och olja. Då anslöts naturgasen, men även olja, pellets och el användes fortfarande. 1991 byggde vi ett lokalt fjärrvärmenät med naturgaspannor i anslutning till sjukhuset.

Utbyggnaden av fjärrvärme i Varberg började på riktigt år 2001.  Arbetet med överföringsledningen (18 km lång) startade i april med värmeleverans i december samma år.

Sedan 2001 har försäljningen i det centrala fjärrvärmenätet ökat från ca 23 GWh till 170 GWh. Under samma period har de totala utsläppen av växthusgaser (CO2) från uppvärmning av hus och industrier i Varberg, minskat från 90 000 ton/år till drygt 48.000 ton/år.

Vi har också byggt ut fjärrvärmen i tre lokala närvärmenät totalt ca10 GWh.

2006 byggde vi ut pumpkapaciteten med ca 40 % genom en extra pumpstation på halva sträckan mellan SCV och pumpstationen i stan. Därmed kunde överföringen av spillvärme öka från 16 till 20 MW.

2007 installerade SCV två nya värmeväxlare för att kunna överföra mer spillvärme till fjärrvärmenätet, vilket ökade kapaciteten till ca 23 MW.

Fjärrvärmeverket Flisan af Varberg

2010 togs beslut om att bygga en ny fjärrvärmeproduktionsanläggning för att öka effektreserven och spetsvärmebehovet när Södra Cell Värös restvärme inte räcker till samt för oplanerade/planerade driftstopp. I mars 2011 tecknades kontrakt med KMW Energi AB om leverans av två rostereldade flispannor (skogsflis) 2 x 10 MW, med rökgaskondensering 2 x 3 MW. En ackumulatortank om 3 300 m3 levererades av STÅLAB, 120 MWh värme.

Första spadtaget togs 17 oktober 2011. Första pannan startades med torkeldning 12 december 2012 och med flis och värmeleverans från 16 december. Anläggningen övertogs efter godkänd provdrift och slutbesiktning den 7 juni 2013.

Länk till sidan om Flisan af Varberg