Vi bygger fjärrvärme

Så här går det till när vi bygger ut fjärrvärme - steg för steg.

Steg 1

Vi har i vår planering beslutat att erbjuda fjärrvärmen i ett begränsat område t ex ett kvarter. En förutsättning för att utbyggnad skall kunna ske är att intresset är tillräckligt stort för att ekonomiskt kunna motivera en investering i fjärrvärmenätet. Med anledning av detta skickas en intresseförfrågan ut till berörda fastighetsägare.


Steg 2

Vi sammanställer intresset från fastighetsägarna och fattar beslut om utbyggnad. Om intresset är för lågt meddelas de intresserade att utbyggnaden tyvärr inte blir av.
Om det inkomna intresset räcker för att motivera en utbyggnad kommer vi att meddela detta tillsammans med information om att kontakt kommer att tas med intresserade fastighetsägare.


Steg 3

Vi tar kontakt med alla intresserade fastighetsägare och genomför ett besök i fastigheten tillsammans med ägaren eller dess representant. Vid detta besök går man igenom samtliga frågor fastighetsägaren har gällande fjärrvärme. Man kommer också överens om var det är lämpligt att ansluta fastigheten och vad som skall göras rent tekniskt. Efter detta besök översänds leveransavtal och avtal gällande installation om kunden valt att handla upp ombyggnaden i fastigheten av oss.


Steg 4

Vår entreprenadavdelning projekterar utbyggnaden i området med hjälp av den information som inhämtats vid besöken i respektive fastighet. Efter projektering och materialbeställning påbörjas förläggning av fjärrvärmen i området och samtliga intresserade fastigheter ansluts via serviser till fjärrvärmenätet.


Steg 5

När fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet kan installationen av fjärrvärmecentralen påbörjas. Efter färdigställd installation sätts mätaren som registrerar energiuttaget upp och anläggningen tas i drift. Vi återställer gatumarken genom att fylla igen och lägga ett tillfälligt ytskikt. Slutligen kommer Varbergs kommun att återställa gatumarken med t ex asfalt eller gatsten.