Elnät

Elnät

Varberg Energi äger och underhåller det elnät som finns i Varbergsområdet och i Varbergs kommuns södra delar.

Oavsett om du är elkund hos oss eller hos något annat elbolag är det ändå vi som bevakar elnätet dygnet runt och ser till att din el kommer fram som den ska, året runt. 

Om du är vår elnätkund men inte vår elhandelskund, får du en faktura från oss för ditt elnät och en faktura från ditt elhandelsbolag istället för en samlad faktura. 

Vårt elnät

Som nätägare svarar vi på Varberg Energi för distributionen av el i varbergsområdet och i Varbergs kommuns södra delar. Elen levereras från stamnätet in till Varberg Energis elnät via några större mottagningsstationer.

 

___________________________________

SAMRÅD - 20180129

Förnyad koncession för 130kV-kabel mellan station Holmagärde och Varberg Centrum

Varberg Energi AB avser att förnya nätkoncession för befintlig 130kV-markkabel, samt att ansöka om ny koncession för en mindre förändring (ca 160 m) av kabelsträckningen mellan stationerna Holmagärde XT 121 och Varbergs Centrum XT 161. Kabeln berör Varbergs kommun i Hallands län.

Nuvarande koncession har gått ut och behöver förnyas. Varbergs kommun och Varberg Energi AB har fortsatt behov av den befintliga markkabeln. Inför ansökan genomförs nu samråd enl. 6 kap. 4§ miljöbalken.

Information och synpunkter som framkommer i det fortsatta samrådet kommer att ligga till grund för kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Bakgrund
Elförsörjning är en mycket viktig samhällsfunktion och elektricitet används inom de flesta delar av samhället. Detta innebär att vi är beroende av en säker elförsörjning och ett robust elnät.  Elförsörjningen till Varbergs centrala delar går från Ellevio AB:s station Holmagärde XT 121 via en 130 kV-kabel till Varberg Energis station Varbergs Centrum XT 161. Kabeln ägs och förvaltas av Varberg Energi AB.

I huvudalternativet föreslås en mindre ändring av kabelns sträckning (se bild nedan, grön linje).

 

Ytterligare information
Önskas mer information går det bra att ladda ned samrådsunderlag enligt nedan.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Hans Ljungström, Varberg Energi AB, telefon: 0340-62 88 00.

Här finner du samrådsunderlaget

Sista dag för synpunkter: 2018 02 28