Strömavbrott

Vi jobbar för att du alltid ska få ström till din villa eller fastighet och vi har en tillgänglighet i vårt elnät på 99,9 %.

Med andra ord har våra kunder under 2018 haft en genomsnittlig avbrottstid på 6 minuter per kund/år. Vi förbereder oss så mycket det går, men ibland händer det att det blir strömavbrott ändå. Vädrets makter gör att det kommer mycket snö eller blåser hård vind som i sin tur leder till att det faller träd på våra ledningar eller ställer till andra problem.


Om det blir strömavbrott har vår personal beredskap dygnet runt, årets alla dagar. Det gör att vi snabbt kan vara på plats för att laga de fel som uppstått. Är det ett större fel som drabbat flera vet vi oftast om det direkt. Vi har utrustning som visar när strömmen är borta i vårt nät och då börjar vi direkt att leta rätt på felet och se till att du får strömmen tillbaka.


Att bryta strömmen

Om du bryter strömmen till din bostad och har en elmätare med brytare, gör då följande:

  • Stå i menyn för Brytarfunktion, det ska då stå dCon i displayen (om rätt meny passerade, fortsätt trycka så kommer den tillbaka igen). Håll sedan knappen intryckt till dess att den grön-röda lysdioden till vänster om knappen börjar lysa.
  • När lysdioden tänds hörs ett knäpp-ljud, det är brytaren som slår ifrån strömmen.
  • När strömmen är avstängd lyser dioden först rött i ca 1 minut, därefter lyser den grönt.
  • För att sätta på strömmen igen måste lysdioden lysa med fast grönt sken.
  • Stå i menyn för Energi, det ska då stå kWh i displayen.
  • Håll knappen intryckt i ca 6 sekunder, tills dess att den gröna dioden slocknar.
  • Det hörs nu samma knäpp-ljud igen och nu slår brytaren till strömmen.


Om du inte har en elmätare med brytare...

... ska du använda brytaren vid gruppcentralen. Den hittar du inomhus, där dina säkringar sitter. När du använder brytaren vid gruppcentralen har vi fortfarande kontakt med din elmätare även om din bostad är strömlös. Finns ingen brytare vid gruppcentralen kan du använda brytaren vid elmätaren. Meddela i så fall oss, så att vi vet att mätaren inte är trasig och att vi inte behöver åka ut för en kontroll.


Rätt till ersättning vid strömavbrott

Du får avbrottsersättning om du varit strömlös under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Om du därefter haft ström oavbrutet i minst två timmar anses avbrottsperioden avslutad när strömavbrottet upphörde. Avbrottsperioden börjar räknas då vi fått vetskap om strömavbrottet. Avbrottsersättningen betalas i första hand ut genom kreditering på kommande faktura.

Ersättningsnivåer som utgår enligt Ellagen

 

12 - 24 timmar

12,5 % av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 1 000 kr.

 

24 - 48 timmar

37,5 % av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 2 000 kr.

 

48 - 72 timmar

62,5 % av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 3 000 kr.

 

72 - 96 Timmar

87,5 % av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 4 000 kr.

* För dig med säkringstariff är den årliga elnätskostnaden summan av abonnemangsavgiften för huvudsäkringen och överföringsavgiften för din beräknade årsförbrukning.

 

Avbrottsersättningen kan aldrig överstiga 300% av din årliga nätkostnad. Avbrottsersättning är inte momspliktigt.
För privatkunder är beräknad årlig elnätskostnad inklusive moms.


Avbrottsersättningen gäller inte om

- kunden inte fullgjort sina skyldigheter, vilket medfört att elen blivit avstängd eller att elen avstängd på egen begäran
- avbrottet beror på kundens försummelse
- överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet
- avbrottet ligger utanför koncessionsinnehavarens så kallade kontrollansvar
- avbrottet beror på fel i stamnätet som tillhör Svenska Kraftnät


Skadestånd

Har du haft strömavbrott kan du ha rätt till ersättning för skadestånd, oavsett hur länge strömavbrottet har varat. Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter, inkomstbortfall och annan förlust på grund av strömavbrottet.