Social

Socialt

Vi är verifierade för socialt ansvarstagande

Vi är övertygade om att öppenhet och mångfald är en naturlig del i framgångsrika affärer och samarbeten. 

Det är vår affärsfilosofi helt enkelt. I vårt förbättringsarbete blev det under 2015 naturligt att ta beslutet om att ta detta engagemang och ansvarskänsla ett steg längre, så under 2016 blev vi verifierade för ISO 26000.

Vårt DNA är den förnybara energiproduktionen, den hållbara energioptimeringen och den förnybara elhandeln. Vi behöver hantera starka och svaga grupper, stora och små kunder, samhällsinstitutioner, föreningar m.fl. på ett likvärdigt satt. Vi vill skapa en ömsesidig respekt som har sin bas i förtroende och ett schysst agerande. 

Våra värderingar

Våra värderingar - Framåtanda, Nytänkande, Mod och Kunskap - spelar här en viktig roll i hur verksamheten utvecklas. Samtliga värderingar stöds av de grundläggande principerna i IS0 26000 om ansvarstagande, etik, transparens, mänskliga rättigheter och intressenternas intresse. 

Egendeklarationen vi gjort, visar att vi i stora delar uppfyller kraven inom de olika ansvarsområdena. De områden vi avser att fokusera på är Miljö, Konsumentfrågor samt Samhällsengagemang och utveckling. Det är områden som är starkt kopplade till vår verksamhet och där vi kan göra skillnad. 

Vi ställer exempelvis om vår fordonspark till att bli helt fossilfri, ändrar våra prismodeller för ökad kundpåverkan genom minskad energiförbrukning och reducerar elnätförluster vilket på sikt ger minskat energibehov i elnätet. Vi deltar i, och har varit med och grundat, nätverket Öppna Företag och driver även den återkommande satsningen "Omtanke ger energi".   Dessutom har vi byggt ev av landets största solcellsparker ”Solsidan” och deltar i utvecklingen av 4:e generationens fjärrvärme och utvecklingsprojekt kring bränsleceller. 

Vi på Varberg Energi tar vårt samhällsansvar på största allvar och ser hur det går hand i hand med vårt uppdrag. Därför har vi tagit beslut om denna egendeklaration, verifierad av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), och ställer oss bakom deras uttalande.

Arbetsmiljöpolicy

Varberg Energi skall vara en kreativ arbetsplats där vi tar till vara på allas kompetenser och ger möjlighet till variation och utveckling. Vår arbetsmiljö skall vara sådan att ingen skall drabbas av ohälsa eller komma till skada i sitt arbete.

Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö som är säker och som stimulerar till värdeskapande och engagemang. Vår arbetsmiljö skall vara fri från trakasserier, mobbning och annan kränkande särbehandling.


Antagen av styrelsen 2004-04-14
Nyfastställd av styrelsen 2019-09-21

 

För oss innebär det att:

 • Arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete.
 • Alla får den introduktion och den utbildning som behövs för att kunna arbeta hälsosamt och säkert.
 • Alla verkar för en säker och bra arbetsmiljö och där alla anställdas behov möts med ömsesidig omsorg och respekt.
 • Chefer inom organisationen skall ha den kunskap, kompetens, resurser och befogenheter som behövs för att verka för en god arbetsmiljö inom sitt område.
 • Arbetsmiljöarbetet sker i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud och personalorganisationer.
 • Vi sätter årligen mätbara arbetsmiljömål och följer upp arbetsmiljön med mätbara indikatorer.
 • Regelbundet och vid förändring undersöker och riskbedömer vi vår fysiska och psykosociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en trygg och säker arbetsplats. Vi arbetar med att ta bort eller minimera risker.  
 • Vårt systematiska arbetsmiljöarbete drivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning. Vi arbetar med att ständigt förbättra ledningssystemet för arbetsmiljön.
Arbetsmiljöcertifiering

Vi är arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001 och jobbar löpande med våra arbetsmiljöfrågor. Länk till certifikat finns i länklistan (pdf-er i nya fönster).

 

Vi var med och startade Öppna Företag

Vi är aktiva i Öppna Företag. Det är ett initiativ som togs av företagaren Mathias Frenzel och som ledde till att näringslivet i Varberg startade ett projekt – föreningen Öppna Företag. Syftet med Öppna företag är att skapa en ny arena för frågor som främjar öppenhet hos företag som verkar i Varbergs kommun. Alla företag som ansluter sig till  föreningen förbinder sig att aktivt arbeta för positiva värderingar som inkluderar alla människor oavsett religion, kultur och läggning. 

Öppna Företag är en non-profit-organisation som drivs med ideella krafter med undantag av ett mindre initialt startbidrag från Marknad Varberg, kommunens näringslivsutveckling.

Öppna Företag arbetar med opinionsbildning i olika sammanhang och med kompetensstöd och verktyg för att främja progressivitet hos svenskt näringsliv med start i Varbergs kommun. Genom att erbjuda medlemsföretagen föreläsningar, seminarier och workshops ska kunskapen om kopplingen mellan öppenhet och  lönsamhet öka. Detta i sin tur bidrar förutom till ett vänligare samhälle att Sverige kan fortsätta vara ett konkurrenskraftigt, innovativt och välmående exportland och ett välmående land att leva i.

Då vi som företagare har ett ansvar och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen vill vi självklart göra det. Genom att fortsätta på den inslagna vägen med progressivitet i fokus är ambitionen att Öppna Företag gör Varberg till en lite bättre plats genom kreativt och innovativt företagsklimat som utvecklar och stärker Varbergs konkurrenskraft och näringsliv.

Länk till Öppna Företags hemsida (öppnas i nytt fönster)

Logotype Öppna Företag

 

Omtanke ger energi

Överallt finns det eldsjälar som utan egen vinning vill göra skillnad för andra. Vi vill varje år lyfta fram en ny eldsjäl - ett lokalt projekt eller en förening - som arbetar för att hjälpa andra. Tillsammans vill vi visa att med lust och engagemang går det att uppnå förändringar och ge ett litet bidrag till en bättre livskvalitet. 

Vi kallar vårt bidrag - Omtanke ger energi

Under 2020 delade vi ut priset till Varberg för Musikhjälpen som varje år samlar in pengar som oavkortat går till Musikhjälpen och deras ändamål. Temat detta år var ”Ingen människa ska lämnas utan vård”. Pengarna som samlades gick till att stärka internationella projekt som, i samverkan med lokalsamhället, arbetar för att människor världen över ska få bättre tillgång till likvärdig vård.

Bakom Varberg för Musikhjälpen står underhållaren Calle Karlsson och Fantastiska Underhållnings Bandet. Med förinspelade sändningar och livestreamade uppträdande bjöd gänget bakom Varberg för Musikhjälpen på en uppskattad lokal underhållningskavalkad med ett behjärtansvärt syfte.

Tidigare mottagare av Omtanke ger energi:

 • Ett Mjukare Varberg för att de visar både mod och driv i social hållbarhet. De har en stor vilja att lyfta fram och prata om de utmaningar dagens unga möter i vårt digitala samhälle. 
 • Fotbollsföreningen Unite People som bygger gemenskap och uppmärksammar viktiga frågor i vardagen. 
 • Ungdomsjouren Tigerlilja i Varberg för deras arbete med alla ungdomar som har funderingar, frågor eller bara söker någon att prata med. 
 • Hallifornia och projektet Welcome to Hallifornia där alla ensamkommande flyktigbarn i Varbergs kommun bjöds in till Hallifornia. Projektet gav de ensamkommande flyktigbarnen en möjlighet att ingå i en gemenskap, träffa andra människor och utbyta tankar och idéer. 
 • Pride Varberg och HBTQ Sörse - för att de båda arbetar för ett mer öppet samhälle och för allas lika människovärde och rättigheter.
 • Auschwitz99' - för att de arbetar med frågor som rör demokrati, etik och människovärde och medvetandegör ungdomar i Varberg om konskvenser av rasism och nazism.
 • Givewatts - för att de skänker solcellsdrivna lampor till skolor i Kenya, som i sin tur sedan lånar ut lamporna till skolbarnen. Att få en lampa gör skillnad - eleverna presterar mer och får högre betyg när de har möjlighet att läsa sina läxor ordentligt och på det sättet får de chans till en bättre framtid.
 • Frälsningsarmén i Varberg - för deras soppluncher och matkassar, och deras sociala engagemang och stöd till människor som hamnar i en situation där de behöver hjälp.
 • Nattvandrarna - för att de med sin närvaro på stan’ skapar en bättre miljö för ungdomarna i Varberg.
  och SSRS - Sjöräddningssällskapet i Bua för att de på frivillig basis ställer upp för nödställda
  till sjöss.
 • DHR – De Handikappades Riksförbund i Varberg för deras arbete med frågor som rör livsvillkoren för personer med rörelsehinder.
 • Lions - Genom Lions Quest-projektet ’Tillsammans’ arbetar Lions för att förbättra livskvaliteten för barn och ungdomar i Varberg.
 • Kvinnojouren - för deras arbete mot våld i vardagen.
 • Almers hus - för att de erbjuder familjer med cancersjuka barn möjlighet till avkoppling i vardagen.

 

Vi stöttar bland annat även BRIS och Naturskyddsföreningens arbete. Vi tänker på framtiden, gör det du också.