Ansvarspolicy och uppförandekod för Varberg Energi

Denna ansvarspolicy och uppförandekod baseras på ansvarsprinciperna i standarden ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande.

Vi vet att vi som företag har en möjlighet att påverka samhället och därmed ett ansvar som vi gärna tar. Några av våra principer som är närvarande i vårt dagliga arbete:

 

Syn på ansvarstagande

Vi vet att vi har ett ansvar och välkomnar granskning av vår verksamhet.

Respekt för och efterlevnad av lagar och förordningar

Som energi- och bredbandsbolag så är vår verksamhet i stor utsträckning reglerad av lagar och förordningar. Vi följer de lagar som finns och följer noggrant utvecklingen av nya.

Transparens

Vi är ett kommunalägt bolag och finns till för medborgarnas bästa. Insyn och transparens är naturligt för oss. Men vi ser till att skydda individers integritet och affärshemligheter.

Etiskt uppträdande

Varberg Energi är en person - en juridisk person. Varberg Energi är ett organisationsnummer, men också en organism med själ och värderingar. Vi lever efter våra värderingar, kunskap, nytänkande, mod och framåtanda som präglar allt vi gör.

Respekt och hänsyn till intressenter och deras intressen

Vi har kännedom om vilka våra intressenter är. Vi är lyhörda och har en kontinuerlig dialog med våra intressenter för att på bästa sätt svara an och ta ansvar.

Respekt för mänskliga rättigheter (och efterlevnad av internationella uppförandenormer)

Varberg Energi är ett svenskt bolag, men vi sneglar på internationella regelverk för att lära oss mer om hur vi kan arbeta ansvarsfullt på den svenska marknaden. Exempel på sådan är de Mänskliga rättigheterna som är allas våra gemensamma värderingar. Att stå upp för allas lika värde och rättigheter, mångfald och jämställdhet är viktigt för oss.

Implementering och tillämpning av denna ansvarspolicy

  • Medarbetare
    Vi som arbetar på Varberg Energi har denna policy som rättesnöre i våra kontakter med omvärlden.
  • Partners och leverantörer
    Denna ansvarspolicy ligger till grund för vårt inköpsarbete och finns därför som ett krav på våra leverantörer. I kontakter med våra partners är innebörden i denna standardunderlag för kontinuerlig diskussion.
  • Uppföljning och efterlevnad
    Denna policy samt dess efterlevnad följs upp årligen i samband med den strategiska verksamhetsplaneringen.

 

 

Antagen av Varberg Energis styrelse 2015-11-02
Nyfastställd 2020-02-03