Hållbarhet

Hållbarhet

Vi är övertygade om att öppenhet och mångfald är en naturlig del i framgångsrika affärer och samarbeten.

Det är vår affärsfilosofi helt enkelt. I vårt förbättringsarbete blev det under 2015 naturligt att ta detta engagemang och ansvarskänsla ett steg längre genom att arbeta med IS0 26000.  

Vårt DNA är den förnybara energiproduktionen, den hållbara energioptimeringen och den förnybara elhandeln. Vi behöver hantera starka och svaga grupper, stora och små kunder, samhällsinstitutioner, föreningar m.fl. på ett likvärdigt satt. Vi vill skapa en ömsesidig respekt som har sin bas i förtroende och ett schysst agerande.

Våra värderingar - Framåtanda, Nytänkande, Mod och Kunskap - spelar här en viktig roll i hur verksamheten utvecklas. Samtliga värderingar stöds av de grundläggande principerna i IS0 26000 om ansvarstagande, etik, transparens, mänskliga rättigheter och intressenternas intresse.

Egendeklarationen vi gjort, visar att vi i stora delar uppfyller kraven inom de olika ansvarsområdena. De områden vi avser att fokusera på är Miljö, Konsumentfrågor samt Samhällsengagemang och utveckling. Det är områden som är starkt kopplade till vår verksamhet och där vi kan göra skillnad.

Vi ställer exempelvis om vår fordonspark till att bli helt fossilfri, ändrar våra prismodeller för ökad kundpåverkan genom minskad energiförbrukning och reducerar elnätförluster vilket på sikt ger minskat energibehov i elnätet. Vi deltar i, och har varit med och grundat, nätverket Öppna Företag och driver även den återkommande satsningen "Omtanke ger energi".   Dessutom har vi byggt en av landets största solcellsparker ”Solsidan” och deltar i utvecklingen av 4:e generationens fjärrvärme och utvecklingsprojekt kring bränsleceller.

Hållbarhetsbarometern

Hållbarhetsbarometern är ett verktyg framtaget av EMC Sverige där företag lätt kan samla & överblicka sitt hållbarhetsarbete. Det gör man genom att svara på ett antal frågor inom olika kategorier- Miljö, Socialt, Ekonomi samt Väsentlighet och intressenter - och får då ett resultat att jobba vidare med i organisationen. Svaren på frågorna kan löpande uppdateras när hållbarhetsarbetet inom företaget förbättras och i takt med det tickar hållbarhetsbarometern upp.

Länk till verktyget Hållbarhetsbarometern (öppnas i nytt fönster)

Illustration över vår statistik från Hållbarhetstermometern


Verktyget kom ut under våren 2018 och vi valde förstås att vara med. Svaren på frågorna gav oss en relativt hög poäng - vilket vi är mycket stolta över - men vi stannar inte där, utan fortsätter vår strävan mot en alltmer hållbar verksamhet. Hänger du med? Hur många poäng får ditt företag?