Komplettering till AMI

Anslutning, Mätning, Installation.

1.5 Anmälan till nätägaren – föranmälan/färdiganmälan

Föranmälan

Dessa elarbeten är föranmälanspliktiga:

 • Tillfällig servis (tillfällig anslutning vid byggnation, tivoli, marknad mm.).
 • Ny eller ändrad servis (permanent servis eller servisändring av befintlig).
 • Säkringsändring (förändring av mätarsäkring, servissäkring och effektökning/minskning).
 • När du ansluter anläggningar för småskalig elproduktion till elnätet (så som sol- vind- vatten- eller gaskraftverk, energilager, kraftvärme eller reservkraft).
 • Installation av inmatningsenhet för mobila reservkraftaggregat.
 • All förändring och/eller utökning av produktionsanläggning.

Hur går jag tillväga?

För- och färdiganmälan görs på Installatörswebben där du som auktoriserad elinstallatör kan registrera ditt ärende. När ditt ärende är registrerat kommer du att få en bekräftelse via mail, efter detta kan du följa ärendet via sidan.

Nya hålltider för ärenden från 1 september 2021

Varberg Energi kommer att sjösätta en hel del förändringar vad gäller hålltider för ärenden. De nya tidsgränserna kommer att tillämpas utan undantag och syftar till att kunderna tidsmässigt ska få en rättvis behandling och att Varberg Energi får rimlig tid att genomföra projekten.

Länk till webbplatsen Installatörswebben (öppnas i nytt fönster)

För att kunna säkerställa leverans till slutdatum inför Varberg Energi gäller nedan angivna ledtider från och med 1 september 2021. Inom område med befintligt elnät, och där kapacitet finns, ska föranmälan/beställning vara oss tillhanda enligt följande;

Inom område med befintligt elnät

”Inom område med befintligt elnät” innebär ett område där det finns ett färdigt elnät, t ex ett industriområde med färdig infrastruktur, eller en dito färdig villagata, där kapacitet finns.

 • Nyanslutning 16A till 63A senast 6 månader innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Nyanslutning 80A till 200A senast 6 månader innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Nyanslutning 250A till 1000A senast 12 månader innan önskat tillkopplingsdatum.

 • Servisändring el utökning t o m 63A senast 3 månader innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Servisändring el utökning 80A till 200A senast 6 månader innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Servisändring el utökning 250A till 1000A senast 12 månader innan önskat tillkopplingsdatum.

 • Anmälan av produktionsanläggning senast 8 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.

 • Tillfällig anläggning mellan 25A och 200A senast 3 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Tillfällig anläggning mellan 250A och 1000A senast 3 månader före önskat tillkopplingsdatum
  (tillfällig anläggning kan skickas in som både för- och färdiganmälan samtidigt).

Inom område utan befintligt elnät

”Inom område utan befintligt elnät” innebär att närmaste anslutningspunkt ligger långt ifrån och innebär en större arbetsinsats från vår sida, att vi till exempel behöver sätta en ny transformatorstation eller begära tillstånd från berörda myndigheter.

 • Nyanslutning senast 12 månader innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Tillfällig anläggning senast 6 månader innan önskat tillkopplingsdatum (tillfällig anläggning kan skickas in som både för- och färdiganmälan samtidigt).

 

 

Färdiganmälan

Färdiganmälan ska vara oss tillhanda enligt följande;

 • Nyanslutning senast 3 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Servisändring senast 3 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Montage produktionsmätare senast 2 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Säkringsändring senast 2 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.

 

 • I de fall offert har begärts ska den av kunden påskrivna offerten bifogas i anmälan på hemsidan för föranmälan.
 • Föranmälan avseende nyanslutning eller servisändring ska alltid bifogas en nybyggnadskarta eller likvärdig karta/ritning.
 • Anmälan om flerfamiljsbostad ska bifogas lista över mätarplatsers märkning.
 • Föranmälan avseende produktionsanläggning ska bifogas påskriven bilaga; ”Föranmälan produktion typ A”.

Större ändrade förutsättningar under projektets gång innebär att projekteringen får göras om, och kan då betyda att projekttiden förlängs.

3.2 Märkning

Nedanstående märkning av anläggningen gäller vid nybyggnation eller där märkning saknas.     

Vid utökning av befintlig installation ska det tidigare tillämpade märkningssystemet användas. Innan mätarmontage och idrifttagning skall samtlig märkning vara klar enligt nedanstående exempel.

 

schema över märkning av en elanläggning