Elnätspriser Varberg

Varberg Energi äger och underhåller det elnät som finns i Varbergsområdet och i Varbergs kommuns södra delar.

Oavsett om du är elkund hos oss eller hos något annat elbolag är det ändå vi som bevakar elnätet dygnet runt och ser till att din el kommer fram som den ska, året runt. Om du är vår elnätskund men inte vår elhandelskund, får du en faktura från oss för ditt elnät och en faktura från ditt elhandelsbolag istället för en samlad faktura. 

 

Säkringsabonnemang 2023

Avser anläggningar med max 200 A säkring.

Nättaxa

Abonnemang

Abonnemangsavg/år exkl moms

Abonnemangsavg/år inkl moms

N 100

16 A lgh

1 452 kr

1 815 kr

N 102

16 A

2 260 kr

2 825 kr

N 103

20 A

3 140 kr

3 925 kr

N 104

25 A

5 224 kr

6 530 kr

N 105

35 A

8 296 kr

10 370 kr

N 106

50 A

11 600 kr

14 500 kr

N 107

63 A

14 868 kr

18 585 kr

N 108

80 A

18 884 kr

23 605 kr

N 109

100 A

23 632 kr

29 540 kr

N 110

125 A

29 456 kr

36 820 kr

N 111

160 A

37 540 kr

46 925 kr

N 112

200 A

46 636 kr

58 295 kr


Elöverföringsavgift

Elöverföringsavgift, per kWh 16,25 öre/kWh inkl moms (13,0 öre/kWh exkl moms)

Utdrag ur tillämpningsbestämmelser
För lägenheter tillämpas nättaxa N100 (max 16 A) som är avsedd för boende i flerbostadshus med gemensam elservis där särskilt abonnemang tecknats av fastighetsägaren för fastighetens allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst två lägenheter, dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

För fritidsfastigheter med enfasanslutning tillämpas nättaxa N 102, max 25A.
 
Säsongsmässig eller periodisk återkommande ändring i tariff eller huvudsäkring tillåts inte.

Anslutningsavgifter elnät 2023

Anslutningsavgiften bestäms av avstånd (fågelvägen) till närmaste anslutningspunkt och till den punkt där en anslutning är tekniskt genomförbar med bibehållen elkvalitet. Angivna priser är exklusive moms.

 

Avstånd 16A-25A 35A 35A-1000A > 1000 A
0 - 200 meter 35 500 kr 40 900 kr Enligt offert Enligt offert
200 - 600 meter 35 500 + 305 kr/m 40 900 kr + 305 kr/m Enligt offert Enligt offert
600 - 1200 meter 157 500 kr + 727 kr/m Enligt offert Enligt offert Enligt offert
1200 - 1800 meter 593 700 kr + 421 kr/m Enligt offert Enligt offert Enligt offert
> 1800 meter Enligt offert Enligt offert Enligt offert Enligt offert

 

Effekt och högspänning 2023

Elnätsavgifter 2023 - Gäller effekt och högspänningskunder

Lågspänning >200A, ~=135 kW

Nättaxa

Fast avgift

Effektavgift

Elöverföringsavg.

Reaktivt överuttag

ND 4

5 058 kr/år

694 kr/kW

6,88 öre/kWh

176 kr/kVAr

 

Högspänning 10 kV

Nättaxa

Fast avgift

Effektavgift

Elöverföringsavg.

Reaktivt överuttag

ND 3

16 527 kr/år

461 kr/kW

5,71 öre/kWh

176 kr/kVAr

Priserna är exklusive moms.

Utdrag ur tillämpningsbestämmelser
Effektavgiften erläggs för medelvärdet av de tre högsta månadsvärdena för uttagen medeleffekt per timma. Dock debiteras lägst 80 % av abonnerad effekt. Månadsvärden liksom abonnemang för tiden april-september reduceras med faktorn 0,5. Om den utnyttjade medeleffekten överstiger abonnerad med mer än 10 % debiteras 50 % förhöjd effektavgift för effekt överstigande abonnerad. Reaktivt uttag överstigande 50 % av uttagen aktiv medeleffekt debiteras enligt gällande taxa.

Abonnemangets storlek skall meddelas Varberg Energi senast 31 januari och gäller ett år, om ej annan överenskommelse finns. Om inget meddelas gäller föregående års abonnemangsstorlek.

I fasta avgiften inkluderas beredskaps-, elsäkerhets- och nätövervakningsavgift.

Anslutningsavgifter produktion 2023

Anslutningsavgift debiteras enligt ellagen.

I Ellag (1997:857), 4 kapitlet, 11 § (stycket) anges att;
en elanvändare som har ett abonnemang för en säkring om högst 63A ska inte betala någon avgift för att ansluta en produktionsanläggning som
   1. producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt, och
   2. ansluts
      a) där en anläggning för användning av el redan är ansluten, och
      b) med en effekt som inte överstiger uttagsabonnemangets effekt. Lag (2022:596).

Anläggningar som överstiger 63A säkring och 43,5 kW debiteras anslutningsavgift enligt nedanstående uppgifter i vår prislista.

Storlek anläggning, kW Pris
0-43,5 kW 0 kr
43,5 kW -1,5 MW Enligt offert
1,5 MW < Enligt offert

 

Elnätspriset

I Varberg är det vi som äger kablarna i marken som transporterar el hem till dig. Den kostnad som du betalar för elnätet är för drift, underhåll och förnyelse av elledningar. Även en avgift per använd kilowattimme och för abonnemanget tas ut - allt för att vi säkert skall kunna leverera el hem till dig. Energimarknadsinspektionen kontrollerar att du som vår kund alltid har ett skäligt elnätspris jämfört med marknaden. Hos Energimarknadsinspektionen kan du läsa mer om elnätspriser. 

Energimarknadsinspektionens hemsida

Vårt elnät

Som nätägare svarar vi på Varberg Energi för distributionen av el i varbergsområdet och i Varbergs kommuns södra delar. Elen levereras från stamnätet in till Varberg Energis elnät via några större mottagningsstationer.