Övervakningsplan elnät 2023

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan för 2023 per 2024-03-05.

Företagsuppgifter  
Företagets namn Varberg Energi
Organisationsnummer 556013-1459
Övervakningsansvarig Hans Ljungström
Energislag Elnät
Rapporten avser (årtal) 2023

 

Ingår nätverksamheten i en koncern som bedriver produktion av eller handel med el?
Ja

Ingår nätverksamheten i en koncern vars samlade elnät har minst 100 000 elanvändare?
Nej

Beskriv hur företaget hanterar koncerngemensamma tjänster för att förhindra diskriminering av tredje part:
Kostnader för koncerngemensamma tjänster fördelas genom kostnadsnycklar baserat på hur mycket var områdes utnyttjande av de olika tjänsterna.

Vilken information och vilka uppgifter betraktar företaget som kommersiellt känsliga? 
Kundregister Ja
Förbrukningsregister Ja
Kundanläggningsstatistik Ja
Kunders kreditvärdighet Ja
Avtalsvillkor Ja

 

Beskriv vilka åtgärder företaget har vidtagit under året för att förhindra obehöriga från att få tillgång till ovannämnd kommersiell känslig information:
För att säkerställa att inte obehöriga får tillgång till det Varberg Energi betraktar som kommersiellt känslig information genom att berörda informerats och att behörighet till datasystem är reglerad.

Beskriv vilka utbildningsinsatser företaget har genomfört under året i syfte att motverka diskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden:
Utbildning sker främst när man blir anställd. Vid löpande möten där frågor aktualiseras omkring eller kan härröras till diskriminering av tredje part sker information och utbildning genomförs.

Beskriv hur företaget aktivt har arbetat under året för att regelbundet synliggöra ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen:
Övervakningsplanen som en agendapunkt och att också förmedla vidare i organisationen. Övervakningsansvarig deltar också vid tillfälle i främst kundservicemöten.

Beskriv vilket tillvägagångssätt företaget använt för att utse den övervakningsansvarige:
Övervakningsansvarig utses av VD i samråd med den berörde.
Beskriv vilka befogenheter denne har:
Övervakningsansvarig har befogenheter att besluta om frågor som har bärighet mot övervakningsplanen.

Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tagit del av övervakningsplanen:
För att säkerställa att alla berörda tar del av övervakningsplanen så sker information vid nyanställning och vid separata avdelningsmöten.
Vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuell överträdelse?
Inga rapporterade

Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och utvärdering av övervakningsplanen under året:
Planen är sedan länge upprättad och förändringar eller uppdateringar utförs av affärsområdeschefen för elnät.

Vem eller vilka ansvarar för att upprätta övervakningsplanen?
Hans Ljungström, Affärsområdeschef för elnät.

Var offentliggörs den årliga rapporten om åtgärder enligt övervakningsplanen?
(senaste den 15 mars nuvarande år) 
På denna sida https://www.varbergenergi.se/foretag/tjanster/elnat/overvakningsplan/