Förläggning av kabelskyddsrör och kanalisation i tomtmark

Rörförläggning

Förläggning av rör sker enligt fig.1 som visar ett tvärsnitt genom en kabelgrav, med kabelskyddsrör för elkabel, bredbandsrör och kanalisationsrör för teleserviskabel. Rör för elkabel, bredband- resp telekabel får förläggas intill varandra. För att underlätta kabeldragningen är det viktigt att rören förläggs så rakt och jämnt som möjligt.

genomskärning av en draggrop, illustration

För elkabel och bredbandsrör anordnas draggrop vid väggliv och tomtgräns. Draggrop erfordras också där skyddsröret förläggs i vinkel, se fig. 2. Även vid längre rörsträckor (mer än 20 m) kan röret behöva avdelas med en draggrop.

    enkel karta över placering för draggropar kring flera fastigheter, illustration

OBS! Draggrop ska vara 1,0x1,0 m. Avståndet mellan rörmynningarna ska vara minst 1,0 m. Skyddsfyllning runt kablar i draggropen utförs med grus, med maximal kornstorlek av 8 mm, som skall vara fritt från skarpa stenar. Övrig återfyllning utförs på det sätt som anges för rör.

Återfyllning av rör

Närmast kanalisationsrör skall fyllnadsmaterial, med maximal kornstorlek av 8 mm samt fritt från skarpa stenar, användas. Närmast kabelskydd erfordras fyllnadsmaterial med maximal kornstorlek av 20 mm. Fyllningarna anbringas mellan rören så att dessa inte deformeras på grund av ojämnt fördelat tryck. Övrigt fyllnadsmaterial skall inte innehålla mer än 10 % av kornstorlek 100-150 mm. Om materialet i schaktens botten motsvarar ovan angivna krav kan rören läggas direkt på botten och schaktdjupet minskas med 0,1 m. Återfyllning sker lämpligast i samband med rörförläggningen.