Energiläget just nu

Här kan du löpande följa vad våra energiexperter har att säga om energiläget just nu. Senaste uppdatering 25 september 2023.

25 september 2023

Minuspriser och ankkurvor

Varför har elpriserna börjat svänga så mycket inom dygnet och mellan dagarna och hur påverkar detta mig som elkonsument och inte minst mina elräkningar?

Det hänger ihop med två stora samhällsförändringar som vi sett de senaste åren.

 • Den ena är framväxten av väderberoende elproduktion från vind och sol
 • Den andra är elektrifieringen av fordonssektorn samt industrin.

Bägge dessa är nödvändiga samhällsförändringar för att vi ska få bort förbränningen av fossila bränslen och därmed nå våra klimatmål. Bägge ställer samtidigt helt nya krav på elsystemet.

Den första ger en mindre förutsägbarhet/planerbarhet i produktionsmixen som helhet. Den ändrar också kravställningen på vårt elnät då det är en mycket mer decentraliserad placering på dessa produktionsenheter än vad vi varit vana vid tidigare.

Den andra innebär dels att elkonsumtionen förväntas fördubblas i ett 20-25 årsperspektiv, dels att vi även här riskerar en mindre förutsägbarhet på när elen förbrukas. Vilket i sin tur också ändrar kravställningen på vårt elnät. Helt plötsligt har vi tusentals laddboxar som samtidigt slås på vid midnatt utifrån ett förinställt schema när spotpriset ofta är som lägst.

Exakt hur påverkar detta våra elpriser?

Låt oss ta ett konkret exempel för elområde SE4 från denna månad och kika på grafen nedanför.

Graf som visar ett spotpris på ungefär 13 öre/kWh den 10 september. Två dagar senare, den 12 september är motsvarande pris över 124 öre/kWh.

Som du ser så har vi ett rekordlågt genomsnittligt spotpris på ungefär 13 öre/kWh den 10 september. Två dagar senare, den 12 september är motsvarande pris över 124 öre/kWh. Detta är en prissvängning som vi aldrig hade sett för fem år sedan och som till stor del hänger ihop med den stora andelen vindkraft i vårt elsystem idag. Men, det hänger minst lika mycket ihop med våra klimatambitioner och Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Anledningen till detta är att priset på 124 öre/kWh till stor del beror på att det kostar ca 130 öre/kWh att producera el från kol och gas på kontinenten.

Hög påverkan av kontinenten

Via import- och exportkablar påverkas vi i hög grad av prisnivån på kontinenten, och då framför allt när vi har låg vindkraftsproduktion. Före energikrisen såg man sällan kostnader för att producera el från kol över 40 öre/kWh (gas låg oftast ca 5-10 öre högre). Hade vi fortfarande haft samma priser på kol, gas och utsläppsrätter (koldioxid) som vi hade före 2021, hade det genomsnittliga spotpriset den 12 september varit knappt 40 öre/kWh i stället för 124 öre/kWh.

Prisstrukturer över dygnet

Ett annat exempel som kan vara värt att nämna är när vi tittar på hur priserna fördelar sig över dygnet. Normalt sett har prisstrukturen över dygnet sett ut som att vi har lägst priser på natten, en morgonpeak och en kvällspeak enligt grafen nedan som återigen gäller SE4 och är från den 12 september.

Graf som visar prisstrukturen över dygnet sett som att vi har lägst priser på natten, en morgonpeak och en kvällspeak och är från den 12 september i SE4..

Något som vi dock kommer få vänja oss vid framöver, i takt med att det installeras mer och mer solceller både på villatak och i form av storskaliga solcellsparker, är att prisfördelningen över dygnet ibland i stället börjar likna en anka enligt följande exempel för SE4 från den 18 maj i år:

Graf som visar hur priserna är som lägst mitt på dagen när solen är som starkast (i stället för på natten).

 

Nu kanske ni inte tycker att detta liknar en anka men fenomenet går ut på att priserna är som lägst mitt på dagen när solen är som starkast (i stället för på natten).

Som elkonsument behöver inte alltid dessa kraftiga prisfluktuationer var något negativt utan kan i stället vändas till en fördel om man samtidigt har en förmåga att vara flexibel i sin energianvändning.

Skaffa dig marknadens bästa energikontroll

Vi på Varberg Energi har tagit höjd för detta genom att erbjuda våra kunder en av marknadens bästa mobilappar för energikontroll. Genom att ladda ner den kan man se vilka elpriser som råder imorgon och planera sin elbilsladdning för att köpa så billig energi som möjligt.

Vi är framför allt bland de första i branschen att erbjuda våra kunder möjligheten att koppla upp sitt hembatteri eller sin laddbox mot flexmarknader och på så sätt ladda bilen till halva elpriset eller få sitt hembatteri återbetalt inom 5 år.


Fler nyheter från Varberg Energi inom detta område är att vänta framöver. På vår hemsida kan du läsa mer om vår satsning på flexibilitet.

 

 

24 augusti 2023 - Låga elpriser och nya rekord

Vart tog sommaren vägen? Ja, den frågan är det nog många som ställt sig. I maj flaggades det för att vi skulle få se en sommar likt den vi hade 2018 och när juni kom med sin sol, värme och höga temperaturer så var det många som trodde att så skulle bli fallet. Terminspriserna steg och spotpriserna sköt i höjden vissa timmar, allt på en oro om att torkan skulle driva upp priserna för kommande höst och vinter.

Men så kom juli och väderskiftet, i alla fall i Norden. Juli och augusti blev ordentligt blöta och blåsiga vilket tryckte ner både termins- och spotpriserna, i det sistnämnda även till minuspriser. Södra Europa fick se motsatsen, där kom värmen och torkan. Värmen spred sig dock inte upp till norra Tyskland och England vilket resulterade i att gaslagren inte påverkades negativt utan ligger istället på en väldigt hög nivå, vilket tillsammans med vädret, bidragit till att hålla nere terminspriserna i Norden under sommaren.

I Norden har vattennivåerna stigit och översvämningar har uppstått på olika håll. Denna mängd vatten har fyllt på vattenmagasinen kraftigt vilket skapat en positiv nivå i hydrobalansen (ett mått på reserver lagrade i reservoarer, snö och jord), något vi inte sett på nästan två år.

Jämnare elpris

Om vi jämför med förra sommaren har vi hittills inte haft samma extrema pristoppar, men priserna har ändå varierat. Det har varit ganska låga temperaturer under de senaste veckorna, vilket har hållit kylbehovet nere, samtidigt som det har varit mycket vind i systemet. Föregående år var det framförallt gaspriserna som drev upp priserna på elmarknaden men i år har situationen varit annorlunda. Nu hade vi välfyllda gaslager, lägre temperaturer och mycket regn. Systempriset för juli landade på 41,1 öre/kWh, vilket kan jämföras med 99,3 öre i juli 2022.

Sommarens elmarknad har överlag haft ett annorlunda mönster jämfört med 2022. Ett jämnare elpris över alla elområden och ett betydligt lägre elpris i södra Sverige, medan spotpriset i norra Sverige (SE1 och SE2) var högre i juli än samma månad förra året.

Minus-rekord

Den 8 augusti sattes ett nytt rekord på den nordiska elmarknaden. Det var nämligen första gången någonsin som samtliga elområden i hela Norden hade negativa elpriser under dygnets samtliga timmar. I Sverige blev snittpriset detta dygn –5,3 öre/kWh i alla fyra prisområden. Hög vindkraftsproduktion, höga vattenflöden och negativa priser i Europa var anledningen till denna unika händelse.

Finland har utlyst krisläge och tvingas nu köra kolkraftverken på max för att klara av landets energiförsörjning. Det är stillastående kärnkraftsreaktorer, kabelproblem och låg vindkraftsproduktion som är anledningen till denna utbudskris som driver upp elpriset till rekordnivåer i landet.

Den viktiga gasen

Gaslagren i nordvästra Europa är just nu historiskt höga för tidpunkten på året och nivån har redan nått vintermålet som är 90 % i november. Det betyder att om den strejk som det nu talas om i Australien skulle bryta ut så skulle den behöva vara långvarig för att inverka på den europeiska gasförsörjningen. Denna ovisshet om huruvida det ska bli strejk eller ej har skapat en stor volatilitet på gasmarknaden.

Australien är en av världens största producenter av flytande fossilgas (LNG) och har sedan de ryska gasleveranserna upphört kommit att få en allt mer betydande roll när det gäller gaspriserna, inklusive i Europa. Beslut om strejk ska utlysas eller ej ska fattas under veckan. Det som är värt att nämna är att en eventuell strejk kan sammanfalla med höstens underhåll av gasanläggningar i Norge. Skulle så bli fallet kan det innebära ett minskat gasutbud i Europa och därmed driva upp priserna som i sin tur kan komma att påverka terminspriserna på elen.

Förnybart håller ner priserna

De förnybara energislagen har gått för fullt medan kärnkraften tidvis haft lite lägre produktion. Årliga revisioner som skett löpande och växelvis under sommaren samt tekniska problem i Forsmark 2, Oskarshamn 3 och nu annonserade även Ringhals 4 att deras revision kan komma att bli förlängd gör att vi kommer få en minskning av kärnkraftsproduktion en bra bit in i september. Trots detta så är det mer troligt att vi till vintern kommer få se lägre priser än de vi såg föregående år med anledning av rikliga mängder vatten, en god hydrobalans och en för närvarande stabil bränslesituation i Europa.  

EU-kommissionen beslutade på sitt möte den 19 juli att ta bort intäktstaket för producenter och istället utvärderar man nu andra lösningar som kan påverka intäktsmöjligheterna för producenter men dessa är ännu ej utannonserade. Vi återkommer när beslut fattats i den frågan.


Slutord

Elförsörjningen har av ovan nämnda parametrar varit stabil under sommaren och inför vintern ser det just nu bra ut. Den allmänna elanvändningen i landet har fortsatt varit låg men med rådande låga priser finns det en risk att konsumenter återgår till tidigare mönster. Dock så finns det nu en annan typ av medvetenhet hos användarna vilket, trots lägre priser, borde hålla nere konsumtionen i hela landet.

10 juli 2023 - Ha tålamod och tänk elbuffert

Att ”hålla i och hålla ut” och ”platta ut kurvan” är två oväntade inslag som vi tagit med oss från pandemiperioden in i omställningen till ett fossilfritt energisystem.

Håll i och håll ut

Låt oss börja med att fästa blicken vid det första uttrycket. Vi är jättestolta att ni under våren och försommaren lyckats bibehålla så mycket av det ändrade konsumtionsmönster som påbörjades redan förra sommaren när rekordpriser på flera kronor per kWh naglade sig fast. På bara några månader så ställde elkonsumenterna om på ett helt fantastiskt sätt. De flesta av er sänkte inomhustemperaturen över vintern och såg över varmvattenanvändningen. En del gick ett steg längre och ändrade uppvärmningsform. Mindre direktverkande el, mer värmepumpar och om möjligt ännu bättre, fjärrvärmeanslutning.

Många passade också på att se över sitt klimatskal – ventilationsåtervinning, tilläggsisolering, energieffektiva fönster med mera. De som hade vedkamin fyllde upp sina vedlager och många valde att göra slag i saken och installera solceller på villataket, på bostadsrättsföreningen eller på sin företagsfastighet. Det har varit helt fantastiskt att se! Som kollektiv så använder vi fortfarande ca 10–15% mindre el jämfört med 2022. Jämför man med konsumtionen före 2022 så är nedgången ännu större.

Platta ut kurvan

Vänder vi blicken mot att platta ut kurvan så är vi på Varberg Energi, tillsammans med våra kunder, mitt inne i en helt fantastisk omställningsresa. Tack vare att många valt att hoppa på vårt flexerbjudande, och delta i vårt flexibilitetsnätverk (NÄTFLEX), så har vi kunnat flytta användning från dag till natt och framför allt bort från de timmar där trycket är som allra högst (morgon- och kvällspeak). Det här ska vi fortsätta med! Vi jobbar stenhårt för att kunna koppla upp ännu fler olika laddboxmärken, växelriktare till batterier och solceller, värmepumpar med mera.

Som privatkund kan du hela tiden se vilken teknik som är kompatibel med NÄTFLEX. Vad gäller företagskunder är utbudet ännu större, men involvera oss gärna innan ni upphandlar teknik så vi kan framtidssäkra att er investering ger så mycket valuta för pengarna och gör så stor samhällsnytta som möjligt.

Nätflex ger lägre elräkning

NÄTFLEX ger oss inte bara en möjlighet att flytta konsumtion till timmar där elpriset är lägre, vilket ger aktiva kunder med dynamiskt pris* (timprisavtal) en lägre elräkning. Det ger oss också en möjlighet att låta dig som kund, hjälpa till att avlasta elnätet. Styrning av exempelvis laddboxar och batterilager kan i inom loppet av några sekunder, automatiskt aktiveras för att snabbt avlasta elnätet genom att öka eller minska konsumtion eller produktion av el.

Detta ger inte bara samhällsnytta utan även dig som kund till Varberg Energi, tillgång till så kallade flexibilitetsintäkter på elhandelsfakturan. Fler olika typer av flexibla resurser, som exempelvis bilbatterier (V2X), är på gång in i NÄTFLEX. Håll ögonen öppna på vår flexsajt.

Tänk fortfarande elbuffert

Att platta ut kurvan skulle nästan gå att använda som metafor även för elräkningarna. Som du säkert kommer ihåg så gick vi för ett knappt år sedan ut och uppmanade våra kunder att börja spara ihop till en elbuffert inför vintern. I våras påminde vi också om vikten att fortsätta tänka i termer om elbuffert även nu över sommaren när elpriset är betydligt lägre. Att platta ut kurvan innebär ju i detta sammanhang att man använder månader med lägre elräkningar som en möjlighet att bygga upp elbuffert som sedan kan användas under månader med högre elräkningar (oftast vintertid).

Vi ska nog inte räkna kallt med att staten ska gå in och ge oss bidrag varje gång elpriset blir högt framöver. Tänk på att detta är applicerbart även för vissa av er som har ett fastprisavtal. Många av oss använder mer el på vintern, då el på ett eller annat sätt är en insatsvara till vår uppvärmning. Även kunder med fastprisavtal kan således tycka att det är skönt att jobba med en elbuffert.

Situationen fortsatt osäker

Men är detta verkligen någon vi behöver bekymra oss om nu när priset kommit tillbaka till mer normala nivåer igen? Ja, de prisnivåer som vi ser nu under sommarhalvåret är inte speciellt representativa för vad elpriset riskerar att bli framåt kommande vinter. Det är fortfarande så att en stor del av Europas energisystem är beroende av gas. Visst har Europa till viss del lyckats ersätta rysk gas med LNG (flytande gas) från andra kontinenter. Och visst har gaskonsumtionen på vissa håll i Europa, i likhet med elkonsumtionen i Sverige, gått ner jämfört med tidigare. Och visst ser de europeiska gaslagren ut att vara välfyllda inför vinterperioden. Men situationen är långt ifrån robust. Det räcker med att det hickar till i den franska kärnkraftsproduktionen, vädret jobbar emot oss (med en lång köldperiod i motsats till förra vintern där vi mångt och mycket blev räddade av det milda vädret) eller att den geopolitiska situationen i Europa förvärras ytterligare för att vi återigen får vänja oss vid elpriser på många kronor på kWh och ännu en politisk debatt om vem som eventuellt ska få elprisstöd och i så fall, hur mycket.


Vår rekommendation är att ni nyttjar sommarhalvåret till att försöka bygga upp en ny elbuffert inför kommande vinter. Tillsammans med eleffektivisering och ändrade konsumtionsmönster är det bästa sättet att skydda sig mot högra elräkningar till vintern. Oavsett om man har ett elavtal med rörligt pris, fast pris eller någon form av mix/trendavtal.

Håll i och håll ut, både vad gäller ditt konsumtionsbeteende och din elbuffert.


* Glöm dock inte att ett dynamiskt prisavtal (timpris) även kan bli dyrare än ett månadsmedelavtal om du inte aktivt flyttar på användningen, från högpristimmar till lågpristimmar. För mer information om våra olika avtalstyper, läs gärna vårt Energiläge från den 3:e februari.

24 maj 2023 - Klartecken för vindkraftsparker till havs

Föregående vecka präglades av nyheten om att Regeringen godkänt två nya havsbaserade vindkraftsparker utanför hallandskusten, ett utanför Varberg (Galene) och ett utanför Falkenberg (Kattegatt Syd).

Nyheten om detta skapade många känslor hos befolkningen, både positiva som negativa. Galene som omfattar 21 vindkraftverk och ägs av OX2 beräknas bidra med 1,5 TWh medan Kattegatt Syd som ägs av Vattenfall Vindkraft AB kommer producera så mycket som 5 TWh och bestå av 80 vindkraftverk. Dessa båda parker tillsammans kan producera el för ca en miljon hushåll och stärker även försörjningstryggheten vilket innebär att Sverige blir mindre beroende av import av fossila bränslen.

Naturskyddsföreningen ställer sig positiva till beslutet och menar att det kan innebära en viss reglering av bottentrålning vilket är positivt för fiskelivet.

Fortsatt minskad elanvändning

Sveriges elanvändning har fortsatt att minska, sett över hela landet så var minskningen ca 7 % i april-23 mot april-22. Den milda vintern har såklart haft en stor inverkan på den reducerande användningen under vintern och nu med stigande temperaturerna så minskar värmelasten vilket i sin tur påverkar elanvändningen framåt men mest värt att påpeka är det den nya medvetenheten hos konsumenterna som gett den största och mest positiva effekten.

Årets snösmältning försenades på grund av den ihållande kyla som inte ville släppa taget och höll sig kvar långt in i april vilket resulterade i en sen vårflod. Nu är snösmältningen i full gång, varmt väder tillsammans med den rikliga nederbörd som kommit har skapat stora översvämningar i Norrland. I Torneälven är vattenflödena de högsta på 50 år och SMHI har tvingats utfärda fler varningar om höga flöden.

Rekordlåga spotpriser

Värmen i landet har tillsammans med god vind- och kärnkraftsproduktion tryckt ner spotpriset som under den gångna helgen var nere på rekordlåga nivåer under vissa timmar. Kärnkraftsproduktionen i Norden ligger på ungefär 75 % med några verk stängda för revision. Det finska kärnkraftverket Olkilouto 3 gick efter 14 års försening upp i kommersiell drift under april och även Ringhals 4 som fick ett oväntat stopp i augusti har startat upp efter flera månades förseningar.

Den milda vintern har även påverkat gaslagren i Europa som kunnat bibehålla en hög nivå och med fortsatt fallande bränslepriser så fylls lagerna på, framförallt med LNG vilket bådar gott inför kommande vinter.

Sommarvärme påverkar

Prognosen för sommaren visar värme och lite nederbörd, detta kan tyckas behagligt för många men för elpriset så kan det innebära stigande priser. Året har och handlas fortfarande sidledes och det som håller emot på uppsidan trots torra prognoser är priserna på kol och gas.De ekonomiska utsikterna i Kina är dystra vilket hjälper till att dra ner oljepriset som i sin tur håller nere övriga bränsleprodukter.

Intäktstaket som trädde i kraft den 1 mars 2023 och avser perioden fram till den 30 juni 2023 har med de låga priserna inte skapat de skatteintäkter som man förväntade sig när beslutet diskuterades i höstas. Resultatet är egentligen ett stor administrativt merarbete för alla inblandade parter och oavsett om startdatumet hade varit den 1 januari så hade skatteintäkten ändå varit låg då priserna i största mån varit under det pristak som man kommit överens om.

Elstöd på väg ut

Senast den 9 juni kommer det andra elstödet för privatpersoner, som avser perioden november och december 2022, att betalas ut. Även denna gång kommer det att hanteras av Försäkringskassan.

Den 5 maj gav EU-kommissionen grönt ljus för det svenska elstödet tillägnat företag och organisationer i södra Sverige, dvs i prisområde 3 och 4. Ansökan görs hos Skatteverket tidigast den 30 maj och senast den 25 september i år. För att EU-kommissionen ska kunna säkerställa att endast de företag och organisationer vars elkostnader påverkats av kriget i Ukraina ska få ta del av stödet så kommer de verksamheter som haft ett fastprisavtal för hela sin elförbrukning med start före den 24 februari 2022 ej att innefattas av stödet.

Elförsörjningen i Sverige är stabil och nu återstår att se hur väderfenomenet El Niño kan komma att påverka sommaren och därmed även priserna.

4 maj 2023 - Fortsatt osäker elmarknad

Fortsatt osäker elmarknad

År 2022 går till historien som det hittills mest turbulenta elmarknadsåret med volatila elpriser och en orolig elmarknad. En bit in på 2023 har elmarknaden lugnat ned sig en hel del, men det är fortsatt en osäker och känslig elmarknad med historiskt höga prisnivåer. Kriget pågår fortfarande och vädret är oberäkneligt vilket fortsatt kommer att påverka marknaden.

Hur är då statusen gällande våra avtalsalternativ?

Rörligt pris

Det är fortsatt en majoritet av våra kunder som har Rörligt Pris. Det var säkert många med rörligt pris som var oroliga inför vintern, men den ihållande kalla vintern uteblev och priserna sjönk rejält från de höga prisnivåerna som var under större delen av december. Från decembers höga nivå till januari sjönk priserna med cirka 245 öre/kWh inkl moms (Varberg Energis pris för SE3)!

Prisnivåerna har sedan fortsatt nedåt vilket också är naturligt eftersom vi lämnar vintern och efterfrågan på el minskar. Nu pratas det om att vi kan få en lika torr och varm sommar som den 2018 vilket i och för sig är skönt, men vill man ha låga elpriser ska man inte jubla så mycket över den prognosen. En torr sommar gör att vattenmagasinen sinar och det blåser mindre vilket drar i priserna uppåt.

Trend

Trendpriset återhämtar sig från den turbulenta elmarknaden och de höga prisnivåerna som var framför allt under hösten och inledningen på vintern. I Trend arbetar vi i en portfölj och prissäkrar el löpande för kommande 12 månader. När det sker kraftiga svängningar i elmarknaden är Trendpriset mer trögrörligt tack vare att det finns gjorda prissäkringar. Den senaste kraftiga prisrörelsen var nedåt, nästa gång kan den likväl gå åt motsatt håll. Trend är ett avtal man bör se långsiktigt.

Bundet Pris

Den oroliga elmarknaden som var under 2022 gjorde att många elhandelsföretag antingen slutade erbjuda Bundet Pris eller höjde riskpåslagen i prissättningen betydligt. Det, tillsammans med en fundamental hög prisnivå, gjorde att de bundna priserna låg på rekordhöga prisnivåer under 2022 och inledningen på 2023. Den fundamentala prisnivån har den senaste tiden kommit ned mycket vilket också märks i prissättningen för bundet pris. Vi får gå tillbaka cirka ett år för att hitta lägre priser än nuvarande prisnivå (Varberg Energis priser för SE3). Bundet pris är numera ett intressant alternativ för våra kunder igen.

Aktuella och historiska elpriser samt avtalsvillkor finns att läsa på vår hemsida Rörliga och bundna elavtal för alla. Vill man ha rådgivning hjälper gärna vår Kundservice till.

14 april 2023 - Sköt om dina solceller

Våren är här!

Påskhelgen bjöd verkligen på strålande väder och våren gjorde stort intryck på både människor och installationer runt om i Halland. Solceller producerade betydligt mycket mer el än tidigare veckor och människor fyllde både uteserveringar och trädgårdar var du än gick.

Sköt om dina solceller

Nu börjar en väldigt fin tid och vi får en del frågor om det är värdefullt att tvätta solcellerna innan vårsäsongen sätter igång på allvar.

Egentligen brukar nederbörden sköta rengöringen åt dig, så om det inte har skett ovanligt mycket tillväxt av mossa eller att du har fått byggdamm eller pollen på solcellerna, anser vi inte att du  behöver tvätta solcellerna. Det finns uppenbara risker med att vistas på taket och om du ger dig på uppgiften att själv tvätta solcellerna är det viktigt att du tar reda på vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas för att vistas på hustaket. Spolar du exempelvis kallt vatten på varma solceller riskerar du att glaset spricker.

Vanligtvis har du fått drift- och skötselanvisningar för just dina solceller i samband med installationen och vi rekommenderar starkt att du tar del av dessa innan du ger dig på underhållsarbete på egen hand. Vill du i stället ta hjälp av extern servicepersonal för att rengöra solcellerna så finns det många företag på marknaden som erbjuder just den här servicen.

Uppdaterad mobilapp

Du har väl förresten inte missat att ladda ner vår mobilapp? Den har precis fått ett nytt utseende i samband med en uppdatering som gjordes under veckan, så gå gärna in där och ta del av alla nyttiga funktioner.

Pilotprojektet med Ferroamp

Under veckan har även Second Opinion skrivit en artikel om vårt pilotprojekt tillsammans med Ferroamp där vi vill ge våra kunder möjligheten att koppla upp hemmabatterier mot flexmarknader och tjäna fina pengar på det. Missade du att läsa om det så finns länken nedan.
Små elsystem allt viktigare för kraftnätet - Second Opinion (second-opinion.se)

Trevlig helg!

Henrik Näsström
Marknadschef Varberg Energi

22 mars 2023 - Förbättrat energiläge

Förbättrat energiläge

Nästa vecka har vi gått in i sommartid och närmar oss april, en nyckfull månad sett ur ett vädermässigt perspektiv men som trots allt tillhör våren. Vi lämnar därmed vintern bakom oss och kan med facit i hand konstatera att vi tog oss igenom vintern ganska smärtfritt, både pris- och vädermässigt. Vintern var mild, blåsig och en del nederbörd som tillsammans med en minskad konsumtion kunde hålla nere priserna större delen av vintern. Trots bortfall av kärnkraften i form av Ringhals 4, ett verk som ännu inte är i drift, tillsammans med oroligheterna i omvärlden så har terminsmarknaden legat sidledes med en svag lutning nedåt. Elmarknaden har haft upp- och nedgångar under vintern men inte i samma utsträckning som de vi såg i höstas, så överlag har både spot- och terminsmarknaden legat betydligt lägre än vad man befarade i somras.

Minskad elanvändning under 2022

Elanvändandet minskade med 5 % under förra året jämfört med året innan och den minskade elkonsumtionen fortsatte under vintern i och med att elanvändare har vidtagit både tillfälliga och permanenta åtgärder för att minska sin användning, en effekt av en längre tid med höga priser.

Framåt ser vi några kalla dagar men överlag temperaturer över det normala med måttlig vind. Det efterlängtade verket Ringhals 4 väntas i drift under nästkommande vecka och det finska verket Olkiluoto 3 körs på test men ändå med verklig produktion. Så med detta i åtanke så ser vi ingen stor anledning till att priserna kommer rusa iväg, dock ska tilläggas att marknaden fortfarande är känslig för oväntade händelser. Vi ska inte glömma att invasionen i Ukraina inte är över och den ekonomiska situationen i världen ser rätt dyster ut i dagsläget. Problem i den franska kärnkraften ledde till ökad oro om produktionsutbudet men i förra veckan gick EDF (den franska kärnkraftsoperatören) ut och meddelade att de bibehöll den tidigare prognosen vilket fick marknaden att lätta och därmed föll priserna på el och gas.

Försörjningen till den dansk-svenska naturgasmarknaden är i nuläget stabil, så är även lagernivåerna och gasförsörjningen till Europa men det finns fortfarande utmaningar inför säsongen 2023/2024. Lagerfyllnaden av gas i EU som helhet är 55 procent, 63 procent i Tyskland och 99 procent i Sverige. Även Europa har haft en mild och blåsig vinter vilket har lett till dels minskad efterfrågan på el men även att den el som behövts kunnat produceras med vind istället för med kol och gas.

Sol och vind väntas öka kraftigt
Två gånger per år tar Energimyndigheten fram en femårig prognos över Sveriges energitillförsel och energianvändning. I den senaste rapporten kan man läsa att elproduktionen från sol och vind väntas öka kraftigt och därmed kommer Sveriges nettoexport av el öka fram till år 2025. Vindkraftproduktionen i sig prognostiseras att öka från 27 TWh från år 2021 till 50 TWh år 2025, en nästan dubblering medan el från sol ökar från 1,1 TWh till 5,4 TWh för samma period.

Den 22 februari godkändes den nya skatten på vissa elproducenters överintäkter från el. Skatten gäller under perioden 1 mars till 30 juni 2023. Just nu pågår förberedelser kring och hantering av flertalet elprisstöd och den 6 mars öppnades ansökan för elintensiva företag och den är öppen till och med 17 april 2023.

Energiförsörjningen i Sverige är stabil
Energimyndigheten bedömer att energiförsörjningen i Sverige är stabil då risken för effektbrist har gått ner från reell till låg på grund av en bättre energisituation i norra Europa. Man uppmanar ändå konsumenter till att vidta fortsatta energibesparande åtgärder med hänsyn till EU-kommissionens förslag om fortsatt förbrukningsminskning om 15 % perioden mellan den 1 april 2023 och den 31 mars 2024. Syftet med att förlänga förbrukningsminskningen är att säkerställa gastillgången för kommande vinter.

1 mars 2023 - Flexa dig till lägre elräkningar

Flexa dig till lägre elräkningar

Den 25 augusti förra året kommunicerade vi ett energiläge där vi uppmanade våra kunder att börja spara ihop till en elbuffert på 50.000 kr inför vintern. Inlägget fick mycket uppmärksamhet i både lokal och nationell media. Det var till och med så att en del sparekonomer hörde av sig till oss och tyckte att vi inkräktade på deras område, samtidigt som ett par partiledare använde vår kommunikation i deras valkampanjer. Oavsett vad man ansåg om vår tydlighet i att kommunicera prognoser i faktiska tal kommer vi alltid att prioritera våra kunders förmåga att förutse sina energikostnader.

Bygg gärna upp en ny elbuffert

Vi hoppas att informationen var till nytta och att en del av er faktiskt hade möjlighet att följa våra råd och således hade tillgång till en buffert på bankkontot när decemberfakturan skulle betalas i slutet av januari. Om inte annat var det säkerligen behövligt när vi fick vänta ytterligare en dryg månad innan elprisstödet började betalas ut av Försäkringskassan. Nu när elpriserna har fallit tillbaka med anledning av en mild och blåsig period vill vi återigen sticka ut hakan lite grann och pusha för möjligheten att börja bygga upp en ny elbuffert inför nästa vinter. Vårt råd, trots att det kan kännas som att faran är över och att det är långt kvar till nästa vinter, är att nyttja de relativt låga elpriserna under sommarhalvåret till att bygga en elbuffert även inför nästa vinter.

"Faran" är inte över

När vi nu blickar framåt ser vi rekordfyllda gaslager och en svensk befolkning som slagit rekord i energibesparingsåtgärder, så är förutsättningarna gynnsamma för att vi skall kunna se låga elpriser över sommaren. Faktum är att priserna sannolikt kan bli så pass låga i sommar att den allmänna bilden riskerar att landa i att ”faran är över” för denna gång. Men även om det genomsnittliga spotpriset under maj-augusti skulle hamna på historiska sommarpriser så finns det fortfarande en risk för att genomsnittspriset nästa vinter återigen rusar upp mot 3-4 kr/kWh. Vi vill alltså redan nu rekommendera alla våra läsare att fortsätta se över er energianvändning och investera i era fastigheter för bästa möjliga energiprestanda. Det kommer att göra er bättre rustade för kommande energikriser och öka fastighetsvärdet på de fastigheter som ni förvaltar.

Investera i flexibilitet

Ett utmärkt sätt att investera i sin fastighet är att man ser över möjligheterna att ”flexa er till lägre elräkningar”. Hur gör man då det? Jo, man flyttar elanvändning från morgon (kl. 7-9) och kväll (kl. 17-19) då elsystemet är som mest ansträngt till tillfällen då elsystemet är mindre ansträngt. Det här är inget som vi förväntar oss att du ska göra med manuella ansträngningar. Vi vill istället att du kopplar upp dina flexibla elresurser i hemmet till vår digitala plattform – Nätflex – där vi aggregerar våra kunders flexibla resurser. Detta gäller framförallt dig som har laddboxar, solcellsanläggningar och hembatterier. Gör du det samtidigt som du väljer ett timprisavtal så kan du sänka din elkostnad väsentligt*. Dels betalar du ett lägre spotpris när du undviker dygnets dyraste timmar, dels får du betalt för den flexibilitet som din uppkopplade elresurs kan bidra med till flexmarknaden.
Läs mer om våra Flextjänster.

Tillsammans skapar vi energi!

* Glöm dock inte att ett timprisavtal även kan bli dyrare än ett månadsmedelavtal om du inte flyttar användning från högpristimmar till lågpristimmar. För mer information om våra olika avtalstyper, läs gärna vårt Energiläge från den 3 februari.

22 februari 2023 - Sjunkande elpriser

År 2023 inledde med sjunkande elpriser. Månadspriset på el för SE3 var nästan tre gånger högre för december än för januari. Det lägre månadspriset under januari jämfört med prisnivån under december förklaras med milda temperaturer, förbättrad hydrologisk balans och god produktion med vindkraft. Detta tillsammans med sjunkande priser på framför allt naturgas men även på kol har pressat elpriserna nedåt. Med rådande väderprognos så har man tagit bort risken för en kall vinter, eventuellt kan vi se kölddagar men överlag blir det milt.

Elstöd till hushåll

Den 20 februari har Försäkringskassan påbörjat utbetalning av elstöd till hushållen i södra och mellersta Sverige.

 • Hushåll och dödsbon i mellersta Sverige (elområde 3) kommer att få ett elstöd med 50 öre per kWh för perioden oktober 2021 – september 2022.
 • Hushåll och dödsbon i södra Sverige (elområde 4) kommer att få ett elstöd med 79 öre per kWh för perioden oktober 2021 – september 2022.

Utbetalningarna sker successivt och den 7 mars ska de allra flesta hushåll fått sina pengar.

Ett andra stöd som avser alla hushåll i Sverige för november – december 2022 är på väg. Elstödet har utformats med en begränsning för perioden till 80 procent av användningen. Svenska kraftnät ansökte den 30 januari 2023 om godkännande av detta elstöd och Energimarknadsinspektionen godkände ansökan den 2 februari 2023. Regeringen ska nu ta fram en förordning och besluta vilken myndighet som ska betala ut elstödet. Målsättningen är att utbetalningarna ska starta under våren 2023. Hushåll i såväl södra som norra Sverige får del av stödet då elpriserna var mycket höga i hela landet.

Varning för bedrägerier

Regeringen varnar för bedrägerier i samband med utbetalningen av elstödet. Varken Försäkringskassan, banken eller elbolag kommer att kontakta privatpersoner för att be någon logga in eller lämna ut personliga koder. Blir du kontaktad på ett sådant sätt så är det försök till bedrägeri, och du ska avsluta sådana kontakter direkt.

Elstöd till företag och organisationer

Ett tredje elstöd ska utbetalas till företag och organisationer i elområde 3 och 4. Elstödet till företag ska kunna sökas hos Skatteverket från 30 maj 2023 givet att EU-kommissionen godkänner ansökan. Stödet föreslås uppgå till 50 respektive 79 öre per kilowattimme och beräknas utifrån den el som används under perioden oktober 2021 – september 2022. Ett krav för att vara berättigad stöd är att sökanden hade ett elavtal den 17 november 2022 i något av de två elområdena. En koncern kommer som mest kunna få 20 miljoner kronor i stöd.

För att stötta svenska företag har regeringen även fattat beslut om stöd till elintensiva företag. Företag räknas som elintensiva om de hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning). De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober–december 2022. Förordningen om detta stöd träder i kraft den 6 mars 2023 och administreras av Energimyndigheten.

 

9 februari 2023 - Läget på gasmarknaden

Den milda vintern i Sverige och Europa har varit positiv med tanke på energiförsörjningen där både el- och gasanvändningen har minskat jämfört med tidigare år. De europeiska gaslagren är välfyllda för årstiden och gaspriserna har fallit kraftigt jämfört med i höstas, men är fortfarande 2-3 gånger högre än historiska nivåer. Biogasen blir mer och mer efterfrågad och prispremien för biogas jämfört med naturgas har ökat markant under de senaste två åren.

Gasprisstöd

Regeringen har tagit fram ett förslag på gasprisstöd som ska motsvara högkostnadsskyddet för el. Stödet uppgår till 79 öre per kWh för perioden oktober 2021 till september 2022 och omfattar hushållskunder i det västsvenska gasnätet. Stödet omfattar däremot inte näringsidkare och juridiska personer. För en gasnätskund med en användning om 10 000 kWh handlar det om 7 900 kr i stöd.

Osäkerhet kring biogasens skattebefrielse

I en dom från Tribunalen vid EU-domstolen i slutet av december ogiltigförklaras EU-kommissionens beslut att låta Sverige skattebefria biogas och biogasol till och med 2030. Det tyska biogasföretaget Landwärme hade överklagat den svenska skattebefrielsen med motivet att den är konkurrensbegränsande. Om domen vinner laga kraft kommer en ny fördjupad statsstödsprövning behöva genomföras av EU-kommissionen. Det nuvarande läget innebär en osäkerhet kring de framtida förutsättningarna för skattebefrielsen och därmed biogasens konkurrenskraft. Parterna har fram till 4 mars att överklaga domen. Vi följer händelseutvecklingen och får lov att återkomma när vi vet mer.

 

3 februari 2023 - Vilket elhandelsavtal ska man välja?

Vilket elhandelsavtal ska man välja?

För att matcha våra kunders behov har vi några olika elhandelsavtal att välja på. Vi säljer och marknadsför våra elhandelsavtal under namnet VIVA vilket innebär att kunden får förnybar el från vind, vatten och sol. Nedan går vi igenom och förklarar våra elhandelsavtal riktat mot privatmarknaden.  

VIVA Rörligt
Det avtal som en stor del av våra kunder valt genom åren är VIVA Rörligt. Avtalet gör att man prismässigt följer utvecklingen på elmarknaden både upp och ned dock utan någon säkerhet. Det passar därför kunder som är beredda på att elpriset periodvis kan bli väldigt högt likväl som det periodvis kan bli väldigt lågt. Har kunden en månadsavräknad elmätare så får kunden ett volymvägt månadsmedelpris baserat på alla våra månadsavräknade kunders uttagsmönster i aktuellt elområde.

VIVA Rörligt med timpris
Har kunden en timavräknad elmätare så kopplas kundens timvisa elanvändning mot Nord Pools timspotpriser för aktuellt elområde. Har kunden en månadsavräknad elmätare idag, men vill ändra till timavräkning för att på så vis kunna styra sin elanvändning till lågpristimmar, då finns möjligheten att teckna avtalet VIVA Rörligt med timpris. Det innebär att vi som elhandelsföretag gör en beställning till elnätsföretaget om att ställa om elmätaren och i vissa fall även byta elmätaren för att klara kravet med timavräkning. Bytet från månadsavräkning till timavräkning är kostnadsfritt för kunden, men elnätsföretaget har upp till tre månader på sig att genomföra förändringen.

VIVA Rörligt med timpris passar inte alla kunder. Man ska vara medveten om att man bör vara aktiv och flytta den elanvändning man kan till s.k. lågpristimmar. En viktig fråga att tänka på är hur stor del av sin totala elanvändning som man faktiskt kan styra? Har man tex en frånluftsvärmepump eller liknande uppvärmning baserad på el får man tänka på om den går att styra på ett smart sätt kopplat till timpriserna. Hur mycket av sin hushållsel kan eller vill man styra till andra timmar på dygnet?

Lågpristimmarna hittar man normalt sett senare kvällar från kl. 22.00 till tidig morgon kl. 06.00. Även helger och helgdagar ligger timpriserna normalt sett lägre. De högsta topparna i timpriserna ser man vanligtvis kl. 07.00-09.00 och kl. 17.00-19.00. Efter lunch blir kommande dygns timpriser officiella vilket innebär att den som vill engagera sig fullt ut har möjlighet att på så vis planera sin elanvändning för kommande dygn. Timpriserna hittar man på Nord Pools hemsida eller i vår Varberg Energi-app.

VIVA Bundet
VIVA Bundet är ett alternativ där kunden får bundet elpris för en viss tid, vanligtvis 1 år eller 3 år. Det gör att man som kund får bra koll på sina elkostnader en tid framåt. Risken i ett bundet pris ligger i att det alltid är svårt att veta när det är rätt läge att binda sitt elpris. Det senaste året har elmarknaden varit väldigt volatil vilket gjort att riskerna för att ställa ut bundna elavtal har ökat kraftigt vilket resulterat i att prisnivåerna för VIVA Bundet legat på väldigt höga nivåer. Den oroliga elmarknaden har även gjort att vissa elhandelsföretag inte ens erbjuder bundna elpriser längre. Den senaste tiden har dock elmarknaden kommit ned en bra bit från topparna vi upplevde under 2022. Det gör att vi nu kan erbjuda lägre och mer attraktiva bundna elpriser än tidigare dock på fortsatt historiskt höga nivåer.

VIVA Trend
Vill man som kund ha ett elhandelsavtal med stabila elpriser som ändå följer elmarknadens utveckling och ger en bra riskspridning är VIVA Trend att rekommendera. I VIVA Trend arbetar vi med portföljförvaltning där vi löpande prissäkrar en majoritet av kundens framtida elanvändning för de kommande 12 månaderna. En del i prissättningen blir också till rörligt pris och på så vis får man en bra riskspridning och mer stabilitet i priserna eftersom det blir en mix av både bundet och rörligt pris.

I VIVA Trend spelar det ingen roll om man har en tim- eller månadsavräknad elmätare eftersom kunden får ett månadspris som gäller för hela elanvändningen. Jämfört med VIVA Rörligt så är VIVA Trend mer trögflytande och reagerar inte lika mycket upp och ned som ett rörligt pris kan göra. Jämfört med VIVA Bundet får man en bättre riskspridning eftersom man inte lägger ”alla ägg i samma korg”.

Mer information, aktuella elpriser och avtalsvillkor finns att läsa på vår hemsida. Vill man ha ytterligare rådgivning är vår Kundservice redo att hjälpa till.

25 januari 2023 - Reflektioner efter decemberfakturan

Reflektioner efter decemberfakturan

I samband med att vi skickar ut fakturorna uppstår de flesta kundfrågorna och vår kundserviceavdelning har arbetat flitigt med att finnas till hands och vara tillgängliga för fysiska möten, telefonsamtal och mejl. Just den här decemberfakturan var givetvis speciell med anledning av det höga energipriset som rådde förra månaden, men trots detta har telefonkön ändå hållits kort vilket tyder på att kunderna har haft en bred förståelse för marknadsläget och att energifrågan har fått tillräckligt stort medialt utrymme den senaste tiden.

Vi kan se en marginell ökning av samtal där kunder undersöker möjligheten till anstånd/delbetalning. Sannolikt kommer dessa ärenden att öka när vi närmar oss förfallodatumen på fakturorna, men vi upplever ändå att de flesta kunderna är väl förberedda på att decemberfakturan skulle vara hög.

Avtalsfrågor
Det finns ett antal kunder som under en period har provat ett timprisavtal, men som nu kontaktar oss och önskar att få komma tillbaka till det vanliga månadsmedelpriset. Dessa kunder har haft svårt att styra sin energianvändning till de billiga timmarna på dygnet, vilket har medfört att det är mer kostnadseffektivt att ligga kvar på ett rörligt avtal med månadsmedelpris istället för timpris.

Andra avtalsfrågor som är vanligt förekommande är kunder som har valt att teckna VIVA Trend, vilket är ett elavtal som kombinerar en fast del med en rörlig del för att på så sätt undvika osäkerheterna med volatila elpriser. Det gör att prisutvecklingen uppåt och nedåt blir långsammare än för de rena rörliga avtalen och betyder per definition att VIVA Trend ofta är billigare än de rörliga elavtalen när elpriset går upp, men samtidigt blir lite dyrare än de rörliga avtalen när elpriset går ned.

Fortsatt utveckling av vår mobilapp
Ett antal kunder har hört av sig med frågor om vår mobilapp och frågat varför kostnadsprognosen inte stämmer med utfallet. Här är det viktigt att känna till att månadsmedelpriset räknas fram efter att månaden är avslutad för att på så sätt få ett komplett beräkningsunderlag. Innan månaden är avslutad använder vi elpriset för föregående månad, även om det kan avvika en hel del från priset för den rådande månaden. Vi utvecklar vår mobilapp kontinuerligt och kommer att göra den mer träffsäker framöver, men det gläder oss att så många av våra kunder uppskattar den och använder den flitigt för att följa sin elanvändning för att på så sätt vidta åtgärder för att energieffektivisera så mycket som möjligt.

Genomsnittstiden för våra kundärenden har gått från ca 3 minuter till ca 5 minuter då samtalen numera handlar i allt större utsträckning om rådgivning och utbildning. Något som vi givetvis uppskattar och känner stimulans inför.

12 januari 2023 - Milt väder reducerade räkningarna

Milt väder reducerade räkningarna

År 2022 var ett extremt händelserikt år för energimarknaden. Sällan tidigare har energibranschen varit i ett sådant fokus under en så lång tid. 2023 inledes lite lugnare och vädermässigt ser det ut som att vinterkylan inte kommer ta allt för stor plats men detta är såklart ännu osäkert. Även om vädret talar för lägre priser så pågår det fortfarande ett krig som nu är inne i sin 11:e månad och som fortfarande kan påverka elpriserna kraftigt. Ökad smittspridning och ett allmänt dystert läge i ekonomin är också faktorer som kan påverka prisutvecklingen.

December avslutades milt, blött och blåsigt vilket fick spotpriserna att falla kraftigt. Dessa sista dagar hjälpte till att dra ner månadssnittet som annars hade landat betydligt högre. För södra Sverige och Europa så har det milda vädret hållit i sig och det har i sig bidragit till att gaslagren i Europa har kunnat fyllas på i större grad än vad som tagits ut, vilket är extremt ovanligt för denna period. En av orsakerna är att det blåst mycket och därmed producerats mycket vindkraftsel som ersatt gasen samtidigt som temperaturen varit hög vilket minskat behovet av energi för uppvärmning.

Gaslagren i Tyskland anses nu vara så pass stabila att nivån inför nästa vinter inte kommer understiga 50 %.

Priset på olja steg i slutet av december då hopp om en ökad tillväxttakt i den kinesiska ekonomin yttrade sig, priset föll sedermera tillbaka då denna ökade tillväxt ser ut att dröja in till årets andra hälft.

När det gäller de olika elprisstöd som annonserats ut så ser det förnärvarande ut enligt följande:

 • Det redan utlovade elstödet kommer troligtvis inte nå ut till konsumenterna förrän under sista halvan av februari eftersom att elnätsbolagen har tom den 17 februari på sig att skicka in kundernas användning.

 • Under måndagen meddelade regeringen att de beslutat om ett ytterligare elstöd åt hushåll. Denna gång gäller stödet för hela Sverige och avser perioden nov-dec (2022). Stödet ska delas ut till hushåll där elpriset i snitt legat över 75 öre/kWh under perioden. Svenska kraftnät har återigen fått i uppdrag att ta fram en modell för stödet, troligen så kommer det var likt det förra bortsett från att det då gäller hela Sverige samt att man eventuellt kommer sätta ett tak för användningen. Samma process gäller även för den här modellen, dvs att Energimarknadsinspektionen först ska godkänna förslaget innan man går vidare. Det är ännu oklart när stödet ska nå hushållen, troligen någon gång under våren men vi återkommer när vi vet mer om detta.

 • Svenska kraftnät har tagit fram ett nytt förslag på elstöd åt företag som i princip är detsamma som det tidigare förslaget bortsett från att detta stöd har ett pristak på 2 miljoner euro, ca 22 miljoner kronor. Energimarknadsinspektionen har godkänt förslaget och nu ska regeringen ansöka till kommissionen som är den instans i EU som ger tillåtelse till olika former av statsstöd. Slutligen ska regeringen utse den myndighet som ska sköta utbetalningen.

 • Finansutskottet och regeringen har diskuterat förslaget om en s.k. elräkningsakut och än så länge verkar det vara en komplex åtgärd som i praktiken är svår att genomföra på ett snabbt och säkert sätt. Frågan ska dock diskuteras vidare av finansutskottet inom de närmsta dagarna.

Förövrigt hade regeringen en pressträff under onsdagen där de föreslog ändringar i miljöbalken som möjliggör att fler än tio kärnkraftsreaktorer får byggas i landet samt att detta kan få göras på fler platser än de tre som idag endast är tillåtna. Förslaget ska ut på remiss under tre månader och man räknar med att kunna lägga fram en proposition efter sommaren så att lagändringen kan antas i mars 2024.

Glädjande så visar de preliminära siffrorna att förutom i SE2 så sjönk elanvändningen i landet under december månad jämfört med samma månad förra året. I SE3 och SE4 sjönk förbrukningen med 9 % resp. 12 %

23 december 2022 - Årets sista hälsning

Årets sista hälsning

Julen är här och även om årets upplaga känns annorlunda och mer orolig än tidigare önskar vi våra kunder en fridfull och lugn jul med allt vad det innebär.

I vårt förra inlägg påtalade vi återigen vikten av att hushålla med elanvändningen då december 2022 mycket väl kan bli vinterns dyraste månad då vi dels hade låg produktionsförmåga i landet, fortsatt höga kontinentala elpriser med anledning av kriget och att det var förhållandevis kallt ute. Priserna är fortsatt höga trots att utomhustemperaturen har blivit mildare och Sveriges största kärnkraftsreaktor i Oskarshamn numera är åter i drift. Vi kan nu i slutet av månaden konstatera att våra elhandelskunder kommer att få en decemberfaktura som är cirka dubbelt så hög som fjolårets decemberfaktura.

Vad kan kunderna göra?
De höga elpriserna kommer med största sannolikhet att fortsätta över hela vintersäsongen. Vi kommer även att se relativt höga elpriser i sommar och mycket tyder även på att nästa vinter blir utmanande då de europeiska gaslagren blir utmanande att fylla upp på ett prisvärt sätt utan tillgång till den ryska naturgasen. Som elhandelskund i södra Sverige behöver man vidta åtgärder för att reducera sin elanvändning så mycket som möjligt. Inte bara för den egna plånboken, utan även för att en reducerad elanvändning på makronivå leder till att överföringskapaciteten ut från landet blir mättad och vi därmed får behålla större delar av den elektricitet som vi producerar vilket leder till lägre elpriser nationellt. Den största elanvändningen hos hushållen är för uppvärmning av inomhusluft och varmvatten. Fokuserar man på dessa två delar så kommer man som kund långt i sina besparingsåtgärder. Det skulle då kunna handla om att:

 • Installera fjärrvärme istället för att värma huset med el.
 • Elda i en vedkamin för att värma huset med annat än el.
 • Installera en effektiv värmepump om fjärrvärme inte finns att tillgå.
 • Se över er varmvattenanvändning och använd den sparsamt.
 • Ladda elbilen på natten istället för på dagen.
 • Undvik lyxanvändning av el såsom bastu eller spa-bad.
 • Fundera över var ni använder elen. Måste alla rum värmas? Går det att ”vinterställa” sommarstugan?

Vad har Varberg Energi gjort?
För oss är det viktigt att avisera om marknadsläget så att inte vinterns energikostnader blir oväntat höga. Under året har Varberg Energi hållit ett 30-tal föreläsningar om energiläget i kommunen för företag, privatpersoner, PRO, branschföreningar, VD-nätverk och olika typer av företagsevent. Vi har närvarat på den i Varberg uppskattade och välbesökta torghandeln och informerat om läget samtidigt som vi har delat ut LED-lampor och delat ut tips på energibesparingsåtgärder. På hemsidan har vi skapat det här forumet (Energiläget just nu) efter förra vinterns höga priser där vi kontinuerligt har uppdaterat läsarna om energisituationen och delat inläggen i våra kanaler. Vi har även samlat information som kan vara kunderna till nytta i vad vi kallar för Vintern kommer där man hittar information om elpriskompensationen, vad som händer om man inte kan betala och samlat information om sin energianvändning.

Rent affärsmässigt har vi sålt fler solcellsanläggningar än någonsin tidigare, vilket givetvis underlättar kundernas energibudget då det ges chansen att tjäna fina pengar under sommarhalvåret när solen är som mest närvarande. Vi har även tagit fram en mobilapp för våra kunder som har varit väldigt uppskattad. I dagsläget riktas den mestadels mot elhandelsaffären där kunderna kan följa sin energianvändning, sina elkostnader och göra kloka uppkopplingar av sina hemmaladdare, vilket gör att de exempelvis kan ladda sina elbilar till halva elpriset då de tar del av stödtjänstintäkter från Svenska kraftnät. Vi har även anslutit ca 4 GWh nya fjärrvärmekunder som därigenom ger kunderna möjligheten att värma sin inomhusluft och varmvatten med spillvärme från Södra Cell Värö istället för elektricitet.

För att säkerställa att vi är tillräckligt rustade för att möta våra kunders frågor och funderingar har vi förstärkt vår kundserviceavdelning över vintern så att vår förmåga att hantera många kundärenden är starkare än någonsin.

Trots det utmanande marknadsläget önskar vi nu alla våra kunder och intressenter en God Jul och ett Gott Nytt år i hopp om att vi tar oss gemensamt genom den här situationen och fortsätter att bygga framtiden tillsammans.

12 december 2022 - Kraftig kyla för veckan

Kraftig kyla för veckan

Under måndagen nådde spotpriset den högsta nivå för SE3 och SE4 sedan månadsskiftet augusti/september. Svenska kraftnät har beordrat den oljeeldade reservkraftanläggningen Karlshamnsverket till beredskapsläge. Samtidigt som regeringen hade pressträff med bland annat Svenska kraftnät i fredags där de påtalade att det finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 är lite försenat så kom nyheten från TVO (Teollisuuden Voima Oy) att verket är ytterligare försenat och väntas nu först i kommersiell drift den 6 februari 2023. Så om man ska vara lite kritisk så är detta faktiskt en försening med totalt sett 14 år.

Något som även kunde uppfattas som förvirrande var när Ulf Kristersson betonade risken för manuell bortkoppling för innevarande vecka samtidigt som Svenska kraftnät tonade ner faran för effektbrist i och med att man upphandlat produktionskapacitet i södra Sverige (Heleneholms verket i Malmö och Ryaverket Kraftvärmeverk i Göteborg) samt att det finns goda möjligheter till import av el.

Just nu så antyder väderprognoserna på kraftig kyla för veckan men att vi sedan får ett lågtryck som pressar upp temperaturen igen till över normalt. Prisutvecklingen på terminspriserna har under den gångna veckan antytt på detta då de fallit tillbaka efter den kraftiga prisuppgång vi hade i slutet av november. Denna väderprognos förstärks då marknaden inledde dagen kraftigt ner.

Viktigt att spara på elen
Övrigt som nämndes på pressträffen var att man poängterade vikten av att spara el, och att det visst har effekt när på dygnet man tar ut elen t ex när man ska dammsuga, något som sittande regering tyckte var av mindre vikt innan valet. En annan sak var att även staten ska spara el dvs inom statlig förvaltning. Regeringen vill även att kommunerna ska stå redo att starta upp kraftverk som man tidigare stängt ner av olika anledningar, något som i så fall skulle innebära att de tvingas starta upp verk som producerar el och värme med produktslag som inte är förnyelsebara och därmed tvingas frångå sin miljöpolicy.

Den 5 december trädde EU:s 8:e sanktionspaket i kraft. Detta innebär bland annat ett förbud mot sjötransport av rysk råolja till länder utanför EU. Förbudet gäller ej olja som köps till ett pris som är lika med eller understiger ett pris på 60 dollar per fat. Pristaksmekanismens funktion kommer att ses över varannan månad och är tänkt att ligga på en nivå som är minst fem procent lägre än det genomsnittliga marknadspriset. Resultatet av detta fick Oljepriset att falla ordentligt, priset har kommit ner till nivåer som senast sågs för nästan ett år sedan.

Små prisskillnader mellan norr och söder
Prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige har varit relativt små under sista halvan av november och nu in i december. Prisökningen i norra Sverige kan delvis förklaras av, som vi nämnt tidigare, isläggningen på älvarna och att det varit problem med isbildning på vindkraftverken under månaden vilket begränsat kapaciteten för elproduktionen samtidigt som temperaturen är lägre än föregående månad vilket ökat elbehovet för uppvärmning.

Att förbrukningsminskningen blev så hög för november, preliminärt 8 %,  kan dels förklaras förutom det facto att användare är mer sparsamma med sin energianvändning men även att första halvan av november var väldigt mild och varm för säsongen vilket hjälpte till att hålla nere användningen genom minskad värmelast.

Med rådande läge så bedömer Energimyndigheten ändå att läget fortfarande är stabilt men ansträngt och råder därför till fortsatt minskning av elanvändandet.

2 december 2022 - December kan mycket väl bli vinterns dyraste månad

December kan mycket väl bli vinterns dyraste månad

Mycket har hänt sedan vår senaste uppdatering i början av förra veckan. För varje dag som har gått så har väderprognoserna successivt flaggat för en kallare och kallare väderlek. Det som är på gång är det som ibland brukar kallas för ”the beast from the east”. Det är högtryck från Sibirien som drar in över Nordvästeuropa, pådrivet av ett par globala meteorologiska händelser (Teleconnections), nämligen en La Nina-avkylning  av östra Stilla havet och förändringar i tryckmönster över Atlanten – den nordatlantiska oscillationen (NAO).

Som om inte det vore nog så kom ett meddelande tidigare i veckan att Sveriges största kärnkraftsreaktor, Oskarshamn 3, går ner för underhåll under 9 dagar mitt i den period när det ska bli som kallast. Med Ringhals 4 ur drift  sedan tidigare och bekymmer med Finlands nya reaktor Olkiluoto 3, så kommer situationen bli minst sagt utmanande under de kommande veckorna då Sverige i så fall bara har 1 fungerande reaktor i drift söder om Stockholm. Avsaknaden av reaktorerna gör att det mycket väl skulle kunna visa sig att december blir denna vinters allra kämpigaste period.

Högt spotpris

Marknadens samlade förväntan på spotpriset i december var som högst i månadsskiftet augusti-september. Då låg förväntan på 3-4 gånger förra årets nivå. Så sent som för 10 dagar sedan hade förväntningarna fallit ända ner till förra årets nivå. Nyheten om Oskarshamn 3, tillsammans med ”the beast from the east” har dock lyft förväntningarna till lite drygt 2 gånger förra årets nivå igen.

Vad innebär detta för kunderna?

Detta innebär att en genomsnittlig villakund i SE3 som använder ca 20 000 kWh om året och fick en elhandelsfaktura på runt 7.000-8.000 kronor i december förra året, i år kan förvänta sig en decemberfaktura på uppåt 15.000 kronor (även om man förhoppningsvis är mer sparsam med sina kWh i år).

Samma hushåll är berättigat till ett elprisstöd på totalt ca 10.000 kronor (50 öre/kWh x 20 000 kWh). Detta stöd kommer följaktligen med stor sannolikhet inte ens täcka decemberfakturan. Dessvärre så fick vi också tidigare denna vecka beskedet att elprisstödet som tidigast kan betalas ut till hushåll i februari. Alltså, efter det att decemberfakturan ska betalas.

Detta kommer bli kämpigt för många plånböcker och vi hoppas att så många som möjligt faktiskt lyckats sätta av pengar till den där elbufferten som vi pratade om tidigare under hösten. Detta gäller inte minst alla småföretagare som kämpar därute och komma få vänta ännu längre innan deras elprisstöd betalas ut.

Håll i, håll ut och plana ut kurvan

Fram till dess får vi alla hjälpas åt med att kämpa för att klara av vädrets och kärnkraftstillgänglighetens nyckfullhet med samma verktyg som vi använde under pandemin – ”Håll i och håll ut" (denna gång med energikonsumtionsminskningar) samt ”Plana ut kurvan” (denna gång genom att försöka flytta konsumtion från högbelastningstimmar).

Ni som har möjlighet till alternativa uppvärmningsformer såsom vedeldning eller fjärrvärme bör fortsatt skapa er förutsättningar att reducera elanvändningen så mycket som möjligt.

22 november 2022 - Väderkänsliga elpriser

Väderkänsliga elpriser

Temperaturskiftet från över- till under normalt skapade inte bara snökaos i landet utan satte även fart på spotpriserna som lyfte kraftigt under helgen. Det som är intressant är att priserna är nu höga i hela landet, inte bara i södra Sverige. Spotpriserna visar återigen hur väderkänsliga de är, bara under en veckas tid har priserna pendlat mellan 21 SEK/MWh till 2200 SEK/MWh och det som är mest anmärkningsvärt är att priserna är samma för hela landet. En stor anledning till de höga priserna i norr är att vattenproducenterna i Luleälven påbörjat sin isläggning vilket minskar kraftproduktionen.

Terminspriserna har inte reagerat särskilt kraftigt på väderomslaget utan handlas fortsatt hyfsat sidledes, en anledning till den icke existerande reaktionen är det kommande omslaget till mildare väder under veckan.

Svenska Kraftnäts modell för elprisstöd fick godkänt av Energimarknadsinspektionen, men med tillägget att storförbrukare (över 3 GWh) som gjort prissäkringar till låga nivåer inte kommer inkluderas i stödet. Ännu är det inte sagt när exakt stödet ska betalas ut men det ska ske genom Försäkringskassan och inte som tidigare från nätbolaget.

Klimatmötet Cop-27 i Sharm el-Sheikh avslutades i helgen och för många blev det en besvikelse i form av få konkreta beslut angående fossila bränslen. Det som istället var unikt var att man valde att lägga fokus på dem som drabbats värst av klimatkrisen. Man beslutade att skapa en fond för de mest utsatta länderna som kompensation för att de drabbats av klimatkrisen. Så istället för att lägga fokus på att bromsa klimatkrisen fokuserar man nu istället på att stötta de som påverkats värst av den.

Trots att Opec beslutat om att dra ner oljeproduktionen så har priset på olja fallit till den lägsta nivån sedan början av oktober. Nedstängningar i Kina som påverkat efterfrågan på bränsle är troligtvis en bidragande orsak.

Enligt Energimyndigheten är elförsörjningen i Sverige i ett stabilt läge men det finns fortsatt en rejäl risk för problem under vinterns höglasttimmar och uppmanar därför konsumenter att fortsätta minska sin elanvändning.

 

3 november 2022 - Elkompensation med nya åtgärdsförslag

Elkompensation och nya åtgärdsförslag

Förra veckan fick vi se en salig blandning av nyheter. Förslag på nytt högkostnadsskydd/kompensation för höga elpriser, jakt av försvunnen orm samt EU-kommissionens möte om åtgärdsförslag på hur man kan sänka energipriserna i Europa.

Om vi väljer att fokusera på det första så kan man sammanfattningsvis säga att bollen nu ligger hos Energimarknadsinspektionen för beslut om huruvida regeringens förslag ska godkännas eller ej. Skulle det godkännas innebär det att alla som har ett abonnemang i SE3 kommer att få ersättning om 50 öre/kWh gånger antal använda kWh man har haft under perioden 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022. Har man abonnemang i SE4 är ersättningsnivån istället 79 öre/kWh. Hur hösten och vinterns ersättning kommer att landa är ännu oklart.

EU-kommissionens förslag för att motverka höga energipriser innehöll bland annat:

 • Gemensamma inköp av gas i syfte att förhandla fram bättre priser för Unionen och minska risken för att EU:s medlemsstater konkurrerar mot varandra på den globala gasmarknaden.
 • Prisbegränsningsmekanismer på gasbörsen TTF , så som nytt riktmärke för prissättningen av LNG senast i mars 2023. På kort sikt föreslås också en priskorrigeringsmekanism på TTF och ett tillfälligt tak för att förhindra extrema pristoppar.
 • Standardregler för solidaritet mellan EU:s medlemsländer vid en försörjningsbrist. Det nuvarande regelverket föreslås att utvidgas. Därtill föreslås en mekanism för gasallokering för medlemsländer som drabbas av gasförsörjningsproblem.

Ett extrainsatt energiministermöte är planerat till den 24 november för att fortsätta diskussionerna kring åtgärdsförslagen.

Glädjande, förutom att ormen självmant återvände till sin bur, är att gaslagren i Tyskland, Norden och i Europa är mer än välfyllda och det tillsammans med det milda vädret har pressat ner priset på gas vilket i sin tur påverkat elpriset som sjönk drastiskt under oktober månad. Gasledningen Baltic Pipe är nu delvis driftsatt vilket innebär att det är möjligt att transportera gas från Norge till Danmark och Polen samt till slutanvändare i Europa. Ledningen innebär även en försörjningsförstärkning av det dansk-svenska gassystemet.

I Norden har vi haft ett milt, blött och blåsigt väder för säsongen som gjort att spotpriset för oktober landade i SE3 på nästan 1500 SEK lägre än för september, SE4 landade på ca 1600 SEK lägre. Fortsätter denna väderbild så kommer troligen höstens elpriser hamna betydligt lägre än vad man som värst hade trott.

Uniper har börjat titta på möjligheter att bygga ny kärnkraft i Barsebäck, oklart ännu i vilken skala samt om de kommer få igenom beslutet eller ej men oavsett så är det troligen ingen produktion som kommer nå ut på nätet förrän någon gång under nästa decennium.

Energimyndigheten bedömer utifrån rådande läge att försörjningsmarginalerna i det svenska energisystemet har förbättrats med anledning av minskad elanvändning, även den dansk-svenska naturgasmarknaden bedöms som stabil i nuläget. Svenska Kraftnät bedömer att Sveriges importbehov kommer att minska ordentligt om den reducerade energiförbrukningen håller i sig under vintern.

 

26 oktober 2022 - Hushållen visar vägen

Hushållen visar vägen

Varberg Energi har under ett antal inlägg i det här forumet aviserat vilka höga elpriser som kan vänta i vinter om inte elanvändare anpassar sig efter rådande marknadsläge. Vi går nu mot kallare tider och märker ett tydligt svar från marknaden att man är betydligt mer restriktiva med energianvändningen gentemot tidigare år. Framförallt hushållen. Det är oerhört glädjande att marknadskrafterna fungerar så pass bra och att de svenska hushållen visar att man har förmågan att ställa om mot ett mer energisnålt beteende, trots att de flesta braskaminerna ute i stugorna ännu inte har kommit igång på allvar.

Totalt minskade elanvändningen i Sverige med 4,3 % under september månad gentemot samma månad 2021. Detta trots att det var lite kallare i år än förra året så energibesparingen var sannolikt ännu bättre. Det är framförallt södra Sveriges hushåll som har svarat starkt på de höga elpriserna och här visar statistiken att hushållen i SE3 sänkte energianvändningen med 18 % medan hushållen i SE4 sänkte elanvändningen med hela 21 %. Under samma period har däremot industrisektorn ökat sin energianvändning med 1 % så statistiken visar tydligt att det är hushållen som visar vägen!

Viktigt att hela samhället är med

I ett tidigare inlägg den 26 september beskrev vi vikten av att få med sig hela samhället i omställningen för ett lägre energipris, där vi framförallt poängterade vikten av att politiska styrmedel bör riktas mot delar av industrisektorn (främst datacenter) för att de ska arbeta aktivt för en lägre energianvändning.

Energiforsk visar i en färsk rapport att elpriserna i södra Sverige skulle kunna HALVERAS om EU minskar sin energianvändning med 10 %.

Av den anledningen känns det motiverande och hoppfullt att de svenska hushållen i södra Sverige kan påvisa en så pass markant minskning under september månad. När vi nu samtidigt vet att stugorna har bunkrat upp med stora vedlager och att de europeiska gaslagren är fulla så ska det blir väldigt intressant att se hur elanvändningen under kommande vinter avviker från normala nivåer.

Erik Ek som är strategisk driftchef på Svenska kraftnät menar att vi kan effektivisera bort ett effektbehov som är större än en kärnkraftsreaktor om vi fortsätter på samma sätt i vinter. Bara under september månad använde vi ca 600 MW lägre eleffekt i Sverige (under höglasttimmen kl 19.00) än under samma månad förra året. Tittar vi på låglasttimmen kl 03.00 så använde Sverige ca 300 MW lägre eleffekt än samma månad förra året. Ett tydligt tecken på att de svenska hushållen har blivit mer flexibla i sin elanvändning, vilket är glädjande.

Med det sagt vill vi på Varberg Energi rikta en stor eloge till de svenska hushållen i södra Sverige samtidigt som vi vill uppmana industrisektorn att vidta besparingsåtgärder som går i samma riktning som vad hushållen uppvisar.

graf jämförelse över hushållskonsumtion el 2021-2022

5 oktober 2022 - Vädret av extremt stor betydelse i höst

Vädret av extremt stor betydelse i höst

Soliga, torra höstdagar i all ära men det vi behöver är framförallt blöta, blåsiga höstdagar som kan öka vind- och vattenproduktionen och därmed dra ner priset. Vi står inför en vinter där utfallet är av extremt stor betydelse för många hushåll och industrier i Sverige. En kall och torr vinter kan innebära att konsumenter tvingas flytta och företag tvingas stänga ner, men även att producenter som äger tex. vindkraft drabbas då dessa dagar oftast är vindfattiga.

Oktober inleddes enligt önskemål och bara under de två första handelsdagarna föll vinterpriset med nästan 80 euro. Även områdespriserna minskade och detta bevisar bara hur väderkänslig elmarknaden är samt hur fort det kan svänga. Marknaden är fortfarande extremt känslig för nyheter, såväl positiva som negativa.

På temat om negativa nyheter så upptäcktes i förra veckan fyra stycken gasläckor i Östersjön på Nordström 1 & 2. Detta var ett exempel på hur känslig marknaden är för yttre påverkan. Gasledningarna som just nu inte transporterar gas från Ryssland är ändå fyllda med stillastående gas som nu läckt ut i Östersjön. Inte nog med att läckaget påverkar djurlivet och miljön den skapade även en internationell krissituation i hela Europa, ett Europa som redan är påfrestat av krig och skenande energipriser.

Orsaken till läckaget är ännu inte fastställd men den svenska regeringen liksom andra europeiska ledare drar slutsatsen om att det rör sig om ett sabotage. Denna spekulation grundar sig på bland annat seismiska data. Gazprom som är majoritetsägare inväntar tillsammans med övriga ägare svar från den pågående utredningen innan de uttalar sig.

Trots att marknaden inte hade räknat med denna gas så påverkades ändå gaspriserna som steg ytterligare initialt, om än för en kort stund, för att sedan falla tillbaka och veckan avslutades nedåt. Faktum är att med omsvängningen ner av gaspriset och väderomslaget till blött och blåsigt så har vinterpriserna i södra Sverige fallit med ca 30% jämfört med för en vecka sedan. Trots prisfallet är decemberpriserna fortfarande mer än dubbelt så höga som december förra vintern och kvartal 1 2023 3-4 gånger så högt som kvartal 1 var år 2022.

På torsdagen meddelade Tysklands regering att de inför ett nationellt pristak på gas för konsumenter och företag. Staten betalar skillnaden mellan pristaket och marknadspriset.

Under fredagen hölls mötet med EU:s energiministrar där man diskuterade de kraftigt stigande energipriserna. Mötet resulterade i att man klubbade de förslag vi tidigare nämnt:

 • EU-länderna ska dra ned användningen med minst 5 procent under dygnets dyraste timmar
 • EU-länderna sätter ett gemensamt tak för hur stora intäkter energiproducenterna får göra. Staten ska ta alla vinster över 180 euro (motsvarande 2 000 kronor) per MWh el och omfördela pengarna till konsumenter.
 • Fossilbolag som står utanför elmarknaden och gör övervinster måste betala en engångsavgift och hjälpa till att finansiera hushållens elkonsumtion.

Vi på Varberg Energi satsar på olika batterilösningar där man kan lagra elen när det är låga priser för att sedan ta ut den de timmar priserna är höga och därmed bidra till en bättre prisbalans i systemet. Om fler satsar på batterier så kanske vi kan reglera den förnyelsebarenergin som oftast inte går att planera och som vi trots allt eftersträvar för att skapa en bättre miljö.

 

26 september 2022 - Fler åtgärder krävs för att minska elkonsumtionen

Fler åtgärder krävs för att minska elkonsumtionen

I det senaste nyhetsbrevet skrev vi om tre förslag från EU-kommissionen för att hjälpa hushåll och företag att klara av de allt högre elpriserna i Europa. Två förslag var av lite mer tillfällig karaktär och handlade generellt om omfördelning av pengar från el-, gas-, och oljeproducenter till elkonsumenter.

I det här inlägget fokuserar vi lite mer på det tredje förslaget som, till skillnad från de två första, även kan underlätta situationen lite mer långsiktigt. Det tredje förslaget handlade nämligen om att EU-länderna på olika sätt ska dra ner på sin elförbrukning under de timmar då elen är som dyrast.

Stor förbrukningsminskning 

Innan förslagen offentliggjordes så pratades det mycket om att man ville koppla bort gaspriskomponenten från elpriset. Det enda sättet att göra detta på, utan att reglera marknaden, är just att försöka få ner elkonsumtionen så pass mycket att behovet av el, som produceras med hjälp av gas, faktiskt minskar. Här har elprisets framskjutna position i media den senaste månaden varit ett ytterst välkommet inslag.

Redan innan mediastormen kunde vi se att våra kunder dragit ner er elkonsumtion med i storleksordningen 3-5% jämfört med föregående sommar. Det är ju fantastiskt! Vi är helt övertygade om att, med ännu mer hjälp från stat och myndigheter, skulle vi tillsammans kunna klara så pass mycket som 10% förbrukningsminskning denna vinter. Skulle hela Europa lyckas sänka energikonsumtionen med 10% i vinter så räknar organisationen Energiforsk med att elpriset faller med 1,70 kr/kWh. Det innebär i så fall i stort sett halverade priser jämfört med augusti månad, så det finns stora värden i att energieffektivisera brett över hela samhället.

Energislukande industrier

MEN…de indikationer som vi ser på minskad energikonsumtion just nu gäller framför allt hushåll och företag. När det gäller större energislukande industrier och datacenters har vi dessvärre ännu inte riktigt sett samma utveckling (även om det som alltid finns undantag).

Här skulle vi vilja se mer tänkande utanför boxen hos stat och myndigheter. Dessa aktörer behöver ännu tydligare incitament för att dra ner på sin elkonsumtion. Varför har till exempel datacenters som ägnar sig åt ”kryptomining” (proof of work) fortfarande en lägre energiskattesats än vanliga elkonsumenter? Vi har ingen åsikt om kryptovalutor rent generellt, men att i dagens situation, där energi är en bristvara, ge samma skattelättnader till energislukande processer som man gör till energisnåla processer är inte ansvarsfullt. Här anser vi att Riksrevisionens kritiska granskningsrapport gällande dessa skattelättnader fått alldeles för lite medial uppmärksamhet.

Vi måste ju alla hjälpas åt att ställa om till en hållbar energiframtid och det finns ingen insats som är mer hållbar än just minskad energiförbrukning.

 

 

 

15 september 2022 - Rekordnoteringar för elpriset

Rekordnoteringar för elpriset

Europa har haft en tuff sommar när det gäller energiutbudet. Fallerande fransk kärnkraft, låga vattennivåer i de tyska floderna som hindrat kolet från att transporteras ner till kolkraftverken och kraftig efterfrågan av kyla på grund av det varma vädret, har tillsammans med knapp gasimport från Ryssland skapat en stor efterfrågan som drivit upp priserna där nya rekordnivåer har avlöst varandra.

Den 30 augusti nådde elpriset i södra Sverige en ny rekordnotering: 8 kronor och 51 öre per kilowattimme under en timme. Det är inte bara kol- och gaspriserna som drivit upp priserna i södra Sverige under sommaren utan ytterligare faktorer såsom mindre planerbar elproduktion, flaskhalsar i det svenska stamnätet och låga vattennivåer i de norska vattenmagasinen har bidragit till de höga priserna.

Under tisdagen meddelade Ringhals 4 att de inte kommer starta reaktorn förrän den 1 februari, alltså en total försening med nästan 5 månader från det först tänkta datumet. Att detta inträffar under de kritiska vintermånaderna gör inte det lättare för priserna att komma ner och vi kan redan se att värmelasten minskat mot tidigare år då konsumenter är lite mer försiktiga med att dra igång värmen inomhus.

Förslag från EU-kommissionen

Detta har satt press på EU som därför har bett EU-kommissionen att ta fram förslag på åtgärder som nu har diskuteras av Europas energiministrar. De förslag som man under onsdagen bestämde att gå vidare med var:

 1. Införa ett inkomsttak för elproducenter som har låga produktionskostnader, som ska gälla från december till mars nästa år.
 2. Ett tillfälligt så kallat ”solidaritetsbidrag” från gas- och oljeproducenter utanför elmarknaden, som just nu också gör stora vinster. Minst en tredjedel av årets övervinster (vinster som är 20 procent högre än de senaste årens genomsnittliga vinst) ska tas in av staten och fördelas ut till elkonsumenter. 
 3. EU-länderna ska minska sin användning med 5 % under de timmar då elen är som dyrast. Det är upp till länderna själva att bestämma hur de ska uppnås men de är obligatoriska.

Kommission valde att inte gå vidare med förslaget om att införa ett pristak på gas. Istället så talar man om att  utveckla samarbetet med länder så som Norge, USA och Algeriet för att utforma ”mer representativa riktmärken” för prissättningen på gasmarknaden och inleda arbetet för en ”djupgående reform” av elmarknaden.

Stora förändringar väntar

Vad som är tydligt är att det kommer bli en stor reformering av hela elmarknaden, frågan är bara exakt hur den kommer att se ut. Energimyndigheten säger att elförsörjningen i Sverige i grunden är stabil, på så vis att elproduktionen generellt är tillräcklig för att möta elanvändningen, men att det finns en risk för effektproblematik under vinterns höglasttimmar. Svenska kraftnät bedömer att risken för effektbrist har ökat, men från låga nivåer.

 

9 september 2022 - Nya elpriskompensationer diskuteras

Nya elkompensationer diskuteras

Aldrig har väl energimarknaden haft en mer framskjuten placering i medielandskapet än just nu. Det regnar förslag från regering, opposition och EU gällande hur den pågående energikrisen ska hanteras. Låt oss hoppas att de förslag som beslutas inte blandar ihop de långsiktiga strukturella utmaningarna med det kortsiktiga problemet i form av skyhöga energipriser (framförallt el och gas).

Den långsiktiga strukturella problemställningen som vi tacklas med i Sverige handlar ju framförallt om utmaningen att hantera balanseringen av elproduktion och elkonsumtion i takt med att en allt större del av produktionen blir väderberoende samtidigt som elkonsumtionen förväntas nästintill fördubblas i ett 30-årsperspektiv (elektrifiering av transporter och industriella processer som exempelvis stålproduktion). Det finns flera möjliga sätt att hantera den här utmaningen på genom att addera flexibilitet på såväl produktions- som konsumtionssidan.

Vi vill dra vårt strå till stacken

Tänk om fler av dessa möjligheter kunde få en lite mer framskjuten roll i debatten! På Varberg Energi försöker vi dra vårt strå till stacken genom att bidra med balanseringsresurser från våra kunders konsumtion (laddboxar, batterier etc.), egen och kunders förnybara elproduktion (aktiv styrning av vind, sol och vatten exempelvis med hjälp av batterilager) samt våra egna batterilager som vi valt att investera i.

Detta är en del i vår satsning på flexibilitet som vi skrev mer om i förra veckas Energiläget just nu. Att använda rätt energislag till rätt sak är också en viktig aspekt. Här har fjärrvärmen en otroligt viktig roll. I Europa har man också motsvarande strukturella problem men där kompliceras det ytterligare av att en del av den balansering som sker idag, sker med hjälp av gaskraftverk som körs med bl. a. rysk gas. Europa har därmed en enorm utmaning i att göra sig oberoende av rysk gas.

Det kortsiktiga problemet med höga energipriser handlar framförallt om de problem som det skapar kopplat till inflation, konjunktur samt hushåll respektive företags förmåga att betala sina räkningar. Här har debatten varit minst sagt brännhet de senaste två veckorna och följande förslag har diskuterats.

 • Elpriskompensation - I Sverige har både regeringen och oppositionen långtgående förslag som ska kompensera hushåll och företag för de höga elräkningarna. Så sent som igår lade också regeringen fram ett förslag som går ut på att de skall låna ut pengar till elhandelsbolag så att de i sin tur ska kunna erbjuda avbetalningslösningar åt kunder som har svårt att betala sina elräkningar i vinter.
  Samtliga länder i Europa har någon form av elpriskompensation på gång till vintern. Användare av fossil naturgas ska nog inte räkna med några stöd men man kan ju fråga sig varför ingen hittills föreslagit någon kompensation till konsumenter som gått över från naturgas till biogas?
 • Kreditgarantier - I såväl Sverige som ett flertal övriga länder i Europa har staten valt att erbjuda elbolagen kreditgarantier för att täcka marginalkrav vid handel på marknadsplatser. Detta görs huvudsakligen för att säkra en välfungerande terminsmarknad. Det finns två skäl till att göra detta. Det ena är att undvika konkurser bland elbolag som inte har klarar av att täcka dessa marginalkrav annars.
  Det andra skälet är för att undvika att elbolagen flyttar sin handel från transparenta marknadsplatser till icke-transparent direkthandel. Försvinner handeln från marknadsplatserna så riskerar det att drabba elkonsumenterna i form av högre priser och färre bolag som vill sälja fastprisavtal.

Bryssels agenda

I Bryssel har man idag haft ett möte där man diskuterat fem förslag för att tackla den pågående energikrisen. Utöver punkten med kreditgarantier ovan så är följande fyra punkter också med på agendan.

 • Minskning av konsumtion (Här har man redan tidigare presenterat krav på ca 15% minskning av gaskonsumtion. I Sverige är detta en frivillig rekommendation än så länge men skulle kunna bli obligatorisk i ett senare läge för större användare. Här kan vi nog förvänta oss krav på minskning av elkonsumtionen också.)
 • Pristak på rysk gas
 • Solidaritetsbidrag (Någon slags omfördelning av förmögenhet från elproducenter till elkonsumenter)
 • Frikoppling mellan el- och gaspriset (Här finns det stora frågetecken runt hur man tänker sig att denna frikoppling är tänkt att ske. Det har förekommit olika förslag med olika namn i debatten som skulle ge ett lägre elpris. Här känns det viktigt att tydliggöra att oavsett om man kallar det för förslag eller modell så handlar det om en reglering av den fria marknaden. Antingen är en marknad helt avreglerad eller så är den reglerad på ett eller annat sätt.)

 

1 september 2022 - Vad kan vi göra?

Vad kan vi göra?

Det talas mycket om energipriser och utmaningar med olika produktionsslag. Det är givetvis relevant, men vi får inte glömma bort andra viktiga funktioner i vårt elsystem såsom effekthållning, frekvens- och spänningsreglering som gör det möjligt att överföra stora mängder el till vårt land och inom vårt land.

För att stötta viktiga stödtjänster i vårt elsystem har Varberg Energis innovationsteam tillsammans med partners tagit fram en digital plattform till privatpersoner och företag som inte bara bidrar till stabilitet i elsystemet, utan även bidrar till ytterligare en intäktskälla. Flera kommunala energibolag har krokat arm med oss och vår vilja och vision är att så många fastigheter som möjligt i Sverige ska koppla upp sina reglerbara produkter mot stödtjänstmarknaden.

I filmen Tillsammans skapar vi energi försöker vi förklara varför vi har tagit position i frågan och varför det är så viktigt att vi samarbetar över hela landet för att bidra till framtidens energisystem. Våra kunder kan redan idag koppla upp sina laddboxar och på så sätt ladda sina elbilar till halva elpriset, eftersom stödtjänstintäkterna bidrar till affären. Inom en snar framtid erbjuder vi även uppkopplade batterier och växelriktare till solpaneler. Läs mer om flextjänsterna på vår hemsida.

Vad kan vi nu som privatpersoner och företag göra för att möta energipriserna kommande vinter och alla dagar bortom denna?

På kort sikt rekommenderar vi att sänka inomhustemperaturen och se över er varmvattenanvändning. Det är enkla åtgärder som gör stor nytta då både övertemperaturer och hög varmvattenanvändning är vanliga energiläckage i svenska hushåll. Det finns även idag smart styrning som kan investeras i fastigheterna för att reducera effekt- och energianvändningen.

Som privatperson, företag, fastighetsägare eller producent av förnybar energi rekommenderar vi att ni ansluter er till vår digitala flexibilitetsplattform. Tiden för att ansluta sig är mellan 5 minuter till några veckor beroende på vad det är du vill ansluta (privatpersoner oftast mellan 5-20 min, företag något längre).

Vi rekommenderar även att fylla på eventuella vedlager om ni har en vedkamin hemma då det är ett bra sätt att reducera elanvändningen och en åtgärd som går snabbt. Installation av solceller är väldigt lönsamt med rådande elpriser och även om solcellerna inte producerar lika mycket under vintern så kommer de årliga energikostnaderna att reduceras markant när ni producerar egen el på fastigheten.

Åtgärder på lite längre sikt är exempelvis en fjärrvärmeanslutning. Kontakta oss och ta reda på om det finns möjlighet att ansluta er fastighet till fjärrvärmenätet då det i så fall skulle plocka bort all el för uppvärmning av er fastighet. Utöver det är det såklart även bra att förbättra sitt klimatskal, vilket ofta handlar om att installera effektiv ventilationsåtervinning, tilläggsisolera väggar eller vind eller varför inte byta till energieffektiva fönster?

25 augusti 2022 - Reducera energianvändningen och skaffa en buffert

Förra veckan skrev vi om de rusande elpriserna och orsakerna till detta. Denna vecka vill vi fokusera på vad ni som kund kan göra redan idag för att förbereda er inför vad som ser ut att bli en ännu mer extrem vinter än den förra.

Låt oss börja med ekonomin. Så som marknaden prissätter vinterns elpriser så får man räkna med ett rörligt elpris som är 3-4 gånger så högt som förra vintern (åtminstone i södra Sverige). För er som har ett rörligt avtal så innebär detta att om ni då hade enstaka månadsfakturor på 5.000 – 10.000 kr så lär motsvarande faktura denna vinter ligga på i storleksordningen 15.000 – 40.000 kr. För att inte hamna i ett hopplöst läge när vinterns elräkningar dimper ner brevlådan/inboxen så bör därför den genomsnittliga villaägaren redan nu sätta av en buffert på cirka 50.000 kr. Har man inte den möjligheten så är det en bra idé att börja prata med sin bank redan nu.

Själva användningen då, vad kan ni göra där? Varje sparad kWh kommer att hjälpa till när fakturan kommer. Detta oavsett vilken avtalsform ni har. Något som kan göra en påtaglig skillnad för de allra flesta är om man drar ner någon eller ett par grader på inomhustemperaturen (om ni har eluppvärmning). Alternativt om ni har en kamin/öppen spis som kan bidra med värme till en lägre kostnad än vad värmepumpen kan göra. Fler tips på energismarta vanor hittar ni hos Energimyndigheten Börja med energismarta vanor (energimyndigheten.se) 

Om ni har ett intresse av / eller ett automatiserat stöd till att aktivt styra er elkonsumtion till de timmar inom dygnet med lägst elpris så kan det också hjälpa till att påverka elräkningen åt rätt håll. Kom dock ihåg att detta kräver att ni har ett rörligt avtal som avräknas mot timpriser och inte månadsmedel. Kontakta kundservice om ni vill byta från månadsmedel till timpriser. I vissa fall kan ni även behöva kontakta ert elnätbolag och säkerställa att de ändrar sin mätning från månad till timme. Innan ni byter avtalsform, tänk på att timpriser bara är att föredra om ni faktiskt aktivt styr era konsumtionsvanor. Har ni laddbox eller ett hemmabatteri, så kan ni redan nu koppla upp er mot våra flextjänster och samtidigt styra bort konsumtion från de dyraste timmarna. Fortsätter ni att använda lika mycket el under timmar med höga spotpriser så kan timpriser i stället bli ett dyrare alternativ i slutändan.

Vad ska ni välja för avtalsform då? Utöver rörligt avtal med antingen månadsmedel eller timpriser så är den vanligaste avtalsformen ett fastprisavtal. Denna avtalsform känns naturligtvis bra för de som tecknat den före förra vintern med en löptid som var längre än ett år. För alla andra som inte känner sig trygga med att gå in i kommande vinter med ett rörligt pris så rekommenderar vi istället vår trendprodukt VIVA Trend. Ni kan läsa mer om den avtalsformen i förra veckans lägesrapport.

För er som vill lära er ännu mer om läget inför vintern så kan vi också rekommendera Frågor och svar om effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling | Svenska kraftnät (svk.se) 

Vill du teckna vårt avtal VIVA Trend eller veta mer om det? Läs mer på sidan  Elavtal för alla  eller kontakta Kundservice på telefon 0340-62 88 11 alternativt via e-post  kundservice@varbergenergi.se 

18 augusti 2022 - Rekordpriser under sommaren

Sommaren bjöd på nya rekordpriser, både el- och gaspriserna tangerade nya toppnivåer och sällan tidigare har en sommarperiod haft en sådan stark prisutveckling. Förutom krig och sanktioner så bjöd sommaren även på torrt och varmt väder som påverkade den hydrologiska balansen negativt vilket bidrog till de höga priserna.

Nord Stream 1 har varit i rampljuset och ledningen kom trots allt i drift efter revisionen men reducerades direkt ner med 20 %. Tyskland har börjat starta upp stängda kolkraftverk för att säkra elbehovet till kommande vinter men med sommarens torka så har floderna sinat på vatten vilket bidragit till att kolet som färdas den vägen har svårt att nå fram alt. fått dra ner på lastnivån.

Något som däremot är positivt är att gaslagren ligger på en bra nivå och att Ryssland behöver bli av med gas för att slippa stänga ner gasverk (vilket är en kostsam process) och därmed kan de tvingas fortsätta leverera gas via Nord Stream 1 till Europa. Gaspriserna är fortfarande extremt höga vilket bidrar till att hålla priserna uppe både i Europa och i Norden. SE4 som kopplar mot kontinenten drabbas extra hårt av detta och det har tydligt visat sig under veckan då nya all-time-high nivåer på dygnsmedelpriset avlöser varandra. Regeringen meddelade under onsdagen att de har som förslag att införa ett högkostnadsskydd för att kompensera de höga elpriserna, men det är ännu oklart när och exakt hur detta ska gå till.

För kommande höst och vinter så räknar vi med ett fortsatt ansträngt läge med höga priser varför vi starkt rekommenderar vår trendprodukt, VIVA Trend.  Med VIVA Trend får man en bättre riskspridning än bundet pris och ett mer stabilt pris än rörligt pris. Det uppnås genom 12 månaders rullande prissäkring varje dag tillsammans med en liten del rörligt pris. På så vis får man en bättre spridning av riskerna jämfört med ett traditionellt bundet pris där man tar all volym vid ett tillfälle till ett pris.

Vill du teckna vårt avtal VIVA Trend eller veta mer om det? Läs mer på sidan Elavtal för alla eller kontakta Kundservice på telefon 0340-62 88 11 alternativt via e-post kundservice@varbergenergi.se.

 

23 juni 2022 - Dyra konsekvenser av minskad gasimport

I förra veckan begränsade Ryssland exporten av gas till Tyskland via Nord Stream 1 till 40 % av maximal kapacitet vilket fick det närmsta gaskontraktet att stiga med ca 80 %. Denna kraftiga rörelse speglar inte bara den faktiska minskningen av gas utan visar även på risken för att importen helt upphör och vilka konsekvenser det kan medföra. Den tyska regeringen meddelade därför att man väljer att vidta nödlagar som innebär att tidigare stängda kolkraftverk kommer att startas upp för att säkerställa landets elproduktion. Även Italien förbereder för liknande nödlagar.

Under tisdagen utlyste Energimyndigheten krisnivå "tidig varning" för naturgasnätet i Syd- och Västsverige. Detta är den lägsta av tre krisnivåer och innebär att Energimyndigheten sänder ut en signal om att gasmarknaden är ansträngd och en försämrad gasförsörjningssituation kan uppstå. Danmark utlyste samma signal under måndagen. Sverige har fortfarande en hög nettoexport av el som för tillfället är stört mot Finland och Energimyndigheten bedömer fortfarande att risken för brist och försörjningsstörningar av el i Sverige är låg.

För övrigt kan nämnas att den finska kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 är ytterligare försenad och väntas i full kommersiell drift under december 2022, kärnkraftsreaktorn kommer att minska Finlands importberoende däribland från Sverige.

Den nordiska elmarknaden har stigit kraftigt till följd av de skenande gaspriserna. Fortsatt stort underskott i den hydrologiska balansen och svag vindkraftsproduktion tillsammans med stigande priser på kontinenten håller elpriserna uppe på fortsatt höga nivåer och med rådande situation, både på väderfronten men även i omvärlden, så väntas priserna ligga kvar på dessa höga nivåer under sommaren.

21 juni 2022 - "Tidig varning" för naturgasnätet i södra Sverige

"Tidig varning" för naturgasnätet i södra Sverige

Energimyndigheten har idag beslutat att utlysa krisnivån ”tidiga varningen” för naturgasnätet i Syd- och Västsverige. Det är den lägsta av tre möjliga krisnivåer för gas och innebär inte någon nedreglering av leveranser i Sverige, utan snarare som en signal till kunder att gasmarknaden är ansträngd och att en försämrad försörjningssituation kan uppstå.

Våra lager i Europa är välfyllda inför hösten, men om Ryssland begränsar flödena av gas över Nord Stream 1 kan leveranserna påverkas. Krisnivån tidiga varningen innebär främst att Energimyndigheten uppmanar alla verksamheter som använder naturgas att planera och agera för att mildra konsekvenserna av bristande gasleveranser i sina respektive verksamheter. Det är framförallt kommande vinter och vår som är riskfyllda.

Läs mer här: Energimyndigheten har tagit beslut om krisnivå för det västsvenska naturgasnätet

 

9 juni 2022- Höga elpriser förväntas i Norden under sommaren

Höga elpriser förväntas i Norden under sommaren

Energimarknaden är fortfarande osäker och präglas av krig och smittspridningar samtidigt som priserna påverkas av sanktioner, väder och andra politiska utspel. Allt detta tillsammans skapar en extremt volatil marknad. Elpriserna i Norden fortsätter att vara höga, olika faktorer så som underskott i hydrobalansen och revisioner i kärnkraften är bland annat det som hållit priserna uppe under våren. Höga bränslepriser driver upp priserna på kontinenten som i sin tur driver upp priserna på den nordiska terminsmarknaden.

Gaspriserna är relativt höga men framförallt fortsatt volatila och har pressats nedåt i takt med att lagerfyllnaden i de europeiska naturgaslagren ökat. Kolpriset har stigit under de senaste veckorna som en följd av kommande sanktioner och en ökad efterfrågan på kol i Asien. Efter många diskussioner inom EU beslutades den 3 juni det sjätte sanktionspaketet som framförallt har fokus på rysk råolja och ryska oljeprodukter. Enligt beslutet ska rysk råoljeimport till EU fasas ut under en sexmånadersperiod och ryska oljeprodukter ska fasas ut under en åttamånadersperiod. Vissa länder har fått tillfälliga undantag men beslutet har påverkat den globala oljemarknaden som stigit under den senaste veckan.

Så trots varmare väder och mer nederbörd kommer vi troligen få se höga elpriser i Norden under sommaren.

 

25 maj 2022 - Fortsatt höga priser trots varmare väder

Fortsatt höga priser trots varmare väder

Det pågående kriget har nu gått in i sin fjärde månad, ett betydligt mer utdraget krig än vad många trodde då för tre månader sen. Energipriserna fortsätter att vara höga, dock så har den starkt uppåtgående trenden avtagit och vi har istället legat rätt sidledes under den senaste tiden.

Varmare väder, om än under normalt för säsongen, drar ner lasten och vindkraftsproduktionen har varit god under månaden. Ändå har vi dagspriser på väldigt höga nivåer och det beror på läget i övriga Europa där priserna, bland annat på grund av kriget, är höga.

Det ska även tilläggas att den hydrologiska situationen har ett kraftigt underskott vilket bidrar till höga priser. Att Ryssland stängde ner gasen för Finland påverkade inte priserna nämnvärt, i nuläget så ser nivåerna i gaslagrena bra ut och gas kommer fortsatt in från Ryssland och LNG-importen är stor.

Det som däremot stigit kraftigt är priset på kol. Där ska sanktionerna börja gälla i år och sökandet efter ersättare är stor då många andra länder är på samma jakt. Så fortsatt höga priser och en volatil marknad är att vänta, även om vi går mot sommartider.

12 maj 2022 - Sjätte sanktionspaketet från unionen

12 maj 2022 

Sjätte sanktionspaketet från unionen

Den 4 maj meddelade EU-kommissionen ett förslag om ytterligare sanktioner mot Ryssland, detta skulle då bli ett sjätte sanktionspaket från unionen. I detta paket inkluderade man rysk olja för första gången. EU kommissionens förslag är att rysk råolja ska förbjudas inom 6 månader och att ryska oljeprodukter ska förbjudas till årsskiftet 2022/2023.

Elpriserna på kontinenten är fortsatt höga, vilket i grunden beror på höga bränslepriser. Det är den ständiga oron för nyheter och förändringar i utbudssituationen som håller priserna uppe på dessa höga nivåer och så länge vi inte ser något slut på Rysslands agerande mot Ukraina så kommer prisbilden fortsatt vara hög.

Nätverksoperatören GTSOU (Gas Transmission System Operator of Ukraine) meddelade i veckan att de har beslutat att stänga ner vissa nyckelledningar som levererar rysk gas till Europa. Ukraina har förklarat force majeure på grund av verksamhetsstörningar som orsakats av ockuperande rysk militär. GTSOU meddelade även att kapacitet kommer temporärt flyttas till andra delar av nätet för att säkerställa energiflödet till Europa. Nästan en tredjedel av all gas som går från Ryssland till Europa transporteras via Ukraina så nyheten fick marknaden att öppna upp kraftigt, men föll tillbaka igen under dagen på fundamenta. Analytiker menar att omställningen att stänga ner allt från en dag till en annan är för stor och kostsam både för Ryssland och Europa så incitament att lösa betalningsfrågan är av stort intresse från båda parters håll. Alla dessa uttalanden och analyser från dag till dag skapar en extremt svängig marknad.

 

28 april 2022 - Ryssland kapar naturgasexporten

Ryssland kapar naturgasexporten

Under onsdagsmorgonen kapade Ryssland sin export av naturgas till Polen och Bulgarien som en följd av att de inte betalar i Rubel. Detta innebär även en kraftig reducering av gasleveranser till övriga Europa då en stor andel gas passerar genom Polen och Bulgarien för vidare transport till andra Europeiska länder.

Nyheten fick de kontrakt som handlas närmast i tiden att öppna kraftig upp under onsdagen, men när dagen väl stängde så hade marknaden rekylerat. EU har hela tiden varit tydliga med att minska beroendet av import från Ryssland vilket lett till att länder byggt upp sina lager genom att framförallt importera LNG, vilket även bidrog till att priserna föll tillbaka under dagen och även öppnade innevarande dag nedåt. Marknaden kommer sannolikt att vara fortsatt känslig för uttalanden och aktioner från Ryssland så länge som kriget pågår.

Det Tyska finansdepartementet meddelade i förra veckan att det nu står helt klart att Nord Stream 2 aldrig kommer att få drifttillstånd i Tyskland, en pipeline som har kostat ca 10 miljarder Euro att bygga.

 

21 april 2022  - Sanktioner mot rysk olja är att vänta

Sanktioner mot rysk olja är att vänta 

På några månaders sikt framåt bedöms energipriserna vara fortsatt höga men i takt med varmare väderprognoser så kommer vi se en minskning av energibehovet. För innevarande vecka pekar temperaturprognoserna på varmare väder än normalt vilket minskar uppvärmningsbehovet samt påskyndar snösmältningen. I Sverige går kärnkraftsproduktionen mot revisionstider, Oskarshamn 3 stängde ner i måndags och nu på söndag väntas Ringhals 3 trappa ner inför sin årliga revision.  

Gaspriserna har däremot fallit i takt med att rysk gas fortsatt flöda in till Europa samtidigt som LNG importen varit stor, detta har medfört att gaslagernivåerna nu passerat fjolårets nivå vid samma tidpunkt. Kolpriserna fortsätter upp efter EU:s besked om importförbud från Ryssland. Däremot så har risken för störningar i försörjningen av drivmedel ökat efter samtal om ett europeiskt handelsförbud mot rysk olja. Diskussioner om att begränsa rysk export av olja pågår och Ursula von der Leyen har indikerat att någon typ av sanktioner mot rysk olja är att vänta.

Den råolja som importeras till Sverige från Ryssland bedöms kunna ersättas av andra motparter men samtidigt ser även andra aktörer på alternativ för inköp av olja vilket skapar ett stramare globalt utbud av olja.

Med det sagt så är läget på energimarknaden fortsatt starkt påverkat av kriget i Ukraina.

 

13 april 2022  - Varmare väder kan minska elbehovet

Varmare väder kan minska elbehovet

Det kall vårvädret tillsammans med höga priser på kontinenten håller uppe elpriserna här i Norden. Priserna i Sverige påverkas av de höga priserna på kontinenten under de timmar som handel sker mellan länderna. Än så länge finns det inga restriktioner mot rysk gas och olja men det är nog mer en tidsfråga innan det blir aktuellt. Förra veckan kom beskedet att EU stoppar all import av rysk kol och detta sätter press på att hitta nya importsätt av kol då nästan en tredjedel av EU:s kol kommer idag från Ryssland.

Energimyndigheten bedömer i nuläget att tillgången på el är fortsatt god i Sverige och att övergången till varmare väder kommer minska elbehovet i landet. Oron i världen finns dock kvar och marknaden är fortfarande väldig känslig på små förändringar och nyheter och så länge den finns kvar kommer vi nog få se höga priser.

 

7 april 2022 - Ökad risk på gasmarknaden

Ökad risk på gasmarknaden

Energimyndigheten uppdaterar oss på Varberg Energi kontinuerligt, ett par gånger i veckan, med en lägesbild över energiförsörjningen.

I tisdagens uppdatering aviserades en ökad risk för försörjningsstörningar på gasmarknaden. Primärt handlar det om problematiken kring låga gaslager inför värmesäsongen 2022/2023. Vad gäller prisutvecklingen på naturgas och biogas så har de senaste veckorna inte bjudit på någon större förändring. Däremot är den dagliga prisvolatiliteten (rörligheten) fortfarande klart högre än normalt och den höga prisnivån förväntas kvarstå över nästa vinter.

I dagsläget finns ingen risk för brist eller omfattande försörjningsstörningar i leveranser av el eller drivmedel i Sverige, som en konsekvens av Rysslands krig mot Ukraina.

Läs mer: Så påverkar Rysslands krig mot Ukraina Sveriges energiläge (öppnas i nytt fönster)

Om ni vill se över er energianvändning med anledning av oroligheterna på energimarknaderna just nu, kontakta Jonatan Odqvist på telefon 0340-628861 alternativt e-post jonatan.odqvist@varbergenergi.se.

31 mars 2022 - Fortsatt extremt volatil elmarknad

Fortsatt extremt volatil elmarknad

Rysslands krav på att gasleveranser ska betalas i rubel accepterades inte av EU, vilket fick gaspriset att stiga kraftigt under gårdagen. Idag kom nyheten om att president Joe Biden överväger att öppna landets oljereserv, som fick oljepriset att falla nu på torsdagsmorgonen. USA skulle förslagsvis släppa en miljon fat olja per dag, vilket skulle i så fall ses som ett försök att ta kontroll över energipriserna som stigit kraftigt efter Rysslands invasion av Ukraina. USA har även lämnat beskedet att de hjälper EU med extra leverans av LNG (flytande naturgas) med start 2022 och därefter ökar leveransen kommande år.

Marknaden är med andra ord fortfarande extremt volatil och reagerar kraftigt på de olika nyheterna som släpps angående bränsleförsörjningen i Europa. I norden har det kalla och vindfattiga vädret varit den största faktorn till de stigande priserna vi sett de senaste veckorna. Kylan håller sig kvar någon vecka till så våren får vänta och vi kan därmed räkna med fortsatt höga och volatila priser ett tag framöver.

 

25 mars 2022 - Kall inledning av april ger fortsatt höga elpriser

Kall inledning av april ger fortsatt höga elpriser

Utöver några kalla dagar för ett par, tre veckor sedan så har marsvädret bjudit på sol och ganska många plusgrader i södra Sverige. Vi har fått en rejäl försmak av våren. Detta har gjort att det rörliga elpriset i mars, trots tidvis skenande gaspriser i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina, inte riktigt når upp till de extrema nivåer som december bjöd på. Prisnivån i sig är dock fortfarande jättehög och för oss som använder el för att värma upp vårt boende så blir även marsfakturan utmanande.

Det stora problemet är fortfarande de höga gaspriserna. I takt med att kärnkraft och kolkraft stängts ner runt om i Europa (framför allt i Tyskland) till förmån för väderberoende elproduktion, så har vi blivit alltmer påverkade av gaspriset. Under dagar med lite vind så räcker inte längre vår vattenkraft till för att täcka upp för den el som saknas. Då blir vi beroende av att importera gaskraft från kontinenten. Detta skifte skedde redan för ett antal år sedan. Den stora skillnaden är att då kostade det mellan 20 och 50 öre/kWh att producera el med gas. I dagsläget är den kostnaden 250 öre/kWh. Det är detta som är anledningen till att vårt spotpris på el de senaste månaderna dragit upp mot 200 öre/kWh så fort vi får kalla dagar med lite vind.

Dessvärre ser det nu ut som att vi från och med tisdag nästa vecka går in i ett väderläge med just kyla och lite vind. Detta gör att spotpriser runt 200 öre/kWh lär komma som ett brev på posten. April ser med andra ord ut att bli ännu en kämpig månad för elkonsumenter som valt ett rörligt pris.

graf med översikt av temperaturprognosen framöver

Trots dessa negativa utsikter för spotpriset den kommande månaden så rekommenderar vi just nu inte våra kunder att välja ett fastpriskontrakt. Kriget i Ukraina och fortsatt höga gaspriser har gjort att det är dyrare att teckna fastpriskontrakt än vad det i stort sett någonsin varit historiskt. För kunder som vill slippa extrema svängningar i sitt elpris så rekommenderar vi i stället avtalsformen VIVA Trend. Du slipper betala rekordhöga riskpåslag som finns i fastpriskontrakten just nu men skyddar dig ändå mot den typen av rekordhöga elpriser som vi såg i december förra året.

Vill du teckna VIVA Trend eller bara läsa mer om våra olika avtalsformer så kan du gör det på sidan Våra elavtal.
Du kan också kontakta Kundservice på telefon 0340-62 88 11 alternativt via e-post kundservice@varbergenergi.se.

22 mars 2022 - Oro för avbrott i ryska naturgasleveranser

Oro för avbrott i ryska naturgasleveranser

Den nordiska terminsmarknaden lyfte en aning i slutet på föregående vecka i takt med kallare och mer vindfattiga väderprognoser. Gaspriset har fortsatt att falla eftersom att Ryssland fortsatt leverera gas till Europa samt att LNG-importen varit stor. Priserna påverkas av en oro för avbrott i ryska naturgasleveranser till Europa och hittills har det inte skett några stora leveransstörningar pga. kriget i Ukraina. Därför drivs de höga och volatila gasmarknadspriserna istället av en marknadsoro för eventuella avbrott, en riskpremie, och eventuella sanktioner mot den ryska gasexporten.

Flera EU-länder har deklarerat att de kommer att skjuta på utfasningen av kolkraft för att kunna minska sitt beroende av gas från Ryssland och den Svenska regeringen beslutade den 17 mars att genomföra lageravtappning av Sveriges beredskapslager av drivmedel.

Fortum har övervägt om att ansöka om att förlänga livslängden av kärnkraftverket Lovisa 1 och 2 ytterligare 20 år, något regeringen ska besluta om inom ett år.

 

16 mars 2022 - Risk för elbrist fortsatt låg

Risk för elbrist fortsatt låg

Osäkerheten kring energiläget i världen är fortsatt stor. Energimyndigheten bedömer i nuläget att risken för elbrist eller försörjningsstörningar av el och gas är fortsatt låg i landet. Gaslagerna har förbättras och marknaden har kommit ner från de högsta topparna vi såg i samband med att kriget bröt ut.

Sett ur ett historiskt perspektiv är priserna dock fortfarande höga. Det är framförallt el och gas för leverans de kommande månaderna som har störst prissvängningar. Här har priserna rört sig i med så pass mycket som 50-100 EUR/MWh inom loppet av en vecka.

Kina som är en stor importör av olja meddelade i söndags att de stänger ner områden på grund av pandemin och därmed drar ner på importen av olja. Detta tillsammans med förra veckans prisfall pressade ner oljepriset, både Brent och WTI, under 100-dollar strecket, en minskning med ca 25 % sedan toppnivåerna på 130 dollar fatet, nivåer där vi var innan ryska invasionen inleddes.

Övrigt så har EU-kommissionen presenterat ett förslag som kallas för REPowerEU vilket innebär att EU ska minska behovet med 75 % av naturgas från Ryssland under 2022 och för att helt upphöra under 2027.

 

14 mars 2022 - Även biogaskunder med rörligt pris drabbas av höga priser

Även biogaskunder med rörligt pris drabbas av höga priser

Rubrikerna har varit många under den gångna vintern gällande de extremhöga elpriserna. Höga gaspriser på kontinenten, nu senast till följd av Ukrainakriget, har ofta lyfts som en av huvudorsakerna till de höga elpriserna. Fokus har framförallt legat på dess effekter på elfakturan och elkonsumenterna blev också till slut kompenserade via ett statligt stöd under perioden dec-feb. Det många glömmer bort är att många också använder gas till såväl uppvärmning som insatsvara i en industriell process.

Varberg Energi säljer endast biogas till sina gaskunder. Även biogaspriserna är dock oftast direkt kopplade till priset på de europeiska naturgasbörserna. Biogaspriset ligger alltid ungefär 30 öre/kWh över naturgaspriset, eftersom biogasen har en skattefördel på den summan i Sverige. När priset på de europeiska naturgasbörserna skenar till följd av att Ryssland invaderar Ukraina, så rusar följaktligen även biogaspriset. Se prisutvecklingen på Europas största naturgashub TTF nedan.

 

 graf över prisutvecklingen på Europas största naturgashub TTF

 

Höga gaspriser hela året

Redan under början av vintern mer än dubblerades naturgaspriset från ”normala” 15-20 EUR/MWh till ca 50 EUR/MWh. Under december månad förvärrades situationen ytterligare och priset toppade på över 125 EUR/MWh, vilket är 6-7 gånger normal prisnivå. För att inte tala om när Ryssland gick in i Ukraina. Som högst låg gaspriset för en vecka sedan då man toppade en bit över 200 EUR/MWh, mer än 10 gånger ett ”normalt” gaspris. I grafen syns det hur priset backat tillbaka ganska kraftigt igen den senaste veckan och handlas idag ca 5-6 gånger ”normal” nivå.

Detta drabbar alla gasanvändare. Ingen vet hur långvarigt kriget i Ukraina blir men det vi ändå vet med ganska stor säkerhet är att situationen på gasmarknaden kommer att vara ansträngd till och med nästa vinter. Detta även om våra önskningar om ett eldupphör skulle infrias. Nedan tabell visar marknadens förväntningar om framtida gaspriser på naturgashubben TTF.

tabell över framtida gaspriser

Som synes så ligger förväntningen om ”onormalt” höga gaspriser kvar åtminstone över nästa vinter. Sedan ser vi en successiv återgång ner mot vad som förmodligen får antas vara efterkrigstidens nya ”normalnivå”.

Med det sagt så bör man som biogaskonsument vara vaksam under hela 2022 och försöka spara in på konsumtion om så är möjligt, där givetvis en fjärrvärmeanslutning är det miljömässigt bästa sättet att reducera sin gasanvändning. En klen tröst i sammanhanget är att dagens höga priser gör det mer aktuellt att investera i lokal biogasproduktion även här i Sverige. De senaste åren så har den mesta biogasen som konsumeras i Sverige importerats från Danmark.

 

 

10 mars 2022 - Påverka dina energikostnader

Påverka dina energikostnader

Oroligheterna som råder nu påverkar oss alla på ett eller annat sätt med kraftigt ökade el- och bränslepriser. Frågan är då om det finns något rent avtalsmässigt att göra för att påverka energikostnaderna?

För kunder som sedan tidigare tecknat bundet elhandelsavtal är det med rådande situation bara att gratulera, ni sitter säkert med ett mycket lägre pris än aktuella priser.

Kunder med rörligt pris har brottats med höga priser i framför allt december 2021 och januari 2022. Det rörliga priset i februari kom ned mycket i förhållande till de tidigare två månaderna och det fanns hopp om att marknaden skulle komma tillbaka till mer normala nivåer framåt.

Sedan påbörjades kriget i Ukraina som tillsammans med torrare och kallare väder gjort att prognosen för mars pekar mot nivåer inte så mycket lägre än decembers rekordpris.

Situationen har även påverkat de bundna elpriserna som för närvarande ligger på väldigt höga nivåer vilket gör att det inte känns aktuellt att binda elpriset nu.

Bättre riskspridning med VIVA Trend

Ett väldigt bra alternativ till bundet och rörligt pris är vårt elhandelsavtal VIVA Trend. Med VIVA Trend får man en bättre riskspridning än bundet pris och ett mer stabilt pris än rörligt pris. Det uppnås genom 12 månaders rullande prissäkring varje dag tillsammans med en liten del rörligt pris. På så vis får man en bättre riskspridning jämfört med ett traditionellt bundet pris där man tar all volym vid ett tillfälle till ett pris.

Det finns även en svårighet att veta när det är rätt läge att binda sitt elpris? En elmarknad med mycket förnybar el gör att kunder med rörligt elpris får vänja sig vid volatila elpriser med höga toppar och djupa dalar.

VIVA Trend ger en mer stabil prissättning än rörligt pris. VIVA Trend innehåller alltså en mix av både bundet och rörligt pris vilket gör att det är vårt avtal med bäst riskspridning.

Vill du teckna vårt avtal VIVA Trend eller veta mer om det? Läs mer på sidan Elavtal för alla eller kontakta Kundservice på telefon 0340-62 88 11 alternativt via e-post kundservice@varbergenergi.se.

7 mars 2022 - Fortsatt ansträngt läge

Fortsatt ansträngt läge

Läget på energimarknaden är fortsatt ansträngt till följd av kriget i Ukraina. Energimyndigheten bedömer att det på kort sikt inte finns någon risk för brist eller omfattande försörjningsstörningar i leveranserna av el, gas eller drivmedel i Sverige. Bränslepriserna fortsätter att stiga kraftigt jämfört med förra veckan där oljepriset nu är uppe i 125 USD/fat och naturgaspriserna är mer än 10 gånger högre än ett normalt år.

Elpriset har med anledning av detta fortsatt att stiga och kan variera kraftigt dag för dag beroende på väderleken. Det finns risk att medelpriset för mars kan bli i nivå med december, uppemot 200 öre/kWh. Kunder med rörligt elpris som vill påverka sin elkostnad bör med fördel se över sin elanvändning.

På kort sikt rekommenderar vi er att sänka inomhustemperaturen om ni har eluppvärmda fastigheter, effektivisera duschning, använda era braskaminer om ni har sådana installationer, och undvika onödig elanvändning generellt (bastu, viss belysning, handdukstorkar etc.).

På lite längre sikt kan det vara klokt att se över era fastigheters klimatskal genom att utvärdera fönsterbyten, tilläggsisolering, installation av solceller och batteri, eller ansluta er till fjärrvärmenätet för att eliminera eluppvärmningen helt och hållet.

Kontakta oss om ni önskar allmän rådgivning kring hur ni kan effektivisera era fastigheter.

 

3 mars 2022 - Oro för framtida leveranser

Oro för framtida leveranser

Utvecklingen i Ukraina fortsätter att styra våra elpriser. Igår sattes ett nytt prisrekord på naturgaspriset i Europa och oljepriset har vi inte sett på den här nivån på nästan nio år. Det är oron för framtida leveranser som driver upp priserna som även påverkat våra bensin- och dieselpriser här i Sverige.

Ett högtryck över oss med lite vind hjälper till att dra upp spotpriserna på elmarknaden till nivåer som vi hade i december. Just nu är prisskillnaderna extrema inom landet, kan vara bland de högsta vi sett, och det är framförallt för att södra Sverige kopplar mot Tyskland och Danmark som i sin tur påverkats av lite vind och höga kol- och gaspriser på kontinenten. I norra Sverige är den hydrologiska situationen god med hög vatten- och vindkraftsproduktion.

Med rådande väderprognos så ser vi troligen fallande spotpriser i Sverige framemot mitten av månaden.

28 februari 2022 - Vi är långt ifrån en normalsituation

Vi är långt ifrån en normalsituation

Tack vare en mild och blåsig väderlek har spotpriset på el i januari och februari successivt blivit allt lägre i jämförelse med de brutalt höga priserna från i december förra året. Absolutnivån är fortfarande hög i ett historiskt perspektiv men i ett normalläge hade elpriset under våren fortsatt att falla ner i takt med högre temperaturer.

Tragiskt nog, så befinner vi oss nu dock långt ifrån en normalsituation. Kriget i Ukraina påverkar även elpriset här i Sverige och det krävs förmodligen en vapenvila för att konsumenter med rörligt elpris inte ska drabbas av en marsfaktura som är högre än föregående månad.

Huvudanledningen till detta är, som vi skrev om förra veckan, kraftigt stigande priser på gas (och annan energi). Redan framåt torsdag-fredag denna vecka gör fallande temperaturer i kombination med låg vindkraftsproduktion att det höga gaspriset på kontinenten spiller över på våra nordiska elpriser.

Det skulle inte förvåna mig om vi får se ett spotpris i närheten av 200 öre/kWh (i SE3 och SE4) för första gången sedan i början av februari. Den försiktige elkonsumenten gör därför klokt i att hushålla med sin elanvändning under mars månad. Varje sparad kWh kommer kännas gott när fakturan väl dimper ner i mitten på april.

24 februari 2022 - Med anledning av det oroande läget
Med anledning av det oroande läget

Läget i Ukraina är tragiskt och ledsamt på alla sätt. Läget påverkar även energimarknaden eftersom stora delar av den el som produceras i Europa görs med hjälp av naturgas.

Rysslands agerande har under de senaste dagarna skapat en stor oro på el- och bränslemarknaden. Dagens händelse fick marknaden att slå i taket då oljepriset passerade 100 dollar och gaspriset öppnade upp med ca 30-35 % från gårdagens stängning. Att Tyskland dessutom bestämt sig för att pausa projektet Nordstream 2 har bidragit till det stigande gaspriset.

Hela världen påverkas av det som nu händer i Ukraina och läget är väldigt osäkert framåt. Den fundamentala sidan talar för en mer ”normal” prisnivå för elen men i nuläget och en tid framåt kommer vi troligen få se en mer stökig och volatil marknad. Totalt sett så har prisförväntningen på det kommande årets elpriser gått upp med över 20%.

 

29 november 2021 - Rekordnivå på elpriset

Rekordnivå på elpriset

Under de senaste dagarna har vi upplevt höga elpriser och ikväll går elpriserna upp mot nya rekordnivåer. Anledningarna är många och vi låter här vår säljledare på elhandel, Staffan Kollberg, berätta om läget på elmarknaden.

-Den senaste tidens höga elpriser beror till stor del på det hydrologiska underskottet och låg produktion från vatten- och vindkraftverken som går hand i hand med förlängda kalla och torra väderprognoser, säger Staffan Kollberg.

-Situationen gör att elpriserna i, framför allt, södra Sverige kopplar mot de tyska priserna som ligger mycket högre eftersom de till stor del baseras på fossil elproduktion där höga priser på gas, kol och utsläppsrätter lyft elpriset.

-Har du VIVA Bundet eller VIVA Trend sedan tidigare? Då har du förmodligen ett lägre pris än den nuvarande prisnivån och kan känna dig mer lugn.