Energiläget just nu

Här kan du löpande följa vad våra energiexperter har att säga om energiläget just nu. Senaste uppdatering 5 juni 2024.

5 juni 2024

Är rörligt elhandelsavtal alltid det bästa?

Rörligt elhandelsavtal har alltid varit populärt hos våra kunder och för närvarande är det ca 75 % av kunderna som har någon form av rörligt elpris. Många resonerar på samma sätt gällande elhandeln som med räntorna på bostadslånen -”Jag har alltid haft rörlig ränta så väljer även det på elhandelsavtalet”. Den stora skillnaden är att elpriserna är betydligt mer volatila än räntorna och månadspriset kan lätt svänga 100 % eller mer. De kunder som har Dynamiskt Pris (timpris) är vana vid volatila elpriser, men de har också möjligheten att styra sin elanvändning till lågpristimmar för att på så vis hålla nere sina elkostnader.

Stora skillnader mellan perioder

Sett över tid kan rörligt pris vara en bra affär, men det beror också på vilken period man tittar på. I en uppåtgående elmarknad blir det troligtvis en sämre affär med rörligt elpris jämfört med om man innan uppgången tecknat fast pris. Under 2020 fanns till exempel möjligheten att teckna treårsavtal till priser runt 35 öre/kWh exklusive moms (SE3). Det rörliga priset hade en uppåtgående trend och medelpriset för 2021 landade på knappt 77 öre/kWh exklusive moms som följdes upp av en kraftig topp 2022 med ett medelpris på 158 öre/kWh exklusive moms. 2023 års medelpris landade på drygt 78 öre/kWh exklusive moms.

Det finns även omvända exempel där kunder haft höga fasta priser, men det rörliga priset haft en nedåtgående trend. 2022 var, som nämnt, en tuff period för kunderna med rörligt elpris eftersom elpriserna var högre än någonsin tidigare. Tyvärr fanns inte så många bra alternativ i den oroliga elmarknaden som var och många elhandelsföretag slutade ställa ut fastprisavtal eller erbjöd fastprisavtal med kraftigt höjda riskpåslag under 2022–2023.

Vilket ben ska man stå på?

Vi har idag en elmarknad mer likt ett normalläge där terminspriserna kommit ned en hel del, men rädslan för liknande scenario som 2022 gör säkert att många elhandelsföretag lägger extra fokus på vilka riskpåslag de ska använda i sin prissättning. De lägre prisnivåerna för avtal med fast pris gör att efterfrågan hos oss har ökat en del, men andelen kunder med avtalsalternativet är fortsatt låg och ligger på drygt 5 %.

Att rörligt pris alltid är det bästa känns inte helt rätt att säga. Man får vara beredd på att det periodvis kan vara höga priser likväl som att priserna kan vara väldigt låga. Även fast elpris kan bli en bra affär om avtalet tecknas vid rätt tidpunkt. Det svåra är dock att veta när det är rätt tidpunkt. Många kunder har uppfattningen att det är bättre att teckna fast pris på sommaren –”för då är priserna låga”. Det kan vara precis tvärtom och se olika ut från år till år eftersom terminspriserna svänger i takt med hur väderprognoserna, bränslepriserna och hur energibalansen i stort ser ut just då.

Trend ger en bra mix

Vi är alla olika som personer med olika behov. Vissa vill känna trygghet med ett fast elpris medan andra vill ha rörligt elpris för att det ska vara bättre i längden. Facit får vi alltid i efterhand och det är lätt att vara efterklok i sina val. Vet man inte vilket ben man ska stå på, fast eller rörligt elpris, finns även mellanvarianten Trend. I avtalet Trend kombineras prissäkringar (fast pris) med det rörliga elpriset vilket ger en bra mix och riskspridning. Andelen kunder med avtalet Trend ligger idag på 10 % och vi har även 10 % av våra kunder som inte har gjort något aktivt val alls.

Vill man ha rådgivning om vilket avtal man ska välja finns möjligheten att kontakta vår trevliga och hjälpsamma Kundservice. 

 

7 maj 2024 - Negativa elpriser inleder året

Den kyliga våren börjar äntligen lätta och södra Sverige har kunnat njuta av temperaturer över 20 grader. Värmen har inte riktigt nått norra Sverige på samma sätt och därför har snösmältningen inte kunnat komma i gång fullt ut än. När den väl gör det så återstår att se hur mycket som landar i vattenmagasinen som för övrigt låg i slutet av april på ca 5 % lägre än vad som är normalt för årstiden.  

Året har hittills varit vindrikt och nu när solen börjar lysa samtidigt som fler fastighetsägare har skaffat solpaneler märks det tydligt på eftermiddagspriserna som vissa dagar har varit negativa. SE4 nådde den 14 april mellan kl. 14-15 månadens lägsta timpris då det landade på minus 625,77 SEK/MWh. Under årets första fyra månader har antalet negativa priser varit mellan 86-110 i Sveriges elområden. Flest negativa timmar har SE4. Detta är ett bevis på det som vi tidigare nämnt här i dessa brev att just den intermittenta produktionen skapar större volatilitet med minuspriser inom dygnet. Det blir extra tydligt nu under våren när flera av kärnkraftverken stänger ner för revision och vi därmed tappar ytterligare planerbar produktion. 

Elanvändning och produktion ökar

Enligt statistik (preliminär) från Svenska kraftnät ökade den faktiska elanvändningen i april 2024 med 6 % jämfört med samma månad 2023 i Sverige som helhet. Både genomsnittstemperaturen och elpriserna var lägre än föregående år. 

Av Sveriges totala elproduktion under 2023 så bestod ca 21 % av vindkraft. 243 vindkraftverk tillkom under året vilket i sig innebar en ökning av den totalt installerade effekten med ca 2,0 GW (Gigawatt). 

Störst elproduktion från vindkraft har elområde 2, där producerades cirka 42 procent av den totala elproduktionen från vindkraft i Sverige. Övrig fördelning fördelades enligt följande: SE1 17 %, SE3 24,5 %, och SE4 16,5 %. 

Vädret styr och driver elpriset

Det närmsta kvartalskontraktet har sedan februari handlats sidledes mellan 25 och 35 Euro/MWh och det var först under innevarande vecka som linjen bröts och marknaden kom upp. Det var torra och kalla väderprognoser som tryckte upp elpriset tillsammans med stigande bränslepriser. För de terminskontrakt som handlas för de närmst kommande månaderna och kvartalen är det vädret som är den mest styrande och prisdrivande faktorn. Årskontrakten fick sitt lyft redan i mitten av april och det var framförallt på grund av stigande bränslepriser. 

 • Milt väder i Europa har hållit nere gasförbrukningen som, när vintern avslutades, hade en fyllnadsgrad på 56 % vilket kan jämföras med femårsgenomsnittet på 41,6 %. God tillgång på LNG och förnybar energi hjälpte till att hålla gaslagerna välfyllda. De höga gaslagernivåerna skapar ett mer gynnsamt utgångsläge inför nästa uppvärmningssäsong. 
 • Oljepriset nådde den 8 april sin högsta nivå sedan oktober förra året, kontraktet var uppe och stängde dagen på 90,38 USD per fat. Den relativt stora prisökningen beror till stor del på den senaste tidens utveckling i Mellanöstern. 
 • Det europeiska kolpriset steg något efter broraset i Baltimore den 26 mars, detta eftersom Baltimore är en av USA:S störta hamnar för kolexport. Broraset innebar att in- och utgående trafik begränsades kraftigt.  

Rådande väderprognoser från SMHI visar på stor osäkerhet framåt och chansen för någon vårvärme får vi tyvärr nog inte se riktigt än.  

12 april 2024 - Energiomställningens dilemma

Nu när vi precis klivit in i sommarhalvåret, börjar vi tydligt se det prismönster som vi berörde bland annat i vårt inlägg från 9 februari i år, där vi resonerade runt fördelarna med vår Flex Batteri-tjänst. Det handlar i huvudsak om att i takt med att andelen förnybar produktion från sol och vind ökar i vårt elsystem, syns det också allt tydligare i prismönstret i marknaden.

Kannibaliseringseffekten

Inom vindkraftsbranschen har man i många år pratat om kannibaliseringeffekten som ter sig uttryck i att elpriset är i snitt lägre under tillfällen vid god vindkraftsproduktion än vad elpriset är när det inte blåser. Detta är inte ett konstant förhållande utan ändras från månad till månad.

Vi kan dock konstatera att den underliggande trenden de senaste tio åren har varit en tydligt vikande värdefaktor (kvoten mellan ”fångat” pris när det blåser och det genomsnittliga spotpriset på el). Vad gäller solkraften så skrev vi den 25 september förra året om att ankkurvor blir allt vanligare. Ankkurvorna går ut på att elpriserna är som lägst mitt på dagen när solen är som starkast istället för på natten när det förbrukas minst el.

Flytta din elkonsumtion till "rätt tidpunkt"

Låga elpriser när det blåser och när solen lyser låter ju inte alls så tokigt, utifrån perspektivet som elanvändare. Vid en första anblick är det naturligtvis lätt att känna så. Men om man lyfter blicken och istället ser hur vi ska lyckas med, omställningen till ett fossilfritt energisystem så är detta faktiskt riktigt dåliga nyheter.

Det finns en risk att elpriset riskerar att skena när det inte blåser och när solen inte lyser. Därmed sänks bara elpriset för de som har förutsättningar att flytta sin elkonsumtion till ”rätt tidpunkter”. Och det har inte alla, även om vi inom branschen jobbar stenhårt på att göra det lätt för dig som kund att flytta ditt behov utan att du själv ska behöva aktivera dig. Exempel på detta är våra flextjänster.

De rätta signalerna saknas

För att lyckas med energiomställningen är de flesta överens om att vi behöver kunna möta en dubblad elkonsumtion inom ett 20-årsperspektiv. Bakgrunden är elektrifieringen av fordonssektor och industri (bland annat fossilfritt stål). Om vi ska kunna möta detta med fossilfri elproduktion så behöver en stor del av den tillgängliga kapaciteten komma från sol och vind. Detta oavsett hur mycket kärnkraft som räknas in i prognoserna.

Problemet är att signalen för att bygga sol och vind inte riktigt finns i marknaden just nu. Det är jättetufft för investerare att få ihop kalkyler på vindkraftsparker (både på land och till havs). Resultatet blir att projekt läggs på is eller skjuts upp på framtiden. De korta prissignalerna motverkar helt enkelt det långsiktiga målet.

Flexibilitet är lösningen

Detta är ett stort dilemma som vi alla behöver hjälpas åt för att överbrygga. Lösningen finns dock till stor del redan på plats och vi kallar det flexibilitet. Problemet är att de ekonomiska incitamenten för att lösa problemet med flexibiliteten endast delvis finns på plats. Här är några områden där förändringar krävs för att frigöra den fulla flexpotentialen i marknaden:

 • Anpassa skatteregler till teknikutvecklingen som skett.
  • Skattereduktionen på 60 öre per kWh för mikroproducenter av el ger ägare av batterilager incitament att mata ut överksottsel på elnätet istället för att lagra den för eget bruk.
  • Grönt avdrag för batterilager i kombination med solceller gäller endast om batteriet uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el. Detta villkor suboptimerar användningen av ett batterilager genom att begränsa användningen från att utföra multipla flexibla tjänster parallellt.
  • Batterilager som är kopplade direkt till elnätet betalar skatt på bruttokonsumtionen istället för nettokonsumtionen. Enligt samma logik som energidelning mellan fastigheter (i ett IKN-nät) så bör beskattning ske på nettokonsumtionen för att frigöra ett storskaligt batterilagers fulla flexpotential. Ju fler flexibla nyttor ett batterilager kan utföra parallellt, desto mer nytta gör batterilagret för energiomställningen.

 • Öka tidsupplösningen på elmarknaden. Redan idag utväxlas 15-minutersdata mellan nätbolagen och de balansansvariga. Även prissignalerna behöver högre upplösning (vilket också är planerat att ske inom 24 månader) för att frigöra den fulla flexpotentialen i marknaden.
 • Ta bort trösklarna för marknadsåtkomst. Gamla regelverk ger längre ledtider för ny teknik att nyttja de prissignaler som redan idag finns för flexibilitet.

 • Inför tekniska krav på energiresurser som kopplas till elnätet. Ett exempel kan vara att en förnybar elproduktionsanläggning exempelvis måste innehålla reglerteknik för att få kopplas upp mot elnätet.

Avslutningsvis kan vi konstatera att flexibilitet är den nyckel som krävs för att lyckas med energiomställningen. Detta för att överbrygga problemet med att elpriserna just nu inte ger investerare incitament att investera i tillräckligt mycket elproduktion.

Med detta sagt kan vi därför också konstatera att när du som är kund hos Varberg Energi väljer att teckna en flextjänst hos oss, så kommer det inte bara ge positiva effekter för din elfaktura. Det innebär också att du blir en aktiv del av lösningen till energiomställningen!

11 mars 2024 - En snällare vinter

Vi har nu lagt vintermånaderna bakom oss och med facit i hand så kan vi konstatera att elpriserna höll förhållandevis låga nivåer, såsom vi kommunicerade innan vinterns entré.


Ökad energianvändning i januari

I Sverige ökade användningen av el under januari på grund av lägre utomhustemperatur jämfört med månaden innan. Enligt statistik från eSett/Svenska kraftnät ökade den faktiska elanvändningen i januari 2024 med 15 procent jämfört med januari 2023. Genomsnittstemperaturen var betydligt lägre än föregående år vilket sannolikt är huvudförklaringen till ökningen tillsammans med en lägre elprisnivå.

Minskad användning och produktion under februari

Under februari minskade användningen av el på grund av högre utomhustemperatur jämfört med föregående månad. Även produktionen minskade under februari jämfört mot januari. Däremot ökade elanvändningen med 9 procent jämfört med samma period föregående år.

De genomsnittliga månadspriserna var lägre i de norra elområdena under januari och något högre i de södra jämfört med december medan de genomsnittliga månadspriserna var lägre i samtliga elområden under februari jämfört mot januari.

Utomhustemperaturens påverkan

Sammanfattningsvis så är det tydligt att januari som var den kallaste månaden av dec-feb var även den med högst energianvändning. Februari var förhållandevis varm och därmed lägst energianvändning och mitt emellan dessa landade december i temperatur och energianvändning. Vår energianvändning påverkas alltså fortfarande mycket av utomhustemperaturen och priset därefter.

Vinterns kallaste dygn i SE3 inträffade den 5 januari. Det var även den dagen som spotpriset nådde vinterns än så länge högsta timpris (5894,81 SEK/MWh). Som lägst var priset under januaris sista timme och det var i samband med extremt hög vindkraftsproduktion. Totalt noterades elva timmar i januari med negativa elpriser i samtliga elområden och dessa inträffade i slutet av månaden då vindkraften producerade mycket el.

Många negativa elpristimmar under februari

Under februari noteras 29 timmar med negativa elpriser i samtliga elområden vilket är lika många som under hela år 2022. Timmarna inträffade i huvudsak under månadens första fyra dagar och i samband med hög produktion från vindkraften. Som vi tidigare nämnt blir det alltmer vanligt med negativa timpriser då vi får in mer förnybar och oplanerbar produktion i systemet.

Rekord för vindkraftsproduktionen

Tillgängligheten i den nordiska kärnkraften var under januari lägre än genomsnittet för perioden 2011-2022 men slog i stället rekord under februari med en historisk hög tillgänglighet om 97,9 %! Även vindkraftsproduktionen slog rekord i år vilket ledde till att den totala elproduktionen i Norden uppgick till 44,6 TWh under januari vilket var 4,3 TWh högre än december 2023 och 5,2 TWh högre än februari.

Konflikten mellan Israel och Hamas har nu pågått i fem månader. Utvecklingen här har lett till att flertalet rederier tillfälligt har pausat sin fartygstrafik genom Röda havet, däribland flera aktörer som är verksamma inom transport av olja och flytande naturgas. Denna oro har ännu inte gjort några större utslag på pris eller tillgång.

Lagernivåerna och gasförsörjningen till Europa är stabil och EU såväl som Sverige är väl i fas med minskningen av energianvändningen i dagsläget.

9 februari 2024 - Ferroamp har framtidens styrning

Energilandskapet är i ständig förändring och en av framgångsfaktorerna ligger i att konsumenter och producenter ökar sina förmågor till flexibilitet. Vad betyder det egentligen? Låt oss titta på elprisutvecklingen i länder som exempelvis Nederländerna och Spanien där solcellsinstallationerna har ökat kraftigt under de senaste åren.

 

 

 

Noterbart är att elpriserna blir allt billigare under dygnets soligaste timmar mitt på dagen, medan elpriset sedan går upp på kvällarna och mornarna när solen inte är lika intensiv. Nätterna visar alltjämt ett relativt lågt pris med tanke på att samhället sover och elanvändningen således är förhållandevis låg. Trenden är tydlig och dessa båda länder har som många andra länder fortsatta ambitioner att fortsätta investera i solceller då tillståndsprocesserna är korta och energin är relativt billig att producera.

 

Vi kan börja se liknande trender i Sverige, men vi har framförallt tydliga samband mellan elpriset och vindförhållandena med tanke på att mängden vindkraft som är installerad i landet. Det här gör att samhället får ett allt mer volatilt elpris som varierar med olika väderförutsättningar och dygnsförhållanden. Hur kan vi konsumenter anpassa oss efter det och öka vår flexibilitet så att vi kan köpa energi när elpriset är lågt och snabbt reducera elanvändningen när priset går upp? Ett av svaren är att investera i batterisystem från Ferroamp.

Flexibelt system ökar intäkterna

Det kraftfulla och smarta likströmssystemet från svenska bolaget Ferroamp möjliggör att konsumenter kan koppla ihop solceller, batteri och elbilsladdning med ett styrbart likströmsnät. Är man dessutom kund hos Varberg Energi kan batteriet även budas ut mot flexmarknader för att på så sätt öka intäkterna ytterligare.

 

Styrningen låter alltså batterisystemet primärt optimera elproduktionen från solcellerna så att kunden inte behöver köpa lika mycket el från elnätet, men genom att samtidigt erbjuda batteriet mot elsystemet kan kunden maximera nyttan av sitt batteri. Det här är något som både hushållsekonomin, miljön och elsystemet vinner på.

 

 

Dubbel ersättning från Ferroamp

Just nu erbjuder Ferroamp dubbel ersättning för stödtjänstintäkterna under hela året till de kunder som köper ett batterisystem. Ett väldigt förmånligt erbjudande i en kampanj som sträcker sig till och med den 31 mars. Läs mer om erbjudandet här - PowerUp/Double Up - Ferroamp     

 

10 januari 2024 - Tillbakablick och jämförelser

Vi har nu gått in i ett nytt år och lämnar bakom oss ett händelserikt år på många sätt. 2023 var jämfört mot 2022 ett lugnare år där man försökte anpassa sig till den nya värld som uppstått efter Rysslands invasion av Ukraina, något som hände för nästan två år sedan. Höga inflationssiffror, stigande räntor och matpriser var ständiga nyheter föregående år men även elpriserna fick mycket fokus.

Elpriserna, till skillnad från många andra produkter, nästan halverades jämfört mot föregående år. Vi fick se en energibalans som visade positiva siffror efter en regnig sommar och höst men som ändå avslutade året på minus.

Diskussioner kring havsbaserad vindkraft och utbyggnad av kärnkraft har även varit ett flitigt ämne som diskuterats under året.

Negativa elpriser

En stor förändring var att antalet timmar med negativa elpriser steg kraftigt i Sverige under 2023 jämfört mot året innan då antalet endast var 29 timmar. Under 2023 redovisades ca 430 timmar i SE1-3 och 370 timmar i SE4 med negativa elpriser, alltså en markant förändring.

Även i Europa har man sett liknande utveckling och det beror dels på det ökande inslaget av förnybara produktionsslag med mycket låga rörliga kostnader i kombination med att producenter hellre bjuder ut sin produktion till negativt pris än att dra ner på sin elproduktion.

Svensk kärnkraft

Den svenska kärnkraftsproduktionen uppgick till 97 procent under december vilket är den högsta siffran för samma månad under perioden 2011–2022. För tillfället körs Forsmark 2 på reducerad nivå men väntas vara i full drift den 24 januari 2024.

Spotpriserna varierar

Under julhelgerna så fick vi in kraftigt med vind som tillsammans med hyfsat milda temperaturer höll nere spotpriset för december som hamnade kring novembers månadssnitt. Det högsta timpriset i december för SE3 och SE4 landade på 3 758,65 SEK/MWh den 5 december mellan kl. 08-09.

Januari däremot inledes kall och torr, kraftig kyla i hela landet och där norra Sverige stundom var varmare än södra Sverige. Denna kyla lyfte spotpriserna ordentligt och hittills för innevarande månad så ligger snittet över 1000 SEK/MWh för SE3 och SE4.

Ökat värmebehov

Då det nya året bjöd på ordentligt kalla temperaturer ökade värmebehovet och under hela första veckan av året hade Norden nettoimport varje enskilt dygn. Marknaden som var stängd under juldagarna öppnade kraftigt upp under onsdagen den 27/12 och fortsatte upp under föregående vecka. Mildare temperaturer och mer vind fick marknaden att falla tillbaka under årets andra vecka men då vi ser mer kyla på ingång så är risken stor att vi kan få se fler lyft under månaden.

Preliminära siffror från Svenska Kraftnät visar att den faktiska elanvändningen i december 2023 ökade med tre procent jämfört med december 2022.

 

7 december 2023 - Vattenkraften styr mycket av elpriserna

Vattenkraften styr mycket av elpriserna

Nu är vintern här på allvar med högre elpriser som ett brev på posten. Elpriserna som vi sett sedan mitten på november ligger i nivå med kostnaden för att importera fossileldad kraft (kol och gas) från kontinenten. Detta beror på att vattenkraftsproducenterna, i sin strävan att optimera värdet på det vatten som de har till sitt förfogande i vattenmagasinen, hela tiden ser priset på andra sidan import-/exportkablar som en alternativkostnad. De försöker styra sin produktion till när de får bäst betalt för den.

Flexibla energiresurser

Det är alltså förmågan att reglera hur mycket vatten de väljer att producera som ger dem en möjlighet att maximera värdet. På samma sätt kan man tänka med andra flexibla energiresurser i kraftsystemet. Förmågan att reglera när man vill ladda sin elbil ger exempelvis en möjlighet att minimera kostnaden för den el som förbrukas.

Tillbaka till vattenkraftsproducenterna. I ett läge när det finns väldigt mycket vatten i systemet, så blir de i stället tvingade att producera även under mindre gynnsamma perioder (för att undvika översvämningar) och då minskar också deras förmåga att maximera värdet av det vatten som de har till sitt förfogande.

Koppling till kontinentala elpriser?

Med allt detta i åtanke, så är det någon av följande saker som krävs för att våra elpriser inte ska vara kopplade till kostnaden för att importera fossileldad kraft från kontinenten.

 • En väldigt nederbördsrik period som leder till att vattenkraftsproducenterna blir tvingade till forcerad produktion.
 • Hög produktion från andra produktionsslag (det som varierar mest över tid är vind- och solkraft) vilket gör att det vatten som vattenkraftsproducenterna vill spara på grund av alternativkostnaden inte behövs för att täcka konsumtionen i landet.
 • Lägre konsumtion till följd av energibesparing och/eller högre temperaturer som gör att det vatten som vattenkraftsproducenterna vill spara på grund av alternativkostnaden inte behövs.

Det som förstärkt logiken ovan under den senaste månaden har varit en kall väderlek (förra veckans utfall var 7 grader under normal temperatur). Ett par andra exempel har varit tillfälliga problem med kärnkraftsproduktionen och isläggningen på våra älvar uppe i Norrland vilket begränsat den möjliga vattenkraftproduktionen under ett par veckor.

Goda förutsättningar inför vintern

Med detta sagt, så är förutsättningarna för denna vinter mer stabila än vad vi sett de två föregående vintrarna. Detta beror bl. a. på en gynnsam lagersituation avseende gas på kontinenten, mindre strul i den franska kärnkraftsproduktionen och en lägre energikonsumtion i Europa till följd av ökad prismedvetenhet i energikrisens kölvatten.

De extremt låga elpriserna som vi såg i somras och under inledningen av hösten verkar dock dessvärre ha brutit den positiva trend som vi sett de senaste två vintrarna avseende energibesparing. Under oktober och november så har våra kunderna förbrukat mer el än vad man gjorde motsvarande månader förra året.

Vädret påverkar prisnivån

Så fort kylan släpper så kommer dock elpriserna röra sig neråt igen. Skulle det bli en väldigt mild period med mycket vind så finns det inget som hindrar att de relativt låga prisnivåerna från tidigare i höstas blir aktuella igen. På motsvarande sätt så kommer prisnivån vid kallare än normal väderlek hamna runt dagens nivåer. För att se än mer extrema priser, i nivå med föregående vintrar, så krävs en bestående kall väderlek tillsammans med begränsad produktion i form av lite vind eller förnyat strul i den franska kärnkraftsproduktionen.

Kontentan av ovanstående blir att vi, i takt med en skiftande väderlek under vintern, får ställa in oss på kraftiga svängningar både inom dygnet och mellan dagarna. För mer detaljerad information runt dessa kortsiktiga prisfluktuationer rekommenderar vi ett återbesök till ”Energiläget just nu” från den 25:e september i höstas.

Skapa din egen energikontroll

Då tog vi även upp att ni som elkonsumenter (eller elproducenter) inte alltid behöver uppleva dessa kraftiga prisfluktuationer som något negativt, utan i stället kan vända det till en fördel. Det gäller att, likt vattenkraftsproducenterna, skapa sig en förmåga att reglera sina energiresurser för att på så sätt vara flexibel i sin energianvändning/produktion.

Varberg Energi försöker hjälpa er med detta genom att erbjuda våra kunder en av marknadens bästa mobilappar för energikontroll. Genom att ladda ner den kan man se vilka elpriser som råder imorgon och planera exempelvis sin elbilsladdning för att köpa så billig energi som möjligt.

Våra Flextjänster hjälper till

Vi är också bland de första i branschen att erbjuda våra kunder möjligheten att koppla upp sitt hembatteri eller sin laddbox mot flexmarknader och på så sätt ladda bilen till halva elpriset eller få sitt hembatteri återbetalt inom 5 år. För mer information om dessa möjligheter så rekommenderar vi ett besök på vår hemsida (Flextjänster ǀ Varberg Energi)

 

21 november 2023 - Goda förutsättningar inför vintern

Vi lämnar hösten bakom oss när vi nu närmar oss vintermånaderna. I backspegeln ser vi en blöt, blåsig och mild period. Globalt sett så var oktober den varmaste oktobermånad någonsin uppmätt, men riktigt så varmt var det inte här i Norden och i Europa. Tack vare den milda hösten har uppvärmningssäsongen skjutits fram och man har därför kunnat spara på uttag från lagernivåerna.

Få gånger tidigare har vi äntrat vintern med så goda fundamentala förutsättningar som vi har i år. Kärnkraftsproduktionen går för fullt, vattenmagasinen är välfyllda och gaslagerdepåerna är maxade.

Vädret spelar stor roll

För ett år sedan hade vi en helt annan situation och då var terminspriserna betydligt högre, december månad handlades runt 3000 SEK/MWh medan den idag handlas runt 750 SEK/MWh. Så förutsättningarna inför vintern ser med andra ord bra ut. Hur vintern kommer arta sig står ännu skrivet i stjärnorna, det finns väderinstitut som både tror det ena och det andra så hur och vad för typ av vinter vi får återstå att se. Det man ska komma ihåg är att får vi en kall och torr vinter så kan det gå fort att tömma lagerna samtidigt som priserna kan stiga väldigt fort.

Kylig november

Under november månad har vi fått in kyla och denna kyla har även nått Europa som därmed har börjat använda sina gaslager. Sverige har till skillnad från många andra länder endast ett gasnät och därför kräver IKEM, den svenska branschorganisationen, att regeringen ska agera för att säkra beredskapen för gasen genom att bygga en LNG-terminal längs det västsvenska gasnätet så att Sverige kan ta emot flytande naturgas.

Just nu ser dock både el- och gasförsörjningen stabil ut i Sverige.

Bra med vind i Norra Tyskland, full kärnkraftsproduktion i Sverige och isbildningar på vind- och vattenkraft i norra Sverige har jämnat ut priset inom landet som därmed legat hyfsat lika under november månad.

Vikande trenden utraderad

Värt att notera är att den tydligt vikande trenden i elanvändningen som synts från förra hösten är nu i princip utraderad och förbrukningen är uppe kring samma nivå som femårsmedel. Preliminära siffror från Svenska Kraftnät visar att den faktiska användningen i oktober 2023 ökade med nio procent jämfört med oktober 2022, dessa siffror är dock ännu inte kalender- och temperaturkorrigerade.

Under fem av oktobers dygn var det genomsnittliga dygnspriset negativt i alla elområden samtidigt, totalt för månaden var det 145 timmar med negativt pris i samtliga elområden.

Stabilt i Europa

Energimarknaden i Europa har stabiliserats något efter oron över utvecklingen i Mellanöstern. Oljepriset har sjunkit då oron för att konflikten mellan Israel och Hamas ska påverka oljeflödena från regionen. Även gas- och kolpriserna har fallit pga. osäkerheten kring det ekonomiska läget i världen.

Avslutningsvis så är vi på höstens högsta prisnivå just nu och även om det ser bra ut i elproduktionen så kan vi konstatera att det är vädret som styr just nu.

6 november 2023 - Dynamiskt Pris, vad är det?

Dynamiskt Pris, vad är det?

Dynamiskt Pris är vårt elhandelsavtal där du som kund kan påverka dina elkostnader genom att aktivt styra din elanvändning till lågpristimmar. Elpriserna på Nord Pool (Nordiska elbörsen) sätts timme för timme och varje dag ca kl 13.00 är kommande dygns timpriser klara. Det innebär att de kunder som har en dygnsavräknad elmätare kombinerat med vårt avtal Dynamiskt Pris kan planera och styra sin elanvändning till dygnets billigaste timmar för att på så vis hålla nere sina elkostnader. Normalt sett hittar man de lägsta elpriserna sena kvällar, nätter och helger. Det beror på att det är den tiden på dygnet som efterfrågan på el är lägst.

Hur påverkar negativa elpriser?

Det finns dock undantag vilket vi sett den senaste tiden då det blivit allt vanligare med negativa elpriser. Om det någon gång tidigare blev negativa timpriser var det mest vanligt på nätter med mycket vind. Nu har vi vissa dagar fått se negativa timpriser även dagtid vilket då varit resultatet av milt väder med mycket vind och sol tillsammans med en i grunden bra energibalans. Negativa elpriser innebär helt enkelt att man som konsumerande kund får betalt för att använda el (under förutsättning att man har Dynamiskt Pris)! Nord Pools timpriser kan man följa i vår Varberg Energi-app eller på Nord Pool (elbörsen).

Hur kommer man igång med Dynamiskt Pris?

För att komma igång med Dynamiskt Pris krävs det att ditt elnätsföretag avräknar dina mätvärden dygnsvis för närvarande timme för timme. För elabonnemang med mätarsäkring 80A och större sker detta redan per automatik idag. De flesta konsumenter har sedan tidigare en månadsavräknad elmätning vilket innebär att vi som elhandelsföretag behöver göra en beställning till elnätsföretaget om att avräkningstypen ska ändras till dygn istället för månad. Elnätsföretaget har då 3 månader på sig att ställa om avräkningen för elmätningen, men de flesta löser omställningen snabbare än så. När avräkningstypen ändrats kan vi lägga om avtalet till Dynamiskt Pris.

Det har blivit vanligt att kunder med elbil gärna vill ha Dynamiskt Pris eftersom laddningen av elbilen innebär några tusen kWh extra varje år. Laddningen av elbilen är också enkel att styra till lågpristimmar eftersom bilen oftast laddas på kvällar och nätter. Har man dessutom sin laddbox uppkopplad till vår tjänst Flex Ladda innebär det att man laddar för halva elpriset! Via vår Varberg Energi-app kan man sedan enkelt schemalägga eller låta appen automatiskt styra laddningen till de lägsta timpriserna på dygnet.

Blir det billigare med Dynamiskt Pris jämfört med Rörligt Pris?

Rörligt Pris innebär att kunden får ett månadsmedelpris och då spelar det ingen roll när på dygnet elen används eftersom man faktureras ett månadspris. Månadspriset baseras i sin tur på hur alla våra kunder med den avtalstypen tar ut sin el över dygnet.

Så till svaret på frågan i rubriken, vad blir billigast? Svaret är att det i grunden beror på vilken nivå av engagemang man är beredd att göra för att hålla nere sina elkostnader. Vet du med dig att du är en person som vill använda dina resurser när det passar, oavsett tid på dygnet och inte styra dessa efter det rådande timpriset då är troligtvis Rörligt Pris det bästa valet. Dynamiskt Pris passar de som har tid och möjlighet att styra och anpassa sin vardag efter rådande timpriser. Saker som är bra att ta reda på är vad det är som drar mest el i hemmet och hur mycket av den elanvändningen som går att styra till lågpristimmar.

De kunder som valt att gå över till Dynamiskt Pris kan lätt jämföra priset på sin faktura med vårt månadsmedelpris, Rörligt Pris, som vi redovisar på hemsidan Rörliga priser-historik. Har man ett lägre pris på sin faktura med Dynamiskt Pris jämfört med Rörligt Pris har man den månaden haft en elanvändning som synkat bra med lågpristimmarna under månaden.


Vill du gå över till Dynamiskt Pris? Kontakta vår Kundservice så får du hjälp med avtalsbytet.

 

6 oktober 2023 - Batteriernas tid är här

Sällan har det pratats mer om batterier i energisammanhang så vi vill med det här inlägget passa på att berätta mer om den marknadssituation som råder för att förhoppningsvis reda ut eventuella oklarheter där ute och möjligen också inspirera till mer intresse.

Vad är ett batteri?

Den traditionella uppfattningen om vad ett batteri är för något, är givetvis en lagringsenhet för elektricitet. Det är det ju också, men det finns betydligt fler uppsidor med ett batteri än att lagra elektricitet i det. Under de senaste åren har mindre hembatterier installerats i samband med solcellsinstallationer för att optimera fastighetsabonnemanget och solcellsinstallationen.

Med tanke på att det gröna avdraget från regeringen har inneburit en så pass tacksam investeringsreducering som 50 % av på både material och arbete har energilagret blivit allt mer intressant för hushållen. Fördelarna har då legat i att kunderna har kunnat öka egenanvändningen av den elproduktion som solcellerna bidrar med, samtidigt som batteriet har reducerat toppeffekten på elanvändningen genom att låta el tas från batteriet under de timmar då huset behöver som mest el.

Frekvensreglering och arbitrage

Numera är läget däremot väsentligt förbättrat eftersom teknikutvecklingen har lyft batteriets förmåga till ännu smartare styrning som gynnar fler än bara ägaren av batteriet. Med tanke på att elprisprognoser kan adderas till styrningen så kan batteriet laddas upp under dygnets billigare timmar och laddas ur under dygnets dyrare timmar, vilket leder till en prisoptimering eller ett så kallat elprisarbitrage.

Vidare har kommunikationen med batteriets växelriktare blivit så pass snabb att det går att reglera upp eller ned batteriet inom mindre än en sekunds fördröjning, vilket öppnar upp för möjligheten att delta med batteriet på lokala och nationella flexibilitetsmarknader. Under det här året har intäkterna för att delta på den nationella flexibilitetsmarknaden varit så pass höga att kunder med rätt typ av batterifabrikat och elhandelsbolag ser ut att tjäna över 100.000 kr år 2023 om man har ett batteri på ca 20 kW hemma.

Därmed har en helt ny stor intäktsström öppnats upp för batterikunder som får en batteriinstallation att bli återbetald inom några enstaka år. Det är just den här intäkten som innebär att batteriet inte bara ska anses vara en lagringsenhet, utan snarare som ett balanseringsverktyg för elsystemet och hushållet.


Egna och andras batterier

Varberg Energi investerar både i egna stora batterilager och vägleder även kunderna att investera i batterilager, oavsett storlek. Tillsammans med vår aggregator Ntricity, erbjuder vi nämligen som ett av få svenska energibolag en marknadsaccess till lokala och nationella flexibilitetsmarknader så att våra kunder ges möjlighet att kapitalisera på de fina stödtjänstintäkterna. Allt kunderna behöver är ett batteri med en växelriktare som är kompatibel med vår plattform och ett elavtal med tillägget Flex Batteri.

Vi har valt att samarbeta med ett par utvalda installatörer och fabrikat som vi vet håller väldigt hög kvalitet, för att säkerställa att allt fungerar då en batteriinvestering är förhållandevis hög. På vår hemsida Flex Batteri (varbergenergi.se) kan du läsa mer om vilka fabrikat som passar mot plattformen och göra en enkel simulering av de stödtjänstintäkter som är aktuella baserat på snittpriset under de senaste 24 månaderna.

Tveka inte att ta kontakt med oss då vi gärna hjälper er med vägledning till en lösning som passar just dina behov.

Batteripark med ett antal stora vita containrar innehållande batterier ståendes på rad.
Vår egen batteripark på 11 MW som byggs utanför Tvååker.

Två måm står framför ett batteri som sitter på en trävägg bakom dom.
Installation av ett batteri från Pixii hos Varbergs Golfklubb. Mikael Gunnarsson, säljare på Varberg Energi och Peter Bengtsson, klubbchef på Varbergs Golfklubb. 

 

 

25 september 2023 - Minuspriser och ankkurvor

Varför har elpriserna börjat svänga så mycket inom dygnet och mellan dagarna och hur påverkar detta mig som elkonsument och inte minst mina elräkningar?

Det hänger ihop med två stora samhällsförändringar som vi sett de senaste åren.

 • Den ena är framväxten av väderberoende elproduktion från vind och sol
 • Den andra är elektrifieringen av fordonssektorn samt industrin.

Bägge dessa är nödvändiga samhällsförändringar för att vi ska få bort förbränningen av fossila bränslen och därmed nå våra klimatmål. Bägge ställer samtidigt helt nya krav på elsystemet.

Den första ger en mindre förutsägbarhet/planerbarhet i produktionsmixen som helhet. Den ändrar också kravställningen på vårt elnät då det är en mycket mer decentraliserad placering på dessa produktionsenheter än vad vi varit vana vid tidigare.

Den andra innebär dels att elkonsumtionen förväntas fördubblas i ett 20-25 årsperspektiv, dels att vi även här riskerar en mindre förutsägbarhet på när elen förbrukas. Vilket i sin tur också ändrar kravställningen på vårt elnät. Helt plötsligt har vi tusentals laddboxar som samtidigt slås på vid midnatt utifrån ett förinställt schema när spotpriset ofta är som lägst.

Exakt hur påverkar detta våra elpriser?

Låt oss ta ett konkret exempel för elområde SE4 från denna månad och kika på grafen nedanför.

Graf som visar ett spotpris på ungefär 13 öre/kWh den 10 september. Två dagar senare, den 12 september är motsvarande pris över 124 öre/kWh.

Som du ser så har vi ett rekordlågt genomsnittligt spotpris på ungefär 13 öre/kWh den 10 september. Två dagar senare, den 12 september är motsvarande pris över 124 öre/kWh. Detta är en prissvängning som vi aldrig hade sett för fem år sedan och som till stor del hänger ihop med den stora andelen vindkraft i vårt elsystem idag. Men, det hänger minst lika mycket ihop med våra klimatambitioner och Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Anledningen till detta är att priset på 124 öre/kWh till stor del beror på att det kostar ca 130 öre/kWh att producera el från kol och gas på kontinenten.

Hög påverkan av kontinenten

Via import- och exportkablar påverkas vi i hög grad av prisnivån på kontinenten, och då framför allt när vi har låg vindkraftsproduktion. Före energikrisen såg man sällan kostnader för att producera el från kol över 40 öre/kWh (gas låg oftast ca 5-10 öre högre). Hade vi fortfarande haft samma priser på kol, gas och utsläppsrätter (koldioxid) som vi hade före 2021, hade det genomsnittliga spotpriset den 12 september varit knappt 40 öre/kWh i stället för 124 öre/kWh.

Prisstrukturer över dygnet

Ett annat exempel som kan vara värt att nämna är när vi tittar på hur priserna fördelar sig över dygnet. Normalt sett har prisstrukturen över dygnet sett ut som att vi har lägst priser på natten, en morgonpeak och en kvällspeak enligt grafen nedan som återigen gäller SE4 och är från den 12 september.

Graf som visar prisstrukturen över dygnet sett som att vi har lägst priser på natten, en morgonpeak och en kvällspeak och är från den 12 september i SE4..

Något som vi dock kommer få vänja oss vid framöver, i takt med att det installeras mer och mer solceller både på villatak och i form av storskaliga solcellsparker, är att prisfördelningen över dygnet ibland i stället börjar likna en anka enligt följande exempel för SE4 från den 18 maj i år:

Graf som visar hur priserna är som lägst mitt på dagen när solen är som starkast (i stället för på natten).

 

Nu kanske ni inte tycker att detta liknar en anka men fenomenet går ut på att priserna är som lägst mitt på dagen när solen är som starkast (i stället för på natten).

Som elkonsument behöver inte alltid dessa kraftiga prisfluktuationer var något negativt utan kan i stället vändas till en fördel om man samtidigt har en förmåga att vara flexibel i sin energianvändning.

Skaffa dig marknadens bästa energikontroll

Vi på Varberg Energi har tagit höjd för detta genom att erbjuda våra kunder en av marknadens bästa mobilappar för energikontroll. Genom att ladda ner den kan man se vilka elpriser som råder imorgon och planera sin elbilsladdning för att köpa så billig energi som möjligt.

Vi är framför allt bland de första i branschen att erbjuda våra kunder möjligheten att koppla upp sitt hembatteri eller sin laddbox mot flexmarknader och på så sätt ladda bilen till halva elpriset eller få sitt hembatteri återbetalt inom 5 år.


Fler nyheter från Varberg Energi inom detta område är att vänta framöver. På vår hemsida kan du läsa mer om vår satsning på flexibilitet.

 

24 augusti 2023 - Låga elpriser och nya rekord

Vart tog sommaren vägen? Ja, den frågan är det nog många som ställt sig. I maj flaggades det för att vi skulle få se en sommar likt den vi hade 2018 och när juni kom med sin sol, värme och höga temperaturer så var det många som trodde att så skulle bli fallet. Terminspriserna steg och spotpriserna sköt i höjden vissa timmar, allt på en oro om att torkan skulle driva upp priserna för kommande höst och vinter.

Men så kom juli och väderskiftet, i alla fall i Norden. Juli och augusti blev ordentligt blöta och blåsiga vilket tryckte ner både termins- och spotpriserna, i det sistnämnda även till minuspriser. Södra Europa fick se motsatsen, där kom värmen och torkan. Värmen spred sig dock inte upp till norra Tyskland och England vilket resulterade i att gaslagren inte påverkades negativt utan ligger istället på en väldigt hög nivå, vilket tillsammans med vädret, bidragit till att hålla nere terminspriserna i Norden under sommaren.

I Norden har vattennivåerna stigit och översvämningar har uppstått på olika håll. Denna mängd vatten har fyllt på vattenmagasinen kraftigt vilket skapat en positiv nivå i hydrobalansen (ett mått på reserver lagrade i reservoarer, snö och jord), något vi inte sett på nästan två år.

Jämnare elpris

Om vi jämför med förra sommaren har vi hittills inte haft samma extrema pristoppar, men priserna har ändå varierat. Det har varit ganska låga temperaturer under de senaste veckorna, vilket har hållit kylbehovet nere, samtidigt som det har varit mycket vind i systemet. Föregående år var det framförallt gaspriserna som drev upp priserna på elmarknaden men i år har situationen varit annorlunda. Nu hade vi välfyllda gaslager, lägre temperaturer och mycket regn. Systempriset för juli landade på 41,1 öre/kWh, vilket kan jämföras med 99,3 öre i juli 2022.

Sommarens elmarknad har överlag haft ett annorlunda mönster jämfört med 2022. Ett jämnare elpris över alla elområden och ett betydligt lägre elpris i södra Sverige, medan spotpriset i norra Sverige (SE1 och SE2) var högre i juli än samma månad förra året.

Minus-rekord

Den 8 augusti sattes ett nytt rekord på den nordiska elmarknaden. Det var nämligen första gången någonsin som samtliga elområden i hela Norden hade negativa elpriser under dygnets samtliga timmar. I Sverige blev snittpriset detta dygn –5,3 öre/kWh i alla fyra prisområden. Hög vindkraftsproduktion, höga vattenflöden och negativa priser i Europa var anledningen till denna unika händelse.

Finland har utlyst krisläge och tvingas nu köra kolkraftverken på max för att klara av landets energiförsörjning. Det är stillastående kärnkraftsreaktorer, kabelproblem och låg vindkraftsproduktion som är anledningen till denna utbudskris som driver upp elpriset till rekordnivåer i landet.

Den viktiga gasen

Gaslagren i nordvästra Europa är just nu historiskt höga för tidpunkten på året och nivån har redan nått vintermålet som är 90 % i november. Det betyder att om den strejk som det nu talas om i Australien skulle bryta ut så skulle den behöva vara långvarig för att inverka på den europeiska gasförsörjningen. Denna ovisshet om huruvida det ska bli strejk eller ej har skapat en stor volatilitet på gasmarknaden.

Australien är en av världens största producenter av flytande fossilgas (LNG) och har sedan de ryska gasleveranserna upphört kommit att få en allt mer betydande roll när det gäller gaspriserna, inklusive i Europa. Beslut om strejk ska utlysas eller ej ska fattas under veckan. Det som är värt att nämna är att en eventuell strejk kan sammanfalla med höstens underhåll av gasanläggningar i Norge. Skulle så bli fallet kan det innebära ett minskat gasutbud i Europa och därmed driva upp priserna som i sin tur kan komma att påverka terminspriserna på elen.

Förnybart håller ner priserna

De förnybara energislagen har gått för fullt medan kärnkraften tidvis haft lite lägre produktion. Årliga revisioner som skett löpande och växelvis under sommaren samt tekniska problem i Forsmark 2, Oskarshamn 3 och nu annonserade även Ringhals 4 att deras revision kan komma att bli förlängd gör att vi kommer få en minskning av kärnkraftsproduktion en bra bit in i september. Trots detta så är det mer troligt att vi till vintern kommer få se lägre priser än de vi såg föregående år med anledning av rikliga mängder vatten, en god hydrobalans och en för närvarande stabil bränslesituation i Europa.  

EU-kommissionen beslutade på sitt möte den 19 juli att ta bort intäktstaket för producenter och istället utvärderar man nu andra lösningar som kan påverka intäktsmöjligheterna för producenter men dessa är ännu ej utannonserade. Vi återkommer när beslut fattats i den frågan.


Slutord

Elförsörjningen har av ovan nämnda parametrar varit stabil under sommaren och inför vintern ser det just nu bra ut. Den allmänna elanvändningen i landet har fortsatt varit låg men med rådande låga priser finns det en risk att konsumenter återgår till tidigare mönster. Dock så finns det nu en annan typ av medvetenhet hos användarna vilket, trots lägre priser, borde hålla nere konsumtionen i hela landet.

10 juli 2023 - Ha tålamod och tänk elbuffert

Att ”hålla i och hålla ut” och ”platta ut kurvan” är två oväntade inslag som vi tagit med oss från pandemiperioden in i omställningen till ett fossilfritt energisystem.

Håll i och håll ut

Låt oss börja med att fästa blicken vid det första uttrycket. Vi är jättestolta att ni under våren och försommaren lyckats bibehålla så mycket av det ändrade konsumtionsmönster som påbörjades redan förra sommaren när rekordpriser på flera kronor per kWh naglade sig fast. På bara några månader så ställde elkonsumenterna om på ett helt fantastiskt sätt. De flesta av er sänkte inomhustemperaturen över vintern och såg över varmvattenanvändningen. En del gick ett steg längre och ändrade uppvärmningsform. Mindre direktverkande el, mer värmepumpar och om möjligt ännu bättre, fjärrvärmeanslutning.

Många passade också på att se över sitt klimatskal – ventilationsåtervinning, tilläggsisolering, energieffektiva fönster med mera. De som hade vedkamin fyllde upp sina vedlager och många valde att göra slag i saken och installera solceller på villataket, på bostadsrättsföreningen eller på sin företagsfastighet. Det har varit helt fantastiskt att se! Som kollektiv så använder vi fortfarande ca 10–15% mindre el jämfört med 2022. Jämför man med konsumtionen före 2022 så är nedgången ännu större.

Platta ut kurvan

Vänder vi blicken mot att platta ut kurvan så är vi på Varberg Energi, tillsammans med våra kunder, mitt inne i en helt fantastisk omställningsresa. Tack vare att många valt att hoppa på vårt flexerbjudande, och delta i vårt flexibilitetsnätverk (NÄTFLEX), så har vi kunnat flytta användning från dag till natt och framför allt bort från de timmar där trycket är som allra högst (morgon- och kvällspeak). Det här ska vi fortsätta med! Vi jobbar stenhårt för att kunna koppla upp ännu fler olika laddboxmärken, växelriktare till batterier och solceller, värmepumpar med mera.

Som privatkund kan du hela tiden se vilken teknik som är kompatibel med NÄTFLEX. Vad gäller företagskunder är utbudet ännu större, men involvera oss gärna innan ni upphandlar teknik så vi kan framtidssäkra att er investering ger så mycket valuta för pengarna och gör så stor samhällsnytta som möjligt.

Nätflex ger lägre elräkning

NÄTFLEX ger oss inte bara en möjlighet att flytta konsumtion till timmar där elpriset är lägre, vilket ger aktiva kunder med dynamiskt pris* (timprisavtal) en lägre elräkning. Det ger oss också en möjlighet att låta dig som kund, hjälpa till att avlasta elnätet. Styrning av exempelvis laddboxar och batterilager kan i inom loppet av några sekunder, automatiskt aktiveras för att snabbt avlasta elnätet genom att öka eller minska konsumtion eller produktion av el.

Detta ger inte bara samhällsnytta utan även dig som kund till Varberg Energi, tillgång till så kallade flexibilitetsintäkter på elhandelsfakturan. Fler olika typer av flexibla resurser, som exempelvis bilbatterier (V2X), är på gång in i NÄTFLEX. Håll ögonen öppna på vår flexsajt.

Tänk fortfarande elbuffert

Att platta ut kurvan skulle nästan gå att använda som metafor även för elräkningarna. Som du säkert kommer ihåg så gick vi för ett knappt år sedan ut och uppmanade våra kunder att börja spara ihop till en elbuffert inför vintern. I våras påminde vi också om vikten att fortsätta tänka i termer om elbuffert även nu över sommaren när elpriset är betydligt lägre. Att platta ut kurvan innebär ju i detta sammanhang att man använder månader med lägre elräkningar som en möjlighet att bygga upp elbuffert som sedan kan användas under månader med högre elräkningar (oftast vintertid).

Vi ska nog inte räkna kallt med att staten ska gå in och ge oss bidrag varje gång elpriset blir högt framöver. Tänk på att detta är applicerbart även för vissa av er som har ett fastprisavtal. Många av oss använder mer el på vintern, då el på ett eller annat sätt är en insatsvara till vår uppvärmning. Även kunder med fastprisavtal kan således tycka att det är skönt att jobba med en elbuffert.

Situationen fortsatt osäker

Men är detta verkligen någon vi behöver bekymra oss om nu när priset kommit tillbaka till mer normala nivåer igen? Ja, de prisnivåer som vi ser nu under sommarhalvåret är inte speciellt representativa för vad elpriset riskerar att bli framåt kommande vinter. Det är fortfarande så att en stor del av Europas energisystem är beroende av gas. Visst har Europa till viss del lyckats ersätta rysk gas med LNG (flytande gas) från andra kontinenter. Och visst har gaskonsumtionen på vissa håll i Europa, i likhet med elkonsumtionen i Sverige, gått ner jämfört med tidigare. Och visst ser de europeiska gaslagren ut att vara välfyllda inför vinterperioden. Men situationen är långt ifrån robust. Det räcker med att det hickar till i den franska kärnkraftsproduktionen, vädret jobbar emot oss (med en lång köldperiod i motsats till förra vintern där vi mångt och mycket blev räddade av det milda vädret) eller att den geopolitiska situationen i Europa förvärras ytterligare för att vi återigen får vänja oss vid elpriser på många kronor på kWh och ännu en politisk debatt om vem som eventuellt ska få elprisstöd och i så fall, hur mycket.


Vår rekommendation är att ni nyttjar sommarhalvåret till att försöka bygga upp en ny elbuffert inför kommande vinter. Tillsammans med eleffektivisering och ändrade konsumtionsmönster är det bästa sättet att skydda sig mot högra elräkningar till vintern. Oavsett om man har ett elavtal med rörligt pris, fast pris eller någon form av mix/trendavtal.

Håll i och håll ut, både vad gäller ditt konsumtionsbeteende och din elbuffert.


* Glöm dock inte att ett dynamiskt prisavtal (timpris) även kan bli dyrare än ett månadsmedelavtal om du inte aktivt flyttar på användningen, från högpristimmar till lågpristimmar. För mer information om våra olika avtalstyper, läs gärna vårt Energiläge från den 3:e februari.

24 maj 2023 - Klartecken för vindkraftsparker till havs

Föregående vecka präglades av nyheten om att Regeringen godkänt två nya havsbaserade vindkraftsparker utanför hallandskusten, ett utanför Varberg (Galene) och ett utanför Falkenberg (Kattegatt Syd).

Nyheten om detta skapade många känslor hos befolkningen, både positiva som negativa. Galene som omfattar 21 vindkraftverk och ägs av OX2 beräknas bidra med 1,5 TWh medan Kattegatt Syd som ägs av Vattenfall Vindkraft AB kommer producera så mycket som 5 TWh och bestå av 80 vindkraftverk. Dessa båda parker tillsammans kan producera el för ca en miljon hushåll och stärker även försörjningstryggheten vilket innebär att Sverige blir mindre beroende av import av fossila bränslen.

Naturskyddsföreningen ställer sig positiva till beslutet och menar att det kan innebära en viss reglering av bottentrålning vilket är positivt för fiskelivet.

Fortsatt minskad elanvändning

Sveriges elanvändning har fortsatt att minska, sett över hela landet så var minskningen ca 7 % i april-23 mot april-22. Den milda vintern har såklart haft en stor inverkan på den reducerande användningen under vintern och nu med stigande temperaturerna så minskar värmelasten vilket i sin tur påverkar elanvändningen framåt men mest värt att påpeka är det den nya medvetenheten hos konsumenterna som gett den största och mest positiva effekten.

Årets snösmältning försenades på grund av den ihållande kyla som inte ville släppa taget och höll sig kvar långt in i april vilket resulterade i en sen vårflod. Nu är snösmältningen i full gång, varmt väder tillsammans med den rikliga nederbörd som kommit har skapat stora översvämningar i Norrland. I Torneälven är vattenflödena de högsta på 50 år och SMHI har tvingats utfärda fler varningar om höga flöden.

Rekordlåga spotpriser

Värmen i landet har tillsammans med god vind- och kärnkraftsproduktion tryckt ner spotpriset som under den gångna helgen var nere på rekordlåga nivåer under vissa timmar. Kärnkraftsproduktionen i Norden ligger på ungefär 75 % med några verk stängda för revision. Det finska kärnkraftverket Olkilouto 3 gick efter 14 års försening upp i kommersiell drift under april och även Ringhals 4 som fick ett oväntat stopp i augusti har startat upp efter flera månades förseningar.

Den milda vintern har även påverkat gaslagren i Europa som kunnat bibehålla en hög nivå och med fortsatt fallande bränslepriser så fylls lagerna på, framförallt med LNG vilket bådar gott inför kommande vinter.

Sommarvärme påverkar

Prognosen för sommaren visar värme och lite nederbörd, detta kan tyckas behagligt för många men för elpriset så kan det innebära stigande priser. Året har och handlas fortfarande sidledes och det som håller emot på uppsidan trots torra prognoser är priserna på kol och gas.De ekonomiska utsikterna i Kina är dystra vilket hjälper till att dra ner oljepriset som i sin tur håller nere övriga bränsleprodukter.

Intäktstaket som trädde i kraft den 1 mars 2023 och avser perioden fram till den 30 juni 2023 har med de låga priserna inte skapat de skatteintäkter som man förväntade sig när beslutet diskuterades i höstas. Resultatet är egentligen ett stor administrativt merarbete för alla inblandade parter och oavsett om startdatumet hade varit den 1 januari så hade skatteintäkten ändå varit låg då priserna i största mån varit under det pristak som man kommit överens om.

Elstöd på väg ut

Senast den 9 juni kommer det andra elstödet för privatpersoner, som avser perioden november och december 2022, att betalas ut. Även denna gång kommer det att hanteras av Försäkringskassan.

Den 5 maj gav EU-kommissionen grönt ljus för det svenska elstödet tillägnat företag och organisationer i södra Sverige, dvs i prisområde 3 och 4. Ansökan görs hos Skatteverket tidigast den 30 maj och senast den 25 september i år. För att EU-kommissionen ska kunna säkerställa att endast de företag och organisationer vars elkostnader påverkats av kriget i Ukraina ska få ta del av stödet så kommer de verksamheter som haft ett fastprisavtal för hela sin elförbrukning med start före den 24 februari 2022 ej att innefattas av stödet.

Elförsörjningen i Sverige är stabil och nu återstår att se hur väderfenomenet El Niño kan komma att påverka sommaren och därmed även priserna.

4 maj 2023 - Fortsatt osäker elmarknad

Fortsatt osäker elmarknad

År 2022 går till historien som det hittills mest turbulenta elmarknadsåret med volatila elpriser och en orolig elmarknad. En bit in på 2023 har elmarknaden lugnat ned sig en hel del, men det är fortsatt en osäker och känslig elmarknad med historiskt höga prisnivåer. Kriget pågår fortfarande och vädret är oberäkneligt vilket fortsatt kommer att påverka marknaden.

Hur är då statusen gällande våra avtalsalternativ?

Rörligt pris

Det är fortsatt en majoritet av våra kunder som har Rörligt Pris. Det var säkert många med rörligt pris som var oroliga inför vintern, men den ihållande kalla vintern uteblev och priserna sjönk rejält från de höga prisnivåerna som var under större delen av december. Från decembers höga nivå till januari sjönk priserna med cirka 245 öre/kWh inkl moms (Varberg Energis pris för SE3)!

Prisnivåerna har sedan fortsatt nedåt vilket också är naturligt eftersom vi lämnar vintern och efterfrågan på el minskar. Nu pratas det om att vi kan få en lika torr och varm sommar som den 2018 vilket i och för sig är skönt, men vill man ha låga elpriser ska man inte jubla så mycket över den prognosen. En torr sommar gör att vattenmagasinen sinar och det blåser mindre vilket drar i priserna uppåt.

Trend

Trendpriset återhämtar sig från den turbulenta elmarknaden och de höga prisnivåerna som var framför allt under hösten och inledningen på vintern. I Trend arbetar vi i en portfölj och prissäkrar el löpande för kommande 12 månader. När det sker kraftiga svängningar i elmarknaden är Trendpriset mer trögrörligt tack vare att det finns gjorda prissäkringar. Den senaste kraftiga prisrörelsen var nedåt, nästa gång kan den likväl gå åt motsatt håll. Trend är ett avtal man bör se långsiktigt.

Bundet Pris

Den oroliga elmarknaden som var under 2022 gjorde att många elhandelsföretag antingen slutade erbjuda Bundet Pris eller höjde riskpåslagen i prissättningen betydligt. Det, tillsammans med en fundamental hög prisnivå, gjorde att de bundna priserna låg på rekordhöga prisnivåer under 2022 och inledningen på 2023. Den fundamentala prisnivån har den senaste tiden kommit ned mycket vilket också märks i prissättningen för bundet pris. Vi får gå tillbaka cirka ett år för att hitta lägre priser än nuvarande prisnivå (Varberg Energis priser för SE3). Bundet pris är numera ett intressant alternativ för våra kunder igen.

Aktuella och historiska elpriser samt avtalsvillkor finns att läsa på vår hemsida Rörliga och bundna elavtal för alla. Vill man ha rådgivning hjälper gärna vår Kundservice till.

14 april 2023 - Sköt om dina solceller

Våren är här!

Påskhelgen bjöd verkligen på strålande väder och våren gjorde stort intryck på både människor och installationer runt om i Halland. Solceller producerade betydligt mycket mer el än tidigare veckor och människor fyllde både uteserveringar och trädgårdar var du än gick.

Sköt om dina solceller

Nu börjar en väldigt fin tid och vi får en del frågor om det är värdefullt att tvätta solcellerna innan vårsäsongen sätter igång på allvar.

Egentligen brukar nederbörden sköta rengöringen åt dig, så om det inte har skett ovanligt mycket tillväxt av mossa eller att du har fått byggdamm eller pollen på solcellerna, anser vi inte att du  behöver tvätta solcellerna. Det finns uppenbara risker med att vistas på taket och om du ger dig på uppgiften att själv tvätta solcellerna är det viktigt att du tar reda på vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas för att vistas på hustaket. Spolar du exempelvis kallt vatten på varma solceller riskerar du att glaset spricker.

Vanligtvis har du fått drift- och skötselanvisningar för just dina solceller i samband med installationen och vi rekommenderar starkt att du tar del av dessa innan du ger dig på underhållsarbete på egen hand. Vill du i stället ta hjälp av extern servicepersonal för att rengöra solcellerna så finns det många företag på marknaden som erbjuder just den här servicen.

Uppdaterad mobilapp

Du har väl förresten inte missat att ladda ner vår mobilapp? Den har precis fått ett nytt utseende i samband med en uppdatering som gjordes under veckan, så gå gärna in där och ta del av alla nyttiga funktioner.

Pilotprojektet med Ferroamp

Under veckan har även Second Opinion skrivit en artikel om vårt pilotprojekt tillsammans med Ferroamp där vi vill ge våra kunder möjligheten att koppla upp hemmabatterier mot flexmarknader och tjäna fina pengar på det. Missade du att läsa om det så finns länken nedan.
Små elsystem allt viktigare för kraftnätet - Second Opinion (second-opinion.se)

Trevlig helg!

Henrik Näsström
Marknadschef Varberg Energi

22 mars 2023 - Förbättrat energiläge

Förbättrat energiläge

Nästa vecka har vi gått in i sommartid och närmar oss april, en nyckfull månad sett ur ett vädermässigt perspektiv men som trots allt tillhör våren. Vi lämnar därmed vintern bakom oss och kan med facit i hand konstatera att vi tog oss igenom vintern ganska smärtfritt, både pris- och vädermässigt. Vintern var mild, blåsig och en del nederbörd som tillsammans med en minskad konsumtion kunde hålla nere priserna större delen av vintern. Trots bortfall av kärnkraften i form av Ringhals 4, ett verk som ännu inte är i drift, tillsammans med oroligheterna i omvärlden så har terminsmarknaden legat sidledes med en svag lutning nedåt. Elmarknaden har haft upp- och nedgångar under vintern men inte i samma utsträckning som de vi såg i höstas, så överlag har både spot- och terminsmarknaden legat betydligt lägre än vad man befarade i somras.

Minskad elanvändning under 2022

Elanvändandet minskade med 5 % under förra året jämfört med året innan och den minskade elkonsumtionen fortsatte under vintern i och med att elanvändare har vidtagit både tillfälliga och permanenta åtgärder för att minska sin användning, en effekt av en längre tid med höga priser.

Framåt ser vi några kalla dagar men överlag temperaturer över det normala med måttlig vind. Det efterlängtade verket Ringhals 4 väntas i drift under nästkommande vecka och det finska verket Olkiluoto 3 körs på test men ändå med verklig produktion. Så med detta i åtanke så ser vi ingen stor anledning till att priserna kommer rusa iväg, dock ska tilläggas att marknaden fortfarande är känslig för oväntade händelser. Vi ska inte glömma att invasionen i Ukraina inte är över och den ekonomiska situationen i världen ser rätt dyster ut i dagsläget. Problem i den franska kärnkraften ledde till ökad oro om produktionsutbudet men i förra veckan gick EDF (den franska kärnkraftsoperatören) ut och meddelade att de bibehöll den tidigare prognosen vilket fick marknaden att lätta och därmed föll priserna på el och gas.

Försörjningen till den dansk-svenska naturgasmarknaden är i nuläget stabil, så är även lagernivåerna och gasförsörjningen till Europa men det finns fortfarande utmaningar inför säsongen 2023/2024. Lagerfyllnaden av gas i EU som helhet är 55 procent, 63 procent i Tyskland och 99 procent i Sverige. Även Europa har haft en mild och blåsig vinter vilket har lett till dels minskad efterfrågan på el men även att den el som behövts kunnat produceras med vind istället för med kol och gas.

Sol och vind väntas öka kraftigt
Två gånger per år tar Energimyndigheten fram en femårig prognos över Sveriges energitillförsel och energianvändning. I den senaste rapporten kan man läsa att elproduktionen från sol och vind väntas öka kraftigt och därmed kommer Sveriges nettoexport av el öka fram till år 2025. Vindkraftproduktionen i sig prognostiseras att öka från 27 TWh från år 2021 till 50 TWh år 2025, en nästan dubblering medan el från sol ökar från 1,1 TWh till 5,4 TWh för samma period.

Den 22 februari godkändes den nya skatten på vissa elproducenters överintäkter från el. Skatten gäller under perioden 1 mars till 30 juni 2023. Just nu pågår förberedelser kring och hantering av flertalet elprisstöd och den 6 mars öppnades ansökan för elintensiva företag och den är öppen till och med 17 april 2023.

Energiförsörjningen i Sverige är stabil
Energimyndigheten bedömer att energiförsörjningen i Sverige är stabil då risken för effektbrist har gått ner från reell till låg på grund av en bättre energisituation i norra Europa. Man uppmanar ändå konsumenter till att vidta fortsatta energibesparande åtgärder med hänsyn till EU-kommissionens förslag om fortsatt förbrukningsminskning om 15 % perioden mellan den 1 april 2023 och den 31 mars 2024. Syftet med att förlänga förbrukningsminskningen är att säkerställa gastillgången för kommande vinter.

1 mars 2023 - Flexa dig till lägre elräkningar

Flexa dig till lägre elräkningar

Den 25 augusti förra året kommunicerade vi ett energiläge där vi uppmanade våra kunder att börja spara ihop till en elbuffert på 50.000 kr inför vintern. Inlägget fick mycket uppmärksamhet i både lokal och nationell media. Det var till och med så att en del sparekonomer hörde av sig till oss och tyckte att vi inkräktade på deras område, samtidigt som ett par partiledare använde vår kommunikation i deras valkampanjer. Oavsett vad man ansåg om vår tydlighet i att kommunicera prognoser i faktiska tal kommer vi alltid att prioritera våra kunders förmåga att förutse sina energikostnader.

Bygg gärna upp en ny elbuffert

Vi hoppas att informationen var till nytta och att en del av er faktiskt hade möjlighet att följa våra råd och således hade tillgång till en buffert på bankkontot när decemberfakturan skulle betalas i slutet av januari. Om inte annat var det säkerligen behövligt när vi fick vänta ytterligare en dryg månad innan elprisstödet började betalas ut av Försäkringskassan. Nu när elpriserna har fallit tillbaka med anledning av en mild och blåsig period vill vi återigen sticka ut hakan lite grann och pusha för möjligheten att börja bygga upp en ny elbuffert inför nästa vinter. Vårt råd, trots att det kan kännas som att faran är över och att det är långt kvar till nästa vinter, är att nyttja de relativt låga elpriserna under sommarhalvåret till att bygga en elbuffert även inför nästa vinter.

"Faran" är inte över

När vi nu blickar framåt ser vi rekordfyllda gaslager och en svensk befolkning som slagit rekord i energibesparingsåtgärder, så är förutsättningarna gynnsamma för att vi skall kunna se låga elpriser över sommaren. Faktum är att priserna sannolikt kan bli så pass låga i sommar att den allmänna bilden riskerar att landa i att ”faran är över” för denna gång. Men även om det genomsnittliga spotpriset under maj-augusti skulle hamna på historiska sommarpriser så finns det fortfarande en risk för att genomsnittspriset nästa vinter återigen rusar upp mot 3-4 kr/kWh. Vi vill alltså redan nu rekommendera alla våra läsare att fortsätta se över er energianvändning och investera i era fastigheter för bästa möjliga energiprestanda. Det kommer att göra er bättre rustade för kommande energikriser och öka fastighetsvärdet på de fastigheter som ni förvaltar.

Investera i flexibilitet

Ett utmärkt sätt att investera i sin fastighet är att man ser över möjligheterna att ”flexa er till lägre elräkningar”. Hur gör man då det? Jo, man flyttar elanvändning från morgon (kl. 7-9) och kväll (kl. 17-19) då elsystemet är som mest ansträngt till tillfällen då elsystemet är mindre ansträngt. Det här är inget som vi förväntar oss att du ska göra med manuella ansträngningar. Vi vill istället att du kopplar upp dina flexibla elresurser i hemmet till vår digitala plattform – Nätflex – där vi aggregerar våra kunders flexibla resurser. Detta gäller framförallt dig som har laddboxar, solcellsanläggningar och hembatterier. Gör du det samtidigt som du väljer ett timprisavtal så kan du sänka din elkostnad väsentligt*. Dels betalar du ett lägre spotpris när du undviker dygnets dyraste timmar, dels får du betalt för den flexibilitet som din uppkopplade elresurs kan bidra med till flexmarknaden.
Läs mer om våra Flextjänster.

Tillsammans skapar vi energi!

* Glöm dock inte att ett timprisavtal även kan bli dyrare än ett månadsmedelavtal om du inte flyttar användning från högpristimmar till lågpristimmar. För mer information om våra olika avtalstyper, läs gärna vårt Energiläge från den 3 februari.

22 februari 2023 - Sjunkande elpriser

År 2023 inledde med sjunkande elpriser. Månadspriset på el för SE3 var nästan tre gånger högre för december än för januari. Det lägre månadspriset under januari jämfört med prisnivån under december förklaras med milda temperaturer, förbättrad hydrologisk balans och god produktion med vindkraft. Detta tillsammans med sjunkande priser på framför allt naturgas men även på kol har pressat elpriserna nedåt. Med rådande väderprognos så har man tagit bort risken för en kall vinter, eventuellt kan vi se kölddagar men överlag blir det milt.

Elstöd till hushåll

Den 20 februari har Försäkringskassan påbörjat utbetalning av elstöd till hushållen i södra och mellersta Sverige.

 • Hushåll och dödsbon i mellersta Sverige (elområde 3) kommer att få ett elstöd med 50 öre per kWh för perioden oktober 2021 – september 2022.
 • Hushåll och dödsbon i södra Sverige (elområde 4) kommer att få ett elstöd med 79 öre per kWh för perioden oktober 2021 – september 2022.

Utbetalningarna sker successivt och den 7 mars ska de allra flesta hushåll fått sina pengar.

Ett andra stöd som avser alla hushåll i Sverige för november – december 2022 är på väg. Elstödet har utformats med en begränsning för perioden till 80 procent av användningen. Svenska kraftnät ansökte den 30 januari 2023 om godkännande av detta elstöd och Energimarknadsinspektionen godkände ansökan den 2 februari 2023. Regeringen ska nu ta fram en förordning och besluta vilken myndighet som ska betala ut elstödet. Målsättningen är att utbetalningarna ska starta under våren 2023. Hushåll i såväl södra som norra Sverige får del av stödet då elpriserna var mycket höga i hela landet.

Varning för bedrägerier

Regeringen varnar för bedrägerier i samband med utbetalningen av elstödet. Varken Försäkringskassan, banken eller elföretag kommer att kontakta privatpersoner för att be någon logga in eller lämna ut personliga koder. Blir du kontaktad på ett sådant sätt så är det försök till bedrägeri, och du ska avsluta sådana kontakter direkt.

Elstöd till företag och organisationer

Ett tredje elstöd ska utbetalas till företag och organisationer i elområde 3 och 4. Elstödet till företag ska kunna sökas hos Skatteverket från 30 maj 2023 givet att EU-kommissionen godkänner ansökan. Stödet föreslås uppgå till 50 respektive 79 öre per kilowattimme och beräknas utifrån den el som används under perioden oktober 2021 – september 2022. Ett krav för att vara berättigad stöd är att sökanden hade ett elavtal den 17 november 2022 i något av de två elområdena. En koncern kommer som mest kunna få 20 miljoner kronor i stöd.

För att stötta svenska företag har regeringen även fattat beslut om stöd till elintensiva företag. Företag räknas som elintensiva om de hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning). De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober–december 2022. Förordningen om detta stöd träder i kraft den 6 mars 2023 och administreras av Energimyndigheten.

 

9 februari 2023 - Läget på gasmarknaden

Den milda vintern i Sverige och Europa har varit positiv med tanke på energiförsörjningen där både el- och gasanvändningen har minskat jämfört med tidigare år. De europeiska gaslagren är välfyllda för årstiden och gaspriserna har fallit kraftigt jämfört med i höstas, men är fortfarande 2-3 gånger högre än historiska nivåer. Biogasen blir mer och mer efterfrågad och prispremien för biogas jämfört med naturgas har ökat markant under de senaste två åren.

Gasprisstöd

Regeringen har tagit fram ett förslag på gasprisstöd som ska motsvara högkostnadsskyddet för el. Stödet uppgår till 79 öre per kWh för perioden oktober 2021 till september 2022 och omfattar hushållskunder i det västsvenska gasnätet. Stödet omfattar däremot inte näringsidkare och juridiska personer. För en gasnätskund med en användning om 10 000 kWh handlar det om 7 900 kr i stöd.

Osäkerhet kring biogasens skattebefrielse

I en dom från Tribunalen vid EU-domstolen i slutet av december ogiltigförklaras EU-kommissionens beslut att låta Sverige skattebefria biogas och biogasol till och med 2030. Det tyska biogasföretaget Landwärme hade överklagat den svenska skattebefrielsen med motivet att den är konkurrensbegränsande. Om domen vinner laga kraft kommer en ny fördjupad statsstödsprövning behöva genomföras av EU-kommissionen. Det nuvarande läget innebär en osäkerhet kring de framtida förutsättningarna för skattebefrielsen och därmed biogasens konkurrenskraft. Parterna har fram till 4 mars att överklaga domen. Vi följer händelseutvecklingen och får lov att återkomma när vi vet mer.

 

3 februari 2023 - Vilket elhandelsavtal ska man välja?

Vilket elhandelsavtal ska man välja?

För att matcha våra kunders behov har vi några olika elhandelsavtal att välja på. Vi säljer och marknadsför våra elhandelsavtal under namnet VIVA vilket innebär att kunden får förnybar el från vind, vatten och sol. Nedan går vi igenom och förklarar våra elhandelsavtal riktat mot privatmarknaden.  

VIVA Rörligt
Det avtal som en stor del av våra kunder valt genom åren är VIVA Rörligt. Avtalet gör att man prismässigt följer utvecklingen på elmarknaden både upp och ned dock utan någon säkerhet. Det passar därför kunder som är beredda på att elpriset periodvis kan bli väldigt högt likväl som det periodvis kan bli väldigt lågt. Har kunden en månadsavräknad elmätare så får kunden ett volymvägt månadsmedelpris baserat på alla våra månadsavräknade kunders uttagsmönster i aktuellt elområde.

VIVA Rörligt med timpris
Har kunden en timavräknad elmätare så kopplas kundens timvisa elanvändning mot Nord Pools timspotpriser för aktuellt elområde. Har kunden en månadsavräknad elmätare idag, men vill ändra till timavräkning för att på så vis kunna styra sin elanvändning till lågpristimmar, då finns möjligheten att teckna avtalet VIVA Rörligt med timpris. Det innebär att vi som elhandelsföretag gör en beställning till elnätsföretaget om att ställa om elmätaren och i vissa fall även byta elmätaren för att klara kravet med timavräkning. Bytet från månadsavräkning till timavräkning är kostnadsfritt för kunden, men elnätsföretaget har upp till tre månader på sig att genomföra förändringen.

VIVA Rörligt med timpris passar inte alla kunder. Man ska vara medveten om att man bör vara aktiv och flytta den elanvändning man kan till s.k. lågpristimmar. En viktig fråga att tänka på är hur stor del av sin totala elanvändning som man faktiskt kan styra? Har man tex en frånluftsvärmepump eller liknande uppvärmning baserad på el får man tänka på om den går att styra på ett smart sätt kopplat till timpriserna. Hur mycket av sin hushållsel kan eller vill man styra till andra timmar på dygnet?

Lågpristimmarna hittar man normalt sett senare kvällar från kl. 22.00 till tidig morgon kl. 06.00. Även helger och helgdagar ligger timpriserna normalt sett lägre. De högsta topparna i timpriserna ser man vanligtvis kl. 07.00-09.00 och kl. 17.00-19.00. Efter lunch blir kommande dygns timpriser officiella vilket innebär att den som vill engagera sig fullt ut har möjlighet att på så vis planera sin elanvändning för kommande dygn. Timpriserna hittar man på Nord Pools hemsida eller i vår Varberg Energi-app.

VIVA Bundet
VIVA Bundet är ett alternativ där kunden får bundet elpris för en viss tid, vanligtvis 1 år eller 3 år. Det gör att man som kund får bra koll på sina elkostnader en tid framåt. Risken i ett bundet pris ligger i att det alltid är svårt att veta när det är rätt läge att binda sitt elpris. Det senaste året har elmarknaden varit väldigt volatil vilket gjort att riskerna för att ställa ut bundna elavtal har ökat kraftigt vilket resulterat i att prisnivåerna för VIVA Bundet legat på väldigt höga nivåer. Den oroliga elmarknaden har även gjort att vissa elhandelsföretag inte ens erbjuder bundna elpriser längre. Den senaste tiden har dock elmarknaden kommit ned en bra bit från topparna vi upplevde under 2022. Det gör att vi nu kan erbjuda lägre och mer attraktiva bundna elpriser än tidigare dock på fortsatt historiskt höga nivåer.

VIVA Trend
Vill man som kund ha ett elhandelsavtal med stabila elpriser som ändå följer elmarknadens utveckling och ger en bra riskspridning är VIVA Trend att rekommendera. I VIVA Trend arbetar vi med portföljförvaltning där vi löpande prissäkrar en majoritet av kundens framtida elanvändning för de kommande 12 månaderna. En del i prissättningen blir också till rörligt pris och på så vis får man en bra riskspridning och mer stabilitet i priserna eftersom det blir en mix av både bundet och rörligt pris.

I VIVA Trend spelar det ingen roll om man har en tim- eller månadsavräknad elmätare eftersom kunden får ett månadspris som gäller för hela elanvändningen. Jämfört med VIVA Rörligt så är VIVA Trend mer trögflytande och reagerar inte lika mycket upp och ned som ett rörligt pris kan göra. Jämfört med VIVA Bundet får man en bättre riskspridning eftersom man inte lägger ”alla ägg i samma korg”.

Mer information, aktuella elpriser och avtalsvillkor finns att läsa på vår hemsida. Vill man ha ytterligare rådgivning är vår Kundservice redo att hjälpa till.

25 januari 2023 - Reflektioner efter decemberfakturan

Reflektioner efter decemberfakturan

I samband med att vi skickar ut fakturorna uppstår de flesta kundfrågorna och vår kundserviceavdelning har arbetat flitigt med att finnas till hands och vara tillgängliga för fysiska möten, telefonsamtal och mejl. Just den här decemberfakturan var givetvis speciell med anledning av det höga energipriset som rådde förra månaden, men trots detta har telefonkön ändå hållits kort vilket tyder på att kunderna har haft en bred förståelse för marknadsläget och att energifrågan har fått tillräckligt stort medialt utrymme den senaste tiden.

Vi kan se en marginell ökning av samtal där kunder undersöker möjligheten till anstånd/delbetalning. Sannolikt kommer dessa ärenden att öka när vi närmar oss förfallodatumen på fakturorna, men vi upplever ändå att de flesta kunderna är väl förberedda på att decemberfakturan skulle vara hög.

Avtalsfrågor
Det finns ett antal kunder som under en period har provat ett timprisavtal, men som nu kontaktar oss och önskar att få komma tillbaka till det vanliga månadsmedelpriset. Dessa kunder har haft svårt att styra sin energianvändning till de billiga timmarna på dygnet, vilket har medfört att det är mer kostnadseffektivt att ligga kvar på ett rörligt avtal med månadsmedelpris istället för timpris.

Andra avtalsfrågor som är vanligt förekommande är kunder som har valt att teckna VIVA Trend, vilket är ett elavtal som kombinerar en fast del med en rörlig del för att på så sätt undvika osäkerheterna med volatila elpriser. Det gör att prisutvecklingen uppåt och nedåt blir långsammare än för de rena rörliga avtalen och betyder per definition att VIVA Trend ofta är billigare än de rörliga elavtalen när elpriset går upp, men samtidigt blir lite dyrare än de rörliga avtalen när elpriset går ned.

Fortsatt utveckling av vår mobilapp
Ett antal kunder har hört av sig med frågor om vår mobilapp och frågat varför kostnadsprognosen inte stämmer med utfallet. Här är det viktigt att känna till att månadsmedelpriset räknas fram efter att månaden är avslutad för att på så sätt få ett komplett beräkningsunderlag. Innan månaden är avslutad använder vi elpriset för föregående månad, även om det kan avvika en hel del från priset för den rådande månaden. Vi utvecklar vår mobilapp kontinuerligt och kommer att göra den mer träffsäker framöver, men det gläder oss att så många av våra kunder uppskattar den och använder den flitigt för att följa sin elanvändning för att på så sätt vidta åtgärder för att energieffektivisera så mycket som möjligt.

Genomsnittstiden för våra kundärenden har gått från ca 3 minuter till ca 5 minuter då samtalen numera handlar i allt större utsträckning om rådgivning och utbildning. Något som vi givetvis uppskattar och känner stimulans inför.

12 januari 2023 - Milt väder reducerade räkningarna

Milt väder reducerade räkningarna

År 2022 var ett extremt händelserikt år för energimarknaden. Sällan tidigare har energibranschen varit i ett sådant fokus under en så lång tid. 2023 inledes lite lugnare och vädermässigt ser det ut som att vinterkylan inte kommer ta allt för stor plats men detta är såklart ännu osäkert. Även om vädret talar för lägre priser så pågår det fortfarande ett krig som nu är inne i sin 11:e månad och som fortfarande kan påverka elpriserna kraftigt. Ökad smittspridning och ett allmänt dystert läge i ekonomin är också faktorer som kan påverka prisutvecklingen.

December avslutades milt, blött och blåsigt vilket fick spotpriserna att falla kraftigt. Dessa sista dagar hjälpte till att dra ner månadssnittet som annars hade landat betydligt högre. För södra Sverige och Europa så har det milda vädret hållit i sig och det har i sig bidragit till att gaslagren i Europa har kunnat fyllas på i större grad än vad som tagits ut, vilket är extremt ovanligt för denna period. En av orsakerna är att det blåst mycket och därmed producerats mycket vindkraftsel som ersatt gasen samtidigt som temperaturen varit hög vilket minskat behovet av energi för uppvärmning.

Gaslagren i Tyskland anses nu vara så pass stabila att nivån inför nästa vinter inte kommer understiga 50 %.

Priset på olja steg i slutet av december då hopp om en ökad tillväxttakt i den kinesiska ekonomin yttrade sig, priset föll sedermera tillbaka då denna ökade tillväxt ser ut att dröja in till årets andra hälft.

När det gäller de olika elprisstöd som annonserats ut så ser det för närvarande ut enligt följande:

 • Det redan utlovade elstödet kommer troligtvis inte nå ut till konsumenterna förrän under sista halvan av februari eftersom att elnätsbolagen har tom den 17 februari på sig att skicka in kundernas användning.

 • Under måndagen meddelade regeringen att de beslutat om ett ytterligare elstöd åt hushåll. Denna gång gäller stödet för hela Sverige och avser perioden nov-dec (2022). Stödet ska delas ut till hushåll där elpriset i snitt legat över 75 öre/kWh under perioden. Svenska kraftnät har återigen fått i uppdrag att ta fram en modell för stödet, troligen så kommer det var likt det förra bortsett från att det då gäller hela Sverige samt att man eventuellt kommer sätta ett tak för användningen. Samma process gäller även för den här modellen, dvs att Energimarknadsinspektionen först ska godkänna förslaget innan man går vidare. Det är ännu oklart när stödet ska nå hushållen, troligen någon gång under våren men vi återkommer när vi vet mer om detta.

 • Svenska kraftnät har tagit fram ett nytt förslag på elstöd åt företag som i princip är detsamma som det tidigare förslaget bortsett från att detta stöd har ett pristak på 2 miljoner euro, ca 22 miljoner kronor. Energimarknadsinspektionen har godkänt förslaget och nu ska regeringen ansöka till kommissionen som är den instans i EU som ger tillåtelse till olika former av statsstöd. Slutligen ska regeringen utse den myndighet som ska sköta utbetalningen.

 • Finansutskottet och regeringen har diskuterat förslaget om en s.k. elräkningsakut och än så länge verkar det vara en komplex åtgärd som i praktiken är svår att genomföra på ett snabbt och säkert sätt. Frågan ska dock diskuteras vidare av finansutskottet inom de närmsta dagarna.

Förövrigt hade regeringen en pressträff under onsdagen där de föreslog ändringar i miljöbalken som möjliggör att fler än tio kärnkraftsreaktorer får byggas i landet samt att detta kan få göras på fler platser än de tre som idag endast är tillåtna. Förslaget ska ut på remiss under tre månader och man räknar med att kunna lägga fram en proposition efter sommaren så att lagändringen kan antas i mars 2024.

Glädjande så visar de preliminära siffrorna att förutom i SE2 så sjönk elanvändningen i landet under december månad jämfört med samma månad förra året. I SE3 och SE4 sjönk förbrukningen med 9 % resp. 12 %

23 december 2022 - Årets sista hälsning

Årets sista hälsning

Julen är här och även om årets upplaga känns annorlunda och mer orolig än tidigare önskar vi våra kunder en fridfull och lugn jul med allt vad det innebär.

I vårt förra inlägg påtalade vi återigen vikten av att hushålla med elanvändningen då december 2022 mycket väl kan bli vinterns dyraste månad då vi dels hade låg produktionsförmåga i landet, fortsatt höga kontinentala elpriser med anledning av kriget och att det var förhållandevis kallt ute. Priserna är fortsatt höga trots att utomhustemperaturen har blivit mildare och Sveriges största kärnkraftsreaktor i Oskarshamn numera är åter i drift. Vi kan nu i slutet av månaden konstatera att våra elhandelskunder kommer att få en decemberfaktura som är cirka dubbelt så hög som fjolårets decemberfaktura.

Vad kan kunderna göra?
De höga elpriserna kommer med största sannolikhet att fortsätta över hela vintersäsongen. Vi kommer även att se relativt höga elpriser i sommar och mycket tyder även på att nästa vinter blir utmanande då de europeiska gaslagren blir utmanande att fylla upp på ett prisvärt sätt utan tillgång till den ryska naturgasen. Som elhandelskund i södra Sverige behöver man vidta åtgärder för att reducera sin elanvändning så mycket som möjligt. Inte bara för den egna plånboken, utan även för att en reducerad elanvändning på makronivå leder till att överföringskapaciteten ut från landet blir mättad och vi därmed får behålla större delar av den elektricitet som vi producerar vilket leder till lägre elpriser nationellt. Den största elanvändningen hos hushållen är för uppvärmning av inomhusluft och varmvatten. Fokuserar man på dessa två delar så kommer man som kund långt i sina besparingsåtgärder. Det skulle då kunna handla om att:

 • Installera fjärrvärme istället för att värma huset med el.
 • Elda i en vedkamin för att värma huset med annat än el.
 • Installera en effektiv värmepump om fjärrvärme inte finns att tillgå.
 • Se över er varmvattenanvändning och använd den sparsamt.
 • Ladda elbilen på natten istället för på dagen.
 • Undvik lyxanvändning av el såsom bastu eller spa-bad.
 • Fundera över var ni använder elen. Måste alla rum värmas? Går det att ”vinterställa” sommarstugan?

Vad har Varberg Energi gjort?
För oss är det viktigt att avisera om marknadsläget så att inte vinterns energikostnader blir oväntat höga. Under året har Varberg Energi hållit ett 30-tal föreläsningar om energiläget i kommunen för företag, privatpersoner, PRO, branschföreningar, VD-nätverk och olika typer av företagsevent. Vi har närvarat på den i Varberg uppskattade och välbesökta torghandeln och informerat om läget samtidigt som vi har delat ut LED-lampor och delat ut tips på energibesparingsåtgärder. På hemsidan har vi skapat det här forumet (Energiläget just nu) efter förra vinterns höga priser där vi kontinuerligt har uppdaterat läsarna om energisituationen och delat inläggen i våra kanaler. Vi har även samlat information som kan vara kunderna till nytta i vad vi kallar för Vintern kommer där man hittar information om elpriskompensationen, vad som händer om man inte kan betala och samlat information om sin energianvändning.

Rent affärsmässigt har vi sålt fler solcellsanläggningar än någonsin tidigare, vilket givetvis underlättar kundernas energibudget då det ges chansen att tjäna fina pengar under sommarhalvåret när solen är som mest närvarande. Vi har även tagit fram en mobilapp för våra kunder som har varit väldigt uppskattad. I dagsläget riktas den mestadels mot elhandelsaffären där kunderna kan följa sin energianvändning, sina elkostnader och göra kloka uppkopplingar av sina hemmaladdare, vilket gör att de exempelvis kan ladda sina elbilar till halva elpriset då de tar del av stödtjänstintäkter från Svenska kraftnät. Vi har även anslutit ca 4 GWh nya fjärrvärmekunder som därigenom ger kunderna möjligheten att värma sin inomhusluft och varmvatten med spillvärme från Södra Cell Värö istället för elektricitet.

För att säkerställa att vi är tillräckligt rustade för att möta våra kunders frågor och funderingar har vi förstärkt vår kundserviceavdelning över vintern så att vår förmåga att hantera många kundärenden är starkare än någonsin.

Trots det utmanande marknadsläget önskar vi nu alla våra kunder och intressenter en God Jul och ett Gott Nytt år i hopp om att vi tar oss gemensamt genom den här situationen och fortsätter att bygga framtiden tillsammans.

12 december 2022 - Kraftig kyla för veckan

Kraftig kyla för veckan

Under måndagen nådde spotpriset den högsta nivå för SE3 och SE4 sedan månadsskiftet augusti/september. Svenska kraftnät har beordrat den oljeeldade reservkraftanläggningen Karlshamnsverket till beredskapsläge. Samtidigt som regeringen hade pressträff med bland annat Svenska kraftnät i fredags där de påtalade att det finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 är lite försenat så kom nyheten från TVO (Teollisuuden Voima Oy) att verket är ytterligare försenat och väntas nu först i kommersiell drift den 6 februari 2023. Så om man ska vara lite kritisk så är detta faktiskt en försening med totalt sett 14 år.

Något som även kunde uppfattas som förvirrande var när Ulf Kristersson betonade risken för manuell bortkoppling för innevarande vecka samtidigt som Svenska kraftnät tonade ner faran för effektbrist i och med att man upphandlat produktionskapacitet i södra Sverige (Heleneholms verket i Malmö och Ryaverket Kraftvärmeverk i Göteborg) samt att det finns goda möjligheter till import av el.

Just nu så antyder väderprognoserna på kraftig kyla för veckan men att vi sedan får ett lågtryck som pressar upp temperaturen igen till över normalt. Prisutvecklingen på terminspriserna har under den gångna veckan antytt på detta då de fallit tillbaka efter den kraftiga prisuppgång vi hade i slutet av november. Denna väderprognos förstärks då marknaden inledde dagen kraftigt ner.

Viktigt att spara på elen
Övrigt som nämndes på pressträffen var att man poängterade vikten av att spara el, och att det visst har effekt när på dygnet man tar ut elen t ex när man ska dammsuga, något som sittande regering tyckte var av mindre vikt innan valet. En annan sak var att även staten ska spara el dvs inom statlig förvaltning. Regeringen vill även att kommunerna ska stå redo att starta upp kraftverk som man tidigare stängt ner av olika anledningar, något som i så fall skulle innebära att de tvingas starta upp verk som producerar el och värme med produktslag som inte är förnyelsebara och därmed tvingas frångå sin miljöpolicy.

Den 5 december trädde EU:s 8:e sanktionspaket i kraft. Detta innebär bland annat ett förbud mot sjötransport av rysk råolja till länder utanför EU. Förbudet gäller ej olja som köps till ett pris som är lika med eller understiger ett pris på 60 dollar per fat. Pristaksmekanismens funktion kommer att ses över varannan månad och är tänkt att ligga på en nivå som är minst fem procent lägre än det genomsnittliga marknadspriset. Resultatet av detta fick Oljepriset att falla ordentligt, priset har kommit ner till nivåer som senast sågs för nästan ett år sedan.

Små prisskillnader mellan norr och söder
Prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige har varit relativt små under sista halvan av november och nu in i december. Prisökningen i norra Sverige kan delvis förklaras av, som vi nämnt tidigare, isläggningen på älvarna och att det varit problem med isbildning på vindkraftverken under månaden vilket begränsat kapaciteten för elproduktionen samtidigt som temperaturen är lägre än föregående månad vilket ökat elbehovet för uppvärmning.

Att förbrukningsminskningen blev så hög för november, preliminärt 8 %,  kan dels förklaras förutom det facto att användare är mer sparsamma med sin energianvändning men även att första halvan av november var väldigt mild och varm för säsongen vilket hjälpte till att hålla nere användningen genom minskad värmelast.

Med rådande läge så bedömer Energimyndigheten ändå att läget fortfarande är stabilt men ansträngt och råder därför till fortsatt minskning av elanvändandet.

2 december 2022 - December kan mycket väl bli vinterns dyraste månad

December kan mycket väl bli vinterns dyraste månad

Mycket har hänt sedan vår senaste uppdatering i början av förra veckan. För varje dag som har gått så har väderprognoserna successivt flaggat för en kallare och kallare väderlek. Det som är på gång är det som ibland brukar kallas för ”the beast from the east”. Det är högtryck från Sibirien som drar in över Nordvästeuropa, pådrivet av ett par globala meteorologiska händelser (Teleconnections), nämligen en La Nina-avkylning  av östra Stilla havet och förändringar i tryckmönster över Atlanten – den nordatlantiska oscillationen (NAO).

Som om inte det vore nog så kom ett meddelande tidigare i veckan att Sveriges största kärnkraftsreaktor, Oskarshamn 3, går ner för underhåll under 9 dagar mitt i den period när det ska bli som kallast. Med Ringhals 4 ur drift  sedan tidigare och bekymmer med Finlands nya reaktor Olkiluoto 3, så kommer situationen bli minst sagt utmanande under de kommande veckorna då Sverige i så fall bara har 1 fungerande reaktor i drift söder om Stockholm. Avsaknaden av reaktorerna gör att det mycket väl skulle kunna visa sig att december blir denna vinters allra kämpigaste period.

Högt spotpris

Marknadens samlade förväntan på spotpriset i december var som högst i månadsskiftet augusti-september. Då låg förväntan på 3-4 gånger förra årets nivå. Så sent som för 10 dagar sedan hade förväntningarna fallit ända ner till förra årets nivå. Nyheten om Oskarshamn 3, tillsammans med ”the beast from the east” har dock lyft förväntningarna till lite drygt 2 gånger förra årets nivå igen.

Vad innebär detta för kunderna?

Detta innebär att en genomsnittlig villakund i SE3 som använder ca 20 000 kWh om året och fick en elhandelsfaktura på runt 7.000-8.000 kronor i december förra året, i år kan förvänta sig en decemberfaktura på uppåt 15.000 kronor (även om man förhoppningsvis är mer sparsam med sina kWh i år).

Samma hushåll är berättigat till ett elprisstöd på totalt ca 10.000 kronor (50 öre/kWh x 20 000 kWh). Detta stöd kommer följaktligen med stor sannolikhet inte ens täcka decemberfakturan. Dessvärre så fick vi också tidigare denna vecka beskedet att elprisstödet som tidigast kan betalas ut till hushåll i februari. Alltså, efter det att decemberfakturan ska betalas.

Detta kommer bli kämpigt för många plånböcker och vi hoppas att så många som möjligt faktiskt lyckats sätta av pengar till den där elbufferten som vi pratade om tidigare under hösten. Detta gäller inte minst alla småföretagare som kämpar därute och komma få vänta ännu längre innan deras elprisstöd betalas ut.

Håll i, håll ut och plana ut kurvan

Fram till dess får vi alla hjälpas åt med att kämpa för att klara av vädrets och kärnkraftstillgänglighetens nyckfullhet med samma verktyg som vi använde under pandemin – ”Håll i och håll ut" (denna gång med energikonsumtionsminskningar) samt ”Plana ut kurvan” (denna gång genom att försöka flytta konsumtion från högbelastningstimmar).

Ni som har möjlighet till alternativa uppvärmningsformer såsom vedeldning eller fjärrvärme bör fortsatt skapa er förutsättningar att reducera elanvändningen så mycket som möjligt.

22 november 2022 - Väderkänsliga elpriser

Väderkänsliga elpriser

Temperaturskiftet från över- till under normalt skapade inte bara snökaos i landet utan satte även fart på spotpriserna som lyfte kraftigt under helgen. Det som är intressant är att priserna är nu höga i hela landet, inte bara i södra Sverige. Spotpriserna visar återigen hur väderkänsliga de är, bara under en veckas tid har priserna pendlat mellan 21 SEK/MWh till 2200 SEK/MWh och det som är mest anmärkningsvärt är att priserna är samma för hela landet. En stor anledning till de höga priserna i norr är att vattenproducenterna i Luleälven påbörjat sin isläggning vilket minskar kraftproduktionen.

Terminspriserna har inte reagerat särskilt kraftigt på väderomslaget utan handlas fortsatt hyfsat sidledes, en anledning till den icke existerande reaktionen är det kommande omslaget till mildare väder under veckan.

Svenska Kraftnäts modell för elprisstöd fick godkänt av Energimarknadsinspektionen, men med tillägget att storförbrukare (över 3 GWh) som gjort prissäkringar till låga nivåer inte kommer inkluderas i stödet. Ännu är det inte sagt när exakt stödet ska betalas ut men det ska ske genom Försäkringskassan och inte som tidigare från nätbolaget.

Klimatmötet Cop-27 i Sharm el-Sheikh avslutades i helgen och för många blev det en besvikelse i form av få konkreta beslut angående fossila bränslen. Det som istället var unikt var att man valde att lägga fokus på dem som drabbats värst av klimatkrisen. Man beslutade att skapa en fond för de mest utsatta länderna som kompensation för att de drabbats av klimatkrisen. Så istället för att lägga fokus på att bromsa klimatkrisen fokuserar man nu istället på att stötta de som påverkats värst av den.

Trots att Opec beslutat om att dra ner oljeproduktionen så har priset på olja fallit till den lägsta nivån sedan början av oktober. Nedstängningar i Kina som påverkat efterfrågan på bränsle är troligtvis en bidragande orsak.

Enligt Energimyndigheten är elförsörjningen i Sverige i ett stabilt läge men det finns fortsatt en rejäl risk för problem under vinterns höglasttimmar och uppmanar därför konsumenter att fortsätta minska sin elanvändning.

 

3 november 2022 - Elkompensation med nya åtgärdsförslag

Elkompensation och nya åtgärdsförslag

Förra veckan fick vi se en salig blandning av nyheter. Förslag på nytt högkostnadsskydd/kompensation för höga elpriser, jakt av försvunnen orm samt EU-kommissionens möte om åtgärdsförslag på hur man kan sänka energipriserna i Europa.

Om vi väljer att fokusera på det första så kan man sammanfattningsvis säga att bollen nu ligger hos Energimarknadsinspektionen för beslut om huruvida regeringens förslag ska godkännas eller ej. Skulle det godkännas innebär det att alla som har ett abonnemang i SE3 kommer att få ersättning om 50 öre/kWh gånger antal använda kWh man har haft under perioden 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022. Har man abonnemang i SE4 är ersättningsnivån istället 79 öre/kWh. Hur hösten och vinterns ersättning kommer att landa är ännu oklart.

EU-kommissionens förslag för att motverka höga energipriser innehöll bland annat:

 • Gemensamma inköp av gas i syfte att förhandla fram bättre priser för Unionen och minska risken för att EU:s medlemsstater konkurrerar mot varandra på den globala gasmarknaden.
 • Prisbegränsningsmekanismer på gasbörsen TTF , så som nytt riktmärke för prissättningen av LNG senast i mars 2023. På kort sikt föreslås också en priskorrigeringsmekanism på TTF och ett tillfälligt tak för att förhindra extrema pristoppar.
 • Standardregler för solidaritet mellan EU:s medlemsländer vid en försörjningsbrist. Det nuvarande regelverket föreslås att utvidgas. Därtill föreslås en mekanism för gasallokering för medlemsländer som drabbas av gasförsörjningsproblem.

Ett extrainsatt energiministermöte är planerat till den 24 november för att fortsätta diskussionerna kring åtgärdsförslagen.

Glädjande, förutom att ormen självmant återvände till sin bur, är att gaslagren i Tyskland, Norden och i Europa är mer än välfyllda och det tillsammans med det milda vädret har pressat ner priset på gas vilket i sin tur påverkat elpriset som sjönk drastiskt under oktober månad. Gasledningen Baltic Pipe är nu delvis driftsatt vilket innebär att det är möjligt att transportera gas från Norge till Danmark och Polen samt till slutanvändare i Europa. Ledningen innebär även en försörjningsförstärkning av det dansk-svenska gassystemet.

I Norden har vi haft ett milt, blött och blåsigt väder för säsongen som gjort att spotpriset för oktober landade i SE3 på nästan 1500 SEK lägre än för september, SE4 landade på ca 1600 SEK lägre. Fortsätter denna väderbild så kommer troligen höstens elpriser hamna betydligt lägre än vad man som värst hade trott.

Uniper har börjat titta på möjligheter att bygga ny kärnkraft i Barsebäck, oklart ännu i vilken skala samt om de kommer få igenom beslutet eller ej men oavsett så är det troligen ingen produktion som kommer nå ut på nätet förrän någon gång under nästa decennium.

Energimyndigheten bedömer utifrån rådande läge att försörjningsmarginalerna i det svenska energisystemet har förbättrats med anledning av minskad elanvändning, även den dansk-svenska naturgasmarknaden bedöms som stabil i nuläget. Svenska Kraftnät bedömer att Sveriges importbehov kommer att minska ordentligt om den reducerade energiförbrukningen håller i sig under vintern.

 

26 oktober 2022 - Hushållen visar vägen

Hushållen visar vägen

Varberg Energi har under ett antal inlägg i det här forumet aviserat vilka höga elpriser som kan vänta i vinter om inte elanvändare anpassar sig efter rådande marknadsläge. Vi går nu mot kallare tider och märker ett tydligt svar från marknaden att man är betydligt mer restriktiva med energianvändningen gentemot tidigare år. Framförallt hushållen. Det är oerhört glädjande att marknadskrafterna fungerar så pass bra och att de svenska hushållen visar att man har förmågan att ställa om mot ett mer energisnålt beteende, trots att de flesta braskaminerna ute i stugorna ännu inte har kommit igång på allvar.

Totalt minskade elanvändningen i Sverige med 4,3 % under september månad gentemot samma månad 2021. Detta trots att det var lite kallare i år än förra året så energibesparingen var sannolikt ännu bättre. Det är framförallt södra Sveriges hushåll som har svarat starkt på de höga elpriserna och här visar statistiken att hushållen i SE3 sänkte energianvändningen med 18 % medan hushållen i SE4 sänkte elanvändningen med hela 21 %. Under samma period har däremot industrisektorn ökat sin energianvändning med 1 % så statistiken visar tydligt att det är hushållen som visar vägen!

Viktigt att hela samhället är med

I ett tidigare inlägg den 26 september beskrev vi vikten av att få med sig hela samhället i omställningen för ett lägre energipris, där vi framförallt poängterade vikten av att politiska styrmedel bör riktas mot delar av industrisektorn (främst datacenter) för att de ska arbeta aktivt för en lägre energianvändning.

Energiforsk visar i en färsk rapport att elpriserna i södra Sverige skulle kunna HALVERAS om EU minskar sin energianvändning med 10 %.

Av den anledningen känns det motiverande och hoppfullt att de svenska hushållen i södra Sverige kan påvisa en så pass markant minskning under september månad. När vi nu samtidigt vet att stugorna har bunkrat upp med stora vedlager och att de europeiska gaslagren är fulla så ska det blir väldigt intressant att se hur elanvändningen under kommande vinter avviker från normala nivåer.

Erik Ek som är strategisk driftchef på Svenska kraftnät menar att vi kan effektivisera bort ett effektbehov som är större än en kärnkraftsreaktor om vi fortsätter på samma sätt i vinter. Bara under september månad använde vi ca 600 MW lägre eleffekt i Sverige (under höglasttimmen kl 19.00) än under samma månad förra året. Tittar vi på låglasttimmen kl 03.00 så använde Sverige ca 300 MW lägre eleffekt än samma månad förra året. Ett tydligt tecken på att de svenska hushållen har blivit mer flexibla i sin elanvändning, vilket är glädjande.

Med det sagt vill vi på Varberg Energi rikta en stor eloge till de svenska hushållen i södra Sverige samtidigt som vi vill uppmana industrisektorn att vidta besparingsåtgärder som går i samma riktning som vad hushållen uppvisar.

graf jämförelse över hushållskonsumtion el 2021-2022

 

Här du läsa äldre inlägg av Energiläget just nu.

Arkiv - Energiläget just nu