Arkiv - Energiläget just nu

Texterna om Energiläget just nu startades upp under vintern 2021 och de blev snabbt väldigt populära och uppmärksammade. På denna sida finns ett arkiv med tidigare inlägg än de som syns på huvudsidan.

Huvudsidan för Energiläget just nu

 

5 oktober 2022 - Vädret av extremt stor betydelse i höst

Vädret av extremt stor betydelse i höst

Soliga, torra höstdagar i all ära men det vi behöver är framförallt blöta, blåsiga höstdagar som kan öka vind- och vattenproduktionen och därmed dra ner priset. Vi står inför en vinter där utfallet är av extremt stor betydelse för många hushåll och industrier i Sverige. En kall och torr vinter kan innebära att konsumenter tvingas flytta och företag tvingas stänga ner, men även att producenter som äger tex. vindkraft drabbas då dessa dagar oftast är vindfattiga.

Oktober inleddes enligt önskemål och bara under de två första handelsdagarna föll vinterpriset med nästan 80 euro. Även områdespriserna minskade och detta bevisar bara hur väderkänslig elmarknaden är samt hur fort det kan svänga. Marknaden är fortfarande extremt känslig för nyheter, såväl positiva som negativa.

På temat om negativa nyheter så upptäcktes i förra veckan fyra stycken gasläckor i Östersjön på Nordström 1 & 2. Detta var ett exempel på hur känslig marknaden är för yttre påverkan. Gasledningarna som just nu inte transporterar gas från Ryssland är ändå fyllda med stillastående gas som nu läckt ut i Östersjön. Inte nog med att läckaget påverkar djurlivet och miljön den skapade även en internationell krissituation i hela Europa, ett Europa som redan är påfrestat av krig och skenande energipriser.

Orsaken till läckaget är ännu inte fastställd men den svenska regeringen liksom andra europeiska ledare drar slutsatsen om att det rör sig om ett sabotage. Denna spekulation grundar sig på bland annat seismiska data. Gazprom som är majoritetsägare inväntar tillsammans med övriga ägare svar från den pågående utredningen innan de uttalar sig.

Trots att marknaden inte hade räknat med denna gas så påverkades ändå gaspriserna som steg ytterligare initialt, om än för en kort stund, för att sedan falla tillbaka och veckan avslutades nedåt. Faktum är att med omsvängningen ner av gaspriset och väderomslaget till blött och blåsigt så har vinterpriserna i södra Sverige fallit med ca 30% jämfört med för en vecka sedan. Trots prisfallet är decemberpriserna fortfarande mer än dubbelt så höga som december förra vintern och kvartal 1 2023 3-4 gånger så högt som kvartal 1 var år 2022.

På torsdagen meddelade Tysklands regering att de inför ett nationellt pristak på gas för konsumenter och företag. Staten betalar skillnaden mellan pristaket och marknadspriset.

Under fredagen hölls mötet med EU:s energiministrar där man diskuterade de kraftigt stigande energipriserna. Mötet resulterade i att man klubbade de förslag vi tidigare nämnt:

 • EU-länderna ska dra ned användningen med minst 5 procent under dygnets dyraste timmar
 • EU-länderna sätter ett gemensamt tak för hur stora intäkter energiproducenterna får göra. Staten ska ta alla vinster över 180 euro (motsvarande 2 000 kronor) per MWh el och omfördela pengarna till konsumenter.
 • Fossilbolag som står utanför elmarknaden och gör övervinster måste betala en engångsavgift och hjälpa till att finansiera hushållens elkonsumtion.

Vi på Varberg Energi satsar på olika batterilösningar där man kan lagra elen när det är låga priser för att sedan ta ut den de timmar priserna är höga och därmed bidra till en bättre prisbalans i systemet. Om fler satsar på batterier så kanske vi kan reglera den förnyelsebarenergin som oftast inte går att planera och som vi trots allt eftersträvar för att skapa en bättre miljö.

 

26 september 2022 - Fler åtgärder krävs för att minska elkonsumtionen

Fler åtgärder krävs för att minska elkonsumtionen

I det senaste nyhetsbrevet skrev vi om tre förslag från EU-kommissionen för att hjälpa hushåll och företag att klara av de allt högre elpriserna i Europa. Två förslag var av lite mer tillfällig karaktär och handlade generellt om omfördelning av pengar från el-, gas-, och oljeproducenter till elkonsumenter.

I det här inlägget fokuserar vi lite mer på det tredje förslaget som, till skillnad från de två första, även kan underlätta situationen lite mer långsiktigt. Det tredje förslaget handlade nämligen om att EU-länderna på olika sätt ska dra ner på sin elförbrukning under de timmar då elen är som dyrast.

Stor förbrukningsminskning 

Innan förslagen offentliggjordes så pratades det mycket om att man ville koppla bort gaspriskomponenten från elpriset. Det enda sättet att göra detta på, utan att reglera marknaden, är just att försöka få ner elkonsumtionen så pass mycket att behovet av el, som produceras med hjälp av gas, faktiskt minskar. Här har elprisets framskjutna position i media den senaste månaden varit ett ytterst välkommet inslag.

Redan innan mediastormen kunde vi se att våra kunder dragit ner er elkonsumtion med i storleksordningen 3-5% jämfört med föregående sommar. Det är ju fantastiskt! Vi är helt övertygade om att, med ännu mer hjälp från stat och myndigheter, skulle vi tillsammans kunna klara så pass mycket som 10% förbrukningsminskning denna vinter. Skulle hela Europa lyckas sänka energikonsumtionen med 10% i vinter så räknar organisationen Energiforsk med att elpriset faller med 1,70 kr/kWh. Det innebär i så fall i stort sett halverade priser jämfört med augusti månad, så det finns stora värden i att energieffektivisera brett över hela samhället.

Energislukande industrier

MEN…de indikationer som vi ser på minskad energikonsumtion just nu gäller framför allt hushåll och företag. När det gäller större energislukande industrier och datacenters har vi dessvärre ännu inte riktigt sett samma utveckling (även om det som alltid finns undantag).

Här skulle vi vilja se mer tänkande utanför boxen hos stat och myndigheter. Dessa aktörer behöver ännu tydligare incitament för att dra ner på sin elkonsumtion. Varför har till exempel datacenters som ägnar sig åt ”kryptomining” (proof of work) fortfarande en lägre energiskattesats än vanliga elkonsumenter? Vi har ingen åsikt om kryptovalutor rent generellt, men att i dagens situation, där energi är en bristvara, ge samma skattelättnader till energislukande processer som man gör till energisnåla processer är inte ansvarsfullt. Här anser vi att Riksrevisionens kritiska granskningsrapport gällande dessa skattelättnader fått alldeles för lite medial uppmärksamhet.

Vi måste ju alla hjälpas åt att ställa om till en hållbar energiframtid och det finns ingen insats som är mer hållbar än just minskad energiförbrukning.

 

 

 

15 september 2022 - Rekordnoteringar för elpriset

Rekordnoteringar för elpriset

Europa har haft en tuff sommar när det gäller energiutbudet. Fallerande fransk kärnkraft, låga vattennivåer i de tyska floderna som hindrat kolet från att transporteras ner till kolkraftverken och kraftig efterfrågan av kyla på grund av det varma vädret, har tillsammans med knapp gasimport från Ryssland skapat en stor efterfrågan som drivit upp priserna där nya rekordnivåer har avlöst varandra.

Den 30 augusti nådde elpriset i södra Sverige en ny rekordnotering: 8 kronor och 51 öre per kilowattimme under en timme. Det är inte bara kol- och gaspriserna som drivit upp priserna i södra Sverige under sommaren utan ytterligare faktorer såsom mindre planerbar elproduktion, flaskhalsar i det svenska stamnätet och låga vattennivåer i de norska vattenmagasinen har bidragit till de höga priserna.

Under tisdagen meddelade Ringhals 4 att de inte kommer starta reaktorn förrän den 1 februari, alltså en total försening med nästan 5 månader från det först tänkta datumet. Att detta inträffar under de kritiska vintermånaderna gör inte det lättare för priserna att komma ner och vi kan redan se att värmelasten minskat mot tidigare år då konsumenter är lite mer försiktiga med att dra igång värmen inomhus.

Förslag från EU-kommissionen

Detta har satt press på EU som därför har bett EU-kommissionen att ta fram förslag på åtgärder som nu har diskuteras av Europas energiministrar. De förslag som man under onsdagen bestämde att gå vidare med var:

 1. Införa ett inkomsttak för elproducenter som har låga produktionskostnader, som ska gälla från december till mars nästa år.
 2. Ett tillfälligt så kallat ”solidaritetsbidrag” från gas- och oljeproducenter utanför elmarknaden, som just nu också gör stora vinster. Minst en tredjedel av årets övervinster (vinster som är 20 procent högre än de senaste årens genomsnittliga vinst) ska tas in av staten och fördelas ut till elkonsumenter. 
 3. EU-länderna ska minska sin användning med 5 % under de timmar då elen är som dyrast. Det är upp till länderna själva att bestämma hur de ska uppnås men de är obligatoriska.

Kommission valde att inte gå vidare med förslaget om att införa ett pristak på gas. Istället så talar man om att  utveckla samarbetet med länder så som Norge, USA och Algeriet för att utforma ”mer representativa riktmärken” för prissättningen på gasmarknaden och inleda arbetet för en ”djupgående reform” av elmarknaden.

Stora förändringar väntar

Vad som är tydligt är att det kommer bli en stor reformering av hela elmarknaden, frågan är bara exakt hur den kommer att se ut. Energimyndigheten säger att elförsörjningen i Sverige i grunden är stabil, på så vis att elproduktionen generellt är tillräcklig för att möta elanvändningen, men att det finns en risk för effektproblematik under vinterns höglasttimmar. Svenska kraftnät bedömer att risken för effektbrist har ökat, men från låga nivåer.

 

9 september 2022 - Nya elpriskompensationer diskuteras

Nya elkompensationer diskuteras

Aldrig har väl energimarknaden haft en mer framskjuten placering i medielandskapet än just nu. Det regnar förslag från regering, opposition och EU gällande hur den pågående energikrisen ska hanteras. Låt oss hoppas att de förslag som beslutas inte blandar ihop de långsiktiga strukturella utmaningarna med det kortsiktiga problemet i form av skyhöga energipriser (framförallt el och gas).

Den långsiktiga strukturella problemställningen som vi tacklas med i Sverige handlar ju framförallt om utmaningen att hantera balanseringen av elproduktion och elkonsumtion i takt med att en allt större del av produktionen blir väderberoende samtidigt som elkonsumtionen förväntas nästintill fördubblas i ett 30-årsperspektiv (elektrifiering av transporter och industriella processer som exempelvis stålproduktion). Det finns flera möjliga sätt att hantera den här utmaningen på genom att addera flexibilitet på såväl produktions- som konsumtionssidan.

Vi vill dra vårt strå till stacken

Tänk om fler av dessa möjligheter kunde få en lite mer framskjuten roll i debatten! På Varberg Energi försöker vi dra vårt strå till stacken genom att bidra med balanseringsresurser från våra kunders konsumtion (laddboxar, batterier etc.), egen och kunders förnybara elproduktion (aktiv styrning av vind, sol och vatten exempelvis med hjälp av batterilager) samt våra egna batterilager som vi valt att investera i.

Detta är en del i vår satsning på flexibilitet som vi skrev mer om i förra veckas Energiläget just nu. Att använda rätt energislag till rätt sak är också en viktig aspekt. Här har fjärrvärmen en otroligt viktig roll. I Europa har man också motsvarande strukturella problem men där kompliceras det ytterligare av att en del av den balansering som sker idag, sker med hjälp av gaskraftverk som körs med bl. a. rysk gas. Europa har därmed en enorm utmaning i att göra sig oberoende av rysk gas.

Det kortsiktiga problemet med höga energipriser handlar framförallt om de problem som det skapar kopplat till inflation, konjunktur samt hushåll respektive företags förmåga att betala sina räkningar. Här har debatten varit minst sagt brännhet de senaste två veckorna och följande förslag har diskuterats.

 • Elpriskompensation - I Sverige har både regeringen och oppositionen långtgående förslag som ska kompensera hushåll och företag för de höga elräkningarna. Så sent som igår lade också regeringen fram ett förslag som går ut på att de skall låna ut pengar till elhandelsbolag så att de i sin tur ska kunna erbjuda avbetalningslösningar åt kunder som har svårt att betala sina elräkningar i vinter.
  Samtliga länder i Europa har någon form av elpriskompensation på gång till vintern. Användare av fossil naturgas ska nog inte räkna med några stöd men man kan ju fråga sig varför ingen hittills föreslagit någon kompensation till konsumenter som gått över från naturgas till biogas?
 • Kreditgarantier - I såväl Sverige som ett flertal övriga länder i Europa har staten valt att erbjuda elföretagen kreditgarantier för att täcka marginalkrav vid handel på marknadsplatser. Detta görs huvudsakligen för att säkra en välfungerande terminsmarknad. Det finns två skäl till att göra detta. Det ena är att undvika konkurser bland elföretag som inte har klarar av att täcka dessa marginalkrav annars.
  Det andra skälet är för att undvika att elföretagen flyttar sin handel från transparenta marknadsplatser till icke-transparent direkthandel. Försvinner handeln från marknadsplatserna så riskerar det att drabba elkonsumenterna i form av högre priser och färre bolag som vill sälja fastprisavtal.

Bryssels agenda

I Bryssel har man idag haft ett möte där man diskuterat fem förslag för att tackla den pågående energikrisen. Utöver punkten med kreditgarantier ovan så är följande fyra punkter också med på agendan.

 • Minskning av konsumtion (Här har man redan tidigare presenterat krav på ca 15% minskning av gaskonsumtion. I Sverige är detta en frivillig rekommendation än så länge men skulle kunna bli obligatorisk i ett senare läge för större användare. Här kan vi nog förvänta oss krav på minskning av elkonsumtionen också.)
 • Pristak på rysk gas
 • Solidaritetsbidrag (Någon slags omfördelning av förmögenhet från elproducenter till elkonsumenter)
 • Frikoppling mellan el- och gaspriset (Här finns det stora frågetecken runt hur man tänker sig att denna frikoppling är tänkt att ske. Det har förekommit olika förslag med olika namn i debatten som skulle ge ett lägre elpris. Här känns det viktigt att tydliggöra att oavsett om man kallar det för förslag eller modell så handlar det om en reglering av den fria marknaden. Antingen är en marknad helt avreglerad eller så är den reglerad på ett eller annat sätt.)

 

1 september 2022 - Vad kan vi göra?

Vad kan vi göra?

Det talas mycket om energipriser och utmaningar med olika produktionsslag. Det är givetvis relevant, men vi får inte glömma bort andra viktiga funktioner i vårt elsystem såsom effekthållning, frekvens- och spänningsreglering som gör det möjligt att överföra stora mängder el till vårt land och inom vårt land.

För att stötta viktiga stödtjänster i vårt elsystem har Varberg Energis innovationsteam tillsammans med partners tagit fram en digital plattform till privatpersoner och företag som inte bara bidrar till stabilitet i elsystemet, utan även bidrar till ytterligare en intäktskälla. Flera kommunala energibolag har krokat arm med oss och vår vilja och vision är att så många fastigheter som möjligt i Sverige ska koppla upp sina reglerbara produkter mot stödtjänstmarknaden.

I filmen Tillsammans skapar vi energi försöker vi förklara varför vi har tagit position i frågan och varför det är så viktigt att vi samarbetar över hela landet för att bidra till framtidens energisystem. Våra kunder kan redan idag koppla upp sina laddboxar och på så sätt ladda sina elbilar till halva elpriset, eftersom stödtjänstintäkterna bidrar till affären. Inom en snar framtid erbjuder vi även uppkopplade batterier och växelriktare till solpaneler. Läs mer om flextjänsterna på vår hemsida.

Vad kan vi nu som privatpersoner och företag göra för att möta energipriserna kommande vinter och alla dagar bortom denna?

På kort sikt rekommenderar vi att sänka inomhustemperaturen och se över er varmvattenanvändning. Det är enkla åtgärder som gör stor nytta då både övertemperaturer och hög varmvattenanvändning är vanliga energiläckage i svenska hushåll. Det finns även idag smart styrning som kan investeras i fastigheterna för att reducera effekt- och energianvändningen.

Som privatperson, företag, fastighetsägare eller producent av förnybar energi rekommenderar vi att ni ansluter er till vår digitala flexibilitetsplattform. Tiden för att ansluta sig är mellan 5 minuter till några veckor beroende på vad det är du vill ansluta (privatpersoner oftast mellan 5-20 min, företag något längre).

Vi rekommenderar även att fylla på eventuella vedlager om ni har en vedkamin hemma då det är ett bra sätt att reducera elanvändningen och en åtgärd som går snabbt. Installation av solceller är väldigt lönsamt med rådande elpriser och även om solcellerna inte producerar lika mycket under vintern så kommer de årliga energikostnaderna att reduceras markant när ni producerar egen el på fastigheten.

Åtgärder på lite längre sikt är exempelvis en fjärrvärmeanslutning. Kontakta oss och ta reda på om det finns möjlighet att ansluta er fastighet till fjärrvärmenätet då det i så fall skulle plocka bort all el för uppvärmning av er fastighet. Utöver det är det såklart även bra att förbättra sitt klimatskal, vilket ofta handlar om att installera effektiv ventilationsåtervinning, tilläggsisolera väggar eller vind eller varför inte byta till energieffektiva fönster?

25 augusti 2022 - Reducera energianvändningen och skaffa en buffert

Förra veckan skrev vi om de rusande elpriserna och orsakerna till detta. Denna vecka vill vi fokusera på vad ni som kund kan göra redan idag för att förbereda er inför vad som ser ut att bli en ännu mer extrem vinter än den förra.

Låt oss börja med ekonomin. Så som marknaden prissätter vinterns elpriser så får man räkna med ett rörligt elpris som är 3-4 gånger så högt som förra vintern (åtminstone i södra Sverige). För er som har ett rörligt avtal så innebär detta att om ni då hade enstaka månadsfakturor på 5.000 – 10.000 kr så lär motsvarande faktura denna vinter ligga på i storleksordningen 15.000 – 40.000 kr. För att inte hamna i ett hopplöst läge när vinterns elräkningar dimper ner brevlådan/inboxen så bör därför den genomsnittliga villaägaren redan nu sätta av en buffert på cirka 50.000 kr. Har man inte den möjligheten så är det en bra idé att börja prata med sin bank redan nu.

Själva användningen då, vad kan ni göra där? Varje sparad kWh kommer att hjälpa till när fakturan kommer. Detta oavsett vilken avtalsform ni har. Något som kan göra en påtaglig skillnad för de allra flesta är om man drar ner någon eller ett par grader på inomhustemperaturen (om ni har eluppvärmning). Alternativt om ni har en kamin/öppen spis som kan bidra med värme till en lägre kostnad än vad värmepumpen kan göra. Fler tips på energismarta vanor hittar ni hos Energimyndigheten Börja med energismarta vanor (energimyndigheten.se) 

Om ni har ett intresse av / eller ett automatiserat stöd till att aktivt styra er elkonsumtion till de timmar inom dygnet med lägst elpris så kan det också hjälpa till att påverka elräkningen åt rätt håll. Kom dock ihåg att detta kräver att ni har ett rörligt avtal som avräknas mot timpriser och inte månadsmedel. Kontakta kundservice om ni vill byta från månadsmedel till timpriser. I vissa fall kan ni även behöva kontakta ert elnätbolag och säkerställa att de ändrar sin mätning från månad till timme. Innan ni byter avtalsform, tänk på att timpriser bara är att föredra om ni faktiskt aktivt styr era konsumtionsvanor. Har ni laddbox eller ett hemmabatteri, så kan ni redan nu koppla upp er mot våra flextjänster och samtidigt styra bort konsumtion från de dyraste timmarna. Fortsätter ni att använda lika mycket el under timmar med höga spotpriser så kan timpriser i stället bli ett dyrare alternativ i slutändan.

Vad ska ni välja för avtalsform då? Utöver rörligt avtal med antingen månadsmedel eller timpriser så är den vanligaste avtalsformen ett fastprisavtal. Denna avtalsform känns naturligtvis bra för de som tecknat den före förra vintern med en löptid som var längre än ett år. För alla andra som inte känner sig trygga med att gå in i kommande vinter med ett rörligt pris så rekommenderar vi istället vår trendprodukt VIVA Trend. Ni kan läsa mer om den avtalsformen i förra veckans lägesrapport.

För er som vill lära er ännu mer om läget inför vintern så kan vi också rekommendera Frågor och svar om effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling | Svenska kraftnät (svk.se) 

Vill du teckna vårt avtal VIVA Trend eller veta mer om det? Läs mer på sidan  Elavtal för alla  eller kontakta Kundservice på telefon 0340-62 88 11 alternativt via e-post  kundservice@varbergenergi.se 

18 augusti 2022 - Rekordpriser under sommaren

Sommaren bjöd på nya rekordpriser, både el- och gaspriserna tangerade nya toppnivåer och sällan tidigare har en sommarperiod haft en sådan stark prisutveckling. Förutom krig och sanktioner så bjöd sommaren även på torrt och varmt väder som påverkade den hydrologiska balansen negativt vilket bidrog till de höga priserna.

Nord Stream 1 har varit i rampljuset och ledningen kom trots allt i drift efter revisionen men reducerades direkt ner med 20 %. Tyskland har börjat starta upp stängda kolkraftverk för att säkra elbehovet till kommande vinter men med sommarens torka så har floderna sinat på vatten vilket bidragit till att kolet som färdas den vägen har svårt att nå fram alt. fått dra ner på lastnivån.

Något som däremot är positivt är att gaslagren ligger på en bra nivå och att Ryssland behöver bli av med gas för att slippa stänga ner gasverk (vilket är en kostsam process) och därmed kan de tvingas fortsätta leverera gas via Nord Stream 1 till Europa. Gaspriserna är fortfarande extremt höga vilket bidrar till att hålla priserna uppe både i Europa och i Norden. SE4 som kopplar mot kontinenten drabbas extra hårt av detta och det har tydligt visat sig under veckan då nya all-time-high nivåer på dygnsmedelpriset avlöser varandra. Regeringen meddelade under onsdagen att de har som förslag att införa ett högkostnadsskydd för att kompensera de höga elpriserna, men det är ännu oklart när och exakt hur detta ska gå till.

För kommande höst och vinter så räknar vi med ett fortsatt ansträngt läge med höga priser varför vi starkt rekommenderar vår trendprodukt, VIVA Trend.  Med VIVA Trend får man en bättre riskspridning än bundet pris och ett mer stabilt pris än rörligt pris. Det uppnås genom 12 månaders rullande prissäkring varje dag tillsammans med en liten del rörligt pris. På så vis får man en bättre spridning av riskerna jämfört med ett traditionellt bundet pris där man tar all volym vid ett tillfälle till ett pris.

Vill du teckna vårt avtal VIVA Trend eller veta mer om det? Läs mer på sidan Elavtal för alla eller kontakta Kundservice på telefon 0340-62 88 11 alternativt via e-post kundservice@varbergenergi.se.

 

23 juni 2022 - Dyra konsekvenser av minskad gasimport

I förra veckan begränsade Ryssland exporten av gas till Tyskland via Nord Stream 1 till 40 % av maximal kapacitet vilket fick det närmsta gaskontraktet att stiga med ca 80 %. Denna kraftiga rörelse speglar inte bara den faktiska minskningen av gas utan visar även på risken för att importen helt upphör och vilka konsekvenser det kan medföra. Den tyska regeringen meddelade därför att man väljer att vidta nödlagar som innebär att tidigare stängda kolkraftverk kommer att startas upp för att säkerställa landets elproduktion. Även Italien förbereder för liknande nödlagar.

Under tisdagen utlyste Energimyndigheten krisnivå "tidig varning" för naturgasnätet i Syd- och Västsverige. Detta är den lägsta av tre krisnivåer och innebär att Energimyndigheten sänder ut en signal om att gasmarknaden är ansträngd och en försämrad gasförsörjningssituation kan uppstå. Danmark utlyste samma signal under måndagen. Sverige har fortfarande en hög nettoexport av el som för tillfället är stört mot Finland och Energimyndigheten bedömer fortfarande att risken för brist och försörjningsstörningar av el i Sverige är låg.

För övrigt kan nämnas att den finska kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 är ytterligare försenad och väntas i full kommersiell drift under december 2022, kärnkraftsreaktorn kommer att minska Finlands importberoende däribland från Sverige.

Den nordiska elmarknaden har stigit kraftigt till följd av de skenande gaspriserna. Fortsatt stort underskott i den hydrologiska balansen och svag vindkraftsproduktion tillsammans med stigande priser på kontinenten håller elpriserna uppe på fortsatt höga nivåer och med rådande situation, både på väderfronten men även i omvärlden, så väntas priserna ligga kvar på dessa höga nivåer under sommaren.

21 juni 2022 - "Tidig varning" för naturgasnätet i södra Sverige

"Tidig varning" för naturgasnätet i södra Sverige

Energimyndigheten har idag beslutat att utlysa krisnivån ”tidiga varningen” för naturgasnätet i Syd- och Västsverige. Det är den lägsta av tre möjliga krisnivåer för gas och innebär inte någon nedreglering av leveranser i Sverige, utan snarare som en signal till kunder att gasmarknaden är ansträngd och att en försämrad försörjningssituation kan uppstå.

Våra lager i Europa är välfyllda inför hösten, men om Ryssland begränsar flödena av gas över Nord Stream 1 kan leveranserna påverkas. Krisnivån tidiga varningen innebär främst att Energimyndigheten uppmanar alla verksamheter som använder naturgas att planera och agera för att mildra konsekvenserna av bristande gasleveranser i sina respektive verksamheter. Det är framförallt kommande vinter och vår som är riskfyllda.

Läs mer här: Energimyndigheten har tagit beslut om krisnivå för det västsvenska naturgasnätet

 

9 juni 2022- Höga elpriser förväntas i Norden under sommaren

Höga elpriser förväntas i Norden under sommaren

Energimarknaden är fortfarande osäker och präglas av krig och smittspridningar samtidigt som priserna påverkas av sanktioner, väder och andra politiska utspel. Allt detta tillsammans skapar en extremt volatil marknad. Elpriserna i Norden fortsätter att vara höga, olika faktorer så som underskott i hydrobalansen och revisioner i kärnkraften är bland annat det som hållit priserna uppe under våren. Höga bränslepriser driver upp priserna på kontinenten som i sin tur driver upp priserna på den nordiska terminsmarknaden.

Gaspriserna är relativt höga men framförallt fortsatt volatila och har pressats nedåt i takt med att lagerfyllnaden i de europeiska naturgaslagren ökat. Kolpriset har stigit under de senaste veckorna som en följd av kommande sanktioner och en ökad efterfrågan på kol i Asien. Efter många diskussioner inom EU beslutades den 3 juni det sjätte sanktionspaketet som framförallt har fokus på rysk råolja och ryska oljeprodukter. Enligt beslutet ska rysk råoljeimport till EU fasas ut under en sexmånadersperiod och ryska oljeprodukter ska fasas ut under en åttamånadersperiod. Vissa länder har fått tillfälliga undantag men beslutet har påverkat den globala oljemarknaden som stigit under den senaste veckan.

Så trots varmare väder och mer nederbörd kommer vi troligen få se höga elpriser i Norden under sommaren.

 

25 maj 2022 - Fortsatt höga priser trots varmare väder

Fortsatt höga priser trots varmare väder

Det pågående kriget har nu gått in i sin fjärde månad, ett betydligt mer utdraget krig än vad många trodde då för tre månader sen. Energipriserna fortsätter att vara höga, dock så har den starkt uppåtgående trenden avtagit och vi har istället legat rätt sidledes under den senaste tiden.

Varmare väder, om än under normalt för säsongen, drar ner lasten och vindkraftsproduktionen har varit god under månaden. Ändå har vi dagspriser på väldigt höga nivåer och det beror på läget i övriga Europa där priserna, bland annat på grund av kriget, är höga.

Det ska även tilläggas att den hydrologiska situationen har ett kraftigt underskott vilket bidrar till höga priser. Att Ryssland stängde ner gasen för Finland påverkade inte priserna nämnvärt, i nuläget så ser nivåerna i gaslagrena bra ut och gas kommer fortsatt in från Ryssland och LNG-importen är stor.

Det som däremot stigit kraftigt är priset på kol. Där ska sanktionerna börja gälla i år och sökandet efter ersättare är stor då många andra länder är på samma jakt. Så fortsatt höga priser och en volatil marknad är att vänta, även om vi går mot sommartider.

12 maj 2022 - Sjätte sanktionspaketet från unionen

12 maj 2022 

Sjätte sanktionspaketet från unionen

Den 4 maj meddelade EU-kommissionen ett förslag om ytterligare sanktioner mot Ryssland, detta skulle då bli ett sjätte sanktionspaket från unionen. I detta paket inkluderade man rysk olja för första gången. EU kommissionens förslag är att rysk råolja ska förbjudas inom 6 månader och att ryska oljeprodukter ska förbjudas till årsskiftet 2022/2023.

Elpriserna på kontinenten är fortsatt höga, vilket i grunden beror på höga bränslepriser. Det är den ständiga oron för nyheter och förändringar i utbudssituationen som håller priserna uppe på dessa höga nivåer och så länge vi inte ser något slut på Rysslands agerande mot Ukraina så kommer prisbilden fortsatt vara hög.

Nätverksoperatören GTSOU (Gas Transmission System Operator of Ukraine) meddelade i veckan att de har beslutat att stänga ner vissa nyckelledningar som levererar rysk gas till Europa. Ukraina har förklarat force majeure på grund av verksamhetsstörningar som orsakats av ockuperande rysk militär. GTSOU meddelade även att kapacitet kommer temporärt flyttas till andra delar av nätet för att säkerställa energiflödet till Europa. Nästan en tredjedel av all gas som går från Ryssland till Europa transporteras via Ukraina så nyheten fick marknaden att öppna upp kraftigt, men föll tillbaka igen under dagen på fundamenta. Analytiker menar att omställningen att stänga ner allt från en dag till en annan är för stor och kostsam både för Ryssland och Europa så incitament att lösa betalningsfrågan är av stort intresse från båda parters håll. Alla dessa uttalanden och analyser från dag till dag skapar en extremt svängig marknad.

 

28 april 2022 - Ryssland kapar naturgasexporten

Ryssland kapar naturgasexporten

Under onsdagsmorgonen kapade Ryssland sin export av naturgas till Polen och Bulgarien som en följd av att de inte betalar i Rubel. Detta innebär även en kraftig reducering av gasleveranser till övriga Europa då en stor andel gas passerar genom Polen och Bulgarien för vidare transport till andra Europeiska länder.

Nyheten fick de kontrakt som handlas närmast i tiden att öppna kraftig upp under onsdagen, men när dagen väl stängde så hade marknaden rekylerat. EU har hela tiden varit tydliga med att minska beroendet av import från Ryssland vilket lett till att länder byggt upp sina lager genom att framförallt importera LNG, vilket även bidrog till att priserna föll tillbaka under dagen och även öppnade innevarande dag nedåt. Marknaden kommer sannolikt att vara fortsatt känslig för uttalanden och aktioner från Ryssland så länge som kriget pågår.

Det Tyska finansdepartementet meddelade i förra veckan att det nu står helt klart att Nord Stream 2 aldrig kommer att få drifttillstånd i Tyskland, en pipeline som har kostat ca 10 miljarder Euro att bygga.

 

21 april 2022  - Sanktioner mot rysk olja är att vänta

Sanktioner mot rysk olja är att vänta 

På några månaders sikt framåt bedöms energipriserna vara fortsatt höga men i takt med varmare väderprognoser så kommer vi se en minskning av energibehovet. För innevarande vecka pekar temperaturprognoserna på varmare väder än normalt vilket minskar uppvärmningsbehovet samt påskyndar snösmältningen. I Sverige går kärnkraftsproduktionen mot revisionstider, Oskarshamn 3 stängde ner i måndags och nu på söndag väntas Ringhals 3 trappa ner inför sin årliga revision.  

Gaspriserna har däremot fallit i takt med att rysk gas fortsatt flöda in till Europa samtidigt som LNG importen varit stor, detta har medfört att gaslagernivåerna nu passerat fjolårets nivå vid samma tidpunkt. Kolpriserna fortsätter upp efter EU:s besked om importförbud från Ryssland. Däremot så har risken för störningar i försörjningen av drivmedel ökat efter samtal om ett europeiskt handelsförbud mot rysk olja. Diskussioner om att begränsa rysk export av olja pågår och Ursula von der Leyen har indikerat att någon typ av sanktioner mot rysk olja är att vänta.

Den råolja som importeras till Sverige från Ryssland bedöms kunna ersättas av andra motparter men samtidigt ser även andra aktörer på alternativ för inköp av olja vilket skapar ett stramare globalt utbud av olja.

Med det sagt så är läget på energimarknaden fortsatt starkt påverkat av kriget i Ukraina.

 

13 april 2022  - Varmare väder kan minska elbehovet

Varmare väder kan minska elbehovet

Det kall vårvädret tillsammans med höga priser på kontinenten håller uppe elpriserna här i Norden. Priserna i Sverige påverkas av de höga priserna på kontinenten under de timmar som handel sker mellan länderna. Än så länge finns det inga restriktioner mot rysk gas och olja men det är nog mer en tidsfråga innan det blir aktuellt. Förra veckan kom beskedet att EU stoppar all import av rysk kol och detta sätter press på att hitta nya importsätt av kol då nästan en tredjedel av EU:s kol kommer idag från Ryssland.

Energimyndigheten bedömer i nuläget att tillgången på el är fortsatt god i Sverige och att övergången till varmare väder kommer minska elbehovet i landet. Oron i världen finns dock kvar och marknaden är fortfarande väldig känslig på små förändringar och nyheter och så länge den finns kvar kommer vi nog få se höga priser.

 

7 april 2022 - Ökad risk på gasmarknaden

Ökad risk på gasmarknaden

Energimyndigheten uppdaterar oss på Varberg Energi kontinuerligt, ett par gånger i veckan, med en lägesbild över energiförsörjningen.

I tisdagens uppdatering aviserades en ökad risk för försörjningsstörningar på gasmarknaden. Primärt handlar det om problematiken kring låga gaslager inför värmesäsongen 2022/2023. Vad gäller prisutvecklingen på naturgas och biogas så har de senaste veckorna inte bjudit på någon större förändring. Däremot är den dagliga prisvolatiliteten (rörligheten) fortfarande klart högre än normalt och den höga prisnivån förväntas kvarstå över nästa vinter.

I dagsläget finns ingen risk för brist eller omfattande försörjningsstörningar i leveranser av el eller drivmedel i Sverige, som en konsekvens av Rysslands krig mot Ukraina.

Läs mer: Så påverkar Rysslands krig mot Ukraina Sveriges energiläge (öppnas i nytt fönster)

Om ni vill se över er energianvändning med anledning av oroligheterna på energimarknaderna just nu, kontakta Jonatan Odqvist på telefon 0340-628861 alternativt e-post jonatan.odqvist@varbergenergi.se.

31 mars 2022 - Fortsatt extremt volatil elmarknad

Fortsatt extremt volatil elmarknad

Rysslands krav på att gasleveranser ska betalas i rubel accepterades inte av EU, vilket fick gaspriset att stiga kraftigt under gårdagen. Idag kom nyheten om att president Joe Biden överväger att öppna landets oljereserv, som fick oljepriset att falla nu på torsdagsmorgonen. USA skulle förslagsvis släppa en miljon fat olja per dag, vilket skulle i så fall ses som ett försök att ta kontroll över energipriserna som stigit kraftigt efter Rysslands invasion av Ukraina. USA har även lämnat beskedet att de hjälper EU med extra leverans av LNG (flytande naturgas) med start 2022 och därefter ökar leveransen kommande år.

Marknaden är med andra ord fortfarande extremt volatil och reagerar kraftigt på de olika nyheterna som släpps angående bränsleförsörjningen i Europa. I norden har det kalla och vindfattiga vädret varit den största faktorn till de stigande priserna vi sett de senaste veckorna. Kylan håller sig kvar någon vecka till så våren får vänta och vi kan därmed räkna med fortsatt höga och volatila priser ett tag framöver.

 

25 mars 2022 - Kall inledning av april ger fortsatt höga elpriser

Kall inledning av april ger fortsatt höga elpriser

Utöver några kalla dagar för ett par, tre veckor sedan så har marsvädret bjudit på sol och ganska många plusgrader i södra Sverige. Vi har fått en rejäl försmak av våren. Detta har gjort att det rörliga elpriset i mars, trots tidvis skenande gaspriser i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina, inte riktigt når upp till de extrema nivåer som december bjöd på. Prisnivån i sig är dock fortfarande jättehög och för oss som använder el för att värma upp vårt boende så blir även marsfakturan utmanande.

Det stora problemet är fortfarande de höga gaspriserna. I takt med att kärnkraft och kolkraft stängts ner runt om i Europa (framför allt i Tyskland) till förmån för väderberoende elproduktion, så har vi blivit alltmer påverkade av gaspriset. Under dagar med lite vind så räcker inte längre vår vattenkraft till för att täcka upp för den el som saknas. Då blir vi beroende av att importera gaskraft från kontinenten. Detta skifte skedde redan för ett antal år sedan. Den stora skillnaden är att då kostade det mellan 20 och 50 öre/kWh att producera el med gas. I dagsläget är den kostnaden 250 öre/kWh. Det är detta som är anledningen till att vårt spotpris på el de senaste månaderna dragit upp mot 200 öre/kWh så fort vi får kalla dagar med lite vind.

Dessvärre ser det nu ut som att vi från och med tisdag nästa vecka går in i ett väderläge med just kyla och lite vind. Detta gör att spotpriser runt 200 öre/kWh lär komma som ett brev på posten. April ser med andra ord ut att bli ännu en kämpig månad för elkonsumenter som valt ett rörligt pris.

graf med översikt av temperaturprognosen framöver

Trots dessa negativa utsikter för spotpriset den kommande månaden så rekommenderar vi just nu inte våra kunder att välja ett fastpriskontrakt. Kriget i Ukraina och fortsatt höga gaspriser har gjort att det är dyrare att teckna fastpriskontrakt än vad det i stort sett någonsin varit historiskt. För kunder som vill slippa extrema svängningar i sitt elpris så rekommenderar vi i stället avtalsformen VIVA Trend. Du slipper betala rekordhöga riskpåslag som finns i fastpriskontrakten just nu men skyddar dig ändå mot den typen av rekordhöga elpriser som vi såg i december förra året.

Vill du teckna VIVA Trend eller bara läsa mer om våra olika avtalsformer så kan du gör det på sidan Våra elavtal.
Du kan också kontakta Kundservice på telefon 0340-62 88 11 alternativt via e-post kundservice@varbergenergi.se.

22 mars 2022 - Oro för avbrott i ryska naturgasleveranser

Oro för avbrott i ryska naturgasleveranser

Den nordiska terminsmarknaden lyfte en aning i slutet på föregående vecka i takt med kallare och mer vindfattiga väderprognoser. Gaspriset har fortsatt att falla eftersom att Ryssland fortsatt leverera gas till Europa samt att LNG-importen varit stor. Priserna påverkas av en oro för avbrott i ryska naturgasleveranser till Europa och hittills har det inte skett några stora leveransstörningar pga. kriget i Ukraina. Därför drivs de höga och volatila gasmarknadspriserna istället av en marknadsoro för eventuella avbrott, en riskpremie, och eventuella sanktioner mot den ryska gasexporten.

Flera EU-länder har deklarerat att de kommer att skjuta på utfasningen av kolkraft för att kunna minska sitt beroende av gas från Ryssland och den Svenska regeringen beslutade den 17 mars att genomföra lageravtappning av Sveriges beredskapslager av drivmedel.

Fortum har övervägt om att ansöka om att förlänga livslängden av kärnkraftverket Lovisa 1 och 2 ytterligare 20 år, något regeringen ska besluta om inom ett år.

 

16 mars 2022 - Risk för elbrist fortsatt låg

Risk för elbrist fortsatt låg

Osäkerheten kring energiläget i världen är fortsatt stor. Energimyndigheten bedömer i nuläget att risken för elbrist eller försörjningsstörningar av el och gas är fortsatt låg i landet. Gaslagren har förbättras och marknaden har kommit ner från de högsta topparna vi såg i samband med att kriget bröt ut.

Sett ur ett historiskt perspektiv är priserna dock fortfarande höga. Det är framförallt el och gas för leverans de kommande månaderna som har störst prissvängningar. Här har priserna rört sig i med så pass mycket som 50-100 EUR/MWh inom loppet av en vecka.

Kina som är en stor importör av olja meddelade i söndags att de stänger ner områden på grund av pandemin och därmed drar ner på importen av olja. Detta tillsammans med förra veckans prisfall pressade ner oljepriset, både Brent och WTI, under 100-dollar strecket, en minskning med ca 25 % sedan toppnivåerna på 130 dollar fatet, nivåer där vi var innan ryska invasionen inleddes.

Övrigt så har EU-kommissionen presenterat ett förslag som kallas för REPowerEU vilket innebär att EU ska minska behovet med 75 % av naturgas från Ryssland under 2022 och för att helt upphöra under 2027.

 

14 mars 2022 - Även biogaskunder med rörligt pris drabbas av höga priser

Även biogaskunder med rörligt pris drabbas av höga priser

Rubrikerna har varit många under den gångna vintern gällande de extremhöga elpriserna. Höga gaspriser på kontinenten, nu senast till följd av Ukrainakriget, har ofta lyfts som en av huvudorsakerna till de höga elpriserna. Fokus har framförallt legat på dess effekter på elfakturan och elkonsumenterna blev också till slut kompenserade via ett statligt stöd under perioden dec-feb. Det många glömmer bort är att många också använder gas till såväl uppvärmning som insatsvara i en industriell process.

Varberg Energi säljer endast biogas till sina gaskunder. Även biogaspriserna är dock oftast direkt kopplade till priset på de europeiska naturgasbörserna. Biogaspriset ligger alltid ungefär 30 öre/kWh över naturgaspriset, eftersom biogasen har en skattefördel på den summan i Sverige. När priset på de europeiska naturgasbörserna skenar till följd av att Ryssland invaderar Ukraina, så rusar följaktligen även biogaspriset. Se prisutvecklingen på Europas största naturgashub TTF nedan.

 

 graf över prisutvecklingen på Europas största naturgashub TTF

 

Höga gaspriser hela året

Redan under början av vintern mer än dubblerades naturgaspriset från ”normala” 15-20 EUR/MWh till ca 50 EUR/MWh. Under december månad förvärrades situationen ytterligare och priset toppade på över 125 EUR/MWh, vilket är 6-7 gånger normal prisnivå. För att inte tala om när Ryssland gick in i Ukraina. Som högst låg gaspriset för en vecka sedan då man toppade en bit över 200 EUR/MWh, mer än 10 gånger ett ”normalt” gaspris. I grafen syns det hur priset backat tillbaka ganska kraftigt igen den senaste veckan och handlas idag ca 5-6 gånger ”normal” nivå.

Detta drabbar alla gasanvändare. Ingen vet hur långvarigt kriget i Ukraina blir men det vi ändå vet med ganska stor säkerhet är att situationen på gasmarknaden kommer att vara ansträngd till och med nästa vinter. Detta även om våra önskningar om ett eldupphör skulle infrias. Nedan tabell visar marknadens förväntningar om framtida gaspriser på naturgashubben TTF.

tabell över framtida gaspriser

Som synes så ligger förväntningen om ”onormalt” höga gaspriser kvar åtminstone över nästa vinter. Sedan ser vi en successiv återgång ner mot vad som förmodligen får antas vara efterkrigstidens nya ”normalnivå”.

Med det sagt så bör man som biogaskonsument vara vaksam under hela 2022 och försöka spara in på konsumtion om så är möjligt, där givetvis en fjärrvärmeanslutning är det miljömässigt bästa sättet att reducera sin gasanvändning. En klen tröst i sammanhanget är att dagens höga priser gör det mer aktuellt att investera i lokal biogasproduktion även här i Sverige. De senaste åren så har den mesta biogasen som konsumeras i Sverige importerats från Danmark.

 

 

10 mars 2022 - Påverka dina energikostnader

Påverka dina energikostnader

Oroligheterna som råder nu påverkar oss alla på ett eller annat sätt med kraftigt ökade el- och bränslepriser. Frågan är då om det finns något rent avtalsmässigt att göra för att påverka energikostnaderna?

För kunder som sedan tidigare tecknat bundet elhandelsavtal är det med rådande situation bara att gratulera, ni sitter säkert med ett mycket lägre pris än aktuella priser.

Kunder med rörligt pris har brottats med höga priser i framför allt december 2021 och januari 2022. Det rörliga priset i februari kom ned mycket i förhållande till de tidigare två månaderna och det fanns hopp om att marknaden skulle komma tillbaka till mer normala nivåer framåt.

Sedan påbörjades kriget i Ukraina som tillsammans med torrare och kallare väder gjort att prognosen för mars pekar mot nivåer inte så mycket lägre än decembers rekordpris.

Situationen har även påverkat de bundna elpriserna som för närvarande ligger på väldigt höga nivåer vilket gör att det inte känns aktuellt att binda elpriset nu.

Bättre riskspridning med VIVA Trend

Ett väldigt bra alternativ till bundet och rörligt pris är vårt elhandelsavtal VIVA Trend. Med VIVA Trend får man en bättre riskspridning än bundet pris och ett mer stabilt pris än rörligt pris. Det uppnås genom 12 månaders rullande prissäkring varje dag tillsammans med en liten del rörligt pris. På så vis får man en bättre riskspridning jämfört med ett traditionellt bundet pris där man tar all volym vid ett tillfälle till ett pris.

Det finns även en svårighet att veta när det är rätt läge att binda sitt elpris? En elmarknad med mycket förnybar el gör att kunder med rörligt elpris får vänja sig vid volatila elpriser med höga toppar och djupa dalar.

VIVA Trend ger en mer stabil prissättning än rörligt pris. VIVA Trend innehåller alltså en mix av både bundet och rörligt pris vilket gör att det är vårt avtal med bäst riskspridning.

Vill du teckna vårt avtal VIVA Trend eller veta mer om det? Läs mer på sidan Elavtal för alla eller kontakta Kundservice på telefon 0340-62 88 11 alternativt via e-post kundservice@varbergenergi.se.

7 mars 2022 - Fortsatt ansträngt läge

Fortsatt ansträngt läge

Läget på energimarknaden är fortsatt ansträngt till följd av kriget i Ukraina. Energimyndigheten bedömer att det på kort sikt inte finns någon risk för brist eller omfattande försörjningsstörningar i leveranserna av el, gas eller drivmedel i Sverige. Bränslepriserna fortsätter att stiga kraftigt jämfört med förra veckan där oljepriset nu är uppe i 125 USD/fat och naturgaspriserna är mer än 10 gånger högre än ett normalt år.

Elpriset har med anledning av detta fortsatt att stiga och kan variera kraftigt dag för dag beroende på väderleken. Det finns risk att medelpriset för mars kan bli i nivå med december, uppemot 200 öre/kWh. Kunder med rörligt elpris som vill påverka sin elkostnad bör med fördel se över sin elanvändning.

På kort sikt rekommenderar vi er att sänka inomhustemperaturen om ni har eluppvärmda fastigheter, effektivisera duschning, använda era braskaminer om ni har sådana installationer, och undvika onödig elanvändning generellt (bastu, viss belysning, handdukstorkar etc.).

På lite längre sikt kan det vara klokt att se över era fastigheters klimatskal genom att utvärdera fönsterbyten, tilläggsisolering, installation av solceller och batteri, eller ansluta er till fjärrvärmenätet för att eliminera eluppvärmningen helt och hållet.

Kontakta oss om ni önskar allmän rådgivning kring hur ni kan effektivisera era fastigheter.

 

3 mars 2022 - Oro för framtida leveranser

Oro för framtida leveranser

Utvecklingen i Ukraina fortsätter att styra våra elpriser. Igår sattes ett nytt prisrekord på naturgaspriset i Europa och oljepriset har vi inte sett på den här nivån på nästan nio år. Det är oron för framtida leveranser som driver upp priserna som även påverkat våra bensin- och dieselpriser här i Sverige.

Ett högtryck över oss med lite vind hjälper till att dra upp spotpriserna på elmarknaden till nivåer som vi hade i december. Just nu är prisskillnaderna extrema inom landet, kan vara bland de högsta vi sett, och det är framförallt för att södra Sverige kopplar mot Tyskland och Danmark som i sin tur påverkats av lite vind och höga kol- och gaspriser på kontinenten. I norra Sverige är den hydrologiska situationen god med hög vatten- och vindkraftsproduktion.

Med rådande väderprognos så ser vi troligen fallande spotpriser i Sverige framemot mitten av månaden.

28 februari 2022 - Vi är långt ifrån en normalsituation

Vi är långt ifrån en normalsituation

Tack vare en mild och blåsig väderlek har spotpriset på el i januari och februari successivt blivit allt lägre i jämförelse med de brutalt höga priserna från i december förra året. Absolutnivån är fortfarande hög i ett historiskt perspektiv men i ett normalläge hade elpriset under våren fortsatt att falla ner i takt med högre temperaturer.

Tragiskt nog, så befinner vi oss nu dock långt ifrån en normalsituation. Kriget i Ukraina påverkar även elpriset här i Sverige och det krävs förmodligen en vapenvila för att konsumenter med rörligt elpris inte ska drabbas av en marsfaktura som är högre än föregående månad.

Huvudanledningen till detta är, som vi skrev om förra veckan, kraftigt stigande priser på gas (och annan energi). Redan framåt torsdag-fredag denna vecka gör fallande temperaturer i kombination med låg vindkraftsproduktion att det höga gaspriset på kontinenten spiller över på våra nordiska elpriser.

Det skulle inte förvåna mig om vi får se ett spotpris i närheten av 200 öre/kWh (i SE3 och SE4) för första gången sedan i början av februari. Den försiktige elkonsumenten gör därför klokt i att hushålla med sin elanvändning under mars månad. Varje sparad kWh kommer kännas gott när fakturan väl dimper ner i mitten på april.

24 februari 2022 - Med anledning av det oroande läget
Med anledning av det oroande läget

Läget i Ukraina är tragiskt och ledsamt på alla sätt. Läget påverkar även energimarknaden eftersom stora delar av den el som produceras i Europa görs med hjälp av naturgas.

Rysslands agerande har under de senaste dagarna skapat en stor oro på el- och bränslemarknaden. Dagens händelse fick marknaden att slå i taket då oljepriset passerade 100 dollar och gaspriset öppnade upp med ca 30-35 % från gårdagens stängning. Att Tyskland dessutom bestämt sig för att pausa projektet Nordstream 2 har bidragit till det stigande gaspriset.

Hela världen påverkas av det som nu händer i Ukraina och läget är väldigt osäkert framåt. Den fundamentala sidan talar för en mer ”normal” prisnivå för elen men i nuläget och en tid framåt kommer vi troligen få se en mer stökig och volatil marknad. Totalt sett så har prisförväntningen på det kommande årets elpriser gått upp med över 20%.

 

29 november 2021 - Rekordnivå på elpriset

Rekordnivå på elpriset

Under de senaste dagarna har vi upplevt höga elpriser och ikväll går elpriserna upp mot nya rekordnivåer. Anledningarna är många och vi låter här vår säljledare på elhandel, Staffan Kollberg, berätta om läget på elmarknaden.

-Den senaste tidens höga elpriser beror till stor del på det hydrologiska underskottet och låg produktion från vatten- och vindkraftverken som går hand i hand med förlängda kalla och torra väderprognoser, säger Staffan Kollberg.

-Situationen gör att elpriserna i, framför allt, södra Sverige kopplar mot de tyska priserna som ligger mycket högre eftersom de till stor del baseras på fossil elproduktion där höga priser på gas, kol och utsläppsrätter lyft elpriset.

-Har du VIVA Bundet eller VIVA Trend sedan tidigare? Då har du förmodligen ett lägre pris än den nuvarande prisnivån och kan känna dig mer lugn.