2023-09-11

Häst och vagn banar väg för framtidens laddinfrastruktur

Varberg Energi har nyligen tagit ett viktigt steg för att möjliggöra framtidens laddinfrastruktur längs med E20, genom att förbereda en ledningsgata för högspänningskablar mellan mottagningsstation XT151 och Motell Björkäng. Projektet har initierats för att möta det växande energibehovet och stödja elektrisk laddning för en mängd fordon, såsom lastbilar och personbilar.

Under sensommaren påbörjades den första delen i projektet med att röja fram en ledningsgata med hjälp av Markteknik AB och det blev ett annorlunda val av metod när det kommer till röja den nya ledningsgatan. Tomas Karlsson har tillsammans med sin häst och vagn röjt ledningsgatan från träd och sly, en sträcka på 1,5 km. Material som har röjts har placerats i högar och sedan flisats upp på plats, ett miljövänligt och hållbart tillvägagångssätt.

Det huvudsakliga syftet med att lägga ner flera högspänningskablar är att kunna möjliggöra och stötta laddning av fordon, en avgörande komponent i omställningen mot en mer hållbar och eldriven fordonsflotta. Med den ökande efterfrågan på elektriska fordon är det nödvändigt att ha en pålitlig infrastruktur för laddning. Varberg Energi strävar efter att förstärka energibehovet och samtidigt vara beredda på att möta framtida utmaningar.

Tesla är en av de som har uttryckt behovet av högre elkapacitet för att bygga en laddstation vid Motell Björkäng. Detta är ett bevis på det ökande intresset för elektriska fordon och behovet av att tillhandahålla tillräcklig laddningsinfrastruktur för att stödja dem. Nästa steg i projektet är att börja schakta och lägga ner kanalisation där högspänningskablarna ska placeras.

två arbetshästar drar en vagn med en förare i skogen

hästben i skogen och en gul-röd varningsskylt med information om skogsröjning.

Foto: Lina Berntsson på NOD – Näringslivskontoret i Varberg