Tekniska anvisningar installation fjärrvärmecentraler

Denna sida vänder sig till konsulter, leverantörer, montörer, servicepersonal och fastighetsägare för fjärrvärmecentraler som skall anslutas till Varberg Energis fjärrvärmenät. Version 1.2, 2020-10-22.

Vid installation av en fjärrvärmecentral i ett utrymme (fjärrvärmerum/ undercentral) behöver utrustnings- och utrymmeskrav beaktas. Kraven gäller för samtliga utrymmen där nyinstallerade fjärrvärmecentraler ansluts till Varberg Energis fjärrvärmenät.

För fjärrvärmecentraler där effekten för värmeväxlaren mot sekundärt värmesystem överstiger 100 kW skall Varberg Energi kontaktas i projekteringsskedet, för ytterligare information.

Avsikten med denna tekniska anvisning är att säkerställa en god arbetsmiljö för montörer och servicepersonal, att skydda abonnenten från mätfel samt som skydd mot skada på person eller egendom. Kraven är kopplade till Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser F101 samt F104.

Kraven är kopplade till Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser F101, F104 samt AMA VVS & Kyl 2019.

Vid motstridiga uppgifter gäller alltid myndighetskrav och branschrekommendationer med företräde över Varberg Energis Tekniska anvisningar.

Dimensionerande förutsättningar, projektering

Dimensionerande data gäller för Varbergs centrala fjärrvärmenät. För närvärmenäten i Bua, Sunvära, Tvååker och Veddige kan andra förutsättningar gälla.

För fjärrvärmecentraler som planeras anslutas till närvärmenäten ovan skall Varberg Energi kontaktas i projekteringsskedet, för ytterligare information.

Vid konvertering till fjärrvärme i befintliga fastigheter finns vissa lättnader i kraven.

För fjärrvärmecentraler som installeras i befintliga fastigheter skall Varberg Energi kontaktas för ytterligare information.

 

Tabell 1.

Temperaturer

FJV Primär framledning vid DUT

FJV Primär framledning sommar

Värme Sekundär returtemperatur

FJV Primär returtemperatur

 

 

Värmesystem, t.ex. radiatorer m.fl.

90°C

65°C

40°C

<43°C

Värmesystem, t.ex. golvvärme m.fl.

90°C

65°C

30°C

<22°C

Eftervärmning av tilluft, ventilationssystem m.fl.

90°C

65°C

30°C

<33°C

Tappvarmvatten

90°C

65°C

-

<22°C

Resulterande returtemperatur från FJVC till nätet

-

-

-

<40°C

 

Tryck

Minsta tillgängliga, statiskt, differenstryck vid Varberg Energis servisventiler är 1 Bar. Maximalt tryckfall över Varberg Energis värmemängdsmätare (energimätare) är 0,25 Bar vid fjärrvärmecentralens dimensionerande primärflöde.

 

Fjärrvärmecentralens primärsida

På primärsidan av fjärrvärmecentralen skall rör, armaturer, ventiler och fogar utföras för beräkningstrycket 16 Bar vid 120°C.

Arbeten på primärsidan ska utföras av företag som uppfyller de krav som framgår i följande standarder för svetsning och lödning. Den svetsare som utför montaget ska ha ett giltigt personligt intyg för aktuell svets- och lödmetod.

Svets- och lödmetod Intyg
Hårdlödning    SS-EN ISO 13585:2012
Svetsarprövning - Stål  SS-EN 287-1:2004
Svetsarprövning - Koppar och kopparlegeringar SS-EN ISO 9606-3:2000
Tillsyn vid svetsning - Uppgifter och ansvar SS-EN ISO 14731:2006

               

Primärsidans rörinstallation skall utföras med normerade stålrör.

Tjockväggiga kopparrör, enligt EN 1057-R290, får användas vid rördragningar på primärsidan upp till storlek 22.

 

Fogmetoder

Godkända fogmetoder:

 • Hårdlödning av kopparrör.
 • Rördelar, t.ex. böjar och övergångsnipplar, skall vara prefabricerade och avsedda för kapillärhårdlödning.
 • Svetsning av stålrör.
 • Lekande mutter eller fläns med planpackning. Packning skall uppfylla kraven enligt tabell 9 i Svensk Fjärrvärme, F101.
 • Gängförband. Vid gängförband skall gängtejp för aktuella temperaturer och tryck användas. I koppling större än DN 25 (G1”) ska inte gänga användas.

Ej godkända fogmetoder:

 • Lin och linpasta
 • Presskopplingar
 • Klämringskopplingar
 • Mjuklödning
 • Gängförband i koppling större än DN 25 (G1”)

Anslutningar mot energimätare skall vara utförda med packning och lekande mutter eller fläns.

Antalet fogar mellan servisventiler och serviceventiler skall vara så få som möjligt.

Gängförband eller förband med packning får endast användas för att ansluta komponenter och utrustning, ej som fog mellan rör och rördelar.

Fog skall vara åtkomlig för inspektion och eventuella läckor skall kunna upptäckas innan skada uppstår på fastighetens byggdelar.

I entreprenörens egenkontroll skall framgå vilken kvalitet som använts för rör och rördelar, samt namnet på den certifierade montör som utfört montaget och fogningen.

Rörmontaget skall utföras enligt AMA VVS & Kyla 19 samt Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser F101 och F104.

 

Krav på utrustning i fjärrvärmerum och fjärrvärmecentral, Tabell 2.

Krav på utrustning i fjärrvärmerum och fjärrvärmecentral, Tabell 2.

 

Förklaringar:

 • K = krav
 • R = rekommenderad utrustning
 • T = tillhandahålles av Varberg Energi

Tabell 2.

Värmeeffekt, värme sekundär

Utrustningskrav

<100 kW

>100 kW

Fjärrvärmerummet

Belysning

K

K

Elmatning till undercentral

K

K

Separat elmatning till mätare (ej urkopplingsbar)

K

K

Mätarplats (Se även mätarplatsens utformning)

K

K

Golvbrunn

K

K

Tappställe för tappvatten

K

K

Fjärrvärme primärsida

Servisventiler

T

T

Serviceventiler på fjärrvärmecentralen

K

K

Filter

K

K

Tryckmätare

R

R

Tryckmätaruttag (ej villacentraler)

R

K

Temperaturvisning

R

R

Värmeväxlare, värme sekundär

K

K

Värmeväxlare tappvarmvatten

K

K

Styrventil värme sekundär

K

K

Styrventil tappvarmvatten

K

K

Mätutrustning

T

T

Avtappningsventil

R

K

Avluftningsventil, utloppsledning drages till golvbrunn

R

R

Fjärrvärme sekundärsida

Serviceventiler på fjärrvärmecentralen

K

K

Cirkulationspump

K

K

Expansionskärl

K

K

Temperaturvisning

R

R

Tryckmätare

K

K

Säkerhetsventil

K

K

Påfyllningsventil

K

K

Återströmningsskydd för påfyllning

K

K

Filter

K

K

Reglercentral

K

K

Tappvarmvattensystem

Serviceventiler på fjärrvärmecentralen

K

K

Säkerhetsventil

K

K

VVC-pump (normalt ej i villacentraler)

R

K

Temperaturvisning (endast krav om VVC är installerad)

K

K

Avtappningsventil

R

R

Skållningsskydd

K

K

Filter, inkommande kallvatten

K

K

Återströmningsskydd inkommande kallvatten

K

K

Reglercentral eller flödeskompenserad temperaturregulator

K

K

Installation

Före installationens påbörjande ska en representant från Varberg Energi beredas tillfälle att närvara för en genomgång av montaget.

Utrustning och fritt utrymme runt fjärrvärmecentralen skall finnas i fjärrvärmerummet enligt bild 1. Angivna mått avser minsta tillåtna fria utrymme till fast hinder. Vid avvikelser från måtten skall Varberg Energi kontaktas.

 

illustration över minsta mått till fasta hinder runt en fjärrvärmecentral

bild 1.

 

 

Rördragning på primärsidan samt passbit för energimätare skall anpassas enligt anvisningar i bild 2.

 

illustration över rördragning till energimätare

bild 2.

 

Tryck- och täthetsprovning

Varberg Energi skall beredas möjlighet att närvara vid provtryckningstillfället.

Provtryckning skall utföras på hela systemets primärsida, fram till servisventiler. Provningen bör utföras med vatten som håller rumstemperatur, eftersom resultatet annars kan bli missvisande.

Egenkontroller samt ett protokoll över godkänd tryck- och täthetprovning skall upprättas och överlämnas undertecknat av certifierad montör till Varberg Energi.

Isolering av rör och komponenter

Rör på primärsidan skall isoleras i hela sin längd. Isoleringen har två huvudsakliga syften:

 • Minimera risken för brännskador vid kontakt med rör och armaturer
 • Minimera ofrivilliga värmeförluster till fjärrvärmerummet.

Rörisoleringen på primär- och sekundärsidan skall utföras med tjocklek enligt tabell 2. och förses med en ytbeklädnad av plastplåt alternativt av metalliskt material.

Tabell 2.

Isolertjocklek

Rördimension

<100 kW

>100 kW

Fjärrvärme primärsida

< 20 mm

50 mm

60 mm

20-50 mm

60 mm

80 mm

50-100 mm

-

100 mm

Fjärrvärme sekundärsida, VS, VV, VVC

< 20 mm

50 mm

50 mm

20-50 mm

60 mm

60 mm

50-100 mm

-

80 mm

Kallvatten, KV

< 20-100 mm, isolering utförs diffusionstätt (kondenssäker)

40 mm

40 mm

 

Säkerhetsventiler och filter

Samtliga utloppsledningar från säkerhetsventiler skall dras på vägg så att vatten från säkerhetsventilerna leds till golvbrunnen. Golvbrunnens funktion skall kontrolleras i samband med montaget.

Alternativt kan vatten från säkerhetsventiler ledas via spilltratt på vägg till golvbrunn eller till en avsättning på annan avloppsledning inomhus. Mellan avloppsledning och spilltratt skall ett luktstopp monteras. Vattenlås är inte godkänt eftersom vattenlåsen torkar ut över tid.

Filter skall finnas före värmeväxlare på 3 ställen, KV, VS-retur samt VP-tillopp.

 

illustration över tvåpunktsmätning över filter och mätpunkt på fjärrvärmeretur

bild 3.

 

Filter som är monterade med flänsar skall vara utförda med möjlighet till dränering och spolning via en kulventil som ansluts till slang eller ett rör. Kulventilen skall vara proppad när den inte används. Slang och koppling skall finnas tillgängligt i fjärrvärmerummet.

Tvåpunktsmätning finnas över filtret och en mätpunkt på fjärrvärmereturen (2+1) enligt bild 3.

 

Märkning

 • Samtliga isolerade rör skall märkas. Märkningen ska bestå av flödestyp och pil som indikerar flödesriktning.
 • Flödestyp kan vara VP för Fjärrvärme Primär, VS för värme Sekundär, VV för tappvarmvatten, VVC för varmvattencirkulation och KV för kallvatten/stadsvatten. Ventilers funktion skall vara tydligt uppmärkt med märkband, skylt eller ventilbricka.

 

Elanslutningar

 • Fjärrvärmecentralen skall anslutas till elmatning.
 • Elmatningen skall vara kopplad via jordfelsbrytare och det skall vara möjligt att frånskilja fjärrvärmecentralen från elmatningen på ett enkelt sätt, t.ex. via en manöverbrytare lätt åtkomlig på vägg.
 • Cirkulationspumpar för VVC och värme sekundär får ej startas innan systemen är påfyllda och luftade.
 • För energimätaren skall det finnas en lås/plomberingsbar säkringsbox i nära anslutning till energimätaren.
 • Utegivare skall monteras på byggnadens kallaste fasad där den blir minst utsatt för direkt solljus (normalt norrfasaden). Utegivaren bör inte monteras i närheten av dörrar, fönster eller ventilationsöppningar där varm luft kan strömma ut.

 

Installationsbesiktning/ Slutbesiktning

 • Efter slutfört montage genomför Varberg Energi en installationskontroll, i samband med montage av energimätaren.
 • Vid kontrollen verifieras att anläggningen är monterad och utförd enligt gällande krav, samt att entreprenörens egenkontroller och protokoll är ifyllda och undertecknade.
 • Om entreprenören har utfört montaget av fjärrvärmecentralen på beställning av Varberg Energi genomförs även en slutbesiktning.
 • Befintliga tappvatten- och värmesystem bedöms och täthetskontrolleras enligt anvisningar i Säker Vatten. Avvikelser som upptäcks vid kontrollen skall meddelas till både abonnenten och Varberg Energi.
 • Nyinstallerade rör och system för tappvatten och skall tryck- och täthetskontrolleras enligt anvisningar i Säker Vatten. Protokoll upprättas och redovisas för Varberg Energi vid slutkontrollen.
 • Vid godkänd kontroll öppnas servisventilerna av en representant från Varberg energi. Servisventiler får ej öppnas före godkänd kontroll är genomförd.
 • I samband med besiktningen kommer punkterna enligt Checklistan nedan att kontrolleras.

Checklistan används som en del i entreprenörens egenkontroll av utfört arbete.

Länk till Checklista egenkontroll för entreprenörer