Särskilda villkor för anslutning till net@seaside – enfamiljsfastighet

Dessa allmänna villkor för installation av fiber gäller från 2018-04-01

1. AVTALET 

Dessa avtalsvillkor ersätter tidigare allmänna villkor och gäller för anslutning av enfamiljsfastighet till Varberg Energis, nedan VEAB, bredbandsnät, net@seaside 

Kunden får genom anslutning till net@seaside möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Detta avtal reglerar inte tillhandahållande av Bredbandstjänster via net@seaside. 

Avtalet mellan parterna anses ingånget när VEAB skriftligen bekräftat kundens beställning eller senast då tjänsten börjar tillhandahållas gentemot kunden.  

Om VEAB och Kund träffat avtal i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen har Kund 14 dagars ångerrätt från och med den dag då Kund undertecknat avtalet.  

Om Kund avbeställer anslutning till net@seaside efter utgången av ångerfristen har VEAB rätt till skälig ersättning för kostnader till följd av att arbetet ställs in. Skälig ersättning beräknas uppgå till 5 500 kr, men kan vara högre om avbeställningen genomförs när installationsarbetet redan påbörjats på fastigheten.    

Särskilda överenskommelser i samband med ingående av avtalet ska dokumenteras skriftligt.  

 

2. KUNDUPPGIFTER 

Kunden ska hålla VEAB underrättad om vid var tid aktuella kunduppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress samt postadress. Ändrade kunduppgifter eller andra uppgifter som har relevans för avtalet meddelas till kundservice.  

Kunden lämnar samtycke till att angivna personuppgifter behandlas för att kunna administrera och tillhanda tjänsten på avsett sätt och för att kunna erbjuda ytterligare utbud av varor och tjänster. Vidare lämnas samtycke till att uppgifterna kan komma att lämnas till tredjeman för att möjliggöra erbjudanden om tjänsteleverans och andra kopplade erbjudanden.  

 

3. ANSLUTNING 

Avlämningspunkt för kanalisation och fiberkabel är fastighetsgräns om inte annat överenskommes med VEAB. Tomrör och fiberkabel mellan fastighetsgräns och avlämningspunkt ingår i startavgiften, dock ej schaktning och nedläggning av desamma.  

För kanalisation mellan avlämningspunkt och leveranspunkt ansvarar Kunden, vilken ska utföras enligt lämnad instruktion från VEABSammankoppling av tomrör vid fastighetsgräns ska utföras av VEAB.  

Leveranspunkt är fiberuttaget innanför vägg. Leveranspunkten ska placeras i ett normaltempererat (15° - 25°) utrymme som är oåtkomligt för obehöriga.  

VEAB äger tillträde till leveranspunkten om det krävs för att fullgöra avtalet. Tillträde till leveranspunkten sker i samråd med Kunden. Går Kunden ej att nå anses VEAB ha fullgjort sina skyldigheter enligt detta avtal och det arbete som ska utföras kommer att ske vid snarast lämpliga tidpunkt. VEAB har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden och svarar för underleverantörens arbete såsom för eget arbete. Kunden äger ej rätt till att utföra förändringar mellan fastighetsgräns och leveranspunkt utan godkännande av VEAB.   

Kunden ska bekosta de elektriska installationerna, den el samt de byggnationsarbeten som erfordras i Kundens lokaler för utnyttjande av tjänsten. Anslutning anses genomförd då VEAB genom meddelande till Kunden verifierat att anslutning är inkopplad eller då Kunden börjat använda anslutningen.  

Kunden ansvarar för och bekostar eventuellt fastighetsnät i sin fastighet efter leveranspunkten.  

 

4. MARKUPPLÅTELSEAVTAL / SERVITUTSAVTAL 

Parterna är överens om att ett markupplåtelse- alternativt servitutsavtal, utan ersättning till fastighetsägaren, ska upprättas då den exakta kabelsträckningen är klarlagd avseende kabel/kanalisation som används för annat än fastighetsägarens egen anslutning.  

 

5. TEKNISK UTRUSTNING 

VEAB ansvarar för all teknik före leveranspunkt. För utrustning inkopplad i bostadsswitch ansvarar och bekostar Kunden. Utrustning som används för nyttjande av tjänst ska uppfylla vid var tid gällande bestämmelser enligt tillämplig lagstiftning, standarder och eventuella anvisningar från VEAB. För Kunden ingår en bostadsswitch i anslutningen. Vid färdig installation övergår bostadsswitchen i Kundens ägo och är således Kundens ansvar. Dock äger Kunden ej rätt att ändra inställningar eller på annat sätt påverka dess funktionalitet. 

Fiberkabel och kanalisation ägs av VEAB. Avtalet innebär således inte att äganderätten till fiberkabel och kanalisation övergår till Kund. Kunden får inte sälja, pantsätta, hyra eller låna ut eller på annat sätt förfoga över fiberkabel eller kanalisation.  

 

6. FÖRBINDELSEN 

VEAB ansvarar för att Kunden ges tillgång till en fungerande förbindelse och flera tjänsteleverantörer att välja mellan i net@seaside 

Kunden ansvarar för att gällande lagar, villkor och anvisningar från VEAB följs avseende förbindelsen samt att vid var tid gällande avgifter erläggs.  

VEAB förbehåller sig rätten att stänga av förbindelsen eller begränsa tjänsten om Kundens användning riskerar att orsaka störningar eller andra tekniska olägenheter.  

Om Kunden helt eller delvis dröjer med betalning mer än 15 dagar efter påminnelse, har VEAB rätt att, helt eller delvis, stänga av eller begränsa tjänst till dess full betalning erlagts. VEAB har rätt att ta ut avgift för återöppnande.  

Om ett fel uppstår ska Kunden kontrollera att felet ej beror på den egna utrustningen och om felet kvarstår ska felanmälan göras till aktuell tjänsteleverantör.  

Om Kunden inte kan nyttja beställd tjänst på grund av försening, driftsavbrott eller annan omständighet som kan hänföras till Kundens utrustning eller Kundens tjänsteleverantör begärs eventuell kompensation av Kundens tjänsteleverantör.  

Vid felavhjälpning av fastighetens förbindelse eller närliggande fastighets förbindelse, tillåter Kunden att VEAB som provisorisk lösning anbringa tillfällig förbindelse inom fastigheten.  

Vid längre avbrott, där felavhjälpning inte kunnat erbjudas, och där felet är hänförligt till VEAB sker en proportionerlig avräkning mot avbrottsperiodens erlagda serviceavgifter, vilket regleras vid nästkommande faktura. 

 

7. AVGIFTER OCH FAKTURERING 

Betalning erläggs mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning påförs dröjsmålsränta, påminnelse- och inkassoavgifter enligt lag samt i förekommande fall andra kostnader i fall upprepade dröjsmål innebär att avtalet sägs upp enligt 8.  

Avgifterna består av en anslutningsavgift och av löpande serviceavgift net@seaside. Serviceavgift net@seaside utgår enligt vid var tid gällande prislista vilken årligen förändras enligt konsumentprisindex (KPI), basår 1980.  Ändringar avseende avgifter ska meddelas senast 30 dagar i förväg.  

Reklamation mot faktura eller tjänst gällande detta avtal ska ske inom skälig tid efter det att omständighet som föranlett invändningen upptäckts eller borde ha upptäckts. 

 

8. AVTALSBROTT  

Gör part sig skyldig till avtalsbrott och ej vidtar rättelse efter anmaning härom från den andra parten, har den senare rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet.  

VEAB har även rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Kunden trots upprepade betalningspåminnelser inte betalat förfallen faktura eller visar tecken på att vara på obestånd och trots anmaning inte erlagt förskottsbetalning.  

Vid omedelbar uppsägning har VEAB rätt till ersättning med ett belopp motsvarande summan av kvarvarande avgifter enligt avtalet och övriga kostnader som orsakats av avtalsbrottet. 

Part har endast rätt till ersättning för direkt skada som den andre parten förorsakat genom vårdslöshet. Part har således inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador.  

 

9. ANSVARSBEGRÄNSNING 

Respektive part är inte skyldig att fullgöra avtalet, eller delar därav, om fullgörandet förhindras eller väsentligt försvåras på grund av omständighet som denne inte råder över. Som befriande omständighet räknas krig, krigshandling, terroristhandling, explosion, hårt väder, allmän brist på energi, avgrävning av  kablar, strömavbrott, myndighetsbeslut eller myndighets underlåtenhet, störningar i allmänna transportväsendet, sabotage, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter som inverkar på avtalets fullgörande.  

Såsom befriande omständighet anses även väderförhållanden som väsentligt försvårar VEABs installationsarbete (t ex tjäle eller långvarig kyla), samt om VEAB ej erhåller nödvändiga servitut och tillstånd.  

 

10. ÄNDRINGAR AV AVTALSVILLKOR 

VEAB har rätt att ändra i detta avtal tre månader efter det att Kunden meddelats. Meddelandet kan lämnas skriftligen, via e-post eller webbplats. Ändringar på grund av myndighetsbeslut eller ändrad lagstiftning har VEAB rätt att införa med kortare varsel än ovan. 

Om VEAB ändrar avtalsvillkor som inte är hänförligt till tvingande myndighetsbeslut eller ändrad lagstiftning och dessa är av väsentlig betydelse för Kunden, får kunden på begäran bibehålla ursprungliga villkor under kvarvarande avtalstid.  

  

11. AVTALSTID OCH UPPHÖRANDE 

Avtalet gäller inom den angivna initiala avtalstiden om fem (5) år alternativt tio (10) år och förlängs automatiskt med ett (1) år i taget om avtalet inte sagt upp tre (3) månader innan avtalets utgång.  

Om avtalet sägs upp i förtid, d.v.s. innan den angivna initiala avtalstidens utgång, ska Kunden erlägga avgifter enligt alternativ 1 med avdrag för redan erlagda delbetalningar.  

Vid en fastighetsöverlåtelse kan dock en uppsägning av avtalet ske oavsett kvarvarande avtalstid, varvid avtalet upphör när den nya fastighetsägaren tecknar eget avtal med VEAB och därigenom övertar samtliga rättigheter och skyldigheter för aktuell installation.  

 

12. TVIST 

Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parter. Varefter återstående tvistiga frågor kan avgöras av behörig domstol med tillämpande av svensk lag.