Allmänna avtalsvillkor för anslutning av gasanläggningar och överföring av gas till sådana anläggningar (konsument)

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Energigas Sverige efter överenskommelse med Konsumentverket. Gasnät 2022 K. Gäller från 2022-09-01.

1. Inledande bestämmelser

1 Inledande bestämmelser


1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av gasanläggningar och överföring av gas till sådana anläggningar där anläggningsinnehavaren är konsument. Villkoren är ej tillämpliga mellan ledningsinnehavare. För anslutning och överföring av gas till den som bedriver näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet tillämpas andra
villkor.


1.2 Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Den som utarbetat dessa allmänna avtalsvillkor får efter överläggning med Konsumentverket ändra villkoren. Ledningsinnehavaren har rätt att införa sådana ändringar. När ledningsinnehavaren inför sådana ändringar får de nya villkoren inte börja tillämpas förrän tidigast två månader efter att ett särskilt meddelande om ändringarna har skickats till konsumenten.


1.3 I dessa allmänna avtalsvillkor avses med;
• anslutningspunkt: den punkt där konsumentens anläggning ansluts till ledningsinnehavarens gasledning och till vilken punkt överföring av gas sker.
• anvisad leverantör: den leverantör som säljer gas till den konsument som inte själv väljer leverantör. Den anvisade leverantören utses av ledningsinnehavaren.
• balansansvarig: den som i avtal med den systemansvarige åtagit sig det ekonomiska ansvaret för att det svenska gassystemet tillförs lika mycket gas som tas ut i konsumentens uttagspunkt.
• insamling av mätvärden: uppgift om förbrukad mängd gas genom inrapportering utförd av konsumenten eller avläsning utförd av leverantören eller ledningsinnehavaren.
• konsument: fysisk person till vilken gas överförs huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.
• ledningsinnehavare (företag som bedriver överföring av gas enligt gaslagen SFS 2005:403): inneha vare av gasledning till vilken konsumentens anläggning är ansluten.
• leverantör (gasleverantör enligt gaslagen): den som säljer gas till konsument.
• gas: gas, biogas och gas från biomassa och andra gaser i den mån det är tekniskt möjligt att föra in och använda dessa gaser i gas systemet.
• systemansvarig: den myndighet som enligt gaslagen har det övergripande ansvaret för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av gas i det svenska gassystemet.
• särskild anläggning: anläggning vars huvudsakliga ändamål inte är uppvärmning av bostadsyta.
• uttagspunkt: den punkt där en konsument enligt avtal med ledningsinnehavaren tar ut gas för förbrukning.


1.4 Den part som har fordran mot den andra parten har rätt till ränta enligt räntelagen (SFS 1975:635).

 

2. Anslutning och överföring

2 Anslutning och överföring

2.1 För anslutning till ledningsinnehavarens gasledning och överföring av gas till konsumentens anslutningspunkt gäller gaslagen, dessa allmänna avtalsvillkor och vad som i övrigt avtalats mellan parterna. Vidare tillämpas ledningsinnehavarens vid varje tidpunkt gällande avgiftsbestämmelser, tekniska bestämmelser och bestämmelser som myndigheter utfärdat.


2.2 Om ledningsinnehavaren eller konsumenten så önskar ska skriftlig anmälan göras eller skriftligt avtal träffas mellan parterna.

Ett avtal mellan en konsument och en ledningsinnehavare ska innehålla uppgifter om

1. ledningsinnehavarens namn, adress, telefonnummer och webbplats,
2. ledningsinnehavarens åtagande gentemot konsumenten,
3. när avtalet träffas,
4. var konsumenten kan finna information om ledningsinnehavarens priser
och övriga villkor,
5. villkoren för fakturering och betalning,
6. villkoren för uppsägning av avtalet,
7. villkoren för ersättning om ledningsinnehavaren inte uppfyller sitt åtagande enligt avtalet, och
8. hur ledningsinnehavaren på sin webbplats samt på begäran på annat sätt tillhandahåller den ytterligare konsumentrelaterade
information som anges i 8 kap. 18 § gaslagen.


2.3 Ledningsinnehavaren bestämmer tryck, andra dimensioneringsdata och tekniskt utförande. Om ändringar av dessa medför kostnader för konsumenten vid utbyte av delar av konsumentens anläggning m.m. ska kostnaderna ersättas av ledningsinnehavaren. Hänsyn ska därvid tas till uppkommen värdeförändring.

Vid ändring av konsumentens anläggning som är påkallad av ändrade myndighetsbestämmelser ska vad som ovan stadgas om ledningsinnehavarens ersättningsskyldighet inte gälla.


Hinder mot avtalets fullgörande
2.4 Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligen försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, extrema väderförhållanden, myndighetsbeslut, störningar i det allmänna transportväsendet, eller annan händelse av  exceptionell karaktär som väsentligen inverkar på avtalets fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja, exempelvis störningar i det allmänna överföringssystemet för gas.


2.5 När en behörig myndighet tillkännager krisnivåer avseende gasförsörjningen för berörd marknad, kan leveransen på denna marknad och i konsumentens uttagspunkt begränsas i enlighet med nationell krisplan för Sveriges gasförsörjning enligt var tidpunkt gällande rätt.


2.6 Ledningsinnehavaren har rätt att avbryta överföringen av gas för att vidta åtgärder som är motiverade av säkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet. Avbrottet får inte i något fall pågå längre än åtgärden kräver.

Kan ledningsinnehavaren förutse annat än kortvariga avbrott i överföringen ska konsumenten i god tid underrättas om detta genom personligt meddelande eller,där så är lämpligt, genom anslag.


2.7 När det är nödvändigt att avbryta eller begränsa uttaget av gas enligt punkterna 2.4 eller 2.6 ska ledningsinnehavaren fördela tillgänglig överföringskapacitet så rättvist som möjligt.

När det är nödvändigt att avbryta eller begränsa uttaget av gas enligt punkten 2.5 ska det genomföras så rättvist som möjligt och i första hand så att gasförsörjningen för konsumenter säkras.

Ersättning för skada m.m.
2.8 Om överföringen av gas avbrutits på grund av konsumentens försummelse, men ledningsinnehavaren inte haft rättslig grund att avbryta överföringen, har konsumenten rätt till ersättning för skada av ledningsinnehavaren.

Om överföringen har avbrutits på begäran av leverantören av gas ska denne, i stället för ledningsinnehavaren, ersätta konsumenten för den uppkomna skadan enligt villkor som avtalats mellan leverantören och konsumenten.


2.9 Om ledningsinnehavaren inte har underrättat konsumenten enligt punkten 2.6 har konsumenten rätt till ersättning för skada av ledningsinnehavaren.


2.10 Om överföringen av gas avbrutits utan att det beror på konsumentens försummelse och utan att rätt därtill finns enligt punkten 2.6 har konsumenten rätt till ersättning för skada av ledningsinnehavaren om inte ledningsinnehavaren visar att avbrottet berott på ett hinder utanför ledningsinnehavarens kontroll som ledningsinnehavaren inte skäligen kunde förväntats ha räknat med och vars följder ledningsinnehavaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

Beror avbrottet på någon som ledningsinnehavaren har anlitat för att utföra underhåll, reparation eller liknande arbete, är ledningsinnehavaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som ledningsinnehavaren har anlitat skulle vara fri enligt första stycket.


2.11 Rätten till ersättning enligt punkterna 2.8 – 2.10 omfattar utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Rätten till ersättning enligt första stycket omfattar inte skada hänförlig till näringsverksamhet.

Om skyldigheten att utge skadestånd skulle vara oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt. Vid bedömningen ska även beaktas föreliggande försäkringar och försäkringsmöjligheter, den skadeståndsskyldiges förutsättningar att förutse och hindra skadan samt andra omständigheter.


2.12 Konsumenten ska underrätta ledningsinnehavaren om anspråk på ersättning inom två år från det att skadan inträffade. Gör konsumenten inte det förloras rätten till ersättning för den uppkomna skadan.


2.13 Den skadelidande parten ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar parten det kan ersättningen reduceras i motsvarande grad.

 

3. Anläggningar

3 Anläggningar

3.1 Ledningsinnehavarens ledningar enligt punkten 3.5 och egendom enligt punkten 3.6, kallas gemensamt ledningsinnehavarens anläggning. Vad som inte utgör ledningsinnehavarens anläggning är konsumentens anläggning. Konsumenten ska bekosta sin anläggning och i övrigt svara för samtliga kostnader hänförliga till denna anläggning.


3.2 Parterna får inte använda sina anläggningar så att skada kan uppkomma på motpartens anläggningar eller så att störningar kan uppstå i gassystemet eller för andra kunder.


3.3 Om det från konsumentens sida finns skälig anledning att anta att överföringen av eller kvaliteten på gas är bristfällig, ska ledningsinnehavaren ombesörja att en för konsumenten kostnadsfri utredning utförs. Om parterna konstaterar kvalitetsbrist ska ledningsinnehavaren medverka till att bristen avhjälps.


3.4 Parterna ska utan dröjsmål till varandra anmäla driftsstörningar, läckage och andra liknande omständigheter som kan beröra motpartens anläggningar.


Ledningsinnehavarens anläggning
3.5 Ledningsinnehavaren drar mot en engångsavgift fram erforderliga ledningar till en av ledningsinnehavaren vald anslutningspunkt.  Ledningsinnehavaren äger ledningarna fram till och med anslutningspunkten och bestämmer deras läge efter samråd med konsumenten. Önskar konsumenten annan anslutningspunkt, annat läge eller ökad kapacitet ombesörjer ledningsinnehavaren sådan åtgärd mot särskild ersättning för de merkostnader som därvid uppkommer.


3.6 Ledningsinnehavaren har rätt att inom anslutningsfastigheten installera och bibehålla dels för överföringen nödvändiga apparater, dels mätare jämte andra för kontroll av förbrukningen erforderliga apparater, gemensamt kallade mätanordningen. Plats för mätanordningen väljs av ledningsinnehavaren efter samråd med konsumenten och ska upplåtas utan kostnad för ledningsinnehavaren.

Mätanordningen med tillhörande utrustning är ledningsinnehavarens egendom (oberoende av om kostnaden för dessa täcks av anslutningsavgift eller liknande) och får hanteras endast av ledningsinnehavaren eller av någon som denne anlitat. Konsumenten tillhandahåller och bekostar för mätanordningen erforderlig el, och elinstallation samt i förekommande fall installation av kommunikationsutrustning.


3.7 Konsumenten ska se till att för denne tillgänglig mätanordning är lätt åtkomlig för ledningsinnehavaren. Ledningsinnehavarens plomberingar eller andra spärrdon får inte brytas.


Konsumentens anläggning
3.8 Alla förekommande arbeten på konsumentens anläggning ska utföras enligt ledningsinnehavarens anvisningar och övriga vid varje tidpunkt gällande bestämmelser. Vid utförandet av arbetet, vilket bland annat omfattar anslutning av apparater och bruksföremål samt inkoppling, ska auktoriserat gasinstallationsföretag anlitas.


3.9 Anslutning av konsumentens anläggning till ledningsinnehavarens gasledning får inte utföras utan ledningsinnehavarens skriftliga tillstånd. Detta gäller även vid ändring, utbyte eller utökning av konsumentens anläggning. Konsumentens anläggning får inte heller tas i bruk förrän ledningsinnehavaren gett sitt skriftliga tillstånd till detta.


3.10 Ledningsinnehavaren har rätt att kräva att konsumenten på egen bekostnad ändrar sin anläggning så att betryggande driftförhållanden uppnås och så att gällande bestämmelser uppfylls.


3.11 Konsumenten är skyldig att på ledningsinnehavarens begäran lämna uppgift om anslutningens effektbehov och belastningskaraktär. Konsumenten ska vidare till ledningsinnehavaren anmäla sådana förändringar i fastighetens/byggnadens användning och andra förhållanden som kan påverka vad som avtalats mellan parterna.


3.12 Ledningsinnehavaren eller någon denne anlitat ska efter samråd med konsumenten lämnas tillträde till för denne tillgänglig anläggning och mätanordning.


3.13 Ledningsinnehavaren har rätt att genomföra besiktningar av konsumentens anläggning. Om ledningsinnehavaren vid inkoppling eller besiktning upptäcker felaktigheter i konsumentens anläggning, ska ledningsinnehavaren underrätta konsumenten om detta. Konsumenten ska skyndsamt, dock senast inom den tid ledningsinnehavaren föreskriver, åtgärda felet samt meddela ledningsinnehavaren att så skett. En besiktning innebär inte att ledningsinnehavaren övertar det ansvar och de skyldigheter som konsumenten eller den som utfört arbete på konsumentens anläggning kan ha.


3.14 Arbeten och kontrollbesiktningar som ledningsinnehavaren utför på konsumentens anläggning i enlighet med vid varje tidpunkt gällande bestämmelser ska bekostas av konsumenten.

 

4. Mätning, insamling och rapportering av mätvärden samt fakturering

4 Mätning, insamling och rapportering av mätvärden samt fakturering

 

4.1 Till konsumenten överförd gas registreras av ledningsinnehavarens mätanordning. Om överföringen är undantagen krav på mätning enligt vid var tid gällande mätföreskrift, får överföringen debiteras med en fast avgift varför mätanordning i sådant fall inte behövs.


4.2 Omfattar mätanordningen flödesmätare med volymomvandlare eller fjärravläsare, och registrering av mätvärden inte överensstämmer med insamlade mätvärden ska debitering baseras på registrerad volym gas i normalkubikmeter (Nm³) i flödesmätaren.


4.3 Har konsumenten anledning att förmoda att fel föreligger i mätanordningen ska denne utan oskäligt dröjsmål anmäla detta till ledningsinnehavaren. Konsumenten har då rätt att påkalla provning av mätanordningen. Provningen utförs av ledningsinnehavaren, eller någon ledningsinnehavaren anlitar, om konsumenten godtar det. Konsumenten har dock rätt att begära att provningen kontrolleras
eller utförs av opartisk sakkunnig.


4.4 Vid provning är kravet att mätarens registrering och felmarginaler ska följa vid var tid gällande mätföreskrift. Uppfylls inte detta ska mätvärdena rättas och uttaget av gas anses motsvara de rättade värdena.


4.5 Sker provning på konsumentens begäran och det då konstateras att mätarens registrering är godtagbar enligt punkten 4.4 ska konsumenten ersätta ledningsinnehavaren med högst de självkostnader som uppkommit för provningen. I annat fall bekostas provningen av ledningsinnehavaren. Ledningsinnehavaren ska i förväg informera konsumenten som begär provning om beräknad kostnad för provningen.

 

Insamling och rapportering av mätvärden samt fakturering
4.6 Insamling av mätvärden ska göras av ledningsinnehavaren minst en gång om året samt vid byte av mätare, eller i enlighet med vid var tid gällande mätföreskrift. Konsumenten ska ha möjlighet att via telefon eller mail rapportera mätvärden till ledningsinnehavaren.

Insamling av mätvärden ska även ske den dag ett leverantörsbyte sker eller då överföring av gas påbörjas. Om inte insamling av mätvärden kan ske denna dag ska den utföras senast inom fem vardagar.

Om avtalet med ledningsinnehavaren eller om avtalet med leverantören upphör på annan grund än leverantörsbyte, ska insamling av mätvärden ske den dag avtalet upphör. Om inte insamling av mätvärden kan ske denna dag ska den utföras senast inom fem vardagar.

Om ledningsinnehavaren, till följd av omständigheter som ligger utanför dennes kontroll, inte kan utföra insamling av mätvärden enligt ovan får förbrukningen istället beräknas. En sådan beräkning ska vara baserad på tidigare års förbrukning om inte annan beräkningsgrund är mer rättvisande.

Om inte annat framgår av författning ska insamling av mätvärden ske vid tidpunkt och på sätt som bestäms av ledningsinnehavaren.

Ledningsinnehavaren får av konsumenten ta ut ersättning för skäliga kostnader som uppkommer i samband med annan insamling av mätvärden än ovan angivits, dock med undantag för insamling av mätvärden i samband med frånkoppling enligt punkten 6.3 nedan.


Ledningsinnehavarens skyldigheter att rapportera mätvärden regleras i författning.
4.7 Där ledningsinnehavaren inte tillhandahåller fjärravläsning får fakturering ske preliminärt och baseras på beräknad förbrukning. Den beräknade förbrukningen ska fastställas med ledning av konsumentens tidigare kända förbrukning samt övriga omständigheter.

Om parterna träffar särskild överenskommelse därom ska fakturering alltid grundas på insamlade mätvärden. Sker sådan fakturering har ledningsinnehavaren alltid rätt till ersättning för de merkostnader som uppstår.

Om mätvärden saknas vid insamlingstidpunkten eller är felaktiga, och detta beror på omständigheter som ligger utanför ledningsinnehavarens kontroll och vars följder ledningsinnehavaren inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna ska faktureringen ske med ledning av konsumentens tidigare kända förbrukning samt övriga omständigheter som t.ex. av konsumenten uppgivna förändringar som kan antas påverka mängden levererad gas.

Fakturering ska ske minst var tredje månad om inte parterna kommit överens om annat. Konsumenten har dock rätt att välja månadsfakturering. Fakturering grundad på insamlade mätvärden ska ske minst en gång om året samt då avtal om överföring upphör. Detta gäller dock inte för särskilda anläggningar som faktureras enligt schablon. För sådana anläggningar ska fakturering ske minst en gång per år.

Mätvärden som konsumenten rapporterat enligt 4.6 1 st ska vara faktureringsgrundande.

Har preliminär fakturering pågått längre än 18 månader räknat från senaste faktura som grundats på insamlade mätvärden ska avstämningsfakturan reduceras med 15 procent av skillnaden mellan vad som slutligt respektive preliminärt fakturerats. Vidare har konsumenten rätt till en kostnads- och räntefri avbetalningsplan avseende avstämt belopp där antalet delbetalningar står i relation till den tid förseelsen varat.

Om avtalad fakturering har uteblivit och det beror på ledningsinnehavaren har konsumenten rätt till en kostnads- och räntefri avbetalningsplan där antalet delbetalningar står i relation till antalet uteblivna fakturor.

Vid avstämning av fakturering som har grundats på beräknade mätvärden (preliminär fakturering) ska avstämning efter insamling av mätvärden (slutlig fakturering) ske med hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats under den tid avstämningen omfattar. Om inte särskilda skäl för annan beräkningsgrund föreligger ska beräkningen utföras som om konsumentens förbrukning följt konsumentkategorins normala förbrukningsmönster.

För särskild anläggning får fakturering ske enligt schablon enligt särskild överenskommelse.

Har avtalad fakturering helt uteblivit, för viss period, och detta beror på omständigheter som ligger inom ledningsinnehavarens kontroll, har ledningsinnehavaren inte rätt att kräva betalning för fordringar som är äldre än tolv månader.

Fakturering får, endast om konsumenten särskilt har valt detta, omfatta kostnader som uppstår efter fakturans förfallodag.

Om ledningsinnehavaren tillämpar ett system med förskottsbetalning, ska detta vara skäligt och grundat på den förväntade förbrukningen.

Om det finns anledning att anta att konsumenten i god tro betalat en faktura som med fog kan uppfattas som slutlig för viss tidsperiod är konsumenten inte skyldig att betala något ytterligare för denna period.

Då avtalsförhållandet upphör ska konsumenten få en slutfaktura inom sex veckor från den dag då överföringen upphörde. Efter det att ledningsinnehavaren sänt en slutfaktura får ingen ytterligare fakturering ske. Om inte synnerliga skäl föreligger ska slutfakturan grundas på insamlade mätvärden.


4.8 Fungerar inte mätanordningen eller har mätanordningen registrerat annan mängd överförd gas än den verkliga eller har fel skett vid insamling av mätvärden, får ledningsinnehavaren beräkna den mängd gas som överförts. Beräkningen ligger till grund för ledningsinnehavarens fakturering. Beräknad överföring ska fastställas utifrån vad som tidigare har överförts till konsumenten och övriga kända omständigheter. Har överföringen beräknats enligt vad som anges i denna punkt ska ledningsinnehavaren meddela detta senast i samband med fakturering.


4.9 Har beräkningen i något av ovanstående fall baserats på oriktiga antaganden, ska reglering av den felaktigt fakturerade avgiften ske utan dröjsmål sedan konsumenten påpekat förhållandet eller ledningsinnehavaren på annat sätt fått kännedom om det. Avser regleringen mindre belopp ska den normalt ske vid påföljande faktureringstillfälle.

 

5. Betalning och säkerhet

5 Betalning och säkerhet

5.1 Ledningsinnehavaren ska informera konsumenten om vilka betalningssätt och faktureringsalternativ som konsumenten har och i förekommande fall fakturaavgiftens storlek.

En ledningsinnehavare får inte missgynna en konsument endast på grund av det betalningssätt konsumenten har valt.


5.2 Konsumenten ska betala för anslutningen till gasnätet och för överföringen av gasen. Betalningsskyldigheten omfattar även överföring av gas som konsumenten inte kunnat tillgodogöra sig på grund av fel på konsumentens anläggning, eller av annan orsak som inte beror på ledningsinnehavaren, samt andra kostnader som konsumenten ska svara för enligt avtalet.


5.3 Om konsumenten börjar ta ut gas i uttagspunkten utan att ha något giltigt avtal med en leverantör, ska konsumenten betala för gasen till den leverantör som ledningsinnehavaren är skyldig
att anvisa enligt punkten 8.4, enligt de villkor som denna leverantör tillämpar.


5.4 Betalning ska vara ledningsinnehavaren tillhanda senast på den förfallodag som anges i ledningsinnehavarens faktura, vilken infaller tidigast 20 dagar efter det att ledningsinnehavaren avsänt fakturan. Förfallodagen ska som huvudregel infalla tidigast den 28:e dagen i månaden.

Om särskilda skäl föreligger har ledningsinnehavaren rätt att vid enstaka tillfällen tillämpa en betalningsfrist om 15 dagar istället för 20 dagar.


5.5 Sker inte betalning i rätt tid har ledningsinnehavaren, om inte annat skriftligen avtalats, rätt att av konsumenten, förutom fakturabeloppet, få ränta enligt räntelagen från den i fakturan angivna förfallodagen och ersättning för samtliga kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller
annan förpliktelse.


5.6 Om ledningsinnehavaren, vid avtalets ingående, har skälig anledning att befara att konsumenten inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser har ledningsinnehavaren rätt att begära godtagbar
säkerhet eller förskottsbetalning för överföringen. Skälig anledning kan exempelvis vara brister eller förseningar beträffande tidigare betalningsförpliktelser till ledningsinnehavaren eller kännedom om att konsumenten ådragit sig betalningsanmärkning.

Om konsumenten under avtalstiden har försummat sina betalningsförpliktelser till ledningsinnehavaren har ledningsinnehavaren rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för fortsatt överföring.

Om ledningsinnehavaren enligt första eller andra stycket har rätt att begära säkerhet eller förskottsbetalning, har ledningsinnehavaren också rätt till månadsfakturering.

Säkerhet eller förskottsbetalning får inte omfatta större belopp än vad som motsvarar fyra månaders beräknade avgifter för anslutningen och överföringen.

Om en ledningsinnehavare tillämpar ett system med förskottsbetalning ska detta vara skäligt och grundat på den förväntade förbrukningen.

Har konsumenten under en tid av sex månader, från det att säkerhet ställdes eller förskottsbetalning första gången betalades, i rätt tid fullgjort sina betalningsförpliktelser, ska den ställda säkerheten återlämnas respektive förskottsbetalningen avbrytas.

Om konsumenten har ställt säkerhet enligt denna punkt ska deponerade medel placeras på räntebärande konto, skiljt från ledningsinnehavarens egna tillgångar.

 

6. Avbrytande av överföring av naturgas (frånkoppling) samt återinkoppling

6 Avbrytande av överföring av gas (frånkoppling) samt återinkoppling 

 

6.1 När det gäller ledningsinnehavarens rätt att avbryta överföringen av gas på grund av konsumentens avtalsbrott finns särskilda bestämmelser i gaslagen.


6.2 Överföringen av gas får avbrytas av ledningsinnehavaren, om konsumenten försummar sina skyldigheter och försummelsen utgör ett väsentligt avtalsbrott.

Sedan avtal ingåtts får frånkoppling inte ske endast på den grunden att konsumenten inte lämnat säkerhet eller betalat i förskott, såvida detta inte begärts av ledningsinnehavaren i samband med avtalets ingående samt konsumenten fakturerats inom en månad.

Innan frånkoppling sker ska konsumenten uppmanas att inom viss skälig tid uppfylla sina förpliktelser och, i annat fall än som avses i punkten 6.3 nedan, underrättas om att frånkoppling annars kan ske. Sker rättelse får frånkoppling inte ske.

Om omständigheterna ger anledning att befara att frånkoppling skulle medföra ej obetydlig personskada eller omfattande sakskada, får frånkoppling inte ske. Det gäller dock inte om konsumenten handlar otillbörligt.


6.3 Om avtalsbrottet består i att konsumenten försummat att betala för överföring av gas gäller, utöver vad som anges i punkten 6.2, att konsumenten sedan tiden för rättelse gått ut ska uppmanas att betala inom tre veckor från det att denne har delgetts uppmaningen och en underrättelse om att frånkoppling annars kan ske. Ett meddelande om den uteblivna betalningen ska samtidigt lämnas till socialnämnden i den kommun där konsumenten får gas överförd.

Sker betalning eller är fordringen tvistig får frånkoppling inte ske. Frånkoppling får inte heller ske om socialnämnden inom den tid som anges i första stycket skriftligen har meddelat den som lämnat underrättelsen att nämnden tar på sig betalningsansvaret för skulden.

För att en fordran ska anses som tvistig krävs att konsumenten framställt en rättsligt relevant invändning i sak. En sådan invändning bör vara skriftlig.

Om fordran är föremål för tvist får överföringen av gas inte avbrytas. Det innebär att konsumenten måste betala den del av fordran som konsumenten och ledningsinnehavaren är överens om att konsumenten ska betala. Den del som är tvistig behöver inte betalas förrän tvisten är avgjord.


6.4 Frånkoppling får även ske när konsumenten åsidosätter villkor i avtal med leverantören och åsidosättandet medför rätt för leverantören att begära frånkoppling. Ansvaret för att rätt till  frånkoppling föreligger åligger alltid den som begärt åtgärden.

Har konsumenten, efter frånkoppling som skett enligt första stycket, bytt leverantör får ledningsinnehavaren inte vägra konsumenten återinkoppling.


6.5 Återinkoppling sker först då konsumenten uppfyllt samtliga sina förpliktelser enligt avtalet samt betalat skälig ersättning för ledningsinnehavarens kostnader som föranletts av åtgärder för frånkoppling och återinkoppling. Återinkoppling ska även ske om den kvarstående försummelsen är obetydlig. Har frånkoppling skett på leverantörens begäran återupptas överföringen först efter leverantörens uppmaning därom.

 

7. Upplåtelse av mark m.m.

7 Upplåtelse av mark m.m.

 

7.1 För installation och bibehållande av ledningsinnehavarens anläggningar ska konsumenten upplåta mark i erforderlig mån och lämna ledningsinnehavaren tillträde till berörda fastigheter. Häri ingår rätt för ledningsinnehavaren att underhålla och reparera anläggningarna samt att fälla träd och buskar, som utgör fara eller hinder för anläggningarna. Skälig hänsyn ska därvid tas till konsumentens intressen.


7.2 Konsumenten ska få skälig ersättning för person- och sakskador till följd av åtgärder enligt punkten 7.1.


7.3 Konsumenten är skyldig att på begäran av ledningsinnehavaren teckna servitutsavtal eller medverka till att ledningsinnehavaren får ledningsrätt för sina anläggningar samt att verka för att ledningsinnehavaren till säkerhet för servitutsavtal får inskrivning med bästa tillgängliga förmånsrätt i fastigheten.


7.4 Innehar konsumenten fastighet med annan rätt än äganderätt ska vad som ovan är föreskrivet gälla i tillämpliga delar. Konsumenten ska verka för att ledningsinnehavaren tillförsäkras samma rättigheter som om konsumenten varit ägare till fastigheten.


7.5 Konsumenten får inte uppföra byggnad, ändra marknivå eller vidtaga andra åtgärder som äventyrar funktionen eller driften av ledningsinnehavarens anläggningar.


7.6 Om konsumenten kräver flyttning eller annan ändring av ledningsinnehavarens anläggningar, ska ledningsinnehavaren medverka till detta om inte väsentligt hinder av teknisk natur föreligger. Konsumenten ska betala kostnaderna föranledda av flyttningen eller ändringen.


7.7 Ledningsinnehavaren har rätt att avlägsna anläggningen ifall denna inte är i eller planeras att sättas i drift inom två år från den dag avtal tecknats. Ledningsinnehavaren ansvarar för kostnaderna för avlägsnandet av anläggningen. Om konsumenten begär att anläggningen ska avlägsnas eller förseglas, fördelas kostnaden mellan ledningsinnehavaren och konsumenten efter vad som kan anses skäligt med hänsyn till omständigheterna. Om inte annat avtalats ska åtgärden utföras av ledningsinnehavaren.

Ledningsinnehavaren åläggs inte att återställa efter eventuell nedtagning av ledningsinnehavarens utrustning.

 

8. Avtalsöverlåtelse samt byte och anvisning av leverantör

8 Avtalsöverlåtelse samt byte och anvisning av leverantör

8.1 Ledningsinnehavaren har rätt att utan konsumentens samtycke överlåta sitt avtal om överföring med konsumenten till ledningsinnehavaren närstående bolag. Konsumenten ska underrättas om en sådan överlåtelse på lämpligt sätt.


8.2 Byte av leverantör ska genomföras utan särskild kostnad för konsumenten.

Det åligger ledningsinnehavaren att genomföra byte av leverantör enligt anmälan från den nya leverantören som konsumenten valt.

Ledningsinnehavaren är skyldig att genomföra bytet till den dag leverantören och konsumenten kommit överens om, såvida anmälan från leverantören skett senast 14 dagar innan bytet ska genomföras.

Om byte av leverantör och/eller balansansvarig inte skett på föreskrivet sätt kommer den tidigare leverantören att fortsätta leveransen, respektive balansansvaret att kvarstå på den tidigare balansansvarige till dess att bytet kan äga rum.


8.3 Det åligger ledningsinnehavaren att efter att anmälan om ny leverantör eller ny balansansvarig inkommit underrätta anmälande leverantör om anmälan är fullständig eller ofullständig. Vid fullständig anmälan ska ledningsinnehavaren bekräfta lämnade uppgifter samt om anmälan avser ny leverantör ange beräknad årsförbrukning i uttagspunkten. Vid ofullständig anmälan ska det av underrättelsen framgå vad som är ofullständigt/felaktigt i anmälan.


8.4 Om en konsument saknar avtal om gasleverans med en leverantör, är ledningsinnehavaren enligt lag skyldig att anvisa konsumenten en sådan (anvisad leverantör).

Ledningsinnehavaren ska omedelbart underrätta konsumenten om vilken leverantör som anvisats och om konsumentens möjlighet att byta leverantör.


8.5 Lämnar ledningsinnehavaren en anvisning enligt punkten 8.4 till konsumenten ska ledningsinnehavaren samtidigt underrätta den anvisade leverantören om detta.

Har ledningsinnehavaren rätt att avlägsna anläggningen enligt 7.7 ovan har ledningsinnehavaren även rätt att skriftligen säga upp avtalet med sex månaders uppsägningstid.

 

9. Giltighet, uppsägning, ändringar och tillägg

9 Giltighet, uppsägning, ändringar och tillägg

 

9.1 Om inte annat avtalats upphör avtalet om överföring vid det månadsskifte som inträffar närmast efter sex månader från uppsägning från konsumenten. Uppsägningen bör ske skriftligen men kan även ske muntligen. Ledningsinnehavaren ska skriftligen bekräfta konsumentens uppsägning.

Ska konsumentens anläggning avlägsnas eller förseglas enligt punkt 7.7 ovan ska
uppsägning ske till ledningsinnehavaren.


9.2 Om inte annat avtalats får ledningsinnehavaren ändra gällande pris och prisvillkor och har därvid skyldighet att underrätta konsumenten om ändringarna. Sådan underrättelse ska ske minst 15 dagar före ikraftträdandet antingen genom ett särskilt meddelande till konsumenten eller genom annonsering i dagspressen och information på ledningsinnehavarens webbplats. Med dagspress avses den dagstidning som har störst spridning i den kommun dit överföring sker. Av efterföljande faktura ska framgå när prisändring skett samt dess storlek.

Prisändringar till följd av nya eller ändrade skatter och/eller avgifter får dock ske och kan genomföras omedelbart och utan föregående underrättelse. Motsvarande gäller även för andra ändringar till följd av ändrade författningsföreskrifter eller liknande föreskrifter. Av efterföljande faktura ska framgå när prisändring skett samt dess storlek.


9.3 Vid prisändring får det nya priset tillämpas med utgångspunkt antingen från avläst mätarställning, om avläsning sker inom skälig tid från ändringstidpunkten, eller från en på skälig grund beräknad mätarställning.

 

10. Information, vägledning och tvistlösning

10 Information, vägledning och tvistlösning

 

10.1 Ledningsinnehavaren ska lämna tydlig information på sin webbplats om konsumentens rättigheter, hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål samt vart konsumenten kan vända sig för information eller tvistlösning. På konsumentens begäran ska informationen lämnas på annat sätt.

Ledningsinnehavaren ska på faktura eller i samband med fakturering hänvisa till att information enligt första stycket finns på ledningsinnehavarens webbplats.


10.2 För information och vägledning kan konsumenten vända sig till Konsumenternas energimarknadsbyrå eller till konsumentvägledare.


10.3 Tvist avseende giltighet, tolkning och tillämpning av dessa avtalsvillkor ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om sådana förhandlingar inte leder till att parterna kommer överens kan tvisten på konsumentens begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Tvisten kan även prövas av allmän domstol eller annan, enligt författning, behörig instans.

Ledningsinnehavaren ska även på sin webbplats lämna information om Allmänna reklamationsnämnden, tillsammans med dennes webbadress och postadress. Informationen ska vara klar, begriplig och lättillgänglig.


10.4 Om ledningsinnehavaren helt eller delvis motsätter sig ett krav från en konsument, som grundas på ett avtal mellan parterna ska ledningsinnehavaren ge konsumenten information om Allmänna reklamationsnämnden, som konsumenten kan vända sig till för att få sitt krav prövat. Ledningsinnehavaren ska också informera konsumenten om huruvida denne har för avsikt att medverka vid tvistlösningsförfarandet.

Informationen ska vara klar och begriplig, innehålla Allmänna reklamationsnämndens webbadress och postadress samt ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.


10.5 Om prövning av tvist sker i någon av de ovan nämnda instanserna får indrivning av den skuld som tvisten gäller inte ske förrän tvisten är slutligt avgjord.


10.6 Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet enligt gaslagen och utövar bland annat tillsyn över ledningsinnehavarnas nättariff för överföring av gas samt efterlevnad av bestämmelserna i 8 kap. 13-20 §§ gaslagen. Vidare kan villkor och pris för anslutning prövas av Energimarknadsinspektionen.