Konsumentens rättigheter - Naturgashandel

Byte av gashandlare


Byte av gashandlare kan registreras varje dag i månaden. Om du har ett avtal med fast eller rörligt pris för viss tid med din handlare bör du dock inte byta före avtalstidens slut. Gör du det ändå är det ett avtalsbrott och du blir skyldig att betala en ersättning till tidigare handlare.

Kontrollera vilken uppsägningstid som gäller för ditt avtal. Du kan behöva säga upp ditt avtal långt i förväg, till exempel för att undvika automatisk förlängning.

När du vill göra ett byte måste du i god tid innan kontakta det nya handelsföretaget. Ofta behöver handlarna en månad för att genomföra ett byte. Detta bland annat beroende på en ångerfrist om 14 dagar, som du har vid distansavtal.


Information om priser och villkor


En förändring i naturgaslagen innebär att gashandlaren är skyldig att informera sina kunder om innehållet i ett avtal innan avtalet ingås.

Likaså måste elhandlaren i förväg meddela kunden när gasavtalet löper ut, och om vad som händer med pris och leveransvillkor om kunden inte aktivt träffar nytt avtal innan det gamla upphör.

Innan avtalsvillkor får ändras måste konsumenten underrättas genom ett särskilt meddelande. Av meddelandet ska det framgå att konsumenten kan säga upp avtalet. De nya villkoren får tidigast tillämpas två månader efter att meddelande skickats till konsumenten.


Anvisad gashandlare


Gasnätföretaget måste underrätta kunden om vilken gashandlare som nätföretaget anvisat åt kunden, när kunden inte själv har valt. Denna situation uppstår oftast när någon flyttat in till en ny anläggning.

Med en anvisad handlare följer ett anvisat pris som ofta är högre än gashandlarens avtalspriser. Kunden ska också få information om vilka bestämmelser som gäller vid byte av handlare.