Avtalsvillkor Trygghetsavtal

Avtalsvillkor per 2021-02-01.

Dessa villkor gäller då Varberg Energi AB, tillhandahåller tjänsten Trygghetsavtal till Konsument, nedan kallad ”Kund”.

Varberg Energi AB förbinder sig att erbjuda ett kundbesök var tredje (3) år för service- och funktionskontroll eller felavhjälpning i kundens fjärrvärmecentral.

I service- och funktionskontroll ingår:

Varberg Energi AB skall en gång vart tredje år genomföra ett servicebesök och överlämna ett serviceprotokoll till kunden. Servicebesök aviseras på förhand av Varberg Energi AB. Vid missad avbokning åligger det kunden att boka ny tid för ett servicebesök.

I service- och funktionskontroll kontrolleras:

Sekundära sidan (ditt värme- och tappvarmvattensystem)

 • Kontroll av eventuella läckage på anslutningar, påfyllningsventil för radiatorkrets motioneras.
 • Funktionskontroll av säkerhetsventil för radiator- och varmvattenkrets.
 • Kontroll av expansionskärlets förtryck och tryck i värmesystemet. Påfyllning vid behov.
 • Kontroll av reglercentralens värmekurva.
 • Kontroll och eventuell justering av tappvarmvattentemperaturen.
 • Kontroll av centralens termometrar.
 • Funktionskontroll av pumpar.
 • Kontroll av smutsfilter på värme sekundär retur samt inkommande kallvatten till centralen.

Primära sidan (Varberg Energis distributionsnät)

 • Kontroll av termostatisk rundgångsventil.
 • Kontroll av eventuellt läckage på anslutningar för servisledningar och fjärrvärmemätare.
 • Kontroll av smutsfilter.
 • Motionering av servisventiler.
 • Kontroll av fasadskåp i förekommande fall.

Ingår inte i servicen: Invändig utrustning såsom shuntar, radiatorer, golvvärmeanläggning, rörledningar och termostater.

Efter samråd med kund bytes erforderligt material och reservdelar Arbete och material bekostas av kund enligt var tid gällande prislista.

Felavhjälpning

Felavhjälpning och reparation, byte av skadade eller förslitna komponenter och reservdelar utförs efter samråd med kund och debiteras enligt var tid gällande prislista. Felavhjälpningsbesöket kommer att debiteras enligt var tid gällande prislista. Felavhjälpning utförs dagtid helgfri vardag mellan 8:00-16:00.

Teknisk Support/Rådgivning

Telefonsupport dagtid ingår för avhjälpning av fel.

Akut felavhjälpning dygnet runt

Akut felavhjälpning dygnet runt på journummer 010-219 30 00. Bekostas av kund enligt var tid gällande prislista. Jouravgiften är 2 500 kr inklusive moms.

Självriskeliminering

I Trygghetsavtalet ingår en försäkring som omfattar självriskeliminering upp till 5 000 kr per skadetillfälle och villakund. Villkoret för självriskeliminering är att den uppkomna skadan måste vara ersättningsbar och utbetald egendomsskada enligt kundens villaförsäkringsvillkor. Ersättningsbar skada är sådan som primärt uppstått i fjärrvärmecentralen och/eller kundens värmesystem.

Reservationer

Avtalet gäller ej för:

 1. Justering och översyn av kundens sekundära system som övrig värmeanläggning, tappvarmvattensystem, golvvärme, radiatorer, varmluftsaggregat eller dylikt
 2. Ändring av rör och elektriska installationer.

Kundens åtaganden

Kunden förbinder sig att ej blockera fjärrvärmecentralen, så att det hindrar Varberg Energi AB:s personal från att utföra sitt arbete vid kundbesök.

Priser

Priset för ett trygghetsavtal är för närvarande 99 kronor inklusive moms i månaden per anläggning som fördelas och faktureras månadsvis.

Justering av pris

Varberg Energi AB förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar när så krävs. Sådan prisjustering får dock endast göras om den aviseras kunden senast två månader i förväg. I detta fall har kunden, oavsett kvarvarande avtalstid, alltid rätt att säga upp sitt avtal till upphörande vid tidpunkten för aviserad prisjustering. Sådan uppsägning avslutas med en månads uppsägningstid.

Avtalstid

Avtalet gäller från och med nästkommande månadsskifte från avtalstecknande och fortlöper sedan kalenderår om inte endera parten sagt upp avtalet enligt nedan.

Uppsägning av avtal

Uppsägningstiden för trygghetsavtalet är en månad. Uppsägning från Varberg Energi AB kan ske per omgående om kunden inte sköter sina åtaganden. Uppsägning ska vara skriftlig från den part som säger upp avtalet. Vid ägarbyte av fastigheten upphör avtalet att gälla.

Personuppgifter

Kunden ska hålla Varberg Energi AB underrättad om vid var tid aktuella personuppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress samt postadress. Ändrade uppgifter eller andra uppgifter som har relevans för avtalet meddelas till kundservice. Kundens personuppgifter behandlas för att kunna administrera och tillhandahålla tjänsten på avsett sätt och för att kunna erbjuda ytterligare utbud av varor och tjänster. Vidare kan uppgifterna komma att lämnas till tredjeman för att möjliggöra erbjudanden om tjänsteleverans och andra kopplade erbjudande.

Hinder för avtalets fullgörande

Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, omfattande driftsstörningar, brand, störningar i allmänna transportväsendet eller annat av part ej vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars menliga inverkan rimligen inte kunnat undanröja.

Tvist

Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parter. Om förhandlingarna inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten, om Kunden så begär, prövas av Allmänna Reklamationsnämnden. Om tvisten inte kan lösas kan den avgöras av behörig domstol med tillämpande av svensk lag.