Avtalsvillkor Trygghetsavtal

Avtalsvillkor Trygghetsavtal

Dessa villkor gäller då Varberg Energi AB, tillhandahåller tjänsten Trygghetsavtal till Konsument, nedan kallad ”Kund”. 

Varberg Energi förbinder sig att erbjuda ett kundbesök var tredje (3) år för Service- och funktionskontroll eller felavhjälpning i kundens fjärrvärmecentral. 

Vid nyinstallation står Varberg Energi de första 5 åren för både arbetskostnad och reservdelar 

 

I Service- och Funktionskontroll ingår: 

Varberg Energi AB skall en gång vart tredje år genomföra ett servicebesök och överlämna ett serviceprotokoll till kunden. Tid för servicebesök aviseras av Varberg Energi. Om tiden ej passar åligger det kunden att kontakta Varberg Energi AB för ombokning av datum och tid innan den föreslagna tiden för servicebesöket infallerDetta ska göras senast dagen innan bokat besök mellan kl. 07:00-16:00. Missad avbokning av besök debiteras med en avgift enligt var tid gällande prislista. Vid missad avbokning åligger det kunden att boka ny tid för ett servicebesök. 

 

I Service- och Funktionskontroll kontrolleras: 

Sekundära sidan (Ditt värme- och tappvarmvattensystem)  

 • Kontroll av eventuella läckage på anslutningar, påfyllningsventil för radiatorkrets motioneras.
 • Funktionskontroll av säkerhetsventil för radiator- och varmvattenkrets 
 • Kontroll av expansionskärlets förtryck och tryck i värmesystemet. Påfyllning vid behov 
 • Kontroll av reglercentralens värmekurva 
 • Kontroll och eventuell justering av tappvarmvattentemperaturen 
 • Kontroll av centralens termometrar.
 • Funktionskontroll av pumpar.
 • Kontroll av smutsfilter på värme sekundär retur samt inkommande kallvatten till centralen 

 Primära sidan (Varberg Energis distributionsnät) 

 • Kontroll av termostatisk rundgångsventil
 • Kontroll av eventuellt läckage på anslutningar för servisledningar och fjärrvärmemätare. 
 • Kontroll av smutsfilter 
 • Motionering av servisventiler 
 • Kontroll av fasadskåp i förekommande fall 

Ingår inte i servicen: Invändig utrustning såsom shuntar, radiatorer, golvvärmeanläggning, rörledningar och termostater. 

Efter samråd med kund bytes erforderligt material och reservdelar. Arbete och material bekostas av kund enligt var tid gällande prislista. 

 

Felavhjälpning  

Felavhjälpning och reparation, byte av skadade eller förslitna komponenter och reservdelar utförs efter samråd med kund och debiteras enligt var tid gällande prislista. Felavhjälpningsbesöket kommer att debiteras enligt var tid gällande prislista. Felavhjälpning utförs dagtid helgfri vardag mellan 8:00-16:00. 

 

Teknisk Support/Rådgivning 

Telefonsupport dagtid ingår för avhjälpning av fel. 

I första hand skall fjärrvärmecentralens manual användas för enklare fel som kunden själv kan lösa, till exempel inställning av värmekurva och dylikt 

 

Akut Felavhjälpning dygnet runt 

Akut felavhjälpning dygnet runt (större läckage av vatten i fjärrvärmecentralen - ej kundens sekundära system), bekostas av kund enligt var tid gällande prislista. Jourtelefon: 010 -219 30 30. 

 

Självriskeliminering 

I Trygghetsavtalet ingår en försäkring som omfattar självriskeliminering upp till 5000 kr per skadetillfälle och villakund. Villkoret för självriskeliminering är att den uppkomna skadan måste vara ersättningsbar och utbetald egendomsskada enligt kundens villaförsäkringsvillkor. Ersättningsbar skada är sådan som primärt uppstått i fjärrvärmecentralen och/eller kundens värmesystem. 

 

Reservationer 

Avtalet gäller ej för: 

 1. Justering och översyn av kundens sekundära system som övrig värmeanläggning, tappvarmvattensystem, golvvärme, radiatorer, varmluftaggregat eller dylikt 
 2. Ändring av rör och elektriska installationer 
 3. Vid nyinstallation: Första 5 åren ller ej yttre åverkan eller t.ex. skada orsakad av översvämning, oaktsamhet, åsknedslag m.m. 

 

Kundens åtaganden  

Kunden förbinder sig att ej blockera fjärrvärmecentralen, så att det hindrar Varberg Energi AB:s personal från att utföra sitt arbete vid kundbesök.  

 

Priser 

Trygghetsavtal enligt var tid gällande prislista fördelas och faktureras månadsvis.  

 

Justering av pris  

Priset regleras årligen, med början året efter att avtalet tecknats, med den procentuella förändringen av TPI - Tjänsteprisindex mellan basår 2015 kvartal 3 och löpande år kvartal 3. Varberg Energi AB förbehåller sig dock rätten att göra en prisjustering på annan grund än den som TPI föreskriver.

 

Sådan prisjustering får dock endast göras om den aviseras kunden senast fyra månader i förväg. I detta fall har kunden, oavsett kvarvarande avtalstid, alltid rätt att säga upp sitt avtal till upphörande vid tidpunkten för aviserad prisjustering. Sådan uppsägning skall vara Varberg Energi AB tillhanda senast 90 dagar före den tidpunkt då aviserad prisreglering träder i kraft. 

 

Avtalstid 

Avtalet gäller från och med nästkommande månadsskifte från avtalstecknande och fortlöper sedan kalenderår om inte endera parten sagt upp avtalet enligt nedan. 

 

Uppsägning av avtal 

Uppsägning kan ske av endera parten minst två (2) månader före avtalstidens utgång. Uppsägning från Varberg Energi AB kan ske per omgående om kunden inte sköter sina åtaganden. Uppsägning ska vara skriftlig från den part som säger upp avtalet. Vid ägarbyte av fastigheten upphör avtalet att gälla. 

 

Personuppgifter  

Kunden ska hålla Varberg Energi underrättad om vid var tid aktuella personuppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress samt postadress. Ändrade uppgifter eller andra uppgifter som har relevans för avtalet meddelas till kundservice. Kundens personuppgifter behandlas för att kunna administrera och tillhandahålla tjänsten på avsett sätt och för att kunna erbjuda ytterligare utbud av varor och tjänster. Vidare kan uppgifterna komma att lämnas till tredjeman för att möjliggöra erbjudanden om tjänsteleverans och andra kopplade erbjudande 

 

Hinder för avtalets fullgörande  

Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, omfattande driftsstörningar, brand, störningar i allmänna transportväsendet eller annat av part ej vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part rimligen inte kunnat undanröja.  

 

Tvist  

Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parter. Om förhandlingarna inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten, om Kunden så begär, prövas av Allmänna Reklamationsnämnden. Om tvisten inte kan lösas kan den avgöras av behörig domstol med tillämpande av svensk l