Så fungerar ersättningen för Flex Batteri

Här kan du läsa mer ingående om hur ersättningen för Flex Batteri fungerar.

På Varberg Energi låter vi dig som kund bestämma hur du vill använda ditt batteri. Ett batterilager kan exempelvis kapa effekttoppar, utföra spotprisarbitrage samt öka användningen av din egen producerade solel. Detta är nyttor som du kan komma åt genom egna inställningar av ditt batterilager och som kommer synas ekonomiskt på dina elhandel- och elnätsfakturor.

Deltagandegrad

När du blir elhandelskund och tecknar Flex Batteri med Varberg Energi, kan du välja i vilken grad du använder dig av ovanstående nyttor parallellt med att du ställer ditt batterilager till förfogande till Svenska kraftnät och andra nätbolag för balansering av elnätet.

Den tillgängliga kapaciteten i ditt batterilager kommer Varberg Energi att ekonomiskt optimera mot olika flexmarknader, exempelvis Svenska kraftnäts stödtjänstmarknader. Den tillgängliga kapaciteten som vi kan använda oss av på dessa marknader och som ligger till grund för flexersättningen i Flex Batteri styrs av något som vi kallar för deltagandegrad.

Varje kund har en unik deltagandegrad utifrån förutsättningarna på just den kundens anläggning

  • Deltagandegrad är ett mått på hur stor del av din anläggnings kapacitet du har bidragit med. Din deltagandegrad påverkas av en rad faktorer som du som kund kan påverka. Deltagandegraden presenteras i Varberg Energi-appen i en tregradig skala; låg, medel och hög.
  • Batteriets state of charge (SOC). Ditt batteri måste ha tillräckligt med energi och ledigt utrymme för att klara Svenska kraftnäts krav om 20 minuters aktivering. Detta innebär att SOC behöver vara inom intervallet 30-80% (för batterier med högre maxenergi är intervallet något större).
  • Solproduktion och batteriet delar på Ferroamp EnergyHubs kapacitet. Vid hög solproduktion kan kan du inte exportera mer effekt från batteriet, vilket begränsar din deltagandegrad. Hur mycket detta påverkar beror på hur stor EnergyHub du har och hur hög din toppeffekt är på din solanläggning.
  • Inställningarna i EnergyHuben kan också utgöra import- eller exportbegränsningar för deltagandegraden, så som hård import eller export. Detta påverkar din anläggnings möjlighet att sälja kapacitet. Det kan även vara så att du som kund valt att använda ditt batteri till andra saker än att leverera kapacitet till nätet, vilket även det påverkar deltagandegraden.
  • Fastighetens huvudsäkring kan också utgöra en begränsning. Du kan ha andra AC-laster eller energiresurser i din fastighet som belastar din huvudsäkring så att det begränsar din förmåga att sälja kapacitet.

Ersättning

Ersättningen som Varberg Energi får för att sälja kundens tillgängliga kapacitet på olika flexmarknader kommer efter avdrag för Varberg Energis avgift för marknadsaccess att krediteras på kundens elhandelsfaktura i enlighet med villkoren i elhandelsavtalet. Storleken på Varberg Energis avgift framgår av Flex Batteri-avtalet.


Här finns en räknesnurra som hjälper dig att beräkna netto flexersättning (efter avgift) baserat på de senaste två årens marknadspriser på tillgängliga flexmarknader (inkl. Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknader).

 

 


OBS! Flex Batteri kan bara tecknas av kunder som har ett gällande elhandelsavtal med Varberg Energi på den aktuella anläggningen.