Varberg Energimarknads villkor för köp av mikroproduktion av privatpersoner

Giltiga från och med 2018-06-01.

Avtalets omfattning

Avtalet omfattar Varberg Energimarknads köp av överskottsproducerad el från förnybara energikällor, exempelvis sol, vind, eller vatten från privatpersoner (nedan kallad Säljare) som har installerat en elproduktionsanläggning i första hand för eget bruk.

Avtalet gäller endast elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet och omfattas av ett särskilt abonnemang avseende både inmatning och uttag av el med en huvudsäkring om max 63 A och som kan inmata en effekt om högst 43,5 kW.

Avtalet gäller endast om den årliga överskottsproduktionen understiger den årliga elkonsumtionen på samma anläggningsadress. Avtalet omfattar även Varberg energimarknads åtagande att agera som balansansvarig.

Avtalets ingående och giltighet

Avtalstid framgår av Avtalet och gäller tillsvidare. Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid på 1 kalendermånad. Om inte annat överenskommits har Varberg Energimarknad rätt att ändra pris i avtalet samt avtalsvillkor under förutsättning att Säljaren underrättas om ändringarna minst två månader i förväg.

Personuppgifter

Säljaren ska hålla Varberg Energimarknad underrättad om vid var tid aktuella personuppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress samt postadress. Ändrade uppgifter eller andra uppgifter som har relevans för avtalet meddelas till kundservice.

Säljaren lämnar samtycke till att angivna personuppgifter behandlas för att kunna administrera och tillhandahålla tjänsten på avsett sätt och för att kunna erbjuda ytterligare utbud av varor och tjänster. Vidare lämnas samtycke till att uppgifterna kan komma att lämnas till tredjeman för att möjliggöra erbjudanden om tjänsteleverans och andra kopplade erbjudanden.

Om Säljaren önskar återkalla sitt samtycke eller utöva andra rättigheter enligt lag ska Varberg Energimarknads kundservice kontaktas.

Säljarens åtaganden

Säljaren förbinder sig att till Varberg Energimarknad sälja och leverera hela sin överskottsproduktion som matas in från Säljarens inmatningspunkt. Säljaren förbinder sig vidare att under avtalets giltighetstid inneha ett giltigt elhandelsavtal med Varberg Energimarknad avseende hela förbrukningsbehovet på den anläggningsadress från vilken överskottsproduktionen matas in.

Säljaren åtar sig att teckna separat avtal om inmatning med det elnätsföretag vars elnät Säljaren är ansluten till. Säljaren svarar för alla kostnader som är hänförliga till detta. I det fall Säljaren är momsregistrerad är det Säljarens ansvar att meddela det momsregistreringsnummer som Skatteverket tilldelat Säljaren till Varberg Energimarknad.

I det fall Säljare som är momsregistrerad upphör vara det ansvarar Säljaren för att meddela Varberg Energimarknad omgående att så skett och vid vilken tidpunkt momsregistreringen upphör.

Varberg Energimarknads åtaganden

Varberg Energimarknad förbinder sig att köpa och ta emot Säljarens hela överskottsproduktion som matas in från Säljarens inmatningspunkt. Varberg Energimarknad åtar sig att agera som balansansvarig i enlighet med Svenska Kraftnäts regler för Säljarens elleverans till Varberg Energimarknad från Säljarens elproduktionsanläggning.

Varberg Energimarknad svarar för att anmälning sker till Säljarens elnätsföretag om att Varberg Energimarknad ska börja köpa och mottaga Säljarens överskottsproduktion.

Mätning av Säljarens inmatning

Mätning av Säljarens inmatning av överskottsproduktion ska ske genom timvis mätning och utförs och rapporteras av det elnätsföretag vars elnät Säljaren är ansluten till.

Varberg Energimarknad ersätter endast Säljare för den inmatning som elnätsföretaget har rapporterat till Varberg Energimarknad.

Elpris och ersättning

Energiavgifter och ersättning framgår av Avtalet. Det elpris, som Varberg Energimarknad har att erlägga för överskottsproduktion enligt detta avtal, beräknas och fastställs som det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool, för det elområde där Säljarens anläggning finns, sammanvägts med Säljarens timvisa inmatning av elproduktion på elnätet.

Skatter och övriga avgifter

Säljaren svarar för betalning av alla skatter och avgifter som är hänförliga till försäljningen av överskottsproduktionen.

Säljaren är ansvarig för att själv registrera sig som skattskyldig för energiskatt om Säljaren bedriver sådan verksamhet som innebär att Säljaren är skattskyldig för energiskatt. Säljaren ska snarast underrätta Varberg Energimarknad om sådan registrering skett.

Fakturering och betalningsvillkor

Varberg Energimarknads köp av överskottsproduktion enligt avtalet kommer att samfaktureras med Säljarens elhandelsavtal för elleveransen till anläggningsadressen och omfattas av samma betalningsvillkor som gäller för Säljarens elhandelsavtal med Varberg Energimarknad.

Avtalsöverlåtelse och flytt

Säljaren medger att Varberg Energimarknad på oförändrade villkor får överlåta avtalet på annan. Säljaren har inte rätt att överlåta detta avtal på annan. Avtalet är kopplat till fysisk person, anläggningsadress och anläggnings-ID.

Vid Säljarens definitiva avflyttning från anläggningen, enligt Skatteverkets definition av flytt, upphör avtalets bindning att gälla. Dock ska sedvanlig uppsägning göras. Nytt avtal kan tecknas på ny anläggningsadress enligt då gällande villkor.

Anpassning till lagar m.m.

Om myndighet under avtalstiden beslutar om förändringar i lagen eller andra pålagor har Varberg Energimarknad rätt att justera priset i avtalet i motsvarande utsträckning även under pågående/innevarande bindningstid. En sådan prisändring ska meddelas Säljaren senast i samband med faktureringen.

Force majeure

Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, störningar i allmänna transportväsendet, extrema väderleksförhållanden eller annan händelse av exceptionell karaktär som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja.

Klagomål och Tvist  

Information om rättigheter, klago- och tvistemålshantering samt övrig information gällande elavtal finns att läsa på www.varbergenergi.se/konsumentratt eller kan beställas av kundservice. Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parter. Om tvisten inte kan lösas kan den avgöras av behörig domstol med tillämpande av svensk lag.