Mårdaklev

Vindkraftsprojekt Mårdaklev är projekt som drivs av Varberg Energimarknad AB.

Projektets mål och vision är att utvinna elenergi ur vinden som är hållbar ur både miljömässiga och ekonomiska aspekter.

För att undersöka förutsättningarna för vindkraft i området har flera olika sorters inventeringar utförts. De inventeringar som gjorts är en naturvärdesinventering, en arkeologisk inventering, en fladdermusutredning samt en fågelinventering som omfattar sträckande fåglar, häckande fåglar och rovfåglar. Vindförhållandena på platsen har mätts via den vindmätningsmast som placerats i området.

Varberg Energimarknads bedömning av resultatet från gjorda undersökningar visar att det finns goda förutsättningar för en vindkraftsetablering utan större påverkan på natur och miljö.

Bygglovsansökan är inlämnad och prövad men överklagades till Mark- och miljödomstolen. Domstolen återvisade ärendet till kommunen för fortsatt handläggning. Kommunen har begärt in komplettering till fågelinventeringen för att fortsätta handläggningen.

Miljöprövning är lämnad till kommunen som anmälan. Kommunen har lämnat föreläggande om tillståndsprövning av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Detta beslut har av Varberg Energi lämnats för prövning till samma länsstyrelse.