Rapport klimatneutrala

 

Avgränsningar vid beräkning 

Beräkningssättet är det samma som det Profu använder sig av i vårt Klimatbokslut. Vår egen produktion av vind-, vatten-, solkraft och fjärrvärme bidrar till undvikna utsläpp, och vår egen energianvändning till direkta och indirekta utsläpp. När de undvikna utsläppen är lika stora eller större än våra egna direkta och indirekta utsläpp är vi klimatneutrala. Vi har avgränsat vår energianvändning till drift av anläggningar, uppvärmning och drift av lokaler, bränslen till företagets fordon och vår egen elproduktion, (fjärrvärmen var inte utbyggd i Varberg under åren 1990-2001 

Antaganden 

Eftersom det saknas statistik för egna fordon och vår användning i lokalerna för åren före 2002, har vi utgått från att energianvändning till lokaler och fordon var lika stor 1991-2001 som 2002 (direkta och indirekta CO2-utsläpp).  Vår egen energianvändning till lokalerna bestod av naturgas 248 MWh och el 502 MWh och bidrog till ca 480 ton CO2.  Bränslen till fordon var 71% bensin, 12% diesel och 17% naturgas och orsakade ca 100 ton direkta CO2–utsläpp.  

Antagligen var energianvändningen mindre 1990-2001 eftersom det då var färre anställda.  (1991 var det 61 anställda och 2002 68 anställda).  

Det som påverkar vilket år vi blev klimatneutrala är vår vind- och vattenkraft och där har vi bra statistik. Profu använder långsiktig nordeuropeisk marginalelproduktion vid beräkning av emissionsfaktorer för el. 2015 var CO2-utsläppen 810 kg/MWh och 2019 765kg/MWh för denna mix. För åren 1990-2002 har vi räknat med 850kg/MWh eftersom det då fanns mer fossila bränslen i mixen än 2015. För elproduktionen blir det undvikna utsläpp och för vår egen användning indirekta utsläpp.

graf som illustrerar texten om summan av vår klimatpåverkan


S
ammanfattning 

1991 byggdes vår första vindkraftspark i Bäckagård vilket bidrog till att vi blev klimatneutrala. Tidigare bestod den förnybara elproduktionen endast av vattenkraft från Strömma. Utbyggnaden av fjärrvärmen som påbörjades 2001 med spillvärme från Värö Bruk bidrog till att de undvikna utsläppen av COökade betydligt eftersom fjärrvärmen ersatte framförallt fossila bränslen som gas och olja.
 
  

År 

Undvikna ton CO2-utsläpp från vind och vattenkraft 

Direkta ton CO2-utsläpp från fordonsbränslen, el och naturgas 

Summa klimatpåverkan ton CO2 

1990 

-425 

580 

155 

1991 

-1 105 

580 

-525 

1992 

-3 145 

580 

-2 565 

1993 

-3 230 

580 

-2 650 

1994 

-3 315 

580 

-2 735 

1995 

-3 090 

580 

-2 510 

1996 

-3 795 

580 

-3 215 

1997 

-4 140 

580 

-3 560 

1998 

-6 010 

580 

-5 430 

1999 

-32 105 

580 

-31 525 

2000 

-31 675 

580 

-31 095 

2001 

-26 575 

580 

-25 995