2023-04-27

Vi inleder partnerskap med Endre Technologies

Varberg Energi inleder ett partnerskap med startupbolaget Endre Technologies för att utveckla prognoser av framtida energianvändning med hög upplösning (geografiskt och tid). I syfte att stödja ett stabilt elnät och energisystem som kan hantera ökat antal elfordon, solpaneler och batterier.

Endre Technologies är ett startupföretag från Chalmers tekniska högskola. Endre har utvecklat metoder och modeller för att göra mycket noggranna analyser och prognoser på framtida elanvändning i små områden (ner till 500 x 500 meter) och för specifika timmar. Varberg Energi har i sin tur utvecklat sin digitala plattform Nätflex för styrning av olika energiresurser (laddboxar, batterier, vindkraft, solpaneler med mera). Tanken är att via plattformen Nätflex optimera sin egna och kundernas produktion och konsumtion för bästa möjliga nätnytta och driftekonomi.

Vision med drivkraft

- Endre arbetar mot visionen att elnät, och hur vi använder el, inte ska bli en barriär i övergången till ett klimatneutralt energisystem utan snarare en drivkraft. Vi försöker uppnå det genom att skapa så bra förståelse som möjligt av hur framtidens elanvändning kommer se ut. Tillsammans med Varberg Energi kan vi identifiera hur prognoser bäst kan användas för att skapa nytta, säger Elias Hartvigsson på Endre.

Endres metoder och modeller möjliggör till exempel utbyggnad av laddinfrastruktur för lastbilar, bussar och privatpersoner. Genom att kunna ge noggranna prognoser över såväl framtida installation av laddboxar som hur de kommer att användas möjliggör det för elnät att planera för framtida påverkan på elnätet. Då kan dessutom energihandeln skapa de bästa lösningarna för kunderna.

- 2022 påbörjade vi vår innovationsresa mot ett framtida hållbart energisystem. Vi har utvecklat en digital plattform som heter Nätflex. En del i den plattformen är att arbeta med prognoser. För att skapa ett hållbart elnät, nya tjänster och möjliggöra elektrifiering av samhället. Då behöver vi kunna arbeta med prognoser som kombinerar till exempel geografiska data och behov över dygnet, säger Mats Balkö, affärsområdeschef utveckling och hållbarhet på Varberg Energi.

Stabilitet och hållbarhet

Under flera år har vi arbetat med att stödja startupbolag, till exempel som aggregator på flexibilitetsmarknaden till världens högsta vindkraftverk i trä. Genom att stödja Endre vars ambition är att erbjuda sina prognoser och analyser i Europa vars energisystem är under stor utmaning, bidrar Varberg Energi indirekt till ett stabilare energisystem i hela Europa.

Vi på Varberg Energi har innovation och hållbarhet som en del av sitt DNA. Tillsammans med partners genomför vi nu en innovationsresa med målet att utveckla tjänster för flexibilitetsmarknaden och bidra till 1,5 graders målet 2030.

Två män som tittar in i kameran
Mats Balkö, Varberg Energi och Elias Hartvigsson, Endre.
Bild: Endre Technologies