2023-10-24

Prisjusteringar för våra nät 2024

Varberg Energi kommer från och med 1 januari 2024 att göra prisjusteringar för samtliga våra nät - bredband, fjärrvärme, gas samt elnät.

Vi har i uppdrag att optimera vårt bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och för att lyckas med det måste vi säkerställa att våra kunder ges möjligheten att använda rätt mängd energi, på rätt plats, vid rätt tillfälle.

Fossilfritt Sverige

När samhället ställer om mot en fossilfri framtid behöver fjärrvärme och elektricitet ersätta de fossila energiflöden som har funnits historiskt. I mångt och mycket har el- och värmeproduktionen redan ställt om från fossila bränslen, så nu är det främst industri- och transportsektorerna som står på tur att konverteras till fossilfria alternativ. Utmaningen med dessa två sektorer är att de dels är relativt energikrävande, dels har en oförutsägbar användning, vilket driver stora infrastrukturprojekt i landet och ställer högre krav på flexibilitet i energisystemet.

Ökade leveranskostnader

Flertalet av Varberg Energis produkter prissätts från överliggande verksamheter som agerar i tidigare delar av värdeflödet. Exempelvis driver Södra Cell i Värö ett framgångsrikt massabruk vars överskottsvärme skickas ut i fjärrvärmenätet och värmer stora delar av Varberg. När deras kostnader för att få ut massaved från skogen ökar så driver det ökade kostnader för Varberg Energi eftersom vi köper restprodukter från skogsbruket och restvärme från massaindustrin.

På samma sätt leder ökade kostnader för regionnätsägaren Ellevio att de behöver ta ut högre priser mot alla deras lokalnätsägare, vilket innebär att Varberg Energi Elnät får ökade kostnader när Ellevio får ökade kostnader.

Så fungerar det även i gasnäten där den överliggande operatören Swedegas prisutveckling speglas mot det lokala gasnät som Varberg Energi bedriver i kommunen. Med det sagt, trots att Varberg Energi agerar lokalt, sker prisutvecklingen i mångt och mycket utifrån en större kontext.

Högre räntor

Vi lever nu i tider då kraftigt ökade räntor driver kostnadsökningar för tunga tillgångsförvaltningar, samtidigt som ökade bränslekostnader och stora infrastrukturprojekt är resultat av en tydlig väg från ett fossilberoende som behöver få sitt slut. Det här innebär att kostnadsökningarna för Varberg Energis produkter är högre än tidigare år, men ligger i paritet med andra kommuner i landet.


Prisjusteringar och prognoser

Vi har i år tagit beslut att sammanställa prisjusteringarna för våra produkter i den här nyheten och även ge våra kunder och intressenter en prognos på hur vi estimerar att kommande tre år kommer att se ut för bästa möjliga transparens och samsyn.

Bredband

Varberg Energis öppna fibernät net@seaside används av de allra flesta hushåll och företag i kommunen och samtliga fastighetsägare betalar en serviceavgift för att ha tillgång till nätet. Själva bredbandstjänsten köper kunderna sedan från någon av våra tjänsteleverantörer.

Vanligtvis följer prisutvecklingen av serviceavgiften konsumentprisindex (KPI), men med tanke på att inflationen har drivit upp KPI väl mycket gör vi ett avsteg och höjer serviceavgiften med bara 4,5% från och med 1 januari 2024. Prisökningen är främst drivet av ökade räntor.

 

2024 (beslut)

2025 (prognos)

2026 (prognos)

2027 (prognos)

+ 4,5%

+ KPI

+ KPI

+ KPI

Fjärrvärme

Vi kommer från och med 1 januari 2024 att höja fjärrvärmepriset i det centrala fjärrvärmenätet och i våra närvärmenät med i genomsnitt 11%. Prisjusteringen kan variera mellan fastigheter beroende på husens energiprofiler, men våra råd är fortsatt en generell uppmaning att energieffektivisera och framför allt vara återhållsam när det är som kallast ute.

Det är främst ökade kostnader på restvärme och biobränslen från Södra Cell Värö som driver kostnadsökningen, samtidigt som ökade räntor slår hårt på en relativt stor tillgångsförvaltning.

Prishöjningen på 11% är i linje med landets utveckling av fjärrvärmepriser i stort.

 

2024 (beslut)

2025 (prognos)

2026 (prognos)

2027 (prognos)

+ 11%

+ 7-10%

+ 7-10%

+ 4-7%

Gasnät

Varberg Energi äger och förvaltar Sveriges minsta gasnät och även om gasen används i allt mindre utsträckning är den ofta vital för vissa industrier och reservkraftsanläggningar.

Gasaffären är en förhållandevis liten affär för oss och sysselsätter varken speciellt många resurser eller driver stora underhållskostnader. Därför blir prishöjningen på gasnätet densamma som vad Swedegas höjer priset mot Varberg Energi, det vill säga plus 12%.

 

2024 (beslut)

2025 (prognos)

2026 (prognos)

2027 (prognos)

+ 12%

+ 5-10%

+ 5-10%

+ 5-10%

Elnät

De nya priserna för elnätet beslutas i regel i december varje år. Däremot visar prognosen på att elnätsavgifterna höjs med 15% från och med 1 januari 2024. Det som driver prisändringarna är dels inflationen där kostnader för ledningsmaterial, anläggningar och ökade räntor påverkar prisbilden, dels av att kostnader från överliggande regionnät ökar väsentligt som ett resultat av den nationella elektrifiering som pågår.

Varberg Energis rekommendation till elanvändarna är att se över sina säkrings- och effektabonnemang så att man inte betalar för en för stor kapacitet i onödan. Under förra vinterns höga elpriser kunde vi se väsentliga energieffektiviseringar från i synnerhet hushållen och förhoppningsvis är det bestående åtgärder som efterlevs framåt. När kunder energieffektiviserar är det viktigt att man även säkerställer att elnätsabonnemanget inte är för stort. Ett fastighetsbatteri kan bidra till att toppeffekten reduceras och med tanke på att stödtjänstintäkterna från Svenska kraftnät är så pass höga så kan ett fastighetsbatteri återbetala sig inom cirka 5 år.

 

2024 (prognos)

2025 (prognos)

2026 (prognos)

2027 (prognos)

+ 15%

+ 5-7%

+ 5-7%

+ 5-7%

 

Vill du veta mer om de nya stödtjänsterna och hur du kan ta tillvara på energin, bidra till ett hållbart samhälle och samtidigt tjäna pengar genom att skaffa ett hembatteri, besök någon av våra sidor om nya tjänsten Flex Batteri - både för privatpersoner och företag/föreningar.