2024-03-28

Bokslutskommuniké 2023 Varberg Energi-koncernen

2023 var ett händelserikt år på många sätt även om det jämfört med 2022 var ett lugnare år där både samhälle och marknad försökte anpassa sig till den nya värld som uppstått efter Rysslands invasion av Ukraina.

Elpriserna, till skillnad från många andra produkter, nästan halverades under 2023 jämfört med 2022. En stor förändring var att antalet timmar med negativa elpriser, 800, steg kraftigt mot året innan (29) drivet av det ökande inslaget av förnybara produktionsslag.

Fjärrvärmen viktig för klimat och miljö

Fjärrvärmen står för en stark utbyggnad vilket är nödvändigt för att inte använda el till uppvärmning då den behövs för fortsatt elektrifiering av samhället. Tillsammans med satsningen på fjärrkyla är de viktiga initiativ för att värna både klimat- och miljö. Samtidigt utmanas all produktion av värme baserad på biobränsle genom kraftig höjda bränslepriser och inställning till användande av skogsråvara. En rad förstärkningar och utbyggnader av elnätet pågår i hela koncessionsområdet för att möta en ökad elektrifiering.

Lägre elpriser

De väsentligt lägre elpriserna jämfört med föregående år gjorde att elproduktionsintäkten blev lägre än budgeterat. Till viss del vägdes de lägre elpriserna upp av hög produktion. Bredbandsaffären visade en stark både tillväxt och resultat.

Under hösten 2023 lanserade bolaget en nollvision mot obalanser genom att förbereda för att etablera balansansvaret i egen regi och med eget medlemskap på elbörsen Nord Pool. Arbetet inleddes därmed med att skapa ett system för automatiserad handel och optimering där bolaget med hjälp av Nätflex siktar mot marknadens lägsta obalanser.

Utveckling framåt

Utveckling av den digitala plattformen ”Nätflex” (eller "Virtual Power Plant") har fortsatt under 2023. Kunder och andra intressenter har bekräftat att utvecklingsarbetet ligger i framkant, flera strategiska innovationssamarbeten har påbörjats med bolag i Sverige.

Energimarknaden, som nu innefattar många olika branscher, är i snabb utveckling. Det ställer krav på en hög förändringsförmåga och tydlig och relevant roll på energimarknaden. Vårt medvetna arbete med att skapa en energihandel som möter marknadens behov i kombination med vår strategi att utveckla Nätflex med förmåga inom machine learning och AI gör bolaget till en relevant samarbetspartner. Vi fortsätter att stärka vårt arbete med vilka positioner vi som bolag kan och ska ha långsiktigt, vi upplever oss väl positionerade för den utvecklingen.

Finansiell utveckling, januari-december 2023

 • VE-koncernens nettoomsättning exklusive punktskatter uppgick 2023 till 857 mnkr jämfört med 1174 mnkr året innan. Förklaring till nedgången är främst lägre elpriser och lägre elhandelsvolymer.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 86,2 mnkr 2023. Resultatnivån är 2,4 mnkr lägre än 2022 men står sig starkt med bakgrund av inflationstrycket och lägre intäkter för elproduktionen.
 • Koncernen investerade totalt 244 mnkr jämfört med 149 mnkr året innan där en stor del av ökningen kan hänföras till uppförandet av en stor batteripark på 11MW/14MWh.
 • Vinstdispositionen innebär ett koncernbidrag på 57,6 mnkr till moderbolaget Varbergs Stadshus AB.

Viktiga händelser

 • Avslutande förberedelserna för att ta världens första vindkraftverk i trä i drift q1 -24 genomfördes. Tillsammans med Göteborgsföretaget Modvion (utvecklare) och Chalmers Fastigheter (PPA) kommer projektet som startade 2019 gå i mål q1 -24.
 • En av Sveriges största batteriparker byggd och är i drifttagen, 11MW/14MWh. Parken stödjer det lokala elnätet samtidigt som det möjliggör stödtjänster mot SvK.
 • Tillsammans med Ferroamp och Ntricity har en unik tjänst lanserats som gör att kunden kan styra sina resurser (batterier, solpaneler, laddboxar) både lokalt och central. Därmed skapas möjlighet att påverka både konsumtion av och kostnad för energi - utveckling av Varberg Energis plattform Nätflex har gjort detta möjligt.
 • Förberedelser för att överta balansansvarsrollen (BRP) i egen regi from 240201 genomfördes. Det minskar bolagets riskexponering samt erbjuder fler affärsmöjligheter.
  Koncernen ombildades 240101 till att omfatta moderbolaget Varberg Energi AB med de tre dotterbolagen Varberg Energi Elnät AB, Varberg Energimarknad AB och Varberg Energi Infra AB. Förändringen var en följd av EU:s ”Ren Energi-paket” med ökade krav på särredovisning av elnätsverksamheten.
 • Arbetet med implementering av CSRD har kommit långt inför införandet 2025 tex med genomförande av väsentlighets- och gapanalys.
 • Joint venture bolag (Bäckasol AB) bildat med Wästbyggruppen för att gemensamt uppföra förnybar elproduktion (sol och vind).
 • Ett flertal projekt drivs för att bygga ut bolagets infrastruktur såsom fjärrvärmenät, elnät och bredbandsnät.
 • Uppskattade projekt inom evenemangsbelysning där tex vinterbelysning i kommunen och höstlovsevenemanget Rys och Mys har genomförts med samarbetspartners.