Personuppgifter hos Varberg Energi

Våra kunders förtroende är av yttersta vikt för oss och vi tar därför ansvar för att skydda din identitet.

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, trädde i kraft år 2018 och innebar bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. 

Nedan förklarar vi hur vi samlar in och använder information om våra kunder och hur vi skyddar våra kunders integritet. Här framgår också vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, hur du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Vi uppmanar dig att noggrant läsa vår information om hur vi behandlar personuppgifter innan du använder våra tjänster.

Vad är personuppgifter?

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Även uppgifter om ditt IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av våra tjänster, kan utgöra personuppgifter.

Information om hur vi behandlar personuppgifter

De allmänna bestämmelserna för personuppgifter gäller både för Varberg Energi AB och Varberg Energimarknad AB. 

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis för marknadsföring, uppföljning och information samt för att utföra kund- och marknadsanalyser.

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som vi kan komma att behandla i vår kundrelation med dig är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress samt vilka tjänster som är kopplade till dig som kund.

Vi behandlar alltid personuppgifter med respekt för den personliga integriteten och vi strävar efter att personuppgifter som kan anses känsliga (till exempel personnummer) bara behandlas om starka skäl finns. 

Varberg Energi behandlar personuppgifter i samband med:

Prospektering och utbyggnad av nya områden

Vi tar in adressuppgifter genom fastighetsregister, för att kunna prospektera och planera utbyggnad av nya områden och därigenom kunna undersöka vilket intresse det finns hos de som bor i ett aktuellt område.

Den rättsliga grunden för vår behandling är ett berättigat intresse att kunna främja och erbjuda våra tjänster till kommunens invånare. Vi lämnar då samtidigt information om varifrån vi inhämtat adressuppgifterna och det särskilda ändamålet med behandlingen.

Vi lagrar adressuppgifterna under prospekteringen av nya områden. Därefter gallras adressuppgifterna och endast kunder som anmält intresse för exempelvis en installation överförs till vårt kundregister.

Intresseanmälan, beställningar och avtal

Uppgifterna i vårt kundregister behandlas för att kunna lämna information, fakturera rätt och hjälpa dig om det blir problem med exempelvis en anslutning eller om du har några frågor. Vid en intresseanmälan är den rättsliga grunden ditt lämnade samtycke till behandlingen och vid en återtagen intresseanmälan så återtar du samtidigt ditt samtycke till behandlingen, varvid aktuella uppgifter raderas.

I samband med en beställning och ingående av ett avtal med oss är den rättsliga grunden för behandlingen av lämnade personuppgifter själva avtalet med dig som kund, för att vi ska kunna uppfylla våra avtalade förpliktelser på ett bra sätt. Vi lagrar kunduppgifterna så länge du är kund hos oss och så länge någon form av kvarvarande åtagande föreligger.

Därefter gallras våra register och endast fakturaunderlag lagras i enlighet med bokföringslagen samt adressen kopplat till fastigheten som är ansluten i enlighet med gällande lagstiftning.

Lämnade uppgifter på våra webbplatser och i kontakt med Kundservice

Vid lämnande av uppgifter på våra webbplatser (exempelvis vid prenumeration av nyhetsbrev eller besök via Mina sidor) och i kontakt med Kundservice eller på annat sätt, kommer de att dokumenteras så vi kan göra våra tjänster bättre och upprätthålla våra högt ställda krav på kundnöjdhet.

Den rättsliga grunden för att behandla eventuella personuppgifter som du lämnar till oss är antingen avtalet med dig som kund eller ett berättigat intresse för att vi ska kunna utveckla våra tjänster. Genom att lämna övriga uppgifter till oss som egentligen inte berör vår kundrelation till dig, vilar den behandlingen på  ett samtycke som ett lämnade av uppgifterna innebär.

Vi lagrar uppgifterna så länge du är kund hos oss och vårt behov finns för att ha dokumenterade synpunkter för utvecklingen av våra tjänster. Därefter gallras våra register om du inte dessförinnan återkallat samtycket till behandlingen.

Överlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till tredje man, till exempel för att utföra de uppgifter berörd person har begärt eller för att möjliggöra erbjudanden om tjänsteleverans och andra kopplade erbjudanden. När sådant överlämnande sker lämnar vi direktiv om hur den mottagande parten skall behandla personuppgifterna och om sekretess. 

När överlämnande sker tar vi då hänsyn till de speciella lagar och övriga bestämmelser som reglerar åtskillnad mellan handelsföretag och nätföretag (så kallad ”unbundling”). Detta innebär att personuppgifter inte alltid kan lämnas ut mellan bolagen i koncernen, även om berörd person önskar det.

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES. Om så ändå sker görs först en särskild undersökning av att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda.

Dina rättigheter

Ändamålet med viss personuppgiftsbehandling kan utöver denna information reglerats i avtal med en kund, dock gäller alltid dina rättigheter för all form av behandling, enligt nedan.

Utdrag, rättelse, komplettering och radering

Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Om du begär, och det är möjligt, underlättar vi även överföring av dina uppgifter till annan, så kallad dataportabilitet.

Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag. Om uppgifterna behövs för att upprätthålla ett avtal eller annan rättslig förpliktelse kommer vi att meddela dig en invändning mot en radering av uppgifterna. Om grunden för vår behandling är ett lämnat samtycke från dig har du dock alltid rätt att återkalla samtycket, varvid uppgifterna raderas.

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas, exempelvis under tiden vi undersöker en invändning mot vår behandling. Vidare har du rätt att komplettera en relevant uppgift som saknas. Om uppgiften lämnats ut till någon annan kommer även underrättelse om raderingen, begränsningen och komplettering lämnas till dem.

Utövandet av dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter kan begäran sändas till nedanstående adress eller genom att ta kontakt med Kundservice via telefon 0340-62 88 11 eller e-post kundservice@varbergenergi.se. Skriftliga utdrag sänds därefter till din folkbokföringsadress inom en månad från att din begäran inkommit. Om du anser att dina personuppgifter behandlas felaktigt vill vi att du omgående vänder dig till oss på Varberg Energi.

Så här kan du kontakta oss

Du kan kontakta oss på e-post kundservice@varbergenergi.se eller via brev som skickas till Varberg Energi AB, Box 1043, 432 13  Varberg. Du kan också kontakta oss via Mina Sidor eller genom vårt dataskyddsombud, e-post dataskyddsombud@varberg.se

Länk till Mina Sidor

Övrigt

Bilder i net@seaside-appen

net@seaside-appen använder mobiltelefonens kamera för att möjliggöra för slutanvändaren att lägga till egna bilder till sina widgets och knappar i appen. Bilderna är endast tillgängliga för kunden och de personer som kunden ger tillgång till dessa, men är ej tillgängliga för tredje part. Bilderna sparas och kommer att tas bort på begäran av slutanvändaren.

Cookies

När du besöker www.varbergenergi.se så informerar vi och tar in ditt samtycke till att använda s.k. cookies, vilket vi gör för att webbsidan ska fungera bättre. I övrigt för vi statistik över besökande på hemsidan, men man är dock alltid anonym. 

Länk till sidan om hur vi använder cookies.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi  ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Ändringar i informationen om personuppgifter

Om det sker förändringar i vår information om hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Informationen kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen ändras.

Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.