Särskilda avtalsvillkor för försäljning av gas till näringsidkare och övriga juridiska personer

Dessa avtalsvillkor avser försäljning av gas och gäller mellan Varberg Energimarknad AB (”Varberg Energimarknad”) och den näringsidkare eller juridiska person (”Kunden”) som anges i avtalsbekräftelsen. Giltiga från och med 2021-09-01.

Allmänt

För gasleveransen tillämpas avtalsbekräftelse, dessa avtalsvillkor, vid var tid för branschen gällande Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare samt vid var tid för branschen gällande Särskilda avtalsvillkor för försäljning av gas från anvisat gashandelsföretag till näringsidkare. Om avvikelser föreligger mellan Allmänna avtalsvillkor och de Särskilda villkoren i detta avtal, har de Särskilda villkoren företräde. Se www.varbergenergi.se eller kontakta Kundservice. 

Gasöverföring och mätning

För överföring av gas skall kunden ha ett separat avtal med gasnätsföretaget. Leveransen mäts av gasnätsföretaget i respektive uttagspunkt.

Gasleverans

I de villkor som anges i gashandelsavtalet med tillhörande avtalsvillkor förbinder sig Varberg Energimarknad att tillhandahålla och kunden att ta emot gas.

Varberg Energimarknad ansvarar inte för försenad leveransstart som beror på att kunden lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter samt inte inkommit med uppgifter i rätt tid.

Har kunden, när leveransen av gas påbörjas, redan ett gasavtal med ett annat gashandelsföretag ansvarar Varberg Energimarknad för att gasnätsföretaget underrättas om leverantörsbytet. Kunden ansvarar gentemot det andra gashandelsföretaget för alla eventuella kostnader till följd av förtida uppsägning. Varberg Energimarknad åtar sig inte att betala eventuell lösenavgift om kunden bryter befintligt gasavtal i förtid.

Omräkning från volym till energi

Gasen mäts i volymenheten nm3. Omräkning till energienheten MWh sker med hjälp av aktuellt undre värmevärde som tillhandahålls av Svenska Kraftnät.

Kontaktuppgifter

Kunden ska hålla Varberg Energimarknad underrättad om vid var tid aktuella kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress samt postadress. Ändrade uppgifter eller andra uppgifter som har relevans för avtalet meddelas till kundservice. Kunden lämnar samtycke till att angivna uppgifter behandlas för att kunna administrera och tillhandahålla tjänsten på avsett sätt och för att kunna erbjuda ytterligare utbud av varor och tjänster.

Vidare lämnas samtycke till att uppgifterna kan komma att lämnas till tredjeman för att möjliggöra erbjudanden om tjänsteleverans och andra kopplade erbjudanden. Om kunden önskar återkalla sitt samtycke eller utöva andra rättigheter enligt lag ska Varberg Energimarknads kundservice kontaktas.

Kreditprövning

Varberg Energimarknad äger rätt att genomföra sedvanlig kreditprövning vid förfrågan om nytt gashandelsavtal. Om kunden inte blir godkänd enligt Varberg Energimarknads rutin för kreditprövning träder inte avtalet i kraft.

Skatter och Avgifter

Till gaspriset kommer kostnader för vid var tid gällande lagstadgade skatter och övriga avgifter. Om Varberg Energimarknads kostnader för gasleveransen ändras genom särskild skatt eller av myndighet föreskriven avgift, genom ny eller ändrad lagstiftning eller förordning ska avtalets priser justeras i enlighet med denna förändring. I priser enligt detta avtal inkluderas balanstjänsten.

Faktureringsvillkor

Fakturering sker efter av gasnätsföretaget inrapporterade mätvärden, förutsatt att dessa kommer Varberg Energimarknad tillhanda senast 5 dagar efter månadsskifte. Fakturering sker normalt varannan månad. Vid försenad betalning påförs dröjsmålsränta, påminnelse- och inkassoavgifter enligt lag.

Ersättning vid brytande av avtal

Om kunden ej fullföljer avtalet under hela avtalstiden, vilken framgår av Avtalet, har Varberg Energimarknad rätt att ta ut ersättning. Ersättningen ska utgöra 10 öre/kWh, på den volym som avser återstående avtalstid, där volymen utgår från den av gasnätföretaget registrerade årsförbrukning på anläggningen.  Om anläggningen saknar avlästa värden för fastställande av årsförbrukning ska beräkningen i stället utgå från avtalad leveransvolym. Ersättning utgår dock med lägst 750 kr.

Vid flytt

Avtalet är kopplat till fysisk person, anläggningsadress och anläggnings-ID. Vid kundens definitiva avflyttning från anläggningen enligt Skatteverkets definition upphör avtalets bindning att gälla. Dock ska sedvanlig uppsägning göras.  Nytt avtal kan tecknas på ny anläggningsadress enligt då gällande villkor.

Tvist

Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parter. Om tvisten inte kan lösas kan den avgöras av behörig domstol med tillämpande av svensk lag.

Produktvillkor och giltighetstid


Fast gaspris
Produkten är tidsbunden och ger kunden ett oförändrat gaspris per kWh under hela avtalstiden. Avtalet kan endast sägas upp vid avtalstidens slut eller vid definitiv flytt. Efter utgången avtalsperiod gäller Varberg Energimarknads rörliga gaspris om inte annat avtal tecknats.

Rörligt gaspris
Produktens inköpspris utgörs av gasbörsens volymvägda månadsmedelpris. Vid timmätning utgörs inköpspriset av gasbörsens timvisa spotpris. I påslaget ingår bl a transmissionsavgift genom Danmark, biogascertifikat, myndighetsavgifter och balansavgifter. Påslag och årsavgift framgår av avtalsbekräftelsen. Rörligt pris har tre (3) månaders uppsägningstid. Under pågående avtalsperiod kan byte till Fast Pris ske till nästkommande månadsskifte.

Anvisat pris
Om kunden inte gör ett aktivt val av gasavtal i samband med inflyttning tilldelas ett anvisat pris. Anvisat pris är ett rörligt pris utan bindnings- eller uppsägningstid. Varberg Energimarknad äger rätt att ändra pris, fast avgift och avtalsvillkor under förutsättning att kunden underrättas med minst två månaders varsel.