Övervakningsplan gasnät 2023

Rapport om åtgärder enligt övervakningsplan för Varberg Energi AB per 2023-03-05. Organisationsnummer 556013-1459.

Övervakningsansvarig för Gasnätet är Karin Hallström. 

Gasnätsverksamheten

Gasnätverksamheten ingår i en koncern som bedriver verksamhet inom fjärrvärme, elnät, elhandel, gashandel samt bredbandsverksamhet. 

Nätverksamheten ingår inte i en koncern vars samlade Gasnät har minst 100 000 kunderOrganisationen delas in affärsområden. Varje affärsområdeschef har beslutsrätt inom sitt område. Affärsområdeschefen för Gasnät ansvarar för ekonomiska beslut som tryggar drift och underhåll och utbyggnad i gasnätet vilket säkerställer självständigheten.  

Företaget hanterar koncerngemensamma tjänster genom uppdelning i ansvarsområden för respektive medarbetare. För att på så sätt säkerställa likabehandling av tredje part. Kostnader för koncerngemensamma tjänster fördelas genom kostnadsnycklar baserat på nyttjandegrad av de olika tjänsterna. 

Varberg Energi behandlar kommersiellt känsliga uppgifter såsom kundregister, förbrukningsregister, kundanläggningsstatistik, kreditvärdighet och avtalsvillkorFör att säkerställa att kommersiellt känslig information inte kommer icke-behöriga anställda till del är organisationen uppdelad så att inte samma personer arbetar med naturgashandels- och naturgasnätsfrågor. 

Kommersiellt känslig information finns uppdelat i olika system. Kund- och debiteringssystemen är separerade från anläggningsregistret. Personlig inloggning finns till systemen. 

För att främja en fri och öppen marknad för samtliga aktörer på gasmarknaden tas övervakningsplanens syfte upp i organisationen. Efterhand om en frågeställning kommer upp så sker gemensam diskussion. Vid nyanställning finns övervakningsplanen med som en punkt som ska gås igenom 

Företagets ledningsgrupp visar aktivt sitt stöd för övervakningsplanen genom att ha övervakningsplanen som en agendapunkt och att också förmedla vidare i organisationen. Övervakningsansvarig deltar också vid tillfälle i främst kundservicemöten. För att säkerställa att alla berörda tar del av övervakningsplanen så sker information vid nyanställning och vid separata avdelningsmöten.  

Övervakningsansvarig utses av VD för Varberg Energi AB. Övervakningsansvarig är medlem i ledningsteamet och har mandat att själv fatta beslut som berör övervakningsplanen. 

Uppföljning och utvärdering av övervakningsplanen sker främst genom möten där övervakningsplanen diskuteras och även efter genomgång med andra affärsområden inom företaget. 

Övervakningsplanen är sedan länge upprättad. För förändringar och uppdateringar ansvarar affärsområdeschefen för Gasnät. Uppdatering sker i samråd med marknadsansvarig.  

Övervakningsansvarig ansvarar för informationen och kontrollerar att organisationen förstått innebörden i övervakningsplanen och går igenom vikten av att ha så riktiga fördelningsnycklar som möjligt för koncerngemensamma kostnader. 

Rapport gällande 2023

  • Inga överträdelser gällande övervakningsplanen har gjorts 2023. 
  • Antalet Gasnätskunder 2023-12-31: 169 st 

 

Karin Hallström 
Övervakningsansvarig Gasnät