Övervakningsplan för Varberg Energi AB

Övervakningsplan 2019 för Varberg Energi AB

Rapport om åtgärder enligt övervakningsplan för Varberg Energi AB per 2020-02-21. Organisationsnummer 556013-1459.

Övervakningsansvarig för gasnätet är Joachim Örnberg.

Gasnätverksamheten

Gasnätverksamheten ingår i en koncern som har bedriver verksamhet inom elnät, elhandel, gashandel samt bredbandsverksamhet.

Nätverksamheten ingår inte i en koncern vars samlade Gasnät har minst 100 000 kunder. Indelningen av organisationen i affärsområden med beslutsrätt för chefen affärsområde Gasnät att ta ekonomiska beslut som tryggar drift och underhåll och utbyggnad i gasnätet säkerställer självständigheten.

Företaget hanterar koncerngemensamma tjänster genom uppdelning i ansvarsområden för respektive medarbetare för att på så sätt förhindra diskriminering av tredje part.

Varberg Energi behandlar uppgifter som kommersiellt känsliga som omfattar kundregister, förbrukningsregister, kundanläggningsstatistik, kreditvärdighet och avtalsvillkor. För att säkerställa att inte obehöriga får tillgång till det Varberg Energi betraktar som kommersiellt känslig information genom att berörda informerats och att behörighet till datasystem är reglerad.

För att motverka att diskriminering av övriga aktörer på gasmarknaden skulle kunna ske tas övervakningsplanens syfte upp i organisationen. Efterhand om en frågeställning kommer upp så sker gemensam diskussion. Vid nyanställning finns övervakningsplanen med som en punkt som ska gås igenom.

Företagets ledningsgrupp visar aktivt sitt stöd för övervakningsplanen genom att ha övervakningsplanen som en agendapunkt och att också förmedla vidare i organisationen.

Övervakningsansvarig deltar också vid tillfälle i främst kundservice möten. För att säkerställa att alla berörda tar del av övervakningsplanen så sker information vid nyanställning och vid separata avdelningsmöten.

Övervakningsansvarig utses av VD för Varberg Energi AB.

Uppföljning och utvärdering av övervakningsplanen sker främst genom möten där övervakningsplanen diskuteras och även efter genomgång med andra affärsområden inom företaget.

Övervakningsplanen är sedan länge upprättat, att förändringar och uppdateringar utförs ansvarar affärsområdeschefen för Gasnät för.

Uppdatering sker i samråd med övervakningsansvarig och marknadsansvarig.

Rapport 2019

Rapport gällande 2019:

  • Inga överträdelser gällande övervakningsplanen har gjorts 2019
  • Antalet Gasnätskunder 2019-12-31: 205 st

Rapport om åtgärder enligt övervakningsplan finns på vår webplats.


Joachim Örnberg
Övervakningsansvarig Gasnät