Allmänna avtalsvillkor för försäljning av gas som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Energigas Sverige fastställda av styrelsen den 12 september 2013. Gas 2022 N. Gäller från 2022-09-01 och tills vidare.

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser

1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser försäljning av gas till sådan anläggning där kunden bedriver näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet.

För försäljning av gas till konsument tillämpas andra villkor.

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare.

Den som har utarbetat dessa allmänna avtalsvillkor får ändra villkoren. Om inte annat avtalats har leverantören rätt att mot kunden införa sådana ändringar tidigast två månader efter det att kunden underrättats om ändringarna. Sådan underrättelse ska ske på lämpligt sätt.

1.3 Innehåller dessa allmänna avtalsvillkor bestämmelser som inte är förenliga med ett mellan parterna upprättat skriftligt avtal gäller vad som sägs i skriftliga avtalet före vad som anges i dessa allmänna avtalsvillkor.

1.4 I dessa allmänna avtalsvillkor avses med;

  • anvisad leverantör: den leverantör som säljer gas till den kund som inte själv väljer leverantör. Den anvisade leverantören utses av ledningsinnehavaren.
  • balansansvarig: den som i avtal med den systemansvarige åtagit sig det ekonomiska ansvaret för att det svenska gassystemet tillförs lika mycket gas som tas ut i kundens uttagspunkt.
  • insamling av mätvärden: uppgift om förbrukad mängd gas genom inrapportering utförd av kunden eller insamling utförd av ledningsinnehavaren.
  • kund: avtalspart till vilken gas säljs för användning huvudsakligen för näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet (näringsidkare).
  • ledningsinnehavare (företag som bedriver överföring av gas enligt gaslagen (SFS 2005:403)): innehavare av gasledning till vilken kundens anläggning är ansluten.
  • leverantör (gasleverantör enligt gaslagen): den som säljer och levererar gas till kunden.
  • gas: gas, biogas och gas från biomassa och andra gaser i den mån det är tekniskt möjligt att föra in och använda dessa gaser i gassystemet.
  • systemansvarig: den myndighet som enligt gaslagen har det övergripande ansvaret för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av gas i det svenska gassystemet.
  • uttagspunkt: den punkt där en kund enligt avtal med ledningsinnehavaren tar ut gas för förbrukning.
2. Försäljning av naturgas

2. Försäljning av gas

2.1 Leverantören ansvarar för att balansansvarig finns för kundens uttagspunkt.

Enligt gaslagen får leverantören bara leverera gas i uttagspunkten om det finns en balansansvarig för denna.

Leverantören ska anmäla till ledningsinnehavaren att denne ska börja sälja gas i kundens uttagspunkt samt uppge vem som åtagit sig  balansansvaret för uttagspunkten. För att försäljningen ska kunna påbörjas den dag leverantören och kunden kommit överens om ska anmälan ske senast 14 dagar innan försäljningen påbörjas.

2.2 Om leverantören i något skede inte förmår att se till att det finns balansansvarig för leveransen ska denne utan dröjsmål underrätta kunden och ledningsinnehavaren om detta.

Kundens åtaganden
2.3 Kunden är skyldig att inneha ett avtal för leveransen med  ledningsinnehavaren.

2.4 Om inte annat särskilt framgår av dessa avtalsvillkor ska kunden betala för all gas som förbrukats i uttagspunkten.

Betalningsskyldigheten omfattar även gas som kunden inte kunnat tillgodogöra sig på grund av fel i den egna anläggningen, eller av annan orsak som inte beror på ledningsinnehavaren eller leverantören.

Hinder mot avtalets fullgörande (force majeure)
2.5 Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligen  försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, extrema väderförhållanden, myndighetsbeslut, störningar i det allmänna transportväsendet, eller annan händelse av exceptionell karaktär som väsentligen inverkar på avtalets fullgörande, och som part inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja, exempelvis störningar i det allmänna överföringssystemet för gas.

2.6 Om en behörig myndighet tillkännager krisnivåer avseende gasförsörjningen enligt vid var tidpunkt gällande rätt, ska berörda aktörer på gasmarknaden underrättas och leveransen i kundens uttagspunkt begränsas i enlighet med gällande nationell Krisplan för Sveriges naturgasförsörjning. Efter det att berörd leverantör underrättats om att krisnivå tillkännagivits avseende gasförsörjningen, ska denne på ett lämpligt sätt tillkännage om krissituationen innebär att det föreligger hinder mot avtalets fullgörande.

Ersättning för skada med mera
2.7 Om en kund påtalar att ett byte av leverantör inte genomförts på rätt sätt eller i rätt tid svarar den leverantör som anmält bytet för att frågan, efter  samråd med kundens ledningsinnehavare, utreds.

Leverantören ska även lämna besked till kunden om vad som orsakat felaktigheten. Besked ska, om inte särskilda skäl föreligger, lämnas till kunden inom en månad från det att kunden tagit kontakt med leverantören.

2.8 Om leverantören inte fullgjort sina skyldigheter i samband med  övertagande eller påbörjande av leverans och detta beror på omständigheter som ligger inom leverantörens kontroll, har kunden rätt till ersättning av leverantören för den skada som därvid uppstår.

2.9 Kunden har rätt till ersättning av leverantören för skada endast om skadan förorsakats av vårdslöshet från leverantörens sida.

2.10 Rätten till ersättning omfattar inte ren förmögenhetsskada och inte heller följdskada vid person- och sakskada.

2.11 Om skyldigheten att utge skadestånd skulle vara oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt. Vid bedömningen ska även beaktas föreliggande försäkringar och försäkringsmöjligheter, den  skadeståndsskyldiges förutsättningar att förutse och hindra skadan samt andra omständigheter.

2.12 Kunden ska underrätta leverantören om anspråk på ersättning inom ett år från det att skadan inträffade. Gör kunden inte det förloras rätten till ersättning för den uppkomna skadan. Om kunden gjort sannolikt att denne drabbats av skada men skadebeloppet inte uppgår till 1 000 kronor per uttagspunkt och skadetillfälle utgår ingen ersättning från leverantören.

2.13 Den skadelidande parten ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar den skadelidande parten det kan ersättningen reduceras i motsvarande mån.

 

3. Mätning, insamling och rapportering av mätvärden samt fakturering

3. Mätning, insamling och rapportering av mätvärden samt fakturering

Mätning
3.1 Kundens förbrukning registreras av ledningsinnehavarens mätanordning. Bestämmelser om mätning finns i författning och i ledningsinnehavarens avtal med kunden.

3.2 Till kunden levererad gas registreras av ledningsinnehavarens mätanordning.

Om leveransen är undantagen krav på mätning enligt vid var tid gällande mätföreskrift, får leveransen faktureras med en fast avgift varför mätanordning i sådant fall inte behövs.

3.3 Omfattar mätanordningen flödesmätare med volymomvandlare eller fjärravläsare, och registrering av mätvärden inte överensstämmer med insamlade mätvärden, ska fakturering baseras på registrerad volym gas i normalkubikmeter (Nm³) i flödesmätaren.

Insamling och rapportering av mätvärden samt fakturering
3.4 Insamling och rapportering av mätvärden ska ske i enlighet med författning eller på det sätt som parterna har träffat särskild överenskommelse om.

3.5 Fakturering får ske preliminärt och får baseras på beräknad förbrukning. Den beräknade förbrukningen ska fastställas med ledning av kundens tidigare kända förbrukning samt övriga omständigheter.

Om mätvärden saknas vid insamlingstidpunkten eller är felaktiga ska faktureringen ske med ledning av kundens tidigare kända förbrukning samt övriga omständigheter som, till exempel, av kunden uppgivna förändringar som kan antas påverka mängden levererad gas.

Fakturering grundad på insamlade mätvärden ska ske minst en gång om året samt då leveransavtalet upphör.

Vid avstämning av fakturering som har grundats på beräknade mätvärden (preliminär fakturering) ska avstämning efter insamling av mätvärden (slutlig fakturering) ske med hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats under den tid avstämningen omfattar. Om inte särskilda skäl för annan beräkningsgrund föreligger ska beräkningen utföras som om kundens förbrukning följt kundkategorins normala förbrukningsmönster.

 

4. Betalning och säkerhet

4. Betalning och säkerhet

4.1 Kundens betalning ska vara leverantören tillhanda senast på den i leverantörens faktura angivna förfallodagen, vilken infaller tidigast 15 dagar efter det att leverantören avsänt fakturan om inte
annat avtalats.

4.2 Sker inte betalning i rätt tid har leverantören, om inte annat skriftligen avtalats, rätt att av kunden, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen (SFS 1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen och ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse, förseningsersättning samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.

4.3 Om leverantören har skälig anledning att befara att kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser har leverantören rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för
leveransen.

Om kunden under avtalstiden har försummat sina betalningsförpliktelser till leverantören har leverantören rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för fortsatt leverans.

Om leverantören enligt första eller andra stycket ovan har rätt att begära säkerhet eller förskottsbetalning, har leverantören även rätt till månadsfakturering.

Säkerhet eller förskottsbetalning får inte omfatta större belopp än vad som motsvarar sex månaders beräknade kostnader för leveransen.

Om en leverantör tillämpar ett system med förskottsbetalning ska detta vara skäligt och grundat på den förväntade förbrukningen.

Har kunden i ett års tid från det att säkerhet ställdes eller förskottsbetalning första gången betalades, i rätt tid fullgjort sina betalningsförpliktelser, ska den ställda säkerheten återlämnas respektive
förskottsbetalningen avbrytas.

Om kunden har ställt säkerhet enligt denna punkt ska deponerade medel placeras på räntebärande konto, skiljt från leverantörens egna tillgångar.

 

5. Avtalsbrott

5. Avtalsbrott

5.1 Försummar kunden att betala förfallna avgifter, ställa säkerhet eller lämna förskottsbetalning och är försummelsen inte ringa, har leverantören rätt att avbryta leveransen till kunden.

Leverantören har även rätt att avbryta leveransen om kunden gör sig skyldig till annan väsentlig försummelse enligt dessa allmänna avtalsvillkor eller vad som i övrigt avtalats.

5.2 Innan leverantören får vidta åtgärder med stöd av bestämmelserna i punkten 5.1 ovan, ska kunden ges skälig tid att vidta rättelse. Tiden ska vara minst 15 dagar räknat från anmaning att vidta sådan rättelse.

5.3 Om kunden inte fullgjort sina skyldigheter enligt punkten 4.3 ovan, får leverantören dock omedelbart avbryta leveransen.

5.4 Leveransen avbryts genom att ledningsinnehavaren på leverantörens begäran avbryter överföringen till kundens anläggning.

5.5 Frånkoppling får inte ske för fordran till den del den är föremål för tvist.

5.6 Leverantören får upphöra med leverans även när kunden åsidosätter villkor i avtal med ledningsinnehavaren och åsidosättandet medför rätt för ledningsinnehavaren att stänga av överföringen till kundens uttagspunkt. Ansvaret för avstängning åligger alltid den som begärt åtgärden.

5.7 Har avbrytande av leveransen skett och för det fall leverantören inte utnyttjat sin hävningsrätt enligt punkten 5.8 nedan, återupptas leveransen först när anledningen till avstängning inte längre föreligger och kunden ersatt leverantörens kostnader för avbrytande av leveransen och återinkopplingen.

5.8 När leverantören har rätt att avbryta gasleveransen enligt punkterna 5.1 och 5.2 ovan har denne också rätt att häva avtalet. Häver leverantören avtalet ska denne omedelbart underrätta ledningsinnehavaren om detta. Leverantören har alltid rätt till ersättning för uppkommen skada.

5.9 Kunden har rätt att häva avtalet om leverantören gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott.

5.10 Om kunden ingått ett tidsbestämt avtal och i förtid bryter detta genom att ingå ett nytt avtal om gasleverans med en annan leverantör ska kunden ersätta den tidigare gasleverantören för vad denne kan visa sig förlora under avtalets återstående löptid.

 

6. Avtalsöverlåtelse

6. Avtalsöverlåtelse

6.1 Leverantören har rätt att utan kundens samtycke överlåta sitt avtal om leverans till annat bolag. Kunden ska underrättas om en sådan överlåtelse på lämpligt sätt.

7. Giltighet, ändringar och tillägg

7. Giltighet, ändringar och tillägg

7.1 Om inte annat avtalats upphör avtalet om leverans vid det månadsskifte som inträffar närmast efter en månad från skriftlig uppsägning.

7.2 Om inte annat avtalats får leverantören ändra gällande pris och prisvillkor och har därvid skyldighet att underrätta kunden om ändringarna. Sådan underrättelse ska ske minst 15 dagar före ikraftträdandet antingen genom ett särskilt meddelande till kunden eller genom annonsering i de allmänna nyhetsmedier som har stor spridning i området och information på leverantörens webbplats. Av efterföljande faktura ska framgå när prisändring skett samt dess storlek.

Prisändringar till följd av nya eller ändrade skatter eller avgifter får dock ske och kan genomföras omedelbart och utan föregående underrättelse. Motsvarande gäller även för andra ändringar till följd av ändrade författningsföreskrifter eller liknande föreskrifter.

7.3 Vid prisändring får det nya priset tillämpas med utgångspunkt antingen från insamlade mätvärden, om insamling sker inom skälig tid från ändringstidpunkten, eller från en på skälig grund beräknade mätvärden.

7.4 Om inte annat avtalats får leverantören ändra gällande villkor för avtal om leverans som löper tills vidare och har därvid skyldighet att underrätta kunden om ändringarna. Sådan underrättelse ska ske genom ett meddelande till kunden senast en månad innan de nya villkoren ska börja tillämpas.

Ovan nämnda ändringar i denna punkt omfattar inte pris, prisvillkor och dessa allmänna avtalsvillkor.