Allmänna avtalsvillkor för anslutning och överföring av gas som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Energigas Sverige fastställda av styrelsen den 12 september 2013. Senaste revideringen godkänd av styrelsen den 12 april 2022. Gasnät 2022 N. Gäller från och med 2022-09-01 och tills vidare.

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser

1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser an­slutning av gasanläggning och över­föring av gas till sådan anläggning där kunden bedriver näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet.

Villkoren är ej tillämpliga mellan led­ningsinnehavare. För anslutning och överföring av gas till konsument tillämpas andra villkor.

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare. Den som har utarbetat dessa allmänna avtalsvillkor får ändra villkoren. Om inte annat avtalats har ledningsinneha­varen rätt att mot kunden införa sådana ändringar tidigast två månader efter det att kunden underrättats om ändringen. Sådan underrättelse ska ske på lämpligt sätt.

1.3 Innehåller dessa allmänna avtalsvillkor bestämmelser som inte är förenliga med ett mellan parterna upprättat skriftligt avtal gäller vad som sägs i skriftliga av­talet före vad som anges i dessa allmänna avtalsvillkor.

1.4 Skriftligt avtal ska träffas mellan par­terna.

1.5 I dessa allmänna avtalsvillkor avses med;

  • anslutningspunkt: den punkt där kundens anläggning ansluts till led­ningsinnehavarens gasledning och till vilken punkt överföring av gas sker.
  • anvisad leverantör: den leverantör som säljer gas till den kund som inte själv väljer leverantör. Den anvi­sade leverantören utses av ledningsin­nehavaren.
  • balansansvarig: den som i avtal med den systemansvarige åtagit sig det ekonomiska ansvaret för att det svenska gassystemet tillförs lika mycket gas som tas ut i kundens uttagspunkt.
  • insamling av mätvärden: uppgift om förbrukad mängd gas genom inrapportering utförd av kunden eller insamling utförd av ledningsinneha­varen.
  • kund: avtalspart till vilken gas överförs för användning huvudsak­ligen för näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet (närings­idkare).
  • ledningsinnehavare (företag som bedriver överföring av gas enligt gaslagen (SFS 2005:403)): inne­havare av gasledning till vilken kundens anläggning är ansluten.
  • leverantör (gasleverantör enligt gaslagen): den som säljer natur­gas till kunden.
  • gas: gas, biogas och gas från biomassa och andra gaser i den mån det är tekniskt möjligt att föra in och använda dessa gaser i natur­gassystemet.
  • systemansvarig: den myndighet som enligt gaslagen har det övergri­pande ansvaret för att balansen kort­siktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av gas i det svenska gassystemet.
  • uttagspunkt: den punkt där en kund enligt avtal med ledningsinnehavaren tar ut gas för förbrukning.
2. Anslutning och överföring

2. Anslutning och överföring

2.1 För anslutning till ledningsinnehavarens gasledning och överföring av natur­gas till kundens anslutningspunkt gäller gaslagen, dessa allmänna avtalsvill­kor och vad som i övrigt avtalats mellan parterna. Vidare tillämpas ledningsin­nehavarens vid varje tidpunkt gällande avgiftsbestämmelser, tekniska bestämmel­ser och bestämmelser som myndigheter utfärdat.

2.2 Ledningsinnehavaren bestämmer tryck, andra dimensioneringsdata och tekniskt utförande. Om ändringar av dessa med­för kostnader för kunden vid utbyte av delar av kundens anläggning med mera ska kostnaderna ersättas av ledningsin­nehavaren. Hänsyn ska därvid tas till uppkommen värdeförändring.

Vid ändring av kundens anläggning som är påkallad av ändrade myndighetsbe­stämmelser ska vad som ovan angetts om ledningsinnehavarens ersättningsskyldig­het inte gälla.

Hinder mot avtalets fullgörande (force majeure)

2.3 Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligen försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, extrema väderförhållanden, myndighetsbeslut, störningar i det allmänna transportväsen­det, eller annan händelse av exceptionell karaktär som väsentligen inverkar på avtalets fullgörande, och som part inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja, exempelvis störningar i det allmänna överföringssystemet för gas.

2.4 När en behörig myndighet tillkännager krisnivåer avseende gasförsörjningen för berörd marknad, kan leveransen på denna marknad och i kundens uttagspunkt begränsas i enlighet med nationell krisplan för Sveriges naturgasförsörjning enligt var tidpunkt gällande rätt.

2.5 Ledningsinnehavaren får avbryta överfö­ringen av gas för att vidta åtgärder som är motiverade av säkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och le­veranssäkerhet. Avbrottet får inte i något fall pågå längre än åtgärden kräver.

2.6 Kan ledningsinnehavaren förutse var­aktigt avbrott i överföringen eller trans­porten ska detta i så god tid som möjligt tillkännages på lämpligt sätt.

2.7 När det är nödvändigt att avbryta eller begränsa kunders uttag av gas ska det genomföras enligt gällande lag eller förordning.

Ersättning för skada med mera

2.8 Kunden har rätt till ersättning av led­ningsinnehavaren för avbrott, inskränk­ning eller annan störning i överföringen endast om detta förorsakats av vårdslös­het eller försummelse från ledningsinne­havarens sida.

Rätten till ersättning omfattar inte ren förmögenhetsskada och inte heller följd­skada vid person- eller sakskada.

2.9 Om en kund påtalar att ett byte av leve­rantör inte genomförts på rätt sätt eller i rätt tid svarar ledningsinnehavaren för att frågan, efter samråd med den anmä­lande leverantören, utreds. Ledningsin­nehavaren ska även lämna besked till kunden om vad som orsakat felaktighe­ten. Besked ska, om inte särskilda skäl föreligger, lämnas till kunden inom en månad från det att kunden tagit kontakt med ledningsinnehavaren.

2.10 Om skyldigheten att utge skadestånd skulle vara oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadestån­det jämkas efter vad som är skäligt. Vid bedömningen ska även beaktas förelig­gande försäkringar och försäkringsmöj­ligheter, den skadeståndsskyldiges förut­sättningar att förutse och hindra skadan samt andra omständigheter.

2.11 Kunden ska underrätta ledningsinneha­varen om anspråk på ersättning inom ett år från det att skadan inträffade. Gör kunden inte det förloras rätten till ersätt­ning för den uppkomna skadan. Om kunden gjort sannolikt att denne drab­bats av skada men skadebeloppet inte uppgår till 1 000 kronor per uttagspunkt och skadetillfälle utgår ingen ersättning från ledningsinnehavaren.

2.12 Den skadelidande parten ska vidta skä­liga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar den skadelidande parten det kan ersättningen reduceras i motsvarande mån.

3. Anläggningar

3. Anläggningar

3.1 Ledningsinnehavarens ledningar enligt punkten 3.4 och egendom enligt punkten 3.5 nedan, kallas gemensamt ledningsin­nehavarens anläggning. Vad som inte utgör ledningsinnehavarens anläggning är kundens anläggning. Kunden ska bekosta sin anläggning och i övrigt svara för samtliga kostnader hänförliga till denna anläggning.

3.2 Parterna får inte använda sina anlägg­ningar så att skada kan uppkomma på motpartens anläggningar eller så att störningar kan uppstå i gassystemet eller för andra kunder.

3.3 Parterna ska utan dröjsmål till varandra anmäla driftsstörningar, läckage och andra liknande omständigheter som kan beröra motpartens anläggningar.

Ledningsinnehavarens anläggning

3.4 Ledningsinnehavaren drar mot en anslut­ningsavgift fram erforderliga ledningar till en av ledningsinnehavaren vald anslutningspunkt.

Ledningsinnehavaren äger ledningarna fram till och med an­slutningspunkten och bestämmer deras läge efter samråd med kunden.

Önskar kunden annan anslutningspunkt, annat läge eller ökad kapacitet ombe­sörjer ledningsinnehavaren sådan åtgärd mot särskild ersättning för de merkostna­der som därvid uppkommer.

3.5 Ledningsinnehavaren har rätt att inom anslutningsfastigheten installera och bibehålla dels för överföringen nödvändiga apparater, dels mätare jämte andra för kontroll av förbrukningen erforderliga apparater, gemensamt kallade mätanordningen. Plats för mätanordningen väljs av ledningsinnehavaren efter samråd med kunden och ska upplåtas utan kostnad för ledningsinnehavaren.

Mätanordningen med tillhörande utrustning är ledningsinnehavarens egendom (oberoende av om detta täcks av anslutningsavgift eller liknande) och får hanteras endast av ledningsinnehavaren eller av någon som denne anlitat. Kunden ska tillhandahålla och bekosta för mätanordningen erforderlig el, och elinstallation samt i förekommande fall installation av kommunikationsutrustning.

3.6 Kunden ska se till att den del av led­ningsinnehavarens anläggning som är tillgänglig är lätt åtkomlig för ledningsin­nehavaren.

Ledningsinnehavarens plomberingar får inte brytas. Sker detta kan ledningsin­nehavaren vidta rättsliga åtgärder, till exempel polisanmälan.

Kundens anläggning

3.7 Alla förekommande arbeten på kundens anläggning ska utföras enligt ledningsin­nehavarens anvisningar och övriga vid varje tidpunkt gällande bestämmelser. Vid utförandet av arbetet, vilket bland annat omfattar anslutning av apparater och bruksföremål samt inkoppling, ska auktoriserat gasinstallationsföretag anlitas.

3.8 Inkoppling av kundens anläggning till ledningsinnehavarens gasledning får inte utföras utan ledningsinnehavarens skriftliga tillstånd. Detta gäller även vid ändring, utbyte eller utökning av kun­dens anläggning. Kundens anläggning får inte heller tas i bruk förrän ledningsin­nehavaren gett sitt skriftliga tillstånd till detta.

3.9 Ledningsinnehavaren har rätt att kräva att kunden på egen bekostnad ändrar sin anläggning på sätt som fordras för att uppnå betryggande driftförhållanden och för att uppfylla vid var tid gällande bestämmelser.

3.10 Kunden ska på ledningsinnehavarens begäran lämna uppgift om anslutningens effektbehov och belastningskaraktär. Kunden ska vidare till ledningsinnehava­ren anmäla sådana förändringar i fastig­hetens eller byggnadens användning och andra förhållanden som kan påverka vad som avtalats mellan parterna.

3.11 Ledningsinnehavaren eller någon denne anlitat ska efter samråd med kunden lämnas tillträde till kundens anläggning.

3.12 Ledningsinnehavaren har rätt att göra en kontrollbesiktning av kundens an­läggning. Om ledningsinnehavaren vid inkoppling eller vid annan besiktning upptäcker felaktigheter i kundens anlägg­ning, ska kunden underrättas om detta. Kunden ska skyndsamt, dock senast inom den tid ledningsinnehavaren före­skriver, åtgärda felet samt meddela led­ningsinnehavaren att så skett. En besikt­ning innebär inte att ledningsinnehavaren övertar det ansvar och de skyldigheter som kunden eller den som utför arbete på kundens anläggning kan ha.

3.13 Arbeten och kontrollbesiktningar som ledningsinnehavaren utför på kundens anläggning i enlighet med vid varje tid­punkt gällande bestämmelser ska bekos­tas av kunden.

4. Mätning, insamling och rapportering av mätvärden samt fakturering

4. Mätning, insamling och rapportering av mätvärden samt fakturering


Mätning

4.1 Till kunden överförd gas registreras av ledningsinnehavarens mätanordning. Om överföringen är undantagen krav på mätning enligt vid var tid gällande mätföreskrift, får överföringen debiteras med en fast avgift varför mätanordning i sådant fall inte behövs.

4.2 Omfattar mätanordningen flödesmätare med volymomvandlare eller fjärravläsare, och registrering av mätvärden inte över­ensstämmer med insamlade mätvärden ska debitering baseras på registrerad vo­lym gas i normalkubikmeter (Nm³) i flödesmätaren.

4.3 Har kunden anledning att förmoda att fel föreligger i mätanordningen ska denne utan oskäligt dröjsmål anmäla detta till ledningsinnehavaren. Kunden har då rätt att påkalla provning av mätanordningen. Provningen utförs av ledningsinneha­varen, eller någon ledningsinnehavaren anlitar, om kunden godtar det. Kunden har dock rätt att begära att provningen kontrolleras eller utförs av opartisk sak­kunnig.

4.4 Vid provning är kravet att mätarens registrering och felmarginaler ska följa vid var tid gällande mätföreskrift. Upp­fylls inte detta ska mätvärdena rättas och uttaget av gas anses motsvara de rättade värdena.

4.5 Sker provning på kundens begäran och det då konstateras att mätarens regist­rering är godtagbar enligt punkten 4.4 ovan ska kunden ersätta ledningsinneha­varen med högst de självkostnader som uppkommit för provningen. I annat fall bekostas provningen av ledningsinneha­varen. Ledningsinnehavaren ska i förväg informera kunden som begär provning om beräknad kostnad för provningen.

Insamling och rapportering av mätvärden samt fakturering

4.6 Insamling av mätvärden ska göras av led­ningsinnehavaren minst en gång om året samt vid byte av mätare, eller i enlighet med vid var tid gällande mätföreskrift. Kunden ska ha möjlighet att via telefon eller mail rapportera mätvärden till led­ningsinnehavaren.

Mätvärden som kunden rapporterat en­ligt första stycket ska vara fakturerings­grundande om de inte orimligt avviker från tidigare känd förbrukning.

Insamling av mätvärden ska även ske den dag ett leverantörsbyte sker eller då överföring av gas påbörjas. Om inte insamling av mätvärden kan ske denna dag ska den utföras senast inom fem vardagar.

Om avtalet med ledningsinnehavaren eller om avtalet med leverantören upphör på annan grund än leverantörsbyte, ska insamling av mätvärden ske den dag avtalet upphör. Om inte insamling av mätvärden kan ske denna dag ska den utföras senast inom fem vardagar.

Om ledningsinnehavaren, till följd av omständigheter som ligger utanför den­nes kontroll, inte kan utföra insamling av mätvärden enligt ovan får förbrukningen istället beräknas. En sådan beräkning ska vara baserad på tidigare års förbrukning om inte annan beräkningsgrund är mer rättvisande.

Om inte annat framgår av författning ska insamling av mätvärden ske vid tidpunkt och på sätt som bestäms av ledningsin­nehavaren.

Ledningsinnehavaren får av kunden ta ut ersättning för skäliga kostnader som uppkommer i samband med annan in­samling av mätvärden än ovan angivits, dock med undantag för insamling av mätvärden i samband med frånkoppling enligt punkten 6.3 nedan.

Ledningsinnehavarens skyldigheter att rapportera mätvärden regleras i författ­ning.

4.7 Fakturering får ske preliminärt och får baseras på beräknad förbrukning. Den beräknade förbrukningen ska fastställas med ledning av kundens tidigare kända förbrukning samt övriga omständigheter.

Om parterna träffar särskild överens­kommelse ska fakturering alltid grundas på insamlade mätvärden. Sker sådan fak­turering har ledningsinnehavaren alltid rätt till ersättning för de merkostnader som uppstår.

Om mätvärden saknas vid insamlingstid­punkten eller är felaktiga, och detta beror på omständigheter som ligger utanför ledningsinnehavarens kontroll och vars följder ledningsinnehavaren inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, ska faktureringen ske med ledning av kundens tidigare kända förbrukning samt övriga omständigheter som, till exempel, av kunden uppgivna förändringar som kan antas påverka mängden levererad gas.

Fakturering grundad på insamlade mät­värden ska ske minst en gång om året samt då avtal om överföring upphör.

Vid avstämning av fakturering som har grundats på beräknade mätvärden (preliminär fakturering) ska avstämning efter insamling av mätvärden (slutlig fakturering) ske med hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats under den tid avstämningen omfattar. Om inte särskilda skäl för annan beräkningsgrund föreligger ska beräkningen utföras som om kundens förbrukning följt kundkate­gorins normala förbrukningsmönster.

4.8 Fungerar inte mätanordningen eller har mätanordningen registrerat annan mängd överförd gas än den verkliga eller har fel skett vid insamling av mätvärden, får ledningsinnehavaren beräkna den mängd gas som överförts. Beräk­ningen ligger till grund för ledningsin­nehavarens fakturering. Beräknad överfö­ring ska fastställas utifrån vad som tidi­gare har överförts till kunden och övriga kända omständigheter. Har överföringen beräknats enligt vad som anges i denna punkt ska ledningsinnehavaren meddela detta senast i samband med fakturering.

Beräkning enligt stycket ovan får inte ske för längre tid tillbaka än tre år från det att felet blev känt av både parterna.

5. Betalning och säkerhet

5. Betalning och säkerhet

5.1 Kunden ska betala en avgift för anslut­ning till ledningsinnehavarens gas­ledning och för överföring av gas. Betalningsskyldigheten omfattar även överföring av gas som kunden inte kunnat tillgodogöra sig på grund av fel inom sin anläggning, eller av annan orsak som inte beror på ledningsinnehavaren, samt andra kostnader som kunden ska svara för enligt avtalet.

5.2 Om kunden börjar ta ut gas i ut­tagspunkten utan att ha något giltigt avtal med en leverantör, ska kunden betala för gasen till den leverantör som ledningsinnehavaren är skyldig att anvisa enligt punkten 8.4 nedan, enligt de villkor som denna leverantör tillämpar.

5.3 Kundens betalning ska vara ledningsin­nehavaren tillhanda senast på den i ledningsinnehavarens faktura angivna förfallodagen, vilken infaller tidigast 15 dagar från fakturadatum.

5.4 Sker inte betalning i rätt tid har lednings­innehavaren, om inte annat skriftligen avtalats, rätt att av kunden, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt rän­telagen (SFS 1975:635) från den i faktu­ran angivna förfallodagen och ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse, för­seningsersättning samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.

5.5 Om ledningsinnehavaren har skälig anledning att befara att kunden inte kommer att fullgöra sina betalnings­förpliktelser, har ledningsinnehavaren rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för fortsatt anslutning och överföring.

Om ledningsinnehavaren enligt första stycket ovan har rätt att begära säkerhet eller förskottsbetalning, har ledningsinne­havaren även rätt till månadsfakturering.

5.6 Säkerhet eller förskott får inte omfatta större belopp än vad som motsvarar sex månaders beräknade avgifter för överfö­ring av gas. Har kunden i ett års tid från det att säkerhet ställdes eller för­skottsbetalning första gången betalades, i rätt tid fullgjort sina betalningsförpliktel­ser, ska den ställda säkerheten återlämnas respektive kravet på förskottsbetalning avbrytas.

Om kunden har ställt säkerhet enligt denna punkt ska deponerade medel pla­ceras på räntebärande konto, skiljt från ledningsinnehavarens egna tillgångar.

6. Avbrytande av överföring av naturgas(frånkoppling) samt återinkoppling

6. Avbrytande av överföring av gas (frånkoppling) samt återinkopp­ling

6.1 Försummar kunden att betala förfallna avgifter, ställa säkerhet eller lämna för­skottsbetalning och är försummelsen inte ringa, får ledningsinnehavaren avbryta överföringen till kunden. Avbrytande av överföringen får också ske om kunden gör sig skyldig till annan väsentlig för­summelse enligt dessa villkor och vad som i övrigt har avtalats.

6.2 Innan ledningsinnehavaren får vidta åtgärder med stöd av bestämmelserna i punkten 6.1 ovan, ska kunden ges skälig tid att vidta rättelse. Tiden ska vara minst 15 dagar räknat från anmaning att vidta sådan rättelse.

6.3 Om kunden inte fullgjort sina skyldighe­ter enligt punkten 5.5 ovan, får lednings­innehavaren dock omedelbart avbryta överföringen.

6.4 Avbrytande av överföringen får ske även när kunden åsidosätter villkor i avtal med leverantören och åsidosättandet medför rätt för leverantören att begära att få överföringen avbruten. Ansvaret för avbrottet åligger alltid den som be­gärt åtgärden. Avbrytande av överföring får inte ske för fordran till den del den är föremål för tvist.

6.5 Överföringen återupptas först då kunden uppfyllt samtliga sina förpliktelser enligt avtal samt ersättning erlagts för lednings­innehavarens kostnader som föranletts av åtgärder för avbrytande av överföringen och återinkopplingen.

Har överföringen avbrutits på leveran­törens begäran återupptas överföringen först efter leverantörens uppmaning därom.

6.6 Kunden är skyldig att betala samtliga avgifter under den tid som överföringen är avbruten enligt punkten 6.1 ovan.

6.7 Ledningsinnehavaren har rätt att säga upp avtalet med en månads skriftlig uppsägningstid om överföring till kunden avbrutits med stöd av punkten 6.1 ovan eller med omedelbar verkan om kunden inte tar emot överföring av gas, försätts i konkurs, ställer in sina betal­ningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars befinns vara på sådant obestånd att det kan antas att kundens åtaganden inte rätteligen blir fullgjorda. Avtalet upphör dock inte om anledningen till avbrottet upphört under denna tid. Säger ledningsinnehavaren upp avtalet ska denne omedelbart under­rätta leverantören om uppsägningen. Ledningsinnehavaren har alltid rätt till ersättning för uppkommen skada.

6.8 Vid avtalets upphörande åtar sig kunden att ge ledningsinnehavaren all rimlig assistans och att omedelbart ge lednings­innehavaren tillträde till de lokaler där ledningsinnehavarens anläggning instal­lerats för demontering och avlägsnande. Kunden ska ersätta ledningsinnehavaren för samtliga kostnader för demontering och avlägsnande av nämnd anläggning om ledningsinnehavaren sagt upp avtalet enligt punkten 6.7 ovan. Ledningsinneha­varen har inte skyldighet att återställa det utrymme som anläggningen var instal­lerad i.

6.9 Kunden har rätt att häva avtalet med ledningsinnehavaren om ledningsinneha­varen gör sig skyldig till väsentligt avtals­brott.

7. Upplåtelse av mark med mera

7. Upplåtelse av mark med mera

7.1 För utförande och bibehållande av ledningsinnehavarens anläggningar ska kunden upplåta mark i erforderlig mån och lämna ledningsinnehavaren tillträde till berörda fastigheter. Häri ingår rätt för ledningsinnehavaren att underhålla och reparera anläggningarna samt att fälla träd och buskar, som utgör fara eller hinder för anläggningarna. Vid åtgärder som berör kunden ska samråd ske.

7.2 Kunden ska erhålla skälig ersättning för person- och sakskador till följd av åt­gärder enligt punkten 7.1 ovan. Är led­ningsinnehavarens anläggningar avsedda uteslutande för anslutning och överföring av gas till kundens fastighet lämnas ersättning endast för tillfälliga skador. Ersättning lämnas inte i något fall för obetydliga tillfälliga skador.

7.3 Kunden är skyldig att på begäran av ledningsinnehavaren teckna servitutsavtal eller medverka till att ledningsinnehava­ren får ledningsrätt för sina anläggningar samt att verka för att ledningsinneha­varen till säkerhet för servitutsavtal får inskrivning med bästa tillgängliga för­månsrätt i fastigheten.

7.4 Innehar kunden fastighet med annan rätt än äganderätt ska vad som ovan är före­skrivet gälla i tillämpliga delar. Kunden ska verka för att ledningsinnehavaren tillförsäkras samma rättigheter som om kunden varit ägare till fastigheten.

7.5 Kunden får inte uppföra byggnad, ändra marknivå eller vidta andra åtgärder som äventyrar funktionen eller driften av ledningsinnehavarens anläggningar.

7.6 Om kunden kräver flyttning eller annan ändring av ledningsinnehavarens anlägg­ningar, ska ledningsinnehavaren med­verka till detta om inte väsentligt hinder av teknisk natur föreligger. Kunden ska betala kostnaderna föranledda av flytt­ningen eller ändringen.

7.7 Ledningsinnehavaren har rätt att avlägsna sin anläggning ifall denna inte är i eller planeras att sättas i drift inom två år från den dag avtal tecknats. Ledningsinnehavaren ansvarar för kostnaderna för avlägsnandet av anläggningen. Om kunden begär att anläggningen ska avlägsnas eller förseglas, fördelas kostnaden mellan ledningsinnehavaren och kunden efter vad som kan anses skäligt med hänsyn till omständigheterna. Om inte annat avtalats ska åtgärden utföras av ledningsinnehavaren. Ledningsinnehavaren åläggs inte att återställa efter eventuell nedtagning av ledningsinnehavarens utrustning.

7.8 Har ledningsinnehavaren rätt att av­lägsna anläggningen enligt punkten 7.7 ovan har ledningsinnehavaren även rätt att skriftligen säga upp avtalet med sex månaders uppsägningstid.

8. Avtalsöverlåtelse samt byte och anvisning av leverantör

8. Avtalsöverlåtelse samt byte och anvisning av leverantör

8.1 Ledningsinnehavaren har rätt att utan kundens samtycke överlåta sitt avtal om överföring till annat bolag. Kunden ska underrättas om en sådan överlåtelse på lämpligt sätt.

8.2 Byte av leverantör ska genomföras utan särskild kostnad för kunden.

Ledningsinnehavaren är skyldig att ge­nomföra bytet till den dag leverantören och kunden kommit överens om, såvida anmälan från leverantören skett senast 14 dagar innan bytet ska genomföras.

Om byte av leverantör eller balansansva­rig inte skett på föreskrivet sätt kommer den tidigare leverantören att fortsätta leveransen, respektive balansansvaret att kvarstå på den tidigare balansansvarige, till dess att bytet kan äga rum.

8.4 Om en kund saknar avtal om gasle­verans med en leverantör, är ledningsin­nehavaren enligt lag skyldig att anvisa kunden en sådan (anvisad leverantör).

Ledningsinnehavaren ska omedelbart underrätta kunden om vilken leverantör som anvisats och om kundens möjlighet att byta leverantör.

8.5 Lämnar ledningsinnehavaren en anvis­ning enligt punkten 8.4 ovan till kunden ska ledningsinnehavaren samtidigt under­rätta den anvisade leverantören om detta.

9. Giltighet, uppsägning, ändringar och tillägg

9. Giltighet, uppsägning, ändringar och tillägg

9.1 Om inte annat avtalats upphör avtalet om överföring vid det månadsskifte som inträffar närmast efter sex månader från skriftlig uppsägning från kunden. Led­ningsinnehavaren ska skriftligen bekräfta kundens uppsägning.

9.2 Om inte annat avtalats får ledningsinnehavaren ändra gällande pris och prisvillkor och har därvid skyldighet att underrätta kunden om ändringarna. Sådan underrättelse ska ske minst 15 dagar före ikraftträdandet antingen genom ett särskilt meddelande till kunden eller genom annonsering i de allmänna nyhetsmedier som har stor spridning i området och information på ledningsinnehavarens webbplats. Av efterföljande faktura ska framgå när prisändring skett samt dess storlek.

Prisändringar till följd av nya eller ändrade skatter eller avgifter får dock ske och kan genomföras omedelbart och utan föregående underrättelse. Motsvarande gäller även för andra ändringar till följd av ändrade författningsföreskrifter eller liknande föreskrifter.

9.3 Vid prisändring får det nya priset til­lämpas med utgångspunkt antingen från insamlade mätvärden, om insamling sker inom skälig tid från ändringstidpunkten, eller från en på skälig grund beräknade mätvärden.

9.4 Om inte annat avtalats får ledningsin­nehavaren ändra gällande villkor för avtal om överföring som löper tills vidare och har därvid skyldighet att underrätta kunden om ändringarna. Sådan under­rättelse ska ske genom ett meddelande till kunden senast en månad innan de nya villkoren ska börja tillämpas.

Ovan nämnda ändringar i denna punkt omfattar inte pris, prisvillkor och dessa allmänna avtalsvillkor.

 

@Copyright Energigas Sverige