Avtalsvillkor Serviceavtal Fjärrvärme

Dessa villkor gäller då Varberg Energi AB, tillhandahåller tjänsten serviceavtal till nedan kallad ”Kund”. Varberg Energi AB förbinder sig att erbjuda ett kundbesök 1 gång/år för service- och funktionskontroll i kundens fjärrvärmecentral.

I service- och funktionskontroll ingår:

Varberg Energi AB skall en gång per år genomföra ett servicebesök och överlämna ett serviceprotokoll till kunden. Servicebesök aviseras på förhand av Varberg Energi AB.

Om tiden ej passar åligger det kunden att kontakta Varberg Energi AB för ombokning av tid innan den föreslagna tiden för servicebesöket infaller. Missad avbokning av besök debiteras med en avgift enligt var tid gällande prislista.

Vid missad avbokning åligger det kunden att boka ny tid
för ett servicebesök.

I service- och funktionskontroll kontrolleras:

Sekundära sidan (ditt värme- och varmvattensystem)

 • Kontroll av eventuella läckage på anslutningar, påfyllningsventil för radiatorkrets.
 • Funktionskontroll av säkerhetsventil för radiator- och varmvattenkrets.
 • Kontroll av expansionskärl och tryck i värmesystemet påfyllning vid behov.
 • Kontroll av reglercentralens värmekurva.
 • Kontroll och eventuell justering av tappvarmvattentemperaturen.
 • Kontroll av centralens termometrar.
 • Funktionskontroll av pumpar.

Primära sidan (Varberg Energis distributionsnät)

 • Kontroll av returbegränsningsventil.
 • Kontroll av eventuellt läckage på anslutningar för servisledningar och fjärrvärmemätare.
 • Rengöring av filter.

Ingår inte i servicen: Invändig utrustning såsom shuntar, element, rörledningar och termostater.

Efter samråd med kund bytes erforderligt material och reservdelar vilka bekostas av kund enligt var tid gällande prislista.

Teknisk Support/Rådgivning

Telefonsupport dagtid ingår.

Felavhjälpning

Akut felavhjälpning dygnet runt på journummer 010-219 30 00. Bekostas av kund enligt var tid gällande prislista.

Reservationer

Avtalet gäller ej för:

 1. Justering och översyn av kundens sekundära system som övrig värmeanläggning, radiatorer, varmluftsaggregat eller dylikt.
 2. Ändring av rör och elektriska installationer.

Kundens åtaganden

Kunden förbinder sig att ej blockera fjärrvärmecentralen, så att det hindrar Varberg Energi AB:s personal från att utföra sitt arbete vid kundbesök.

Priser

Priset bestäms individuellt per anläggning. Arbetskostnad gäller enligt var tids gällande prislista.

Justering av pris

Varberg Energi AB förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar. Sådan prisjustering får dock endast göras om den aviseras kunden senast en månad i förväg. I detta fall har kunden, oavsett kvarvarande avtalstid, alltid rätt att säga upp sitt avtal till upphörande vid tidpunkten för aviserad prisjustering.

Avtalstid

Avtalet gäller från och med nästkommande månadsskifte från avtalstecknande och fortlöper sedan kalenderårsvis om inte endera parten sagt upp avtalet enligt nedan.

Uppsägning av avtal

Uppsägning kan ske av endera parten minst en månad före avtalstidens utgång. Uppsägning från Varberg Energi AB kan ske per omgående om kunden inte sköter sina åtaganden. Uppsägning ska vara skriftlig från den part som säger upp avtalet. Vid ägarbyte av fastigheten upphör avtalet att gälla.

Personuppgifter

Kunden ska hålla Varberg Energi AB underrättad om vid var tid aktuella personuppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress samt postadress. Ändrade uppgifter eller andra uppgifter som har relevans för avtalet meddelas till kundservice. Kundens personuppgifter behandlas för att kunna administrera och tillhandahålla tjänsten på avsett sätt och för att kunna erbjuda ytterligare utbud av varor och tjänster. Vidare kan uppgifterna komma att lämnas till tredjeman för att möjliggöra erbjudanden om tjänsteleverans och andra kopplade erbjudande

Hinder för avtalets fullgörande

Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, omfattande driftsstörningar, brand, störningar i allmänna transportväsendet eller annat av part ej vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars menliga inverkan rimligen inte kunnat undanröjas.

Tvist

Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parter. Om förhandlingarna inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten, om Kunden så begär, prövas av Allmänna Reklamationsnämnden. Om tvisten inte kan lösas kan den avgöras av behörig domstol med tillämpande av svensk lag.