Energibalansberäkning

Vi har energiexperter och verktygen för att utföra din energibalansberäkning på ett tillfredsställande sätt.

Att räkna ut en byggnads energibalans innebär att man beräknar skillnaden mellan energiförluster och den tillförda energin - det vill säga skillnaden mellan energiförluster som värmeläckage genom väggar, tak, fönster, grund samt tappvarmvatten och den tillförda energin i form av solinstrålning, värmeåtervinning, kroppsvärme, spillvärme från hushållsapparater och dylikt.

Resultatet är den energi som måste köpas in. Vid en nybyggnation krävs en energibalansberäkning tillsammans med bygglovet för att fastigheten ska få uppföras. 

Vi har energiexperter och verktygen för att utföra din energibalansberäkning. Du får en rapport med resultatet som du ska använda vid bygglovsansökan. Vill du ha hjälp eller svar på frågor, kontakta oss gärna.

Termodynamikens första huvudsats

Ett energisystem är alltid i balans. Den använda energin, inklusive förluster, är alltid lika stor som den tillförda energin. Det som är intressant i detta sammanhang är hur mycket energi man behöver tillföra i en byggnad för att uppnå de funktioner och den komfort man vill ha.

Vid en nybyggnation krävs en energibalansberäkning tillsammans med bygglovet för att fastigheten ska få uppföras.

Energiberäkning för byggnader

När man bygger måste man följa Boverkets Byggregler (BBR). BBR ställer krav på byggnadens energiprestanda. För att i förväg kunna avgöra om en byggnad är tillräckligt energieffektiv krävs en energiberäkning.

Vi har energiprogram och energiexperter som kan hjälpa dig med detta. Du får en rapport som visar byggnadens energiprestanda som du sedan kan använda vid din bygglovsansökan.