Varberg Energimarknad AB:s Särskilda avtalsvillkor för näringsidkare

Varberg Energimarknad AB:s särskilda avtalsvillkor för näringsidkare och övriga juridiska personer. Giltiga från och med 2021-02-01.

Dessa avtalsvillkor avser försäljning av el och gäller mellan Varberg Energimarknad AB (”Varberg Energimarknad”) och den näringsidkare eller juridiska person (”Kunden”) som anges i avtalsbekräftelsen.

Allmänt

För elleveransen tillämpas avtalsbekräftelse, dessa avtalsvillkor, vid var tid för branschen gällande Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare samt vid var tid för branschen gällande Särskilda avtalsvillkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare. Om avvikelser föreligger mellan Allmänna avtalsvillkor och de Särskilda villkoren i detta avtal, har de Särskilda villkoren företräde. Se www.varbergenergi.se eller kontakta kundservice.

Elöverföring och mätning

Elöverföring och mätning

För överföring av el skall kunden ha ett separat avtal med elnätsföretaget. Leveransen mäts av elnätsföretaget i respektive uttagspunkt.

Elleverans

Elleverans

I de villkor som anges i elhandelsavtalet med tillhörande avtalsvillkor förbinder sig Varberg Energimarknad att tillhandahålla och kunden att ta emot el. Varberg Energimarknad ansvarar inte för försenad leveransstart som beror på att kunden lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter samt inte inkommit med uppgifter i rätt tid.

Har kunden, när leveransen av el påbörjas, redan ett elavtal med ett annat elhandelsföretag ansvarar Varberg Energimarknad för att elnätsföretaget underrättas om leverantörsbytet. Kunden ansvarar gentemot det andra elhandelsföretaget för alla eventuella kostnader till följd av förtida uppsägning. Varberg Energimarknad åtar sig inte att betala eventuell lösenavgift om kunden bryter befintligt elavtal i förtid.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Kunden ska hålla Varberg Energimarknad underrättad om vid var tid aktuella kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress samt postadress.

Ändrade uppgifter eller andra uppgifter som har relevans för avtalet meddelas till kundservice. Kundens uppgifter behandlas för att kunna administrera och tillhandahålla tjänsten på avsett sätt och för att kunna erbjuda ytterligare utbud av varor och tjänster. Kunduppgifterna kan komma att lämnas till tredjeman för att möjliggöra erbjudanden om tjänsteleverans och andra kopplade erbjudanden.  

Kreditprövning

Kreditprövning

Varberg Energimarknad genomför sedvanlig kreditprövning vid förfrågan om nytt elhandelsavtal. Om kunden inte blir godkänd enligt Varberg Energimarknads rutin för kreditprövning träder inte avtalet i kraft.

Faktureringsvillkor och priser

Faktureringsvillkor och priser

Fakturering sker efter av elnätsföretaget inrapporterade mätvärden, förutsatt att dessa kommer Varberg Energimarknad tillhanda senast 10 dagar efter månadsskifte. Fakturering sker normalt varje månad.

Varberg Energimarknad har rätt att ändra dessa avtalsvillkor genom besked till kunden minst en månad före ikraftträdandet av de ändrade villkoren. Sådant besked får lämnas genom information på kundens faktura eller på hemsidan www.varbergenergi.se.

Skatter och avgifter

Skatter och avgifter

Lagstadgade skatter och moms kommer att tas ut till vid varje faktureringstillfälle gällande nivå. Eventuella nya skatter och avgifter beslutade av myndighet under avtalstiden och som Varberg Energimarknad inte kunnat råda över eller förutse kan också tillkomma. Dessa skatter och avgifter kan justeras under innevarande avtalsperiod utan föregående underrättelse. Redovisning av sådana justeringar sker i efterhand på fakturan.

För kund som hos Energimyndigheten registrerats som kvotpliktig bortfaller elcertifikatavgiften i priset för elleveransen. Kunden skall omgående meddela Varberg Energimarknad om registrering och avregistrering.

 

Ersättning vid brytande av avtal

Ersättning vid brytande av avtal

Om kunden bryter avtalet i förtid har Varberg Energimarknad rätt att ta ut en lösenavgift på 2 000 kr och 10 öre/kWh på den återstående beräknade avtalsvolymen. Volymen utgår från den av elnätsföretaget registrerade årsförbrukningen på anläggningen/arna.

Om det saknas avlästa värden för fastställande av årsförbrukning ska beräkningen i stället utgå från avtalad leveransvolym. Därutöver kommer i förekommande fall kompensation för de merkostnader som är förknippade med avyttring av inköpt energivolym.

Information och rekommendationer

Information och rekommendationer

Den information och de rekommendationer som lämnas av Varberg Energimarknad beträffande elmarknadens utveckling, val av avtalsform eller motsvarande, innebär inte att kunden överlåter till Varberg Energimarknad att fatta beslut om val av elhandelsavtal.

Varberg Energimarknad tar inte ansvar för kundens beslut och kan inte lastas för det ekonomiska utfallet.

Vid flytt

Vid flytt

Avtalet är kopplat till juridisk person, anläggningsadress och anläggnings-ID. Vid kundens definitiva avflyttning från anläggningen upphör avtalets bindning att gälla. Dock ska sedvanlig uppsägning göras. Nytt avtal kan tecknas på ny anläggningsadress enligt då gällande villkor.

Tvist

Tvist    

Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parter. Om tvisten inte kan lösas kan den avgöras av behörig domstol med tillämpande av svensk lag.

Produktvillkor och giltighetstid

Produktvillkor och giltighetstid

 

VIVA Bundet

Produkten är tidsbunden och ger kunden ett avtalat elpris. I VIVA Bundet ingår kostnad för el och elcertifikat. Vid myndighetsjustering av kvotplikten under pågående avtalstid sker ingen prisändring för kundens avtalade elpris. Fast årsavgift tillkommer och framgår av avtalsbekräftelsen.

Avtalet kan endast sägas upp vid avtalstidens slut eller vid definitiv flytt. Efter utgången avtalsperiod gäller Varberg Energimarknads VIVA Trend om inte annat avtal tecknats.

 

VIVA Bas

Produktens inköpspris baseras på den nordiska elbörsen Nord Pools timvisa elpriser för det elområde anläggningen tillhör. För månadsavlästa anläggningar baseras inköpspriset på ett volymvägt månadsmedelpris av Varberg Energimarknads pris för fysisk kraft för månadsavräknade anläggningar i det elområde anläggningen tillhör.

Till elpriset tillkommer påslag samt ursprungsgarantier (UG) för förnybar el, avgifter till Svenska Kraftnät, balans- och handelsavgifter, elcertifikatavgift tillsammans med en fast årsavgift. Påslag och årsavgift framgår av avtalsbekräftelsen.

Varberg Energimarknad äger rätt att ändra påslag, fast avgift och avtalsvillkor under förutsättning att kunden underrättas med minst en (1) månads varsel.

Avtalet gäller tillsvidare utan uppsägningstid.

 

VIVA Rörligt

Produktens inköpspris baseras på den nordiska elbörsen Nord Pools timvisa elpriser för det elområde anläggningen tillhör.

För månadsavlästa anläggningar baseras inköpspriset på ett volymvägt månadsmedelpris av Varberg Energimarknads pris för fysisk kraft för månadsavräknade anläggningar i det elområde anläggningen tillhör. Till elpriset tillkommer påslag samt ursprungsgarantier (UG) för förnybar el, avgifter till Svenska Kraftnät, balans- och handelsavgifter, elcertifikatavgift tillsammans med en fast årsavgift. Påslag och årsavgift framgår av avtalsbekräftelsen.

VIVA Rörligt har tre (3) månaders uppsägningstid.

Byte till någon av Varberg Energimarknads övriga elprodukter (gäller ej byte till VIVA Bas) kan ske till nästkommande månadsskifte.

 

VIVA Trend

VIVA Trend är ett förvaltat avtal där regelbundna prissäkringar sker till en portfölj. Elpriset sätts månadsvis och baseras på utfallet av portföljens regelbundna kraftinköp. Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på 12 kalendermånader.

 

VIVA Index & VIVA Portfölj

Elpriset för aktuellt elområde för respektive leveranspunkt baseras på utfallet av en portföljförvaltning med regelbunden handel av Nasdaq OMX terminspriser. Avtalets villkor och avtalstid framgår av avtalsbekräftelsen.