Om man inte betalar

Vad händer om en faktura inte betalas i tid? Här kan du läsa om vad som sker, och i vilken ordning, vid utebliven betalning till Varberg Energi.

Varje år skickar vi ut ca 220 000 fakturor. De flesta betalas i tid, men tyvärr betalas nästan 10 % för sent. En obetald faktura leder till merarbete och merkostnader i form av kravhantering, inkassoärenden och avstängning av leveranser.  

Du som privatkund har ca 20 dagar på dig från att Varberg Energi har avsänt fakturan till att betala den och du har fram till fakturans förfallodag på dig att kontakta oss om något är oklart, felaktigt eller om du märker att pengarna inte räcker. Betalningen ska vara oss tillhanda senast på förfallodagen som finns angiven på fakturan. Detta är enligt gällande avtalsvillkor. Vid utebliven betalning kommer ditt ärende att överlämnas till Riverty som driver ärendet vidare.

Det kan ta upp till tre-fyra dagar från det att du betalat till att vi har pengarna på vårt konto beroende på vilken banktjänst du använder för betalningen. Observera att vi inte har kassafunktion för att ta emot kontant betalning.

Krav och inkasso
  1. En vecka efter fakturans förfallodag skickas en påminnelse från Riverty. En avgift på 60 kr läggs på. Om fakturan inte betalas efter påminnelse skickas fakturan och ärendet vidare till Gothia Inkasso. 
  2. Cirka åtta dagar efter påminnelsefristen passerats skickas ett inkassokrav. Ytterligare en avgift på 180 kr läggs på. Om fakturan fortfarande inte betalats efter inkassokravets förfallodag sänds en Uppmaning att vidta rättelse. 
  3. Vid fortsatt utebliven betalning kommer steget underrättelse eller delgivning där du som kund blir delgiven att du har en skuld. I detta skede underrättas också sociala myndigheter, enligt Ellagens bestämmelser. 
  4. Om du trots dessa steg inte betalar kommer steget frånkoppling. Det innebär att du blir av med din leverans, för att inte skulden ska växa ytterligare. Frånkoppling kan ske av två skäl: 
    - Fakturan till Varberg Energi har inte betalats.
    - Din elhandlare har inte fått betalt och begär att Varberg Energi som nätägare frånkopplar elleveransen. 

Återkoppling

För att återinkoppling ska ske måste samtliga förpliktelser enligt avtalet vara uppfyllda. Det innebär att du måste ha betalt hela din skuld, samtliga avgifter och dröjsmålsränta. Varberg Energi kan också ställa villkor för återupptagen leverans att upp till fyra månaders förbrukning betalas i förskott eller motsvarande belopp deponeras som säkerhet. 

OBS! Detta gäller även leverans av IT-tjänster. 

Om du har frågor om påminnelser, inkassokrav, eller delbetalning ska du vända dig direkt till Riverty.  

Om du vet med dig att du kommer att ha svårigheter att betala fakturan så är det mycket viktigt att du vänder dig till oss, Varberg Energi, INNAN fakturans ordinarie förfallodag. 

Målsättningen är att vi tillsammans försöker hitta en lösning. Frånkoppling är ett steg vi vill undvika så långt som möjligt. 

Ytterligare åtgärder beträffande IT-tjänster

Om skulden kvarstår efter utgången tidsfrist på inkassokravet stänger vi av it-tjänsten. Återkoppling sker först då man uppfyllt samtliga förpliktelser samt erlagt ersättning för de merkostnader som uppstått i samband med frånkoppling och återkoppling.

Meddelande till socialnämnden

Enligt Ellagen ska vi också i samband med delgivningen meddela socialnämnden i kommunen om att betalning uteblivit för el och att elleveransen kommer att avbrytas om skulden inte betalas. Leveransen av el kan därefter avbrytas om inte socialnämnden inom tre veckor meddelat att de tar på sig betalningsansvaret för skulden.