Särskilda avtalsvillkor för konsument Varberg Energimarknad

Varberg Energimarknad AB:s särskilda avtalsvillkor för konsumenter. Giltiga från och med 2021-02-01.

Allmänt

För elleveransen tillämpas avtalsbekräftelse, dessa avtalsvillkor, vid var tid för branschen gällande Allmänna avtalsvillkor för konsument samt vid var tid för branschen gällande Särskilda avtalsvillkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument. Om avvikelser föreligger mellan Allmänna avtalsvillkor och de Särskilda villkoren i detta avtal, har de Särskilda villkoren företräde. Varberg Energi har en ansvarspolicy och uppförandekod. Se vår hemsida www.varbergenergi.se eller kontakta kundservice. 

Elöverföring och mätning

Elöverföring och mätning

För överföring av el skall konsumenten ha ett separat avtal med elnätsföretaget. Leveransen mäts av elnätsföretaget i respektive uttagspunkt.

Elleverans

Elleverans

I de villkor som anges i elhandelsavtalet med tillhörande avtalsvillkor förbinder sig Varberg Energimarknad AB (nedan Varberg Energimarknad)
att tillhandahålla och konsumenten att ta emot el. 

Varberg Energimarknad ansvarar inte för försenad leveransstart som beror på att konsumenten lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter samt inte inkommit med uppgifter i rätt tid.

Har konsumenten, när leveransen av el påbörjas, redan ett elavtal med ett annat elhandelsföretag ansvarar Varberg Energimarknad för att elnätsföretaget underrättas om leverantörsbytet. Konsumenten ansvarar gentemot det andra elhandelsföretaget för alla eventuella kostnader till följd av förtida uppsägning. Varberg Energimarknad åtar sig inte att betala eventuell lösenavgift om konsumenten bryter befintligt elavtal i förtid.

Avtal tecknade på distans

Avtal tecknade på distans

Om Varberg Energimarknad och konsumenten träffat avtal i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen har konsumenten 14 dagars ångerrätt fr o m den dag då avtalet ingås.

Vill konsumenten utöva ångerrätten ska konsumenten till Varberg Energimarknad AB, Box 1043 432 13 Varberg, 0340-62 88 11, kundservice@varbergenergi.se skicka ett klart och tydligt meddelande om beslutet att frånträda avtalet. Konsumenten kan alternativt använda den ångerblankett som vi tillhandahåller, men den måste inte användas.

Konsumenten kan också på vår webbplats www.varbergenergi.se elektroniskt fylla i och skicka in standardblanketten för utövande av ångerrätten, eller lämna något annat otvetydigt meddelande om att konsumenten ångrar sig. Om konsumenten väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt medium (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot konsumentens beslut om att utöva ångerrätten.

För att konsumenten ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det med att ett meddelande sänds in om att ångerrätten tänker utövas, innan ångerfristen gått ut.

Om konsumenten ångrar avtalet så kommer ingen elleverans att påbörjas av oss.

Om konsumenten bett att elleveransen ska påbörjas av oss innan ångerrätten har upphört och konsumenten därefter ångrar avtalet med oss, innan ångerfristen löpt ut, måste konsumenten betala ett belopp till oss som står i proportion till den elförbrukning som konsumenten haft, till dess ett annat elhandelsföretag tagit över leveransen.

För den fortsatta elleveransen är det därför viktigt att konsumenten ordnar med ett annat elhandelsföretag som tar över leveransen. Annars riskerar konsumenten att bli tilldelad ett anvisat elhandelsföretag via konsumentens elnätsföretag.

Personuppgifter

Personuppgifter

Konsumenten ska hålla Varberg Energimarknad underrättad om vid var tid aktuella personuppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress samt postadress. Ändrade uppgifter eller andra uppgifter som har relevans för avtalet meddelas till kundservice.

Konsumentens personuppgifter behandlas för att kunna administrera och tillhandahålla tjänsten på avsett sätt och för att kunna erbjuda ytterligare utbud av varor och tjänster. Vidare kan uppgifterna komma att lämnas till tredjeman för att möjliggöra erbjudanden om tjänsteleverans och andra kopplade erbjudanden.

Kreditprövning

Kreditprövning

Varberg Energimarknad äger rätt att genomföra sedvanlig kreditprövning vid förfrågan om nytt elhandelsavtal. Om konsumenten inte blir godkänd enligt Varberg Energimarknads rutin för kreditprövning träder inte avtalet i kraft.

Skatter och avgifter

Skatter och avgifter

Lagstadgade skatter och moms kommer att tas ut till vid varje faktureringstillfälle gällande nivå. Eventuella nya skatter och avgifter beslutade av myndighet under avtalstiden och som Varberg Energimarknad inte kunnat råda över eller förutse kan också tillkomma. Dessa skatter och avgifter kan justeras under innevarande avtalsperiod utan föregående underrättelse. Redovisning av sådana justeringar sker i efterhand på fakturan.

För kund som hos Energimyndigheten registrerats som kvotpliktig bortfaller elcertifikatavgiften i priset för elleveransen. Kunden skall omgående meddela Varberg Energimarknad om registrering och avregistrering.

Faktureringsvillkor

Faktureringsvillkor

Fakturering sker efter av elnätsföretaget inrapporterade mätvärden, förutsatt att dessa kommer Varberg Energimarknad tillhanda senast 10 dagar efter månadsskifte. Fakturering sker normalt varje månad.

Ersättning vid brytande av avtal

Ersättning vid brytande av avtal

Om konsumenten bryter avtalet i förtid har Varberg Energimarknad rätt att ta ut en ersättning. Ersättningen ska utgöra 10 öre/kWh, på den volym som avser återstående avtalstid, där volymen utgår från den av elnätsföretaget registrerade årsförbrukningen på anläggningen. Om anläggningen saknar avlästa värden för fastställande av årsförbrukning ska beräkningen istället utgå från avtalad leveransvolym. Ersättning utgår dock med lägst 750 kr.

Information och rekommendationer

Information och rekommendationer

Den information och de rekommendationer som lämnas av Varberg Energimarknad beträffande elmarknadens utveckling, val av avtalsform eller motsvarande, innebär inte att kunden överlåter till Varberg Energimarknad att fatta beslut om val av elhandelsavtal. Varberg Energimarknad tar inte ansvar för kundens beslut och kan inte lastas för det ekonomiska utfallet.

Vid flytt

Vid flytt

Avtalet är kopplat till juridisk person, anläggningsadress och anläggnings-ID. Vid kundens definitiva avflyttning från anläggningen upphör avtalets bindning att gälla. Dock ska sedvanlig uppsägning göras. Nytt avtal kan tecknas på ny anläggningsadress enligt då gällande villkor.

Klagomål och tvist

Klagomål och tvist

Information om Konsumentens rättigheter, klago- och tvistemålshantering, oberoende användarrådgivning samt övrig information gällande elavtal finns att läsa på vår sida om Konsumenträtt eller kan beställas av kundservice. Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parter. Om tvisten inte kan lösas kan den avgöras av behörig domstol med tillämpande av svensk lag.

Länk till vår sida om Konsumenträtt 

Produktvillkor och giltighetstid

Produktvillkor och giltighetstid

 

VIVA Bundet

Produkten är tidsbunden och ger kunden ett avtalat elpris. I VIVA Bundet ingår kostnad för el och elcertifikat. Vid myndighetsjustering av kvotplikten under pågående avtalstid sker ingen prisändring för kundens avtalade elpris. Fast årsavgift tillkommer och framgår av avtalsbekräftelsen.

Avtalet kan endast sägas upp vid avtalstidens slut eller vid definitiv flytt. Efter utgången avtalsperiod gäller Varberg Energimarknads VIVA Trend om inte annat avtal tecknats.

 

VIVA Bas

Produktens inköpspris baseras på den nordiska elbörsen Nord Pools timvisa elpriser för det elområde anläggningen tillhör. För månadsavlästa anläggningar baseras inköpspriset på ett volymvägt månadsmedel- pris av Varberg Energimarknads pris för fysisk kraft för månadsavräknade anläggningar i det elområde anläggningen tillhör. Till inköpspriset tillkommer påslag samt vid var tid gällande kostnad för  ursprungsgarantier (UG) förnybar el, avgifter till Svenska Kraftnät, balans- och handelsavgifter, elcertifikatavgift tillsammans med en fast årsavgift. Påslag och årsavgift framgår av avtalsbekräftelsen.

Varberg Energimarknad äger rätt att ändra påslag, fast avgift och avtalsvillkor under förutsättning att kunden underrättas med minst två (2) månaders varsel.

Avtalet gäller tillsvidare utan uppsägningstid.

 

VIVA Rörligt

Produktens inköpspris baseras på den nordiska elbörsen Nord Pools timvisa elpriser för det elområde anläggningen tillhör. För månadsavlästa anläggningar baseras inköpspriset på ett volymvägt månadsmedelpris av Varberg Energimarknads pris för fysisk kraft för månadsavräknade anläggningar i det elområde anläggningen tillhör.

Till inköpspriset tillkommer påslag samt vid var tid gällande kostnad för ursprungsgarantier (UG) förnybar el, avgifter till Svenska Kraftnät, balans- och handelsavgifter, elcertifikatavgift tillsammans med en fast årsavgift. Påslag och årsavgift framgår av avtalsbekräftelsen.

VIVA Rörligt har tre (3) månaders uppsägningstid.

Under pågående avtalsperiod kan byte till någon av Varberg Energimarknads övriga elprodukter (gäller ej byte till VIVA Bas) ske till nästkommande månadsskifte.

 

VIVA Trend

VIVA Trend är ett förvaltat avtal där regelbundna prissäkringar sker till en portfölj. Elpriset sätts månadsvis och baseras på utfallet av portföljens regelbundna kraftinköp. Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på 12 kalendermånader.

Under pågående avtalsperiod kan byte till någon av Varberg Energimarknads övriga elprodukter (gäller ej byte till VIVA Bas) ske till nästkommande månadsskifte.

 

© Copyright Energiföretagen Sverige