Därför satsar vi på öppenhet

Varberg Energi bildades 1937, så under något som börjar närma sig ett sekel, har vi jobbat med hållbarhet även om det inte kallades så från början.

Vi förenklar vardagen för våra kunder och skapar en bättre miljö och förhoppningsvis också ett lite bättre samhälle för ännu fler. För några år sedan funderade vi över vår inriktning och konstaterade att det inte räcker med att fokusera på traditionell hållbarhet som exempelvis mindre CO2-utsläpp. 

Vi behöver ta ett steg till

Den bransch vi verkar inom håller på att stöpas om helt och hållet. Helt nya företag gör intåg, nya sätt att tänka och göra affärer börjar se dagens ljus. Digitaliseringens effekter på människa, samhälle och näringsliv är påtagliga.

Hela samhället är under förändringstryck, där de riktigt svåra frågorna finns mitt ibland oss. Både upplevd och verklig otrygghet som skapar stora mänskliga behov, svag tillväxt i världsekonomin, samhälle i omsvängning och en ökad rädsla. 

Öppenhet för det svåra

Det finns bara ett sätt att förhålla sig till den typen av förändringar; vi måste vara ett öppet företag och verka för ett öppet samhälle som välkomnar nya idéer, olika kulturer och olika människor.

En internationell undersökning, Edelman Trust Barometer, visar att svenskarnas förtroende för institutioner i samhället minskar. Sverige hamnar näst sist av de 28 undersökta länderna. Det väcker funderingar när en av slutsatserna i undersökningen är att företagen är den av institutionerna som människor litar på mest. Det innebär att det blir allt viktigare hur vi som företag agerar, vilka värderingar vi har och vilken etik vi lever efter.

Våra verktyg har bland annat varit att arbeta med frågor om hur vi på Varberg Energi agerar i frågor som etik, transparens och bemötande av svaga grupper. Vi engagerar oss i den ideella föreningen Öppna företag och vi har samlat alla medarbetare under en dag för att arbeta med FN:s mänskliga rättigheter och vad de betyder i vardagen. Vi utmanade dessutom oss själva vid fredskonferensen i Varberg 2015, genom att hålla ett seminarium om vad företag kan göra för fred, säkerhet och demokrati.

Vi försöker leva efter affärsfilosofin ”optimera bidraget till en hållbar samhällsutveckling och ett långsiktigt värdeskapande”. Det är betydligt mer än ekonomi det handlar om. Ibland kan detta kännas på gränsen till pretentiöst för ett halvstort företag i Halland, men vi har bestämt oss för att ta vårt ansvar. 

Öppenhet skapar samarbete

En förmåga som verkligen skiljer människan från andra arter på jorden är att vi har en fantastisk förmåga att samarbeta och finna lösningar – att vara kreativa!

Det innebär att vi vågar lita på andra människor även om vi inte träffat dem tidigare. Vi är medmänskliga helt enkelt. Mer kreativa blir vi också när vi känner oss trygga, omgivna av värderingar som tillåter oss att känna att vi både kan, vill och vågar. Grupper som har de egenskaperna kännetecknas i högre grad än andra av mångfald. Och mångfald är viktigt, eftersom vi lever i en alltmer global och sammankopplad värld. Det betyder mycket att förstå skilda sätt att tänka, se det positiva i skillnader och känna trygghet i nya samarbeten.

Mångfald är lika rätt även om man ”bara” ser till det finansiella. Många undersökningar som exempelvis ”Diversity Matters” av McKinsey, visar på tydliga skillnader i finansiella resultat där ledningsgruppen för företagen med högre avkastning har en mer lika könsfördelning och ursprung i skilda kulturer. Lika barn leka bäst, olika barn hittar på nya lekar! 

Vi väljer öppenhet

Är Varberg Energi då bättre på öppenhet än andra? Säkert inte, men vi har bestämt oss för att just öppenhet är den rätta vägen. Vi jobbar mycket med att utmana oss själva i att vara både modiga och nytänkande, även om det är jobbigt och långtifrån självklart. Framförallt strävar vi efter att ha den hållningen i alla våra relationer.

– Vi, och då tänker jag på samhället vi lever i, har ett val och kanske står vi vid ett vägskäl - ska vi gå den medmänskliga, kreativa vägen eller den mot intolerans? säger Björn Sjöström.

På den medmänskliga, kreativa vägen kan vi dela fantasier, skapa framtidstro, finna möjligheter och utvecklas. Det finns inga lösningar och ingen kreativitet på vägen mot intolerans.

Det har växt fram en medvetenhet om att våra såväl våra kunder som medarbetare och ägare, förväntar sig att vi som företag både ska, och har förtroendet, att agera för en bättre samhällsutveckling. Vi är övertygade om att öppenhet och mångfald är en naturlig del i framgångsrika affärer och samarbeten.

Det är vår affärsfilosofi helt enkelt.