Ekonomi

År 2022 var ett år som präglades av omvärldsfaktorer som i stor omfattning påverkade och fortsätter att påverka såväl Varberg Energi och dess kunder som samhället i stort.

Varberg Energis mål är att tillhandahålla hållbara tjänster och produkter som påskyndar regionens omställning till ett hållbart samhälle. Det kräver en långsiktigt hållbar ekonomisk styrning som återspeglas i ägardirektiv, strategisk planering, budget och flerårsplan.

Koncernen mäter och utvärderar kontinuerligt den ekonomiska styrningen och följer upp de ekonomiska målen för att uppnå en bra balans och kunna möta miljömässiga, ekonomiska och samhälleliga ambitioner i vår region. De ekonomiska målen som mäts är främst soliditet och avkastning på totalt kapital.

Årsredovisningar

Här kan du ta del av vår våra årsredovisningar för 2022. 

Årsredovisning Varberg Energi AB

Årsredovisning Varberg Energimarknad AB