Ordlista el

Det finns många olika begrepp och svåra ord inom elbranschen som kan vara bra att ha lite mer koll på. De kan vara bra att kunna när du pratar med elföretaget, elinstallatören eller energirådgivaren.

Abonnemang

Den fasta avgift som du betalar för att få tillgång till elnätet kallas för ”Abonnemang”. Den finns på din faktura från elnätsföretaget.

Allmänna avtalsvillkor

En överenskommelse mellan Konsumentverket och elföretagen, som gäller inom branschen.

Anläggning

Avser din elanläggning, d v s elledningar, strömbrytare och eluttag i din bostad.

Anläggningsadress

Gatuadressen till din anläggning.

Anläggnings id, anl id

En kod för din elanläggning som elnätsföretaget använder för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Du hittar anl id på din faktura. Tillsammans med ditt områdes id bildar detta en unik identifikation, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag.

Anvisat elhandelsföretag

Det elhandelsföretag som säljer el till dig om du inte själv väljer elhandelsföretag. Ditt anvisade elhandelsföretag utses av ditt elnätsföretag.

Användning; avläst

Den el du har använt enligt avläst mätarställning.

Användningsprofil eller -kurva

Visar hur din användning av el varierar under året.

Avläsning

En avläsning av mätarställningen på din elmätare.

Avläsning; fjärr-

Automatisk avläsning av din elmätare.

Avläsning; manuell

Avläsning av din elmätare, där antingen du själv eller någon från ditt elnätsföretag läser av mätaren.

Avläsning; slut-

En avläsning av mätarställningen på din elmätare, t ex när du säger upp ditt elnätsavtal, eller mätaren byts ut.

Bekräftelse (-brev)

Brev som visar vad som överenskommits mellan dig och elnätsföretaget eller dig och elhandelsföretaget.

Betalningsansvarig

Den person som har tecknat avtalen med elnätsföretaget och elhandelsföretaget är betalningsansvarig.

Elberedskapsavgift

Avgift till staten som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.

Elcertifikatsavgift

Lagstadgad kostnad som tas ut av ditt elhandelsföretag för att gynna utbyggnad av elproduktion från miljövänliga energikällor. Kostnaden skiljer sig åt mellan elhandelsföretagen och kan ingå i elhandelspriset eller redovisas separat.

Elhandel

Under rubriken ”Elhandel” på fakturan från ditt elhandelsföretag framgår kostnaden för det du ska betala till elhandelsföretaget.

Elhandelsavtal

Avtal med ditt elhandelsföretag om priset för den el du använder och t ex uppgift om uppsägningstid.

Elhandel; beräknad årskostnad

En beräkning av den totala kostnad du betalar till elhandelsföretaget på ett år.

Elhandelsföretag

Det företag som du köper din el av.

Elmarknad

Marknaden för handel med el, där köpare och säljare kommer överens om priserna.

Elmätare

Den el du använder mäts med en elmätare. Elanvändningen anges i kilowattimmar (kWh).

Elnät

Under rubriken ”Elnät” på fakturan från ditt elnätsföretag framgår dina kostnader för abonnemang och överföring av el.

Elnätsavtal

För att få el hem till dig måste du teckna avtal med elnätsföretaget, som står för överföringen av el till dig.

Elnätsföretag

Det företag som du har tecknat elnätsavtal med. Elnätsföretaget äger och underhåller elledningarna fram till din bostad, samt svarar för mätning av din elanvändning.

Elnät; beräknad årskostnad

En beräkning av den totala kostnad som du betalar till elnätsföretaget på ett år.

Elområden

Från den 1 november år 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Dessa områden kan ha olika elpriser vid olika tillfällen. Du kan fortsatt välja bland olika former av elhandelsavtal. Skillnaden är att priset varierar beroende på var i Sverige du använder din el.

Områden med överskott på el (norra Sverige) har större förutsättningar för lägre elpriser än områden med underskott på el (södra Sverige). Det är Svenska Kraftnät som på initiativ från EU har delat in Sverige i elområden för att synliggöra var det behöver byggas flera kraftverk och var elnäten behöver förstärkas.

Elsäkerhetsavgift

En statlig avgift för att finansiera säkerheten i elnätet.

Elöverföring

Transporten (överföringen) av el genom elnätet hem till dig. På din faktura från elnätsföretaget kallas kostnaden för ”Elöverföring”.

Energiskatt

En statlig skatt på använd el (uttrycks i öre per kWh).

Faktura

Varje månadsskifte ska ditt elnätsföretag samla in ett mätvärde från din elmätare. Mätvärdet ligger till grund för faktureringen från både elnätsföretaget och elhandelsföretaget. I undantagsfall har företagen rätt att skicka dig en preliminär faktura baserad på din elanvändning föregående period. Det är dock inte säkert att du får en faktura varje månad.

Fast avgift

En fast avgift som ditt elhandelsföretag kan ta ut om ni avtalat om det, eller om du fått information om det som anvisad elhandelskund.

Fast elpris

Fast elpris innebär att priset, i avtalet mellan dig och ditt elhandelsföretag, är fast för en viss period – ofta ett, två eller tre år.

Huvudsäkring

Teknisk anordning som begränsar hur mycket el du maximalt kan använda vid ett och samma tillfälle. Huvudsäkringen sitter ofta vid elmätaren och storleken (i ampere) avgör hur mycket du betalar för ditt abonnemang.

Högpris

Pris för perioder med hög belastning på elnätet, d v s när landets elanvändning är hög.

Inflyttningsavgift

En avgift som elnätsföretaget kan ta ut vid inflyttning.

Jämförpris

Jämförpriser på el är till för att du ska kunna jämföra elhandelsföretagens priser. Jämförpriset uttrycks i öre/kWh och innehåller samtliga rörliga och fasta avgifter samt energiskatt och moms. Avgifterna för elnät ingår inte. Jämförpriset anges för tre olika elanvändningar; 2 000, 5 000 och 20 000 kWh/år.

Kilowattimme - kWh

Ett mått som används för att mäta hur mycket el du använt. Din elmätare mäter kilowattimmar.

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå för konsumenter som utan avgift hjälper och vägleder dig i olika frågor på bland annat elmarknaden. Byrån har inrättats för att stärka konsumentskyddet.

Lågpris

Pris för perioder med låg belastning på elnätet, d v s när landets elanvändning är låg.

Mätarställning; avläst

Mätarställningen på din elmätare vid tidpunkten för avläsning.

Nätområde

Geografiskt område där ett elnätsföretag ansvarar för elnätets skötsel och funktion.

Nätpris

Det pris du betalar till elnätsföretaget. Oftast består priset av en fast avgift för abonnemang och en rörlig avgift för elöverföring.

Nätägare

Se elnätsföretag.

Nätövervakningsavgift

En statlig avgift för övervakning av elnätet och elnätsföretagen.

Områdes id

Kod – tre bokstäver – som anger var i Sverige din anläggning finns. Tillsammans med ditt anläggnings id bildar detta en unik identifikation för din anläggning, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag. ”Områdes id” hittar du på fakturan.

Propp

Se säkring eller huvudsäkring.

Rörligt elpris

Rörligt elpris, i avtalet mellan dig och ditt elhandelsföretag, innebär att priset följer utvecklingen på elmarknaden och förändras utan föregående avisering.

Slutfaktura

Den sista faktura du betalar när du flyttar eller avslutar ett elhandelsavtal.

Säkring

Teknisk anordning som skyddar elledningen från överbelastning. T ex är en propp en säkring.

Säkringsstorlek

Begränsar hur mycket el en anläggning kan över-föra. Elnätsföretagets abonnemangsavgift grundas oftast på säkringsstorleken.

Tillsvidarepris

Det pris du betalar om du inte har något tecknat avtal om fast eller rörligt elpris med ditt elhandelsföretag kan kallas tillsvidarepris. Om ditt el- handelsföretag ändrar tillsvidarepriset måste företaget meddela om detta minst två månader i förväg.

Uppsägningstid

Anger hur lång tid i förväg du ska meddela elhandelsföretag och elnätsföretag om att du önskar att avtalet ska upphöra. Speciellt viktigt om du vill byta elhandelsföretag och undvika onödiga kostnader.

Uttagspunkt

Anslutningen mellan din elanläggning och elnätet.

Årsanvändning; beräknad

Elnätsföretagets beräkning av hur hög din elanvändning är på ett år.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

© Svensk Energi – Swedenergy – AB, rev. 9, januari 2013