Nu bor du i ett elområde!

Elområden införs för att på sikt byggas bort
Från den 1 november är Sverige indelat i fyra elområden. Olika delar av Sverige kan därmed ha olika elpriser vid ett och samma tillfälle.
– Det är en princip som helt följer ekonomins grund­lagar, men målet är att på sikt få bort elområdena, säger Svensk Energis mark­nadsanalytiker Magnus Thorstensson.

Det kan tyckas underligt att dela in Sverige i fyra områden som kan ha olika elpriser samtidigt, medan syftet på sikt är att inte ha det så. Magnus Thorstensson ser det dock som logiskt:
– Med elområdena på plats visar det sig vad elen verkligen kostar. Vi får fyra områden med egen balans mellan tillgång och efterfrågan på el. Gränserna går där det är så kallade flaskhalsar, trånga sektorer i det svenska stamnätet.

Under timmar när elflödena är stora i Sverige kan vi få olika priser. Det kan till exempel ske vid hög efterfrågan på el i södra Sverige, vid hög produktion av vattenkraft eller vindkraft. Då ”stoppar elflödet upp” vid flaskhalsarna. De priser som uppstår speglar då tillgång och efterfrågan på el i elområdet.

Ger tydliga signaler
– Vitsen är att vi får tydliga signaler om att det behövs investeringar. Vi behöver nya kraftverk i områden med underskott på el och Svenska Kraftnät behöver förstärka stamnätet för att bygga bort flaskhalsarna. I områden med överskott på el kan ytterligare elanvändare lokaliseras, fortsätter Magnus Thorstensson.

I södra Sverige råder underskott på el, speciellt i elområde 4. Gränsen går söder om Varberg och rakt genom Sverige till norr om Oskarshamn. De båda kärnkraftverken i Ringhals respektive Oskarshamn hamnar i elområde 3, också ett område med underskott på elproduktion.
– Det är viktigt att komma ihåg att det är vid de tillfällen när näten blir ”trånga” som olika priser uppstår. Hur ofta det inträffar går inte att avgöra på förhand, men på den finansiella marknaden kan man se marknadens förväntningar på prisskillnaderna, säger Magnus Thorstensson. Förväntningarna avspeglas i de instrument – CfD (Contract for Difference) som elhandelsföretagen handlar med för att prissäkra sig inom ett visst elområde.

Nya typer av kontrakt
Prissäkringen ligger sedan bakom de nya avtal som kunderna kan teckna. Genom CfD-kontrakten kan elhandelsföretagen erbjuda fasta elprisavtal i de nya områdena, som tar hänsyn till förväntade avvikelser i pris. Det förekommer också elprisavtal med prisjusteringsklausul, där elhandelsföretaget i efterhand har rätt att korrigera priset beroende på prisutvecklingen. Magnus Thorstensson igen:
– Svensk Energi har kommit överens med Konsumentverket, som ställer stora krav på tydlighet i denna form av avtal. Avtal om rörligt pris fungerar som tidigare med skillnaden att priset nu följer det aktuella områdespriset och inte ett gemensamt Sverigepris. Fler avtalsformer är att vänta.

Hit går pengarna
Målet på sikt är dock att investera bort elområdena. Elproducenter i underskottsområden får mer betalt och stimuleras därmed till att bygga nya kraftverk där. När flaskhalsar uppstår får också de nordiska stamnätsägarna (Svenska Kraftnät i Sverige) intäkter. Dessa så kallade flaskhalsintäkter ska enligt EU:s regelverk användas till nätinvesteringar.

Svenska Kraftnäts uppdelning av Sverige i elområden är en konsekvens av EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad. Det är en åtgärd på kort sikt. För att nå målen att elområdena byggs bort och en gemensam europeisk elmarknad sammanfattar Magnus Thorstensson vad som krävs:
– Svenska Kraftnät måste bygga bort flaskhalsarna i det svenska elnätet. För att kunna bygga nya kraftverk där de behövs krävs också att tillståndshanteringen blir mycket smidigare.

Vi tackar Svensk Energis Kalle Lindholm för lånet av texten ovan!

Vill du veta mer om elområden tryck här!| More