Grävningsbestämmelser

Grävningsbestämmelser

Grävbestämmelser för gasledningar enligt EGN (Energigasnormen).

6.2.4 Markarbeten vid förläggning utan skyddsrör

Schakt och fyllning för gasledningar ska utföras enligt AMA Anläggning 17. Nedan hänvisas till kod och rubrik i AMA Anläggning 17. Texterna i AMA är redigerade efter den så kallade pyramidregeln, vilket innebär att även krav under överordnade kod och rubrik gäller.

6.2.4.1 Ledningsbädd och kringfyllning

Alla hänvisningar i avsnitt 6.2.4.1 avser AMA Anläggning 17.

Tätning och avjämning av sprängbotten utförs enligt CEE.125.

Ledningsbädd ska utföras enligt CEC.2113, men skarpkantat material får inte förekomma.

Kringfyllning ska utföras enligt CEC.3113, men skarpkantat material får inte förekomma.

Ledning av stål försedd med PE-beläggning ska kringfyllas med materialtyp 2, tabell CE/1. Största kornstorlek får vara högst 8 millimeter. Skarpkantat material får inte förekomma.

Under ”övriga ytor” inom område 3 på figur CEC/3 ska kringfyllning packas enligt tabell CE/4.

6.2.4.2 Resterande fyllning

Resterande fyllning ska utföras enligt CEC.4113 i AMA Anläggning 17.

I ledningsgraven ska markeringsband med texten GAS placeras 0,2–0,4 meter över ledningen efter packning/komprimering. Se även PCC.721 i AMA Anläggning 17.

6.2.4.3 Avtäckning av berg

Avtäckning av berg i samband med schaktarbeten utförs enligt avtäckningsklass II under CBB.71 i AMA Anläggning 17.

6.2.6 Minsta tillåtna avstånd

Inom tätbebyggelse ska avståndet mellan ledning och byggnad vara minst 2 meter. För ledning i gastätt skyddsrör ska avståndet vara minst 1 meter.

Utom tätbebyggelse ska avståndet mellan ledning och byggnad vara minst 12 meter för ledning utan grävskydd och minst 2 meter om ledningen har grävskydd eller ligger i vägområde.

Horisontella avståndet mellan gasledning i mark och annan parallellförlagd ledning eller byggnadsdel i mark ska vara minst enligt tabell.

Alla avstånd i tabellen avser horisontellt avstånd (fritt) mellan ledningar enligt figur.

Illustration tvärsnitt av ett dike med placering av gasrör

 

Anläggning Minsta tillåtna avstånd (m)
Parallellförlängning
Minsta tillåtna avstånd (m)
Korsning
Annan gasledning 0,3 0,1
Vattenledning 0,3 0,1
Avloppsledning för självfall 1,0 (2) 1,0 (2)
Tryckavloppsledning, gastät självfallsavloppsledning 0,3 0,3
Lågspänningskabel lägre än 1 kV, telekabel 0,3 0,3 (1)
Högspänningskabel högst 20 kV 0,5 0,5 (1)
Högspänningskabel över 20 kV 1,0 0,5 (1)
Fjärrvärmeledning 1,0 (2,4) 1,0 (2,4)
Kabelkanal, kabelskyddsrör, kanalisation (7) 1,0 (2) 1,0 (2)
Ledning med vätska för vilken gasledningen saknar full beständighet (2) 3,0 (2) 1,0 (2)
Cistern i mark med vätska för vilken gasledningen saknar full beständighet. (8) 3,0 3,0
Högspänningsledning (luftledning) --- (4) 2,0 (5)

 

(1) Avståndet får vara mindre om ett värmeisolerande material med en minsta tjocklek av 0,1 meter placeras mellan ledningarna.

(2) Om någon av ledningarna är förlagd i heldraget, gastätt skyddsrör får avståndet minskas till 0,3 meter. Avstånd mellan skyddsrörets ändar och ledning ska dock vara enligt tabell.

(3) Om någon av ledningarna är förlagd i heldraget, gastätt skyddsrör får avståndet minskas till 0,1 meter. Avstånd mellan skyddsrörets ändar och ledning ska dock vara enligt tabell.

(4) Parallellförlängning avgörs från fall till fall i samråd med elnätbolag.

(5) Vid korsning mellan högspänningsledning och gasledning ska avståndet mellan stolpe och gasledning av stål vara minst 10 meter vid spänning större än eller lika med 110 kV och minst 2 meter vid spänning mindre än 110 kV. 

(6) Vid fjärrvärmeledning i kulvert av PEH-rör (eller motsvarande) med skumisolering får avståndet minskas till 0,3 meter.

(7) Med kanalisation avses sammanhängande kanaler (plaströr, betong eller liknande) mellan eller till kabelbrunnar och liknande anläggningar i mark.

(8) Exempel på vätskor för vilka PE-ledningar saknar full beständighet är olja, etanol och bensin.