Varberg Energimarknad AB:s särskilda avtalsvillkor för försäljning av gas till konsument

Varberg Energimarknad AB:s särskilda avtalsvillkor för försäljning av gas till konsument. Giltiga från och med 2021-09-01.

Allmänt

För gasleveransen tillämpas avtalsbekräftelse, dessa avtalsvillkor, vid var tid för branschen gällande Allmänna avtalsvillkor för konsument samt vid var tid för branschen gällande Särskilda avtalsvillkor för försäljning av gas från anvisat gashandelsföretag till konsument. Om avvikelser föreligger mellan Allmänna avtalsvillkor och de Särskilda villkoren i detta avtal, har de Särskilda villkoren företräde. Se www.varbergenergi.se eller kontakta Kundservice. 


Gasöverföring och mätning

För överföring av gas skall konsumenten ha ett separat avtal med gasnätsföretaget. Leveransen mäts av gasnätsföretaget i respektive uttagspunkt.

Gasleverans

I de villkor som anges i gashandelsavtalet med tillhörande avtalsvillkor förbinder sig Varberg Energimarknad AB (nedan Varberg Energimarknad) att tillhandahålla och konsumenten att ta emot gas.

Varberg Energimarknad ansvarar inte för försenad leveransstart som beror på att konsumenten lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter samt inte inkommit med uppgifter i rätt tid.

Har konsumenten, när leveransen av gas påbörjas, redan ett gasavtal med ett annat gashandelsföretag ansvarar Varberg Energimarknad för att gasnätsföretaget underrättas om leverantörsbytet. Konsumenten ansvarar gentemot det andra gashandelsföretaget för alla eventuella kostnader till följd av förtida uppsägning. Varberg Energimarknad åtar sig inte att betala eventuell lösenavgift om konsumenten bryter befintligt gasavtal i förtid.


Omräkning från volym till energi

Gasen mäts i volymenheten nm3. Omräkning till energienheten kWh sker med hjälp av aktuellt undre värmevärde som tillhandahålls av Svenska Kraftnät.


Avtal tecknade på distans

Om Varberg Energimarknad och konsumenten träffat avtal i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen har konsumenten 14 dagars ångerrätt fr o m den dag då avtalet ingås. Vill konsumenten utöva ångerrätten ska konsumenten till Varberg Energimarknad AB, Box 1043 432 13 Varberg, 0340-62 88 11, kundservice@varbergenergi.se skicka ett klart och tydligt meddelande om beslutet att frånträda avtalet. Konsumenten kan alternativt använda den ångerblankett som vi tillhandahåller, men den måste inte användas.

Konsumenten kan också på vår webbplats www.varbergenergi.se elektroniskt fylla i och skicka in standardblanketten för utövande av ångerrätten, eller lämna något annat otvetydigt meddelande om att konsumenten ångrar sig. Om konsumenten väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt medium (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot konsumentens beslut om att utöva ångerrätten.

För att konsumenten ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det med att ett meddelande sänds in om att ångerrätten tänker utövas, innan ångerfristen gått ut.

Om konsumenten ångrar avtalet så kommer ingen gasleverans att påbörjas av oss. Om konsumenten bett att gasleveransen ska påbörjas av oss innan ångerrätten har upphört och konsumenten därefter ångrar avtalet med oss, innan ångerfristen löpt ut, måste konsumenten betala ett belopp till oss som står i proportion till den gasanvändning som konsumenten haft, till dess ett annat gashandelsföretag tagit över leveransen.

För den fortsatta gasleveransen är det därför viktigt att konsumenten ordnar med ett annat gashandelsföretag som tar över leveransen. Annars riskerar konsumenten att bli tilldelad ett anvisat gashandelsföretag via konsumentens gasnätsföretag.


Personuppgifter

Konsumenten ska hålla Varberg Energimarknad underrättad om vid var tid aktuella personuppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress samt postadress.

Ändrade uppgifter eller andra uppgifter som har relevans för avtalet meddelas till Kundservice.

Konsumenten lämnar samtycke till att angivna personuppgifter behandlas för att kunna administrera och tillhandahålla tjänsten på avsett sätt och för att kunna erbjuda ytterligare utbud av varor och tjänster. Vidare lämnas samtycke till att uppgifterna kan komma att lämnas till tredjeman för att möjliggöra erbjudanden om tjänsteleverans och andra kopplade erbjudanden. Om konsumenten önskar återkalla sitt samtycke eller utöva andra rättigheter enligt lag ska Varberg Energimarknads Kundservice kontaktas.


Kreditprövning

Varberg Energimarknad äger rätt att genomföra sedvanlig kreditprövning vid förfrågan om nytt gashandelsavtal. Om konsumenten inte blir godkänd enligt Varberg Energimarknads rutin för kreditprövning träder inte avtalet i kraft.


Skatter och avgifter

Till gaspriset kommer kostnader för vid var tid gällande lagstadgade skatter och övriga avgifter. Om Varberg Energimarknads kostnader för gasleveransen ändras genom särskild skatt eller av myndighet föreskriven avgift, genom ny eller ändrad lagstiftning eller förordning ska avtalets priser justeras i enlighet med denna förändring. I priser enligt detta avtal inkluderas balanstjänsten.


Faktureringsvillkor

Fakturering sker efter av gasnätsföretaget inrapporterade mätvärden, förutsatt att dessa kommer Varberg Energimarknad tillhanda senast 5 dagar efter månadsskifte. Fakturering sker normalt varje månad. Vid försenad betalning påförs dröjsmålsränta, påminnelse- och inkassoavgifter enligt lag.

Ersättning vid brytande av avtal

Om konsumenten ej fullföljer avtalet under hela avtalstiden, vilken framgår av Avtalet, har Varberg Energimarknad rätt att ta ut ersättning. Ersättningen ska utgöra 10 öre/kWh, på den volym som avser återstående avtalstid, där volymen utgår från den av gasnätföretaget registrerade årsförbrukning på anläggningen.  Om anläggningen saknar avlästa värden för fastställande av årsförbrukning ska beräkningen i stället utgå från avtalad leveransvolym. Ersättning utgår dock med lägst 750 kr.


Vid flytt

Avtalet är kopplat till juridisk person, anläggningsadress och anläggnings-ID. Vid konsumentens definitiva avflyttning från anläggningen upphör avtalets bindning att gälla. Dock ska sedvanlig uppsägning göras. Nytt avtal kan tecknas på ny anläggningsadress enligt då gällande villkor.


Klagomål och tvist

Information om konsumentens rättigheter, klago- och tvistemålshantering samt övrig information gällande gasavtal finns att läsa på www.varbergenergi.se/konsumentrattgas eller kan beställas av Kundservice.Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parter. Om tvisten inte kan lösas kan den avgöras av behörig domstol med tillämpande av svensk lag.


Produktvillkor och giltighetstid
Fast gaspris
Produkten är tidsbunden och ger konsumenten ett oförändrat gaspris per kWh under hela avtalstiden. Avtalet kan endast sägas upp vid avtalstidens slut eller vid definitiv flytt. Efter utgången avtalsperiod gäller Varberg Energimarknads rörliga gaspris om inte annat avtal tecknats.

Rörligt gaspris
Produktens inköpspris utgörs av gasbörsens volymvägda månadsmedelpris. Vid timmätning utgörs inköpspriset av gasbörsens timvisa spotpris. I påslaget ingår bl a transmissionsavgift genom Danmark, biogascertifikat, myndighetsavgifter och balansavgifter. Påslag och årsavgift framgår av avtalsbekräftelsen. Rörligt pris har tre (3) månaders uppsägningstid. Under pågående avtalsperiod kan byte till Fast Pris ske till nästkommande månadsskifte.

Anvisat pris
Om konsumenten inte gör ett aktivt val av gasavtal i samband med inflyttning tilldelas ett anvisat pris. Anvisat pris är ett rörligt pris utan bindnings- eller uppsägningstid. Varberg Energimarknad äger rätt att ändra pris, fast avgift och avtalsvillkor under förutsättning att konsumenten underrättas med minst två månaders varsel.