Arbete nära gasledning

Arbete nära gasledning

Följande bestämmelser är ett komplement till gällande lagar, regler och normer och gäller för samtliga som utför arbete nära Varberg Energis gasledningar.

Utsättning av gasledning

Innan arbetet påbörjas skall gasledningen vara utsatt. Det gör vi kostnadsfritt, om det tar maximalt upp till fyra timmar. Större utsättningar, över fyra timmar, debiteras enligt gällande timpris. Begär utsättning minst tio arbetsdagar innan grävningen ska utföras.

Det pågår många och stora ut- och ombyggnationer i Varberg och vi har för tillfället högt tryck på våra utsättningsärenden. Tänk på att begära utsättning i god tid. Om du råkar gräva av en ledning som tillhör Varberg Energi blir du ersättningsskyldig för uppkomna skador.

Varberg Energis gasnät

Vårt gasnät är ett lågtrycksnät, dvs maximalt drifttryck är 4 bar. Gasledningarna består av PE-material. Tillhörande anordningar såsom ventiler och markeringsstolpar räknas också som en del av gasnätet.

Gasledningarna är normalt förlagda med ett djup på ca 0,6 meter, avvikelser kan dock förekomma. Därav råder stor försiktighet vid arbeten i närheten av gasledningarna. Normalt är gasledningarna utmärkta med markeringsband.

Arbete invid gasledning

Arbeten närmare än 2 meter (längs med eller korsning) räknas som arbete invid gasledning. Följande villkor gäller vid arbete invid gasledning, entreprenören ansvarar för att villkoren följs:

Grävning/schaktning vid gasledning

Maskingrävning får inte utföras närmare än 0,4 meter. Utförs arbetet med tandad skopa är avståndet 0,6 meter. De sista 0,4 (0,6) metrarna skall grävas för hand. Gasledningens läge ska kontinuerligt lokaliseras med tex sticksond, alternativt via handgrävning.

Styrd borrning och horisontell tryckning

Borrning/tryckning mot korsande gasledning får endast utföras om gasledningens höjd har klarställts genom friläggning samt om minst 1 meter höjdskillnad kan erhållas.
Styrd borrning parallellt med gasledning får inte utföras närmare än 2 meter. Tryckning parallellt med gasledning för inte utföras närmare än 5 meter.

Vertikal tryckning

Vid vertikal tryckning/borrning etc närmare än 2 meter från gasledningen ska gasledningen friläggas före arbetet påbörjas.

Sprängning vid gasledning

Inför sprängningsarbete ska sprängplaner och riskanalys i god tid lämnas in till ledningsägaren på remiss för utlåtande. Arbetet och riskanalysen ska godkännas av Varberg Energi eller dess representant innan arbetet påbörjas.

Friläggning av gasledning

Gasledningen ska friläggas vid vissa ovanstående arbeten. Grävning 0,4 meter från frilagd ledning ska utföras för hand och med stor försiktighet.
Om en gasledning frilägges vid grävning skall detta anmälas till Varberg Energis entreprenadavdelning innan återfyllning får se. Vid schaktning för att göra ett jobb på gasledning måste schakten vara väl tilltagna. Skall man göra ett arbete på gasledningen skall det vara fritt utrymme till gasledning med minst 0,5 meter runt om till schaktvägg och minst 0,2 meter fritt under ledningen.


Frilagd gasledning får inte lämnas utan tillsyn utan att ledning täcks med betongmatta, isolermatta, skyddsrör alternativt skyddsfylls kring ledning.


Vid tillfällig upphängning/uppallning får centrumavståndet mellan upphängning/uppallning inte överstiga 1,5 meter. Material för upphängning får inte skada gasledningen.

Återfyllning

Ledningsbädd skall göras med sand eller där risk för vatten i schakten finns så skall makadam 8-11mm, 11-16mm användas. Ledningsbädden skall vara 5-10cm tjock samt att schakten måste hållas torra för att arbetet skall utföras på ett korrekt och arbetsmiljöriktigt sätt. Vid skyddsfyllning hänvisar vi till EGN 2017 och eventuella bifogade schaktprofiler. Sand, från harp alt. 0-2mm stenmjöl skall användas som skyddsfyllning kring och ovan gasröret, 0.4m ovan gasröret skall markeringsband för gas läggas.

Skyddsavstånd

Avstånd till byggnad, samt skyddsavstånd mellan gasledning och annan ledning i mark ska uppfylla kraven enligt Energigasnormer (EGN), kapitel 6, se Grävningsbestämmelser.
Träd kan planteras närmare än 3 meter från gasledning om ledningen har skyddsrör eller om rotskydd används. Buskar kan placeras närmare efter samråd med Varberg Energi.

 

Ansvar

Företaget som arbetar nära ledningen eller dess beställare ansvarar för följande:

  • Att utsättning och grävningsanvisningar utförs enligt ovan angivna bestämmelser.
  • Det är entreprenörens ansvar att tillse att gasledningen inte skadas.
  • Ersätta Varberg Energi, samt tredje man, för samtliga uppkomna kostnader vid skada på Varberg Energis gasanläggningar.
  • Att genomföra och redovisa en riskanalys innan sprängningsarbete nära våra gasanläggningar. Arbetet och riskanalysen ska godkännas av Varberg Energi eller dess representant i god tid innan arbetet påbörjas.
  • Vid skada på gasledning eller tillhörande anläggning ska omedelbart Varberg Energi kontaktas.
    Dagtid på 0340-62 88 00 (Varberg Energis reception), utanför arbetstid kontakta SOS på 0340-120 04 och fråga efter fjärrvärmeberedskapen.
    Vid gasläckage ska omedelbart även räddningstjänsten kontaktas på 112.