Vi befinner oss i förändring
2020-09-22

Vi befinner oss i förändring

Energibranschen är i kraftig förändring. Det gäller i högsta grad Varberg Energi och givetvis våra 124 medarbetare.

Vi rustar oss för att med hög effektivitet och med stärkt lönsamhet hitta rätt väg framåt i arbetet för att uppnå det uthålliga samhället – till glädje för klimatet och våra kunder. Det är krävande för företaget, men det är också krävande för medarbetarna. Senare tids skriverier i lokalpressen om förhållandena på Varberg Energi tarvar en del kommentarer och förklaringar. Många kunder och medarbetare ställer sig oförstående till den kritik som förs fram.

För att hänga med i den allt snabbare utvecklingen och framförallt möta våra kunders ökande förväntningar på oss måste vi bryta med gamla strukturer och bygga nytt. ”Så har vi alltid gjort” kunde vara en återkommande kommentar innan den förändringsresa som nu har påbörjats. Det gäller inte längre. Arbetsinnehållet förändras för många – ja, för alla. En del ser det som stimulerande utmaningar, medan andra håller emot. Ett modernt energibolag måste för sin överlevnad ligga i framkanten av utvecklingskedjan. Där ska Varberg Energi vara med. Att vi är på rätt väg styrks av att vi hamnar bland de främsta energibolagen i Sverige när det gäller nöjdheten hos kunderna. Det har Svenskt Kvalitetsindex visat under flera års mätningar.

Medarbetarna kommer till tals varje vecka genom interna medarbetarundersökningar (utöver annan samverkan som i vardagen sker löpande i olika grupperingar). Nyckeln till framgång är att vara lyhörda och värdera synpunkter från alla medarbetare så att både nya och befintliga arbetssätt utvecklas i samsyn med varandra. Det är så vi genomför förändringsresan med gemensamma synsätt och det är så vi skapar ett gott arbetsklimat. Kultur är viktigare än strategi.

På Varberg Energi är vi alla olika. Det gäller våra roller och arbetsuppgifter, våra kompetenser och arbetsplatser. Men vi är också lika. Vi delar samma uppdrag att utveckla Varberg Energi och erbjuda hållbara tjänster och produkter. En arbetsmiljö fri från trakasserier är en absolut förutsättning för kreativitet och arbetsglädje. Hur vi bemöter varandra är avgörande för att skapa en trygg arbetsplats. Varberg Energi har likt alla företag absolut nolltolerans med mobbning och trakasserier. När och om sådant förs fram, agerar företaget snabbt och kraftfullt. Trakasserier får inte förekomma helt enkelt.

Alla medarbetare har sin grundlagsskyddade rätt att tala med både kunder och media. Någon munkavle finns inte inom företaget. Däremot är det en strävan efter att officiella kommentarer från Varberg Energi gentemot media och samhället i övrigt ska komma från den som kan sakfrågan och har det affärsmässiga ansvaret. Där är Varberg Energi inget undantag.

När det gäller säkerhetsfrågorna på arbetsplatserna, är vår strävan även där att ligga i framkant. Grundidén bakom gällande miljöcertifieringar är ständig förbättring. Misstag och olycksfall sker dessvärre i många sammanhang i samhället, men säkerhetskulturen på Varberg Energi ska likaledes ligga i framkant. Vi mäter kontinuerligt utvecklingen av vår arbetsmiljö och är stolta över de goda resultat som vi har uppnått. Det här är ett ständigt utvecklingsarbete som kräver uppföljning och noggrannhet i både processer och handhavande för att vi ska fortsätta vara en trygg arbetsplats i framtiden.

Energibranschen har en nyckelroll i samhället när det gäller att förverkliga det uthålliga samhället. Det är allas vårt mål. Men vi måste också hänga med i de förändringar som är följden av ökad digitalisering. Cirkulär ekonomi är ett allt vanligare begrepp som väl sammanfattar den utveckling som pågår. I den här resan ska Varberg Energi ligga långt framme. Duktiga och lojala medarbetare ska se till att Varberg Energi även framgent är ett spännande och viktigt företag som erbjuder produkter och nyttigheter som kunderna vill ha. 

Utveckling kan upplevas jobbigt, men det är nödvändigt. Varberg Energi ska slå vakt om sin position på marknaden, men också som en framtida attraktiv arbetsgivare. Vi ska fortsätta att agera enligt våra och våra ägares värderingar; Nytänkande, Mod, Framåtanda och Kunskap.

 

Björn Sjöström, VD
Varberg Energi AB